• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

9 Sociální prostředí

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Služby v oblasti azylového bydlení a služby poradenské v oblasti zadluženosti má město zajištěny prostřednictvím NNO a hodnotí je jako velmi efektivní. Město si je vědomo nedostatků v oblasti bytové problematiky ohrožených sociálních skupin a snaží se je řešit podporou soc. služeb, zejména azylových domů.
V současné době je jedním z důležitých opatření připravovaný projekt startovacích bytů, jehož projektová příprava bude zahájena v roce 2018 a bude podána žádost o podporu projektu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je dlouhodobě stabilní situace, Litoměřicko si udržuje nadprůměrně dobrou pozici v rámci regionu. Pozitivní vývoj, kdy město nejenže udrželo zavedená opatření, ale iniciovalo nové i intervence ve prospěch sociálně potřebných, lze pozorovat i mezi roky 2015 a 2017. Pozitivně hodnotit lze vizi a připravenost města věnovat se v následujících letech problematice sociálního bydlení.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Stabilně velmi dobrá situace.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí. Ve sledovaném období došlo k navýšení alokovaných finančních prostředků

Město vytváří programy prevence a zavádí opatření pro zmírňování dopadů chudoby

Na území města působí celá řada neziskových organizací, které pomájí občanům překonávat obtížné životní a sociální situace. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Město se zabývá vytvořením koncepce sociálního bydlení.

Na území města se postupně daří snižovat počty sociálně potřebných obyvatel.

Město disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením

Město spolupracuje s Úřadem práce ČR a ostatními státními i nestátními subjekty v oblasti podpory bydlení a zvyšování sociální a finanční gramotnosti obyvatel

Hodnocení oponenta +1

Samospráva věnuje této oblasti adekvátní pozornost a iniciativně přijímá opatření a programy k řešení naléhavých situací a prevence sociální exkluze.

Existuje perspektiva a prostor pro zlepšení, rozšíření a zacílení aktivit, služeb a projektů v této oblasti.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1

Situace je stabilní a město je schopno reagovat na nenadále situace osob v tíživé životní situaci operativně. V oblasti zmírňování chudoby spolupracuje  a podporuje řadu sociálních služeb, které poskytují nejen základní a odborné poradenství, ale také nouzové ubytování. Osvědčil se systém vícestupňového sociálního bydlení (noclehárna, azylové domy, městská ubytovna, sociální byty),  který spolu s pravidly pro bydlení zajišťuje možnost bydlení i v krizových situacích. Postupně se snižuje počet velmi chudých domácností, protože je v regionu  v současnosti dostatek volných pracovních míst s uspokojivou mzdou.  Díky systémové práci odboru města (majetku a sociálního) s dlužníky se daří snižovat zadlužené nájemníky a umožnit jim setrvat ve stávajícím bydlení ( snížil se počet podaných žalob na dlužné nájemné a počet exekučně vyklizených bytů). Stále lze usuzovat z poradenské činnosti na vysokou zadluženost domácností, na kterou město dlouhodobě reaguje různými preventivními programy. 

Hodnocení oponenta +1

Velmi podrobně a přehledně zpracovaný audit sociální oblasti.

Město realizuje řadu aktivit, monitoruje sociální jevy a problematiku ve městě, má diferencovaný přístup k různým skupinám a klade důraz na sociální inkluzi a prevenci.

Zpracování auditu i samotnou situaci a zejména koncepční práci a spolupráci se zainteresovanými subjekty lze hodnotit jednoznačně velmi pozitivně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.1.1 Vytváří obec ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

 

Město pružně reaguje na vznikající potřeby a má dostatečné vyčleněné zdroje při nečekané události. Tato částka je uvedena v rozpočtu pod kap. 09.

Krizové řízení

Od roku 2012 byla v rozpočtu města vyčleňována částka 30 000 Kč danému účelu.
Od roku 2017 se částka zvýšila na 50 000 Kč. Celkově se vychází ze skutečnosti, že v rezervě je dostatek finančních prostředků na pokrytí případných nákladů řešení krizových situací, a tudíž je částka 50 000 Kč na přípravu a řešení krizových situací dostačující. Krizové situace pomáhají řešit i nestátní neziskové organizace působící ve městě. Více viz indikátor 9.4.2 Krizové řízení obce.

Rozpočet města http://litomerice.imunis.cz/Rr

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.1.A:

od roku 2012 - 30 000 Kč v rozpočtu města

od roku 2017 - 50 000 Kč v rozpočtu města

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V roce 2012 byla vytvořena v rozpočtu města nová položka – příprava na krizové situace. Město je schopno řešit tuto problematiku ze své rozpočtové rezervy.
V roce 2017 byla navýšena. V případě potřeby spolupracují při zajištění péče o občany města s NNO.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má ve svém rozpočtu finanční rezervy pro potřeby náhlé pomoci obětem neštěstí. Ve sledovaném období byla tato částka navýšena z 30 na 50 tis. Kč. Město má dlouhodobě zavedený a propracovaný systém krizového řízení, do kterého je zapojeno mnoho subjektů. Samospráva tak je připravena efektivně reagovat na krizové situace dopadající na obyvatele.

 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Odbor sociálních věcí má vyčleněnou částku, která je určena pro případ mimořádné události. Za poslední 2 roky nebyla tato částka nijak využita, neboť naštěstí město Chrudim nepotkala žádná velká nečekná situace, u které by bylo potřeba těchto finančních zdrojů využít. Z toho důvodu nebyla částka navyšována, naopak jsme ji v roce 2015 ještě snížili. Snížená částka ovšem neohrozila budoucí mimořádnou událost, protože město je schopno reagovat na případnou vzniklou situaci ihned, pokud by došlo k nějakému neštěstí a bylo by potřeba více peněz, je schopno potřebnou částku uvolnit z rezerv, nebo je možné požádat o dar Radu města Chrudim.

Za Odbor krizového řízení má město vyčleněné finanční prostředky nezbytné pro řešení mimořádných událostí v rámci rozpočtu města v kapitole 259 - krizové řízení, kde je částka pro zajištění stravy a služby, a to jak pro klienty, tak i pro zasahující jednotky hasičů v katastru města. Služby se týkají např. zajištění dopravy pro postižené, odvoz nezbytného odpadu, zajištění nezbytné techniky atd. Dále v kapitole 249 civilní ochrana je vyčleněná částka, za kterou jsou nakupovány prostředky pro nouzové přežití a materiál pro nouzové přežití. V roce 2015 bylo z těchto finančních prostředků financována krizová situace při vytopení lokality sídliště Na Šancích při lokální průtrži mračen. Město disponuje sadou 50ti skládacích postelí, spacích pytlů s vložkou, prostěradel, dekami, zimními bundami, montérkovými saky, spodním prádlem, tričky, ponožkami, obuví do budov, mýdly, vložkami, toal. papíry apod.

Dále ve chvíli mimořádné situace nám následně pomáhají sociální neziskové organizace, které se zaměřují na materiální pomoc  a mohou veřejnosti nabídnout přes ubytování, oblečení, stravu a vše potřebné a to v dostaučující kvalitě. I pro tyto příležitosti má nezisková organizace provozující noclehárnu připravené matrace, které lze použít na určitou potřebnou dobu. 

Nově vznikla potravinová banka, kterou využíváme během roku, ale je možné ji využít i v těchto případech. 

Sociální šatník realizuje Český červený kříž, ale při noclehárně a v rámci odboru sociálních věcí jsou menší šatníky, které se používají celoročně a jsou připravené reagovat na mimořádnou údálost. 

Během roku spolupracujeme v této oblasti s Úřadem práce a dalšími neziskovými organizacemi na jednotném postupu při vydávání šatstva. Je to z důvodu toho, kdy sociální šatník může nabídnout oblečení a spotřební materiál pro rodiny. Rodina tímto nemusí žádat o mimořádný příspěvěk - tzn. souhlas s vydáváním věcí ze šatníku má na starosti sociální pracovník MěÚ, který vystavuje rodině potvrzení, kolik ks si může klient vyzvednout. Timto je zamezeno prodávání či plýtvání oblečení (jedna rodina si nemůže opakovaně vyzvedávat donekonečna např. zimní bundy). Tímto je zamezeno podávání žádostí na ÚP na nákup těchto věcí.

Nově má odbor sociálních věcí skladové prostory, kam mohou obyvatelé Chrudimě přinést vše, co je ještě použitelné a nepatří do sběrného dvora (stoly, židle, postele, obývákové stěny, mikrovlnky, školní batohy atd.). Na toto vybavení dochází ve chvíli, kdy byly využity všechny možnosti získání finančních prostředků přes Úřad práce. Tady se hlavně bavíme o klinetech, kteří jsou na dávkách hmotné nouze a již mají své nároky vyčerpané nebo opakovně žádají na stejné vybavení. Tyto zásoby jsou používané také přes celý rok, ale mohou být i podporou pro případné nenadálé situace.

Rok 2015 nás postavil před otázku, jak zabezpečit některé klienty, kteří mají svůj malý důchod. Nedosáhnou na příspěvek na péči nebo mají nárok jen na nějnižší stupeň a bohužel mají omezený i doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí a nedosáhnou na pobytovou službu a nechceme využívat neregistrovaná sociální zařízení. Tímto dojde  k navýšení této částky, která je určena pro mimořádné události ze současných 10.000Kč na 60.000Kč, abychom ve chvíli, kdy se zhorší např. zdravotní stav klienta a nehodí se ho umístit do noclehárny, příp. ubytovny, ho mohli  podpořit menší finanční částkou na doplacení pobytové služby než se najde jiné řešení. Hovoříme  zde o klientech, kteří spadají  dlouhodbě k sociálně slabým.
 

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?

Hodnota indikátoru:

Výše alokované částky (Kč)

2014 - 30.000 Kč
2015 – 10.000 Kč 

2016 - 60.000 Kč

 

Sebehodnocení +1

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí.

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby.

V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb.

Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

V současnosti aktualizujeme  systém propustného bydlení.

Ve městě dochází i přes růst ekonomiky k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností.

Město nedisponuje byty pro neplatiče, ale disponuje ubytovnou.

Město ve spolupráci s Úřadem práce spolupracuje na vytvoření pravidel vzájemné komunikace v oblasti podpory bydlení z důvodu jednotného působení na klienta.

Město se snaží o zvýšení  ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků  v poradenství.

Město pořádá vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany.

Hodnocení oponenta +1
Město reaguje flexibilně na vznikající potřeby a má dostatečně zdroje a mechanismy, jak reagovat na vzniklé krizové situace. Pozitivní je, že město využívá prostředky vyčleněné pro mimořádné události k zajištění dostupnosti sociální služby pro nízkopříjmové obyvatele a brání využívání neregistrovaných sociálních zařízení. Město využívá různorodá opatření k minimalizaci dopadů nepříznivých situací na různé skupiny obyvatel.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky k zajištění přípravy na krizové situace a řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Od roku 2013 došlo k navýšení alokovaných finančních prostředků, tak aby bylo možné operativně nastavit a zajistit potřebnou pomoc případným obětem neštěstí nebo mimořádné situace. Pro nenadálé případy je rovněž možné využití Fondu rezerv a rozvoje, případně rozpočtovou rezervu.

Město Jihlava podporuje nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb, které dokáží s klienty v krizových situacích efektivně pracovat, včetně zajištění ubytování, ošacení atd. a jsou tak jedním s nástrojů účinné pomoci občanům města v případě nenadálých událostí.

Struktura a činnost organizací je specifikována v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy. https://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-nbsp-meste-jihlave/d-333816

 

Nestátní neziskové organizace podávají své požadavky o financování ať již sociálních služeb či ostatních aktivit a činností na předepsaných formulářích. Těmi se na svých jednáních zabývá Komise pro neziskovou a sociální oblast, která dává svá doporučení Radě města Jihlavy či Zastupitelstvu města Jihlavy. Zpětná vazba v případě schválené dotace spočívá v předkládání vyúčtování a také výročních zpráv.

 

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  500000

Hodnota indikátoru:

Rozpočet města Jihlavy

Výše alokované částky:

2012  -  350 000,- Kč

2013  -  500 000,- Kč

2014  -  500 000,- Kč

2015  -  500 000,- Kč

2016  -  500 000,- Kč

Sebehodnocení +1

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí. Ve sledovaném období došlo k navýšení alokovaných finančních prostředků

Hodnocení oponenta +1

Pozitivní nárůst rezervy

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1. A  Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí

V případě mimořádných událostí (požár, povodně apod.) lze žádat Radu města o výjimečnou pomoc, nejedná se však o všeobecně známou informaci, město v těchto obvykle případech jedná operativně a ke každému případu přistupuje individuálně.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ani pracoviště krizového řízení nemají vyčleněnou částku pro tyto případy.

V posledních dvou letech žádný občan nežádal město o výjimečnou pomoc v případě mimořádných událostí.

Ve městě funguje řada sociálních služeb, které pomáhají klientům v krizové situaci (dva azylové domy, noclehárna, městská ubytovna), a to v oblasti bydlení i sociálního šatníku či potravinového servisu (nízkoprahové denní centrum). V případě potřeby řešení mimořádných neštěstí (např. požár domu), je schopna poskytnout mimořádnou finanční pomoc taktéž Charita Kopřivnice, která pro tyto účely využívá prostředků z Tříkrálové sbírky a jejich poskytnutí je konzultováno s pracovníky odboru sociálních věcí zdejšího úřadu.

Město má obecný přehled o osobách se sníženou soběstačností či zdravotním postižením, a to v souvislosti s agendou vedenou odborem sociálních věcí.

Pro osoby bez přístřeší je zpracován Zimní krizový plán (viz. 9.1.B) pro extrémní klimatické podmínky (viz příloha č. 1)

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?

Město má vyčleněné obecné rezervy v rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí, výše této rezervy se dlouhodbě němění. Na základě rozhodnutí předsedy bezpečnostní rady ORP a následně RM Kopřivnice by byla pomoc poskytnuta neprodleně. Prozatím v těchto případech byly všechny potřeby doposud uspokojeny.

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mimoradne-udalosti-koprivnice

Sebehodnocení +1

Situace je stabilní a město je schopno na nenadále situace operativně reagovat.

Město podporuje řadu organizací, které pomáhají lidem v nouzi.

Hodnocení oponenta +1

Město má ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí.

9.1.2 Má obec v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek (dříve občanské sdružení), NNO, církev apod.)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Azylové domy

Ve městě se nachází 3 azylové domy – Domov pro matky s dětmi provozovaný NNO Diakonie ČCE Středisko Litoměřice (kapacita je 8 matek a 24 dětí), Azylový dům NADĚJE pro cílovou skupinu rodiny s dětmi (kapacita 18 bytových jednotek s kapacitou až 75 klientů dle počtu členů rodin) a pro ženy (kapacita 12 míst) a azylový dům pro muže provozovaný Farní charitou Litoměřice (kapacita 23 lůžek). Dále ve městě fungují dvě noclehárny - jedna pro ženy s kapacitou 4 lůžka, druhá pro muže s kapacitou 5 lůžek. Azylové  domy jsou podporovány městem jak finančně - vyhlášením dotačního programu na daný rok, tak poskytnutím budov (viz přidělené a nepřidělené dotace).

https://www.litomerice.cz/dotace/7195-schvalene-dotace-2018-program-podpory-socialnich-sluzeb-2018

Město poskytuje prostory i pro Fond ohrožených dětí - Klokánek. Kapacita tohoto zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je 22 lůžek, pravidelný roční příspěvek města činí 200 000 Kč, v krizovém období 2014 - 2017 byly dlužné částky Klokánku za energie uhrazeny městem.

S účinností od 1. 1. 2015 došlo na základě novelizace zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ke změně poskytování dotací ze státního rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností. O poskytování dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb rozhoduje město společně s Krajským úřadem Ústeckého kraje dle § 101a Zákona o sociálních službách. Všichni poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě kraje, každým rokem obdrží finanční alokaci z rozpočtu města.

Bytový fond města Litoměřice disponuje 200 byty, avšak tyto byty jsou plně obsazeny nájemníky. Pokud se byt uvolní, přijímají se žádosti a Rada města rozhodne, komu byt bude přidělen. Město v rámci svého současného bytového fondu neuvažuje o vyčlenění bytů na účely sociálního bydlení.

Katalog sociálních služeb:

http://komplanlitomerice.cz/katalog.html

FOD Klokánek: http://www.klokaneklitomerice.cz/

Ostatní: http://komplanlitomerice.cz/

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.1.B:

Roční dotace města azylovým domům a noclehárnám:

2012 - 2 750 000 Kč
2013 - 603 749 Kč
2014 - 540 000 Kč
2015 - 1 863 000 Kč
2016 - 1 202 930 Kč
2017 - 1 100 000 Kč

(hodnota závisí na vyrovnávacích platbách KÚ ÚK)

FOD Klokánek - pravidelná podpora 200 000 Kč/rok

Azylové domy dokáží uspokojit poptávku. V pořadníku těchto služeb se objevuje 1 čekatel z města Litoměřice. To může být způsobeno faktem, že služby jsou využívány i občany jiných měst.

Z vyhodnocení komunitního plánu za rok 2014 - 2017 vyplývá, že kapacita pro občany města Litoměřice je zajištěna.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě zajišťují bydlení na přechodnou dobu pro tuto cílovou skupinu neziskové organizace, které město podporuje finančně i poskytnutím budov na provoz služeb za symbolické nájemné.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ve městě existují kapacity pro zajištění krizového bydlení různých skupin obyvatelstva. Krizové bydlení je zajištěno prostřednictvím sociálních služeb, které poskytuje za finanční podpory kraje a města neziskový sektor. Azylové domy mají kapacitu pro ženy, muže i rodiny s dětmi. Velice pozitivně lze hodnotit finanční podporu zařízení Klokánek, jehož činnost se i díky úsilí města podařilo zachovat. Nabídka a poptávka po tomto typu bydlení je vyvážená.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim

Město Chrudim ve snaze zdůraznit prioritu bydlení, jako jednu z hlavních životních potřeb všech občanů má vícestupňový systém, jak na svém území zajišťuje a vytváří bydlení pro potřeby různých cílových skupin.  

Koncem roku 2013  vznikl systém Propustného bydlení, který se při svém vzniku zaměřil převážně na sociálně slabé rodiny, oběti domácího násilí a duševně nemocné klienty, kdy bylo možno  z krizového bydlení, přes městskou ubytovnu či azylový dům  nebo  z trénikového bytu získat městský byt, pokud klienti splnili veškeré podmínky, které byly s tímto systém spojeny (placení nájmu, aktivní spolupráce se sociální službou, ochranou práv dětí, dodržování pravidel společného soužití atd.).

V roce 2014 vyšla při setkávání pracovních skupin Komunitního plánování potřeba systém Propustného bydlení zakutualizovat. Byl obnoven oficiální statut pracovní skupiny Koncepce propustného bydlení, ve které  jsou průřezem zástupci neziskových organizací, které se zabývají bydlením a  problémy s bydlením všech dotčených cílových skupin. Výsledkem budou nová pravidla a  přehledná metodika, srozumitelná jak pro klienty, tak pro pracovníky všech dotčených institucí (předpoklad zpracované metodiky do konce roku 2016).

Nová struktura propustného bydlení se člení na:

 1. Bez přístřeší
 2. Krátkodobé bydlení
 3. Pobytové bydlení
 4. Samostatné bydlení s podporou
 5. Samostatné bez podpory.

Každý stupeň propustného bydlení má svá pravidla, se kterými jsou klienti seznámeni a mají pro ně jasný obrys. V této chvíli by se nemělo stát, že by nám tímto sítem propadl klient. Klienti mohou do systému Propustného bydlení vstoupit do jakéhokoli stupně struktury, není podmínkou splnit  všechny stupně a záleží jen na jeho kompetenci, kam bude schopen dojít. Propustné bydlení realizují neziskové organizace s podporou města a všechny jsou formou sociální služby.Poslední stupeň se týká komerčních bytů, který si klient pronajme nebo dosáhne na městský byt. 

Nedílnou součástí je spolupráce s Úřadem práce. Město spolupracuje i se státními intitucemi  v oblasti podpory bydlení a to  z důvodu jednotného působení na klienta, které se nám již mnohkrát osvědčilo.

Město Chrudim má z důvodu transparentnosti vydané „Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim, na jejichž základě pronajímá volné městské byty. Tato pravidla jsou k dispozici na vyžádání. Město má stanoveny prioritní skupiny, což znamená, že je jasně dané, jaká cílová skupina má nárok byt získat. Pokud by došlo k nejasnosti, zda byt dát matce s dítětem nebo např. otci s dítětem, je v tuto chvíli provedeno í šetření, které doporučí, jak situaci řešit.

Ve skupině osob „A“ Souboru – naléhavé potřeby města v bodu č. 4 jsou  fyzické osoby, které se staly obětí živelné události (např. oběti povodní, požárů, apod.) a ve skupině osob „B“ Souboru – naléhavé případy sociální potřebnosti jsou tito žadatelé:

 • rozvedená manželství, či manželství, kdy manželé žijí prokazatelně odděleně, popř. manželství, která jsou v rozvodovém řízení (úst. § 1 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb.), pokud bude prokázáno ohrožení výchovy nezletilého/nezletilých
 • jeden z rodičů, který má na základě rozhodnutí příslušných orgánů svěřeny do péče a tedy ve své výchově nezletilé dítě, resp. děti,
 • matky (otcové), a to v případech, kdy si otcové (matky) řádně a tedy v předepsané plné výši (ať již z jakýchkoli důvodů) pravidelně neplní svoje vyživovací povinnosti vůči svým nezaopatřeným dětem
 • svobodným matkám (otcům), a to v případech, kdy např. otcovství není určeno a v případech, dále např. kdy si otcové (matky) řádně a tedy v předepsané plné výši (ať již z jakýchkoli důvodů) pravidelně neplní svoje vyživovací povinnosti vůči svým nezaopatřeným dětem,
 • osoby odpovědné za výchovu nezletilého dítěte nebo dětí, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami (za tíživou životní situaci se např. považuje: nízký příjem osoby, dítě nebo děti se specifickými potřebami, apod.),
 • úplná rodina s nezletilým dítětem nebo dětmi, která se ocitla v tíživé životní situaci, kterou nedokáže řešit vlastními silami (za tíživou životní situaci se např. považuje: nízký příjem rodiny, dítě nebo děti se specifickými potřebami, nepříznivý zdravotní stav jednoho nebo obou rodičů, apod.),
 • osoby, které jsou v péči Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim nebo s nimi Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim dlouhodobě pracuje, popř. osobám, které jsou v opatrovnictví města Chrudim, a to na základě stanoviska a doporučení Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim.

Občané města, kteří řeší svou životní situaci a ocitají se v krizi, mají možnost si dát žádost o městský byt. Tu posoudí Bytová komise. Buď žadatele do databáze doporučí zařadit či nikoliv (rozhoduje Rada města).

Nový trend je, že se naše rodiny stěhují do komerčních ubytoven, které vznikají v okolních obcích. Pokud ubytovna splňuje hygienické podmínky a má schválen Provozní řád, je schopna obsáhnout větší počet rodin. Záměr  podnikatelů je naplnit kapacitu ubytoven, proto se rodiny stěhují právě do těchto ubytoven i s vidinou lehčího získání bydlení.  

Je nutné zdůraznit, že město v rámci samosprávy se vždy prioritně stará o své občany a nabídka je s poptávkou za město vyrovnaná.

Příloha: Směrnice č. 6/2012 Týmová spolupráce při realizaci projektů

Další ubytování poskytuje v Chrudimi neziskový sektor: J. J. Pestalozziho, o.p.s. Štěpánkova 108, P.O.BOX 79, 537 01 Chrudim - http://www.pestalozzi.cz/

Služba Azylový dům je poskytována osobám od dosažení zletilosti maximálně však do 64 let věku.

 • osoby od 18-26 let věku, které opouští dětský domov, výchovný ústav, dům na půl cesty nebo jsou bez rodinného zázemí
 • oběti domácího násilí
 • dysfunkční rodiny s nezletilými dětmi

Péče o klienty je velmi intenzivní. Většina klientů k nám přichází s kumulací problémů, které byly dlouhodobě neřešeny. Cílem naší služby je především podpora dovedností, které směřují k dosažení samostatného fungování klientů. Služba neřeší pouze otázku bydlení, program je nastaven tak, aby aktivizoval klienty ve smyslu dosažení potřebné změny a umožnil jim tak opětovné začlenění do společnosti bez dalšího selhávání.

Podporu klientů zajišťuje odborný tým pracovníků. Sociální pracovník řeší zejména stabilizaci sociální situace (vyřízení sociálních dávek, sepisování formulářů, pomoc a doprovod při jednání na úřadech, zajištění návazného bydlení ad.). Pracovník v sociálních službách v sociálních se orientuje především na zvýšení kompetencí v oblasti vedení domácnosti, finančního hospodaření, nácviku vaření a zdravých výchovných intervencí. Psychoterapeut pomáhá klientům zorientovat se v náročné životní situaci, navrátit se k běžnému způsobu fungování a neopakovat nezdravá naučená schémata. Cílem psychoterapie, kterou mohou klienti v rámci služby absolvovat, je redukovat psychické napětí ze zažitých traumatizujících situací, zvýšit sebevědomí a sebedůvěru, odstranit pocit viny a změnit životní stereotyp. Psycholog zajišťuje zejména vstupní diagnostiku u nových zájemců o službu s cílem zajistit bezpečný průběh poskytování služby, případně odhaluje abnormality ve struktuře osobnosti, které by mohly výrazně narušit kolektivní soužití.

Služba má 24 hodinový provoz, který zajišťují vrátní.

Sopre CR o.p.s. Tovární 1114, 537 01 Chrudim - http://www.soprecr.cz/

Noclehárna (23 míst – muži, ženy a rodiny s dětmi) – poskytuje osobám bez přístřeší základní podporu a pomoc při řešení životní situace s možností využití nabízeného bezpečí, tepla, tělesné čistoty a spánku. Klienti zde dostanou bezplatně sociálně-právní a psychologické poradenství i asistovanou pomoc uživatelům sociálních služeb a rodinám žijícím v sociálně vyloučených komunitách.

V době krize lze navýšit o 3 místa, včetně služby teplé polévky a teplého nápoje.  

 

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?

Hodnota indikátoru:

Město Chrudim

Poptávka je o 10% vyšší než nabídka.

Sebehodnocení +1

Azylový dům:

Poptávka odpovídá nabídce služby, vzhledem k časté fluktuaci klientů (služba AD je poskytována na dobu nezbytně nutnou pro překlenutí krizové situace – prevence vytváření závislosti na službě) je kapacita AD celoročně víceméně dostupná (cca 2 volná místa). Standardní doba posouzení žádosti je 14 dní, v naléhavých případech jsme schopni poskytnout službu okamžitě.

Noclehárna :

Poptávka je rovna nabídce a v krizové situaci lze na omezenou dobu kapacitu navýšit.

Hodnocení oponenta +1
Město reaguje na trendy v oblasti sociálního bydlení, vytváří transparentní systém prostupného bydlení. Spolupracuje úzce se subjekty působícími v této oblasti.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava postupuje při obhospodařování bytového fondu v souladu s Mechanismem hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, který upravuje postup při pronajímání volných městských bytů. V rámci tohoto mechanismu jsou vyčleněny Byty zvláštního určení tj. byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob. Další prioritní skupinou bytů jsou Byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Při rozhodování o přidělení bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením je jedním z podkladů sociální šetření, které provádí odbor sociálních věcí v rámci realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování v souladu s ustanovením § 92 písm d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přednostně jsou poskytovány byty do nájmu těm žadatelům, u kterých odbor sociálních věcí vyhodnotí na základě šetření, že jejich bytová nebo sociální situace je nejvíce nepříznivá, hodná zvláštního zřetele.

Město eviduje neuspokojené žádosti o byty zvláštního určení v  domech s pečovatelskou službou a o byty zvláštního určení – bezbariérové byty. U bytů zvláštního určení v  domech s pečovatelskou službou je v současné době v pořadníku neuspokojeno 11 žadatelů. U bytů zvláštního určení-bezbariérových bytů je v současné době v pořadníku neuspokojeno 5 žadatelů

Město má k dispozici 300 bytů zvláštního určení v domech s pečovatelkou službou, 15 bytů zvláštního určení-bezbariérových bytů  a 20 bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Tento počet je stabilní a zásadním způsobem se nemění.

Město se dále zabývá koncepcí propustného bydlení. V rámci této činnosti Komise pro neziskovou, sociální oblast a prevenci Rady města Jihlavy zřídila dne 5. 11. 2013 pracovní skupinu „Sociální bydlení“. Dne 15. 5. 2014 na 90. schůzi Rady města Jihlavy byla předložena informace z jednání pracovní skupiny „Sociální bydlení“. Pracovní skupina „Sociální bydlení“ navrhla čtyřstupňový koncept bydlení v Jihlavě:

1. stupeň - bydlení v rámci sociálních služeb typu azylové, chráněné a krizové bydlení;

2. stupeň - rezidenční bydlení - více bytů v jednom objektu pod sociálním dohledem;

3. stupeň - nájemní bydlení v bytech města se sociálním doprovodem;

4. stupeň - nájemní bydlení na volném trhu nemovitostí bez omezení;

Město Jihlava finančně podporuje Azylový dům pro muže a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Naděje pro život, které provozuje Středisko křesťanské pomoci Jihlava. Zařízení poskytují přechodné a nouzové ubytování a pomoc osobám, které se ocitli v krizové životmí situaci v souvislosti se ztrátou domova.

Kapacita azylového a krizového bydlení v podstatě odpovídá současným potřebám. Pouze v oblasti azylového bydlení pro ženy a matky s dětmi dochází nárazově k převisu poptávky nad reálnou kapacitou. Chráněné bydlení je v současné době kapacitně nedostatečné Zatímco v oblasti azylového a krizového bydlení je poptávka a nabídka v relativní rovnováze u chráněného bydlení poptávka přesahuje kapacitu. 

V případě potřeby řeší v akutních případech odbor sociálních věcí poskytnutí ubytování s privátními ubytovnami

Statutární město Jihlava v rámci integrované strategie - Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace má stanoven specifický cíl 1.3. – Udržovat sociální soudržnost, rozvíjet sociální služby a aktivity v oblasti sociálního začleňování a místní zaměstnanosti, opatření 1.3.1 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb.

Statutární město chce vhodnými opatřeními podpořit vznik sociálního bydlení ve městě.

 

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy

Hodnota indikátoru:

Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy

Komise pro neziskovou a sociální oblast

Sebehodnocení +1

Město disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením

Hodnocení oponenta +1

Město disponuje byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením a službami umožňující řešit krizové bydlení. Samospráva se koncepčně věnuje problematice sociálního a prostupného bydlení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům

Město disponuje vícestupňovým modelem bydlením, které je zajišťováno jak v městských zařízeních, tak v zařízeních jiných organizací a je tvořeno noclehárnou, azylovými domy (včetně tzv. tréninkového bytu), městskou ubytovnou a posledním stupněm je  sociální bydlení.

Noclehárna a azylový dům pro muže i ženy (provozovatel Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.); v noclehárně je k dispozici 15 lůžek (v roce 2012 navýšeno z 12). Pro osoby bez přístřeší je zpracován Zimní krizový plán (Příloha č. 1), který řeší možnost jejich ubytování (přenocování) v období extrémních klimatických podmínek. a počet lůžek je dle potřeby navýšen nad běžnou kapacitu, v azylovém domě je 25 lůžek, je zde možné ubytovat  i klienty se zdravotním omezením (1 jednotka je bezbariérová). Pro případ potřeby je krizový koordinátor  připraven poskytnout materiá (zejména karimatky  a spacáky). Město je schopno pružně reagovat na případné krizové  situace.

Domov Salus, o. p. s . provozuje – azylový dům pro matky a děti v nouzi; kapacita - 18 míst pro matky s dětmi; podrobně viz http://domov-salus.cz/ Město podporuje zařízení každoroční provozní dotací.

 

Ubytovna Pod Červeným kamenem (provozovatel Město Kopřivnice)

– 1. NP slouží jako turistické patro (ubytovna) pro širokou veřejnost, má samostatný vchod a řídí se turistickým ceníkem, kdy max. kapacita je 35 lůžek,

- 2. , 3. a 4. NP – ubytovna v režimu vícestupňového bydlení - 2 garsonky + 24 dvoupokojových jednotek (se soc. zařízením) + kuchyň společná pro každé patro.

- ubytovnu zřídilo město s cílem umožnit lidem s trvalým pobytem v Kopřivnici a místních částech v přechodné sociální krizi získat zpět bydlení, které z různých důvodů ztratili a umožnit jim začlenit se zpět do běžné společnosti. Zájemci  musí splnit předem daná kritéria (např. aktivně řešit svoje dluhy, aktivně spolupracovat s určitou sociální službou, se sociálními pracovníky odboru soc. věcí, být motivován k návratu do běžného života).  Ubytovna se řídí svými vlastními pravidly a ubytovacím řádem.

 

Město má ve vlastnictví celkem 790 standardních nájemních bytů a 120 bytů zvláštního určení. Problematika bydlení v městských bytech je ošetřena „Pravidly pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“ (viz Příloha č.3 – dostupná na: http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/pravidla/pravidla_byty_2014.pdf), kde jsou nastaveny jasné podmínky pro přidělování bytů. V rámci těchto pravidel, vedle běžných bytů, je řešeno přidělování sociálního bydlení a bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením v bytech zvláštního určení. Do sociálního bydlení jsou zařazovány byty o velikosti 0+1,0+2 a 1+1, které se vrátí městu jako nezadlužené. Do seznamu žadatelů jsou zájemci zařazováni na základě stanovených ukazatelů bodového hodnocení sociálního odboru, který hodnotí zejména stávající bytovou situaci, zdravotní stav, finanční a sociální situaci.

 

Na území města jsou soukromé ubytovny – jedná se o cca 3 objekty.

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?

Bytová problematika na stránkách města:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=byty-mesta-koprivnice

 

Využití kapacity noclehárny  SSSmK, p.o.:

rok

obložnost

2012

55,9%

2013

38,6%

2014

32,4%

2015

31,2%

2016

31,6%

 

Snížení  využití kapacity noclehárny je způsobeno navýšením kapacity noclehárny v roce 2012. V červnu 2010 byla otevřena městská ubytovna a postupně se zintenzivňuje sociální práce s osobami bez přístřeší jak na OSV, tak v NDC.. (viz příloha č. 2 Historie vývoje péče o osoby  sociálně vyloučené)

 

Využití kapacity azylového domu SSSmK, p.o.:

rok

obložnost

2012

77,5%

2013

87   %

2014

83,2%

2015

84,3%

2016

82,4%

Využití kapacity azylového domu pro matky s dětmi Salus, o.p.s a výše podpory města.:

rok

obložnost

výše poskytnuté dotace z rozpočtu města*

2012

94,44 %

350.000,- Kč

2013

94,44 %

300.000,- Kč

2014

77,77 %

300.000,- Kč

2015

77,88 %

300.000,- Kč

2016

80,41 %

300.000,- Kč

*V roce 2012 byla dotace poskytnuta na všechny služby, od roku 2013 je dotace poskytována na každou službu, kterou organizace poskytuje zvlášť.

 

Poměr nabídky a poptávky v % - Ubytovna Pod Červeným kamenem:

rok

nabídka

poptávka

v %

2010

49

80

63

2011

30

37

23

2012

33

16

-52

2013

30

22

-26

2014

17

24

41

2015

16

7

-56

V prvních letech po otevření ubytovny poptávka převyšovala nabídku, nyní se daří žadatele uspokojovat.

Procento vrácených bytů nabídnutých do sociálního pořadníku:

rok

byty v soc. pořadníků (% z vrácených)

2012

21%

2013

27%

2014

33% (přiděleno 23 bytů)

2015

33% (přiděleno 15 bytů)

2016

37% (přiděleno 15 bytů)

Počet přidělených sociálních bytů má vzrůstající tendenci.

Sebehodnocení +1

Zřízení ubytovny,  zavedení pravidel  pro sociální byty a jejich aktualizace (nová jsou účinná od 07/2014)

Poptávka v soc. bytech sice převyšuje nabídku, ale žadatelé o sociální bydlení jsou ve většině případů určeni nájemci bytu nejpozději do 6 měsíců od podání přihlášky. V krizové situaci (žádost na výjimku) je město schopno žadatele zajistit ihned.

Spolupracující osoby, ubytované na ubytovně mohou získat  obecní byt ze sociálního pořadníku.

Hodnocení oponenta +1

Velmi přehledné informace a ucelený systém pomoci lidem v krizové situaci nebo ohroženým ztrátou bydlení a bezdomovectvím. 

Služby a opatření umožňující řešit potřeby bydlení pro různé cílové skupiny.

Město má systém a kapacity pro zajištění krizového bydlení a souvisejících služeb.

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v obci?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dávky ÚP

Jak je vidět z indikátoru, za období 2015 - 2017 má počet dávek hmotné nouze klesající tendenci. Je to důsledek klesající míry nezaměstnanosti jak v našem regionu, tak i v celé republice. Statistické údaje jsou za oblast Litoměřicka, kterou spravujeme, tedy nikoliv pouze za město Litoměřice.   

Data a informace ohledně příjemců dávek vyplacených ÚP, zejména příspěvku na péči, dávek pro OZP, dávek v hmotné nouzi, jsou v gesci ÚP a Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz. indikátor). Nárůst příspěvku na mobilitu je v důsledku vyššího počtu držitelů průkazu ZTP a ZTP/P, které jsou nutné pro nárok na tuto dávku. Česká populace stárne a její zdravotní stav se horší. Navýšení objemu dávek u příspěvku na péči, hlavně v roce 2016 je z důvodu navýšení částek příspěvku na péči o 10%.

Nezaměstnanost

V této oblasti je důležité zmínit i míru nezaměstnanosti. Dle podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu má Ústecký kraj nejvyšší nezaměstnanost. V litoměřickém okrese je v porovnání s dalšími okresy Ústeckého kraje míra nezaměstnanosti nejnižší. Nezaměstnanost ve městě se meziročně pohybuje mezi 7 – 8 %. Dle dat získaných z MPSV činí v roce 2017 míra nezaměstnanosti v Litoměřicích 6,50 %, tedy nad průměrem ČR, avšak pod průměrem Ústeckého kraje.

Statistiku volných pracovních míst sleduje Úřad práce. V roce 2014 a 2016 vzrostla nabídka volných pracovních míst, v roce 2014 na 1 volné pracovní místo připadalo 23 uchazečů, v roce 2016 to bylo již "jen" 5 uchazečů na jedno volné pracovní místo.

Město pracuje i s daty ČSÚ a nakládá i s daty vyplývající z příjmů osob ohrožené chudobou za roky 2012 - 2017, avšak konkrétní data zpracovává úřad práce, s kterým město spolupracuje jak zde v Litoměřicích, tak s krajskou pobočkou v Ústí nad Labem.

 

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?

Hodnota indikátoru 9.1.C:

Data Úřadu práce ohledně vyplacených dávek.

Daná oblast je sledována indikátorem Střednědobého plánu rozvoje města (SPRM) A.I2 Nezaměstnanost (rozdíl město mínus kraj)

Data Úřadu práce ohledně vyplacených dávek.

Doplatek na bydlení (DnB):
2015: 3 778 dávek - 14 811 989 Kč
2016: 3 225 dávek - 13 414 154 Kč
2017: 2 199  dávek - 8 531 901 Kč

Příspěvek na bydlení (PnB):
2015: 9 291 dávek - 32 216 638 Kč
2016: 8 735 dávek - 32 383 684 Kč
2017: 8 012 dávek - 29 370 936 Kč

Příspěvek na péči (PnP):

2015: - 146 109 600 Kč

2016: 156 713 820 Kč

217: 168 110 900 Kč

 

Příspěvek na mobilitu:

2015: 8 035 500 Kč

2016: 8 572 000 Kč

2017: 8 930 400 Kč

 

Příspěvek na zvl. pomůcky (OZP):

2015: 4 659 605 Kč

2016: 5 465 227 Kč

2017: 5 786 806 Kč

 

 

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Odpovídá celorepublikovému trendu. Informace o vyplacených dávkách v resortu a dat získaných z MPSV je míra nezaměstnanosti v Litoměřicích v roce 2017 6,50 % - tedy nad průměrem ČR, avšak pod průměrem Ústeckého kraje.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V posledních letech je možné pozorovat mírný pokles sociálně potřebných domácností na Litoměřicku, který byl pozitivně ovlivněn ekonomickým růstem. Míra nezaměstnanosti ve městě je dlouhodobě pod průměrem Ústeckého kraje, v tomto ohledu je město stále ostrovem pozitivní deviace v regionu. Město má dobře nastavenou spolupráci s ÚP ohledně předávání dat, průběžně tak situaci monitoruje a reflektuje ve svých opatřeních.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 Příspěvek na živobytí je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změnám ve struktuře organizace Úřadu práce, není v současné době možné získat porovnatelné údaje, které jsme v předchozích letech stanovili jako měřitelný indikátor. Z tohoto důvodu v hodnocení této oblasti přizpůsobujeme indikátor dle možností Úřadu práce – Kontaktní pracoviště Chrudim.

Příloha: Počet vyplacených dávek žadatelům o dávky hmotné nouze

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?

Hodnota indikátoru:

V roce 2014 bylo ÚP Kontaktním pracovištěm Chrudim vyplaceno 11.059 dávek Příspěvku na živobytí a 4.253 dávek Doplatku na bydlení, což představuje v průměru 922 domácností měsíčně.

V roce 2015 bylo ÚP Kontaktním pracovištěm Chrudim vyplaceno 11.205 dávek Příspěvku na živobytí a 4.490 dávek Doplatku na bydlení, což představuje v průměru 934 domácností měsíčně.

Sebehodnocení +1

Ve městě dochází k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností.

Hodnocení oponenta +1
Dochází sice k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel. Ten je však relativně mírný a je dán zejména minulými trendy na celostátní a nadnárodní úrovni, které samospráva nemohla ovlivnit. Ve své práci se sociálně znevýhodněnými a vyloučenými však zlepšuje svoji práci a přistupuje k problému aktivně a preventivně.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vzhledem k meziročně neustále rostoucímu počtu vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) lze konstatovat, že v období 2012 - 2014 nedochází ke snížení počtu sociálně potřebných domácností v obci. Přesto je nutno objektivně konstatovat, že po skokovém nárůstu takových domácností v roce 2013, kdy se naplno projevily dopady celosvětové ekonomické krize, se v roce 2014 tento stav relativně stabilizoval. V roce 2015 došlo k mírnému snížení sociálně potřebných domácností. Toto je však nutné přičíst především posílení personálního obsazení úřadu práce a razantnímu zvýšení kontrolní činnosti, kdy se podařilo značně omezit počet neoprávněně vyplácených dávek. V roce 2015 rovněž došlo poprvé od začátku hospodářské krize ke zlepšení hospodářského výsledku a v souvislosti s tím k poklesu nezaměstnanosti. Trend snižování počtu sociálně  potřebných domácnotí pokračoval i v roce 2016 a to zejména vzhledem k lepšící se ekonomické situaci obyvatel v souvislosti s vytvářením pracovních míst z důvodu stabilizace ekonomiky.

Protože, jak je výše uvedeno došlo zejména v roce 2013 ke skokovému nárůstu sociálně potřebných domácností lze pokles počtu vyplácených dávek na hodnoty před rokem 2012 povařovat za pozitivní vývoj.

Jednotný informační systém MPSV ani programové vybavení úřadu práce neumožňuje z počtu příjemců dávek přesně specifikovat počet dětí a seniorů v hmotné nouzi. Nicméně na základě kvalifikovaného odhadu lze konstatovat, že počet seniorů v hmotné nouzi je poměrně malý. Počet dětí v hmotné nouzi je odhadován cca na 1/4 z celkového počtu osob v hmotné nouzi.

Po přechodu agendy pomoci v hmotné nouzi do gestce úřadu práce v roce 2012 se vyskytovaly drobné problémy v komunici a spolupráci, které se však postupně podařilo odstranit a v současné době je spolupráce s Úřadem práce ČR, respektive jeho krajskou pobočkou na dobré úrovni.

Informace jsou mezi úřadem práce a městským úřadem předávány prakticky denně, nejčastěji pomocí Jednotného informačního systému MPSV, který musí být v souladu s ustanovením zákona používán k evidenci výkonu sociální práce. Dále probíhají informační schůzky mězi sociálními pracovníky obce a sociálních pracovníků a dávkových specialistů dávek pomoci v hmotné nouzi z úřadu práce. Tyto pracovní setkání se uskutečňují dle potřeby, zpravidla 3x - 4x ročně. 

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?
  v roce 2016 bylo ÚP vyplaceno 10 353 dávek pomoci v hmotné nouzi

Hodnota indikátoru:

Statistika vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi ÚP Jihlava

Sebehodnocení +1

Na území města se postupně daří snižovat počty sociálně potřebných obyvatel.

Hodnocení oponenta +1

Vývoj odpovídá celorepublikové úrovni. Město průběžně monitoruje a vyhodnocuje situaci a reflektuje v rámci svých opatření a služeb.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci

Počet sociálně potřebných domácností  v Kopřivnici se od roku 2008 postupně zvyšoval. Z celkového počtu klientů, kteří pobírali v roce 2011 dávky pomoci v hmotné nouzi tvořilo  51% osoby, které byli na dávkách nepřetržitě od roku 1991.

 V roce 2011 bylo oproti roku 2008 na dávkách vyplaceno o 123% více finančních prostředků a došlo k navýšení počtu vyplácených dávek o 89%. V průběhu roku 2011 došlo k dalšímu mírnému zvýšení počtu rodin s dětmi, jejichž příjmy byly závislé na dávkách pomoci v hmotné nouzi a zároveň se zvyšoval i celkový počet osob, které jsou příjmově odkázány na tyto dávky.

Statistické údaje o sociálně potřebných domácnostech v obci od roku 2012 by bylo možné vyjádřit prostřednictvím poskytovaných dávek v hmotné nouzi, zejména podle  množství příjemců dávek příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení. Údaje o počtu příjemců těchto dávek však nejsou od roku 2012 k dispozici, neboť jejich administrátorem je Úřad práce. Krajská pobočka Úřadu práce, Kontaktní pracoviště v Kopřivnice disponuje pouze kvalifikovaným odhadem, kdy za ORP Kopřivnice mezi roky 2013 a 2014 došlo k mírnému snížení počtu příjemců dávky příspěvek na živobytí a ve stejných letech došlo ke zvýšení příjemců dávky příspěvek na bydlení. V letech 2015 a 2016 pak došlo k více než 30 % poklesu počtu vyplacených dávek příspěvek na živobytí a také příspěvků na bydlení.  Z těchto údajů lze konstatovat, že dochází, zejména v posledních letech, ke zlepšení situace.

V rámci přípravy nového komunitního plánu rozvoje sociálních služeb byl do pracovní skupiny osob v tíživé životní situaci a pracovní skupiny osob se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezení.  přizván také Úřad práce. Zástupce ÚP se tak aktivně účastní jednání a přenášejí potřebné informace. S Úřadem práce byla započata spolupráce na další možné hlubší spolupráci, a to nejen mezi městem a Úřadem práce, ale také ve vztahu k sociálním službám, tzv. setkání s facilitátorem.

 

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?

Procento vrácených bytů nabídnutých do sociálního pořadníku:

rok

byty v soc. pořadníků (% z vrácených)

2012

21%

2013

27%

2014

33% (přiděleno 23 bytů)

2015

33% (přiděleno 15 bytů)

2016

37% (přiděleno 15 bytů)

Počet přidělených sociálních bytů má vzrůstající tendenci.

 

 

Ze statistiky OSV  (příloha č. 4)

 

 

Počet vyplacených dávek (kvalifikovaný odkad za ORP Kopřivnice):

rok

počet příjemců

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na bydlení

2013

7.740

11.016

2014

7.216

12.026

2015

4.971

  8.192

2016

4.390

7.807

Sebehodnocení +1

Postupně se snižuje počet  soc. potřebných domácností. V regionu je  v současnosti nízká nezaměstnanost, postupně se zvyšují také mzdy.

Hodnocení oponenta +1

Město monitoruje vývoj sociální situace o osob ohrožených chudobou a je schopno zajistit údaje o počtu osob v hmotné nouzi ve svém územním obvodu.

Vývoj počtu dávek je ovlivňován legislativními a metodickými změnami, nárůstem kontrol oprávněnosti jejich využívání apod.

9.1.4 Disponuje obec byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice nemá byty pro neplatiče. V roce 2012 vznikl azylový dům (AD) s kapacitou 83 osob, kde mohou být přijímání i uživatelé z jiných měst kraje nebo celé ČR. AD má naplněnou kapacitu. Poskytovatelé služeb mají ze zákona povinnost přijmout do služby klienta i mimo území města, kdy město zejména sleduje unicitní klienty.

Záměr startovacích bytů
Město Litoměřice má zmapovánu potřebu zajištění bydlení pro mladé či pro začínající rodiny, tzv. startovací byty (ověřeno ze setkání s občany – Desatero problémů města aj.), ale hlavním problémem je financování případných investic v této oblasti. Město má od roku 2016 zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu 52 startovacích bytů v objektu bývalých Kasáren dukelských hrdinů v Litoměřicích. Žádost prošla na jaře 2018 prvním a druhým kolem dotačního programu Ekoinovace (SFŽP) a je očekáváno finální rozhodnutí. Tento projekt je koncipován do pasivního domu, který je  brownfieldem v bývalých vojenských kasárnách. Tento projektu dosud nebyl realizován, a to z důvodu stop stavu pro Litoměřice (do r. 2015 včetně), neboť v minulosti město čerpalo peníze na realizaci osmi bytových jednotek na „Podporované pečovatelské bydlení“ (PPB), a nemá tudíž nárok na případnou dotaci v rámci bytové výstavby. Po uplynutí výše zmíněné lhůty budeme usilovat o realizaci tohoto projektu. I s ohledem na bytovou koncepci připravovanou MPSV bude muset město tuto problematiku řešit.
Celkově však problematika naráží na neexistující zákon o sociálním bydlení.

Komunitní plánování - krizová jednotka
Oblast bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel je řešena i v 5. komunitním plánu – opatření 3.1.1.  V roce 2015 proběhlo mapování možností financování prostupného bydlení. Na konci roku 2015 byla zřízena krizová jednotka města Litoměřice. Krizovou jednotku má město v záloze pro řešení případů náhlé nepředvídatelné tíživé kritické situace, nenadálých živelných pohrom či technických havárií. Krizovou jednotku nebylo za celou dobu od realizace nutné využít. 

https://usti.idnes.cz/litomerice-maji-krizovou-jednotku-dtq-/usti-zpravy.aspx?c=A160218_2226478_usti-zpravy_hrk

Od roku 2017 byla složena pracovní skupina na území okresu Litoměřice tzv. PANEL humanitární organizace Ústeckého kraje - jedná se o organizační, koordinační a komunikační platformou pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. PANEL humanitární organizace nemá vlastní právní subjektivitu, tu však mají samostatně všechny organizace v Panelu humanitárních organizací sdružené. Vzájemné předávání informací mezi IZS a Panelem humanitárních organizací se zaobírá i otázka bydlení, a to konkrétně ve spolupráci s neziskovými organizacemi, kdy disponuje s přehledem kapacit a spoluprácuje konkrétně s volnými místy na ubytování u Diakonie ČCE 6 lůžek, Farní charita 28 lůžek, a to konkrétně pro město Litoměřice.

1/ Dokument o PANELU humanitárních organizací Litoměřicka - 9_1 PANEL HO.pdf
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/foto-litomerice-zridily-krizovou-jednotku-pro-rodiny-v-nouzi-20160217.html

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  ANO

1 byt Velká Krajská - krizová jednotka

Využití 2015 - 2017: 0

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město nemá byty pro neplatiče, ale snaží se řešit bydlení podporou azylových domů a připravovaným projektem k realizaci výstavby startovacích bytů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město nedisponuje byty zvláštního určení pro osoby v obtížné sociální nebo životní situaci. Krizové bydlení je dostatečně pokryto sítí sociálních služeb. Město mapuje a ve své politice reflektuje problémy a potřeby obyvatel ve vztahu k bydlení, ocenit lze koncepční přístup samosprávy věnovaný této problematice mj. i v rámci komunitního plánování či v rámci pracovní skupiny humanitárních organizací. Připraven je záměr startovacích bytů, který čeká na příležitost pro financování.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim nemá pro neplatiče byty, ale provozuje městskou ubytovnu (14 ubytovacích jednotek), kam se mohou lidé, kteří řádně nesplácí nájem či mají nevhodné až patologické chování, přestěhovat a nekončí na ulici. Zde musí dodržovat přísná pravidla, týkající se chování, placení nájmu a smlouvu uzavírají vždy na jeden měsíc, a pokud pravidelně platí nájem, je jim smlouva prodlužována.

Ubytovna splňuje podle § 21a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejícíh zákonů  hygienické podmínky, které schválila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. 

S neplatiči zároveň pracují sociální pracovníci městského úřadu, úřadu práce a také pracovníci neziskových organizací, kteří motivují jednotlivce i rodiny ke zlepšení jejich situace. V rámci propustného bydlení, který je zařazen v Zásadách pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim, mají neplatiči  za podmínek daných v metodice propustného bydlení mít možnost při jejich plnění získat zpět byt a tím zlepšit podmínky pro lepší život.

Příloha: Provozní řád, Zpráva z Krajské hygienické stanice

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?

Hodnota indikátoru:

Ubytovna:

Potávka je rovna nabídce.

Sebehodnocení +1

Město nedisponuje byty pro neplatiče, ale disponuje ubytovnou.

Hodnocení oponenta +1
Město spolupracuje s relevantními subjekty a minimalizuje dopady a rizika ohrožení ztrátou bydlení a sociálního vyloučení. Prostupné bydlení umožňuje zlepšení situace a návrat do vhodnějších forem bydlení.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava v současné době nedisponuje žádnými byty pro neplatiče. V minulém období byla k tomuto účelu využívána lokalita „Havaj“. Od tohoto schématu však bylo postupně upuštěno z důvodu jeho neefektivnosti a od roku 2012 nebyla lokalita k tomuto účelu využívána. 

Bytové oddělení spolupracuje s odborem sociálních věcí při řešení nájemců, kteří hrubým nebo zvlášť závažným způsobem porušují své povinnosti včetně neplacení nájemného. Odbor sociálních věcí provádí v dané věci testování příjmové a majetkové situace osob ohrožených ztrátou bydlení, s přihlédnutím k celkové sociální situaci osob užívajících bytovou jednotku. V rámci multidisciplinární spolupráce odboru správy realit a odboru sociálních věcí při řešení situací osob ohrožených ztrátou bydlení a sociálním vyloučením realizuje odbor sociálních věcí, se souhlasem dotčených osob, činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob v souladu s ustanovením § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších právních předpisů.

U osbčanů, kteří odmítají spolupráci probíhá průběžně snaha o jejich motivaci k primární spolupráci a jsou opakovaně upozorňováni na to jaké důsledky pro ně může mít, pokud svou situaci nebudou aktivně řešit.

Obec se snaží vytvářet nástroje k řešení situace osob, které čelí problémům v oblasti bydlení. Je však nutné konstatovat, že efektivnějšímu  řešení problémů v oblasti bydlení by napohla například existence noclehárny a městské ubytovny.

Počet neplatičů nájemného se v poslední době snížil a dle dlouhodobého sledování se ustálil na cca 10 % z celkového počtu nájemců bytů, přičemž se výrazně snížil počet dlouhodobě neplatících nájemců, který se pohybuje cca do 5  % z celkového počtu nájemců bytů.

Město Jihlava disponuje od roku 2012 byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Při rozhodování o přidělení bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením je jedním z podkladů sociální šetření, které provádí odbor sociálních věcí v rámci realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování v souladu s ustanovením § 92 písm d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přednostně jsou poskytovány byty do nájmu těm žadatelům, u kterých odbor sociálních věcí vyhodnotí na základě šetření, že jejich bytová nebo sociální situace je nejvíce nepříznivá, hodná zvláštního zřetele.

Žadatel o byt pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. musí splňovat obecné podmínky pro uzavření nájemní smlouvy uvedené v Obecných podmínkách pro uzavření nájemní smlouvy Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy . To znamená, že žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, nemají vůči statutárnímu městu Jihlava závazky po lhůtě splatnosti. Pokud žadatel nesplňuje podmínky, nebude jeho žádost dále projednávána.

Za použití nástrojů města a se zapojením soukromého a nájemního sektoru, popřípadě komerčních ubytoven a díky osobní invenci sociálních pracovníků se daří celkem úspěšně řešit  problematiku bydlení a sociálního začlenění této skupiny, i když ne vždy se jedná o řešení koncepční.

 

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  20

Hodnota indikátoru:

Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy

 

 

Sebehodnocení +1

Město disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením

Hodnocení oponenta +1

Obec se snaží řešit situaci osob, s problémy v oblasti bydlení. Disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením.

Měst disponuje 790 standardními byty (r. 2015 802 bytů). Počet bytů využívaných pro sociální bydlení (v r. 2014 25 bytů, v r. 2015 27 bytů a v r. 2016 15 bytů) se odvíjí od počtu nezadlužených vrácených bytů městu v daném roce  – viz kapitola 9.1.2. Obecně lze konstatovat, že žadatele o sociální bydlení (k 27.7.2017 – 15 žadatelů ) a žadatele o standardní bydlení (k 27.7.2017 – 26 žadatelů) se daří průběžně uspokojovat. V případně nutnosti řešit nenadálou situaci klientů rada města schvaluje přidělení bytu na základě výjimky – mimo pořadník města, a to ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví.  

Počet bytů zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením a seniory činí 122. Tento počet se dlouhodobě nemění a jeví se jako dostatečný. Město průběžně vyhodnocuje, zda je třeba navýšit počet těchto bytů. Při hodnocení vychází z počtu žadatelů o tyto byty. Dlouhodobě evidujeme pokles zájmu o toto bydlení, neboť občané-senioři preferují zůstat ve stávajícím bydlení, proto město neplánuje rozšířit počet bytů vhodných pro seniory.

Město nemá byty pro neplatiče, ale provozuje městskou ubytovnu (viz bod 9.1.2.), kde mohou bydlet osoby, které (především z důvodu velkých dluhů na nájmu a službách) byly vystěhovány z obecního bytu. Zde musí dodržovat pravidla, týkající se chování, placení ubytovného. Smlouva se uzavírá vždy na jeden měsíc a je prodlužována. S neplatiči, kteří bydlí na ubytovně nebo v městských bytech  zároveň pracují  pracovnice oddělení bytové správy a sociální pracovnice města  a  také soc. služeb (AD, NZDM, NDC). 

Příloha: p02-05.zip
 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?

Bytová problematika na stránkách města:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=byty-mesta-koprivnice

Díky řadě opatření v průběhu posledních let v oblasti péče o osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením (viz příloha č. 2)  a díky spolupráci OMM a OSV a  intenzivní práci s dlužníky došlo ke snížení dluhů vůči městu (viz Příloha č.5 - Ročenka 2015, graf str. 111, přístupná na: http://www.koprivnice.cz/mesto/rocenka/rocenka2015.pdf  a v současnosti město přistupuje k vyklizení bytu z důvodu neplacení jen ojediněle.

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení.

Díky systémové práci OMM s nájemci (dlužníky) společně s OSV se daří podchytit dlužníky od počátku a v mnoha případech se je podaří nasměrovat zpět do řádných kolejí. Touto prací se snižuji dluhy na nájemném, poklesl počet podaných žalob na dlužné nájemné, rovněž se rapidně snížil počet exekučně vyklizených bytů. Zejména se městu osvědčil model vicestupňového bydlení, hlavně možnost využití ubytovny města.

Hodnocení oponenta +1

Město efektivně pracuje s dlužníky na nájemném, v důsledku čehož se snížil počet exekučně vyklizených bytů.

Město disponuje byty zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení) ? Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dle průzkumu Mapy exekucí (Mapa exekucí je interaktivní webová aplikace, která kombinuje statistická data o exekucích s geografickými údaji. Mapa inovativním způsobem předkládá podrobná data o exekucích, která umožňují nejen kvantifikaci problému, ale zejména jeho přesnou lokalizaci až na úroveň nejmenší obce. Mapa byla spuštěna v roce 2017 a vychází z údajů poskytnutých Exekutorskou komorou ČR) se trend počtu předlužených osob (počet lidí v exekuci) oproti loňskému roku zvýšil (konkrétně v Ústeckém kraji o 8,8%).

Chyba je shledána především v právní legislativě, která umožňuje zadlužovat občany, kteří nejsou schopny své závazky plnit. Město a neziskové organizace se snaží dělat maximum pro tuto problematiku, shodně však uvádíme, že v konečném důsledku je to na samotných občanech, zda tuto problematiku dokáží dotáhnout za naší pomoci a spolupráce do konce či nikoli. Zvyšující počet osob, které řeší exekuci (jak je uvedeno v indikátoru) neznamená nedostačující nabídku sociálních služeb, informovanosti města a základních škol, avšak to, že si lidé půjčit chtějí a nedozírají následky.  

Pro ucelený přehled bylo zjištěno, že z regionů jsou nejzadluženější obyvatelé Prahy, kde většinu objemu dluhů tvoří úvěry na bydlení. Na průměrného Pražana připadá dluh 285 tisíc korun. Naopak v Ústeckém kraji průměrný obyvatel dluží 146 tisíc korun.

Důležité je, že existuje Poradenské centrum a osoby, které jsou zadlužené, mají tedy místo, kam mohou přijít tuto problematiku řešit. Pokud je někdo předlužený, je nejefektivnějším řešením této situace podání návrhu na povolení oddlužení (zde je však několik zákonných podmínek a ne všichni klienti dosáhnou na toto řešení). Dalším řešení  je řada opatření, které zabraňují tomu, aby člověk upadal stále hlouběji do dluhové pasti (např. psaní žádostí o splátkové kalendáře nebo psaní žádostí o zastavování exekucí pro nemajetnost atd.).

Poradenské centrum nabízí školení v oblasti dluhové problematiky pro veřejnost i ostatní kolegy z různých sociálních služeb.

 

Dále statistika pro ORP Litoměřice za rok 2017 uvádí, že:

 • Průměrná jistina na osobu je 244 833 Kč.
 • Celkový počet exekucí je 29 701.

Dále, že:

 • 34 % osob v exekuci má 1 exekuci
 • 12 % osob v exekuci má 2 exekuce
 • 40 % osob v exekuci má mezi 3-9 exekucemi
 • 14 % osob v exekuci má mezi 10-29 exekucemi
 • 0 % osob v exekuci má nad 30 exekucí

V rámci řešení problematiky zadluženosti podporuje město Litoměřice tyto služby/pracovníky:

 • PORADENSKÉ CENTRUM LITOMĚŘICE

Poradenské centrum Litoměřice vzniklo v roce 2016, a to sloučením Poradny pro osoby v zadluženosti, Občanské poradny a Poradny pro migranty a uprchlíky (Tyto poradny měly stejného provozovatele, tzn. stejné místo poskytování služeb, pouze otevírací hodiny těchto poraden byly jiné. Toto nastavení bylo pro klienty těchto poraden velice nepraktické, z tohoto důvodu došlo ke sloučení poraden pod jednu službu- Poradenské centrum). Provozovatelem Poradenského centra je Diecézní charita Litoměřice.

Služba poskytuje základní a odborné sociální poradenství ambulantní i terénní formou. Poradna je provozována pět dní v týdnu.

Z hlediska druhu poradenství, které uživatelé čerpají, významně převládá agenda osobního oddlužení, následovaná poradenstvím směřovaným ke zmírnění dopadů exekucí. Ojediněle se vyskytují dotazy k řešení sousedských sporů, přestupků či trestných činů.

Za poslední tři roky je příspěvek z dotací města na provoz Poradenského centra ve výši 150 000 Kč za rok, kromě roku 2016, kdy byla částka poskytnuta nižší s ohledem na financování Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 • TERÉNNÍ PRACOVNÍCI OBCE

Základní poradenství poskytují terénní pracovníci obce, město získává pravidelně dotaci od Úřadu vlády na podporu terénní práce pro znevýhodněné občany.

 • PRACOVNÍK ČOI

Občané města mohou také využívat poradenství České obchodní inspekce. Pracovník ČOI je pro veřejnost k dispozici každou první středu v měsíci na tři hodiny v prostorách městského úřadu.

 • Dlužícím rodinám město vychází vstříc přejímáním dluhů dětí, platby za odpady jsou v Litoměřicích plošně odpuštěny všem dětem do jednoho roku věku dítěte.

Viz také:

Výroční zprávy Diecézní charity Litoměřice http://dchltm.cz/charita-litomerice/vyrocni-zpravy/

http://dchltm.cz/res/archive/017/002146.pdf?seek=1465832880

http://dchltm.cz/res/archive/019/002374.pdf?seek=1500277383

Poradenské centrum Litoměřice http://dchltm.cz/pomoc-v-cr/poradenske-centrum-litomerice/

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  275 klientů

Hodnota indikátoru 9.1.E:

Trend v míře předluženosti obyvatel. Data poradny v zadluženosti (jednotlivé roky - počet klientů):

2008 - 33
2009 - 71
2010 - 81
2011 - 126
2012 - 177
2013 - 192
2014 - 182
2015 – 168
2016 -  330 - vznik poradenského centra (nárůst vlivem větší informovanosti, medializace)
2017 - 275

Rozpočet města:

2015 - 150 000 Kč
2016 - 132 260 Kč
2017 - 150 000 Kč

Konkrétní počet osob v exekuci v rámci ORP Litoměřice za rok 2016 činil 5 464.
V roce 2017 se tento počet zvýšil na 6 139 osob. Jedná se o 12,4% nárůst.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Z údajů lze učinit závěr, že problematika předlužených domácností a jednotlivců v Litoměřicích je jevem, který je řešen. Předluženost jednotlivců a domácností v Litoměřicích nemá charakter masový, dopadající na celé komunity, a ve většině případů ani chronický bez reálné možnosti řešení.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město problematice zadluženosti věnuje velkou pozornost zejména prostřednictvím rozvoje odborného sociálního poradenství a terénní sociální práce obce. Přesto trendu v počtu exekucí je vzrůstající. Tento nedobrý celospolečenský trend nasvědčuje, že problematika zadluženosti je oblast, ve které čeká na veřejnou správu v budoucnosti ještě mnoho práce.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Neustále se zvyšuje počet klientů, až o polovinu, kteří požadují jednorázové poradenství. Můžeme to přičítat tomu, že jsou klienti dobře informováni o službě, mají špatné zkušenosti s komerčními poradnami, kde jim slibují pomoc, která nepřijde a ještě přijdou o další peníze, které musí za službu zaplatit. Mají dobré refence od svých známých, kteří dorazili do poraden a někteří si uvědomují, že sami na problém nestačí.  Dotazy se týkají dluhů, neschopnosti splácet, podmínek oddlužení, pomoci při komunikaci s věřiteli a exekutory, splátkových kalendářů, problematicky platebních rozkazů, zákonných informací pro dlužníky i věřitele, informací a pomoci při sepsání podání k soudu - žádosti o prohlášení o insolvenci a o oddlužení.

Zvyšuje  se počet škol, které požadují přednášky na téma: dluhy/exekuce/oddlužení.

Rok 2015:

počet klientů: 197 klientů řešilo pouze dluhovou problematiku,

dalších 241 řešilo ještě k tomu přidružené problémy/rozvody, vztahové problémy, bydlení, atd./.

Dalších 128 osob se zúčastnilo preventivních přednášek na téma „ Dluhová problematika“.

Příloha: Záznam z besedy se studenty

 

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?

Hodnota indikátoru:

počet klientů s dluhovou problematikou v roce 2014:
350 (občanská poradna)
226 (centrum Pestalozzi)

počet klientů s dluhovou problematikou v roce 2015:
350 (občanská poradna)
197 (centrum Pestalozzi)

Sebehodnocení +1

Město pořádá vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany.

Hodnocení oponenta +1
Celkově se v ČR v minulých letech zvyšoval počet předlužených obyvatel s exekucí. Město dostupnými nástroji reaguje v rámci poskytování poradenství a preventivních aktivit na celostátní trend. Rozšiřuje dostupnost aktivit a služeb v této oblasti a spolupracuje s dalšími subjekty.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Od roku 2008 se neustále zvyšoval počet klientů, kteří řešili problematiku předlužení své domácnosti. Razantní nárůst občanů, kteří nezvládali řešit své finanční závazky, byl zaznamenán v roce 2011, kdy počet intervencí občanské poradny v oblasti dluhové problematiky činil 66% všech provedených intervencí. V roce 2012 zaznamenala občanská poradna pokles žádostí o pomoc při řešení předlužení a počet provedených úkonů činil 38%. Tento pokles je však nutné uvést v kontextu uskutečnění takzvané sociální reformy, kterou byla od roku 2012 posílena sociální práce na obcích a část občanů využila možnosti obrátit se na sociální pracovníky OSV Magistrátu města Jihlavy. V následujícím období se počty intervencí v oblasti finančního poradenství, dluhové problematiky a exekucí poměrně stabilizovaly a byl zaznamenám meziročně mírný pokles poradenských služeb poskytovaných v této oblasti.

Práce s touto cílovou skupinou je pro sociální pracovníky obce náročná zejména na motivaci k řešení předluženosti neboť vbelké množství klientů z této skupiny nemá zájem svou situaci řešit. Rovněž se často stává, že pokud se klienta podaří motivovat nebo již příjde motivovaný svou situci řešit začnou se po určité době objevovat problémy s dodržováním platební morálky.

Město  samo neorganizuje přednášky nebo semináře zaměřené na problematiku předluženosti a finanční gramotnosti. Touto problematikou se zabývá Občanská poradna Jihlava, z..s., která je městem finančně podporována. Občanská poradna pořádá 1x ročně krajský odborný seminář s účastí cca 40 - 50 lidí. Dále pořádá semináře zaměřené na problematiku předluženosti a finanční gramotnosti pro  školy, seniory a azylové domy.

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  2016 - 507 zodpovězených dotazů formou poradenské služby

Hodnota indikátoru:

Počet zodpovězených dotazů v souvislosti s  dluhovou problematikou:  Občanská poradna:

2008 – 180

2009 -  564

2010 -  656

2011 – 1819

2012 – 1179

2013 – 1015

2014 -  839

2015 -  613

2016 - 507

Organizační řád Magistrátu města Jihlavy

 

opj@volny.cz

www.obcanskaporadna.cz

www.facebook.com/obcanskaporadnajihlava

https://cz.linkedin.com/in/karelkrivanek

Sebehodnocení +1

Počty intervencí v oblasti finančního poradenství, dluhové problematiky a exekucí poměrně stabilizovaly a byl zaznamenám meziročně mírný pokles poradenských služeb poskytovaných v této oblasti.

Hodnocení oponenta +1

Město v rámci sociální práce, podpory neziskových organizací zajišťuje sociální služby (pradenství atd.)  a preventivní aktivity. Vývoj v oblasti předlužení odpovídá celostátnímu vývoji. Opatření jsou dostatečná, služby by bylo vhodné rozšířit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.E  Míra předluženosti obyvatel

Z praxe sociálních pracovníků obce a Občanské poradny v Kopřivnici je zřejmé, že se zvyšuje počet klientů, kteří požadují poradenství v této oblasti (insolvenční poradenství, exekuce, vyjednání splátkových kalendářů apod.). Dluhová problematika se týká více než poloviny klientů, s nimiž pracují sociální pracovníci vykonávající soc. práci na obci. Statistika dluhového poradenství se nevede, obvykle jsou dluhy jedním z několika problémů, se kterými se klienti potýkají.

Dle statistik Občanské poradny se počet dotazů na dluhovou problematiku (předluženost) neustále zvyšuje, z čehož lze odvodit, že i počet lidí, kteří mají problémy s dluhy roste. http://www.czp-msk.cz/obcanska_poradna.php

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví poskytuje odborné sociálně poradenství, které zahrnuje i dluhovou problematiku (sociální pracovníci se průběžně vzdělávají v této problematice), která  je jednou z nejčastěji řešených oblastí, se kterou klienti potřebují pomoci. Jedná se o klienty, kteří se dostali do těžké životní situace, často z důvodu ztráty zaměstnání a následných vysokých dluhů, které již nebyli schopni sami řešit. Někteří klienti mají navíc špatné vyjadřovací schopnosti, proto je potřeba je podpořit  a pomoci jim při vyjednávání s věřiteli (např. splátkové kalendáře).

Dále obec podporuje formou dotací Občanskou poradnu, která má kontaktní místo v Kopřivnici, zřizovatelem je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Bieblova 3, Ostrava. Občanská poradna poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, pracovněprávních vztahů a nezaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a také v oblasti dluhové problematiky (řešeno nejčastěji), kde pomáhá při vyjednávání s věřiteli a exekutory a pomáhá při sepisování návrhu na insolvenci.

Projekt města „Bludný kruh financí“ podpoření dotací v rámci prevence kriminality MVČR zaměřený na prevenci zadlužovaní domácností. Hlavním předmětem projektu bylo vzdělávaní v oblasti zadlužovaní domácností s cílem předcházení nepříznivé sociální situaci spojené se zadlužením. Proběhlo 5 přednášek pro různé cílové skupiny (66 osob) -  1.11.2012 – seminář pro osoby ve věku od 16 do 26 let v Klubu Kamarád, 2.10.2012 – seminář pro seniory v klubu seniorů, 25.9.2012 pro rodiny na MU, 5.10.2012 – seminář pro sociální pracovníky úřadu a organizaci v Kopřivnici na MU, 20.11.2012 – seminář pro rodiny a veřejnost v Městské knihovně Kopřivnice. Byla vydána „Informační brožura základů finanční gramotnosti(naklad 1 650 ks). Proběhla osvěta veřejnosti prostřednictvím Kopřivnických novin – 25.10.-19.11.2012 vycházela série osvětových článků s tematikou základů finanční gramotnosti. Byly natočeny dva reklamní spoty, které se vysílaly v KT.

http://prevence.koprivnice.org/aktuality

V roce 2013 a 2014 proběhly besedy spojené s promítáním filmu Šmejdi za účasti autorky filmu, zástupců PĆR, ČOI a živnostenského úřadu.

Finanční poradenství pro své zaměstnance nabízí také firma Brose (i pro agenturní pracovníky) od roku 2013, kdy představili službu Občanské poradny formou dvoudenního informačního stánku přímo v areálu firmy. V roce 2014 organizovali seminář „Bludný kruh financí“, který byl pro malou účast zrušen. Proto se firma Brose rozhodla jít dále pouze cestou individuálních konzultací. V letech 2013 – 2014 této příležitosti využilo 16 zaměstnanců. Finanční poradenství je organizováno ve spolupráci s Občanskou poradnou (Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.). Firma zprostředkovává kontakt, případně předává informace o této službě.

V roce 2015 proběhl projekt  „Jak se nestát obětí“ (předváděcích akcí)“ . Šlo o netradiční vzdělávací preventivní program pro seniory, jehož cílem bylo informování seniorů v tématech souvisejících s předváděcími či podobnými akcemi, na kterých se mohou stát obětmi protiprávního nebo nemravního jednání ze strany organizátorů či prodejců. Aktivita byla realizována formou tzv. Divadla Fórum. Představení se tematicky zaměřila na psychologické i socioekonomické hrozby předváděcích akcí.  Odborně byl projekt garantován PhDr. Romanou Mazalovou (autorka Šmejdů). Představení s diskusí s psycholožkou proběhla 22.9. 2015 (premiéra) v Kopřivnici  (45 seniorů) a  19.11.2015 představení v kulturním domě v Mniší s dopravou seniorů z Lubiny (62 seniorů).

Příloha: p06-07-08.zip
 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?

Statistika OP 2014 (viz příloha č..6) 

V roce 2009 byla řešena dluhová problematika v 95 případech, v roce 2013 v 860 případech (viz příloha č..7 Program prevence kriminality 2014 -2015 – str. 15-16, přístupný na: http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/3_Plan_prevence_2014_2015.pdf)

 

Realizované aktivity:

 

2012

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-pripravila-pro-seniory-seminar-bludny-kruh-financi&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=14739

 

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=bludny-kruh-financi:-co-se-deje-pri-nesplaceni-zavazku-dluznikem&clanek=15069

 

2013

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=jedinou-ucinnou-obranou-proti-%E2%80%9Esmejdum%E2%80%9C-je-pry-ignorovat-je&clanek=16003

 

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o odborné poradenství byla v r. 2013 rozšířena provozní doba poradny o jeden den v týdnu.

 

2014

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=beseda-poradi-jak-se-branit-smejdum&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1092

 

2015 https://www.youtube.com/watch?v=JqXHESig_OE&feature=em-upload_owner

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-na-akci-ucili-jak-odolavat-natlaku-%E2%80%99smejdu%E2%80%99&clanek=19858

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-mnisi-se-budou-ucit-seniori-branit-smejdum&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20095

Vývoj poskytování dotací na činnost občanské poradny z rozpočtu města:

rok

výše poskytnuté dotace

2011

180.000,- Kč

2012

180.000,- Kč

2013

240.000,- Kč

2014

240.000,- Kč

2015

223.000,- Kč

2016

250.000,- Kč

Sebehodnocení 0

Stagnující situace. Po letech, kdy stoupala zadluženost, se situace pomalu stabilizuje.  

Zadlužování  domácností je stále vysoké a obec na tento negativní trend reaguje  navýšením pomoci lidem, kteří jsou předluženi (dotace poradně, poskytnutí ubytování pro neplatiče, preventivní programy, sociální práce.  Nelze opomenout další faktory, které tento trend významně ovlivňují. Jedná se  o nízké příjmy domácností a, ale také o vysokou rozvodovost  manželství, která

značně

destabilizuje institut rodiny. Rozvodovost v Kopřivnici se pohybuje dlouhodobě mírně nad průměrem Moravskoslezského kraje. Okolní obce jsou na tom podobně (viz Příloha č. 8 – tab. Rozvodovost)

Hodnocení oponenta +1

Město adekvátně a komplexně reaguje na rostoucí potřeby v oblasti dluhového poradenství, zadlužeností a exekucí, které rostou v souladu s celorepublikovým trendem. Obec na situaci reaguje v rámci svých kompetencí a možností. Trend je pouze z úrovně města obtížné až nemožné změnit be řešení a legislativních změn na celostátní úrovni.

9.1.6* Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Základní poradenství poskytují pracovníci Městského úřadu Chrudim - Odbor sociálních věcí, kteří prošli ročním kurzem - Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků  v poradenství pro rómské etnikum od společnosti Otáhal. 

Také na úřadě proběhlo školení klientů ve vzdělávacím kurzu Finanční gramotnost v rámci projektu Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany, zkráceně Etiminuty a Ekonominuty od společnosti ACET ČR o.s.

Odborné poradenství pak zajišťují tyto organizace:

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. – Ambulantní péče, Štěpánkova 108,53701 Chrudim www.pestalozzi.cz

 • nabízí pomoc při řešení oddlužení. Tato služba vznikla z důvodu zvýšené poptávky zadlužených klientů, kteří nemají na zaplacení běžných komerčních právníků.

Farní charita Chrudim – Občanská poradna, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim www.chrudim.charita.cz

 • bezplatně poskytuje informace a rady občanům, kteří se ocitli v tíživé situaci a neumí ji vlastními silami řešit
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Město pokračuji ke zkvalitňování služeb v oblasti prevence a poradenství. Kapacity postupně přizpůsobuje poptávce

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Díky dlouhodobému procesu komunitního plánování sociálních služeb je zcela zajištěna široká síť sociálních služeb, které jsou určeny pro všechny cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny, rodina, děti a mládež). Město podporuje slaďování rodinného a pracovního života podporou mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež a podporou mateřských center současně s projekty  mezigenerační  spolupráce.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje rovný přístup obyvatel ke službám a usiluje o snižování sociálních nerovností. Ve městě existuje široká nabídka sociálních služeb, rozvinutá je sociální práce, dostatečná pozornost je věnována osvětě a informování veřejnosti a intenzivní spolupráci s aktéry z neziskového i tržního sektoru. Politická reprezentace věnuje problematice sociálně potřebných pozornost a vynakládá na tuto oblast významné prostředky. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

+1

Hodnocení oponenta +1
Stabilně dobrá situace.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1

Město důsledně dbá na zajišťování rovného přístupu k veřejným službám pro všechny skupiny obyvatel a aktivně spolupracuje v této oblasti s pestrou škálou organizací.

Pravidelně jsou podporovány programy zaměřené do různých oblastí a organizace poskytující podporu specifickým skupinám obyvatel.

Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení.

Zvýšil se počet bezbarierových budov, komunikací a přechodů.

Město věnuje pozornost specifickým skupinám obyvatel, které se nachází v obtížních životních situacích a poskytuje jim účinnou pomoc vedoucí ke snižování sociálních nerovností.

Hodnocení oponenta +1

Město realizuje řadu aktivit a věnuje této oblasti značnou pozornost.

Město má prostor pro další zlepšování a zkvalitňování aktivit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1

Ve městě je pestrá nabídka aktivit jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů.  Daří se integrovat v základních školách žáky se specifickými vzdělávacími potřebami za pomoci asistentů pedagoga a různých stavebních úprav. Za posledních 10 let byla provedena řada  úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel. Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Poskytuje občanům informace v této oblasti. Přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu a kultury, reaguje na požadavky veřejnosti při poptávce po místech ve školních družinách a mateřských školách.

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje rovné příležitosti a přístup osob se zdravotním postižením a sociálním nebo jiným znevýhodněním k veřejným službám, podpotuje rovný přístup ke vzdělávání a podporuje sociální inkluzi a integraci znevýhodněných osob.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.2.1 Podporuje obec vznik a fungování mateřských center, která umožňují matkám snazší návrat do zaměstnání nebo zvyšování jejich kvalifikace v období čerpání rodičovské dovolené?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město podporuje snazší návrat do zaměstnání i zvyšování kvalifikace při čerpání rodičovské dovolené, a to nejen ve spolupráci s firmami (např. HENNLICH). Návrat do zaměstnání intenzivně řeší také Městský úřad, který je největším zaměstnavatelem ve městě (včetně městské nemocnice). Městský úřad nabízí v rámci svých benefitů snažší návrat matkám do zaměstnáním zejména umožněním pružné pracovní doby, home office i poskytnutím vzdělávání a supervize po dobu mateřské dovolené.

Ve městě existuje několik organizací, které se touto oblastí zabývají a které město podporuje  finančně:

Příspěvková organizace - Srdíčko

Město Litoměřice je zřizovatelem Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko. V rámci zařízení je poskytována péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let věku v denním režimu (alternativa jeslí). Centrum Srdíčko bylo podpořeno v roce 2015 nad rámec finanční alokace 575 000 Kč  z rozpočtu města na opravu a zkvalitnění centra, v roce 2018 na investice 3 000 000 Kč. Kapacita je naplněna.

http://www.centrumsrdicko.cz/sluzba--pe-e-pro-d-ti-ve-v-ku-od-18-m-sic--do-3-let-v-dennim-rezimu.html

Česko-německá školka Diecézní charity

http://www.skolka-zdislava.cz/o-nas/charita/

PO DDM Rozmarýn

Město Litoměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Rozmarýn. Mateřské  centrum Rozmarýnek, které je součástí DDM, je určeno pro děti od 2,5 let a je ideálním místem pro přípravu na mateřskou školu. Dále DDM Rozmarýn nabízí pro rodiče na mateřské dovolené úterní dopolední klub Čtyřlístek. Program klubu je zaměřený na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností nejmenších dětí. DDM Rozmarýn dále organizuje víkendové aktivity pro rodiny, příměstské tábory pro školní děti, kroužky, semináře a kurzy pro ZŠ a SŠ. Na poli prevence dopravní nehodovosti plní tuto funkci dětské dopravní hřiště, které je součástí DDM Rozmarýn. Tento klub je stabilní, žádaný a frekventovaný a není třeba zvyšování kapacit a změn.
http://www.ddmrozmaryn.cz/Materske-centrum/

https://ddmrozmaryn.iddm.cz/admin/inc/download.php?type=document&id=116

Nestátní nezisková organizace - Klubíčko

Město podporuje od roku 2014 činnost mateřského centra SKP Klubíčko. Mateřské centrum je významnou nabídkou pro rodiny s malými dětmi předškolního věku ve městě. Nabízí prostor pro setkávání a sdílení potřeb rodičů s předškolními dětmi.  V mateřském centru probíhá klub Klubánek – tematické setkávání maminek s dětmi. SKP Klubíčko poskytuje rodinné poradenství, vzdělávání, tvořivé dílničky a další aktivity pro rodiny. Mateřské centrum nabízí tzv. Manželské večery – kurzy upevňování manželského vztahu, řešení konfliktů apod. Dále SKP Klubíčko poskytuje kurzy pro výchovu, rozvoj osobnosti a vzdělávání dětí.
SKP Klubíčko provozuje křesťanskou mateřskou školu. Nabízí však předškolní vzdělávání nejen pro děti z křesťanských rodin, ale i rodin bez vyznání. Je registrována ve školském rejstříku. Kapacita školky je 20 dětí. Do programu jsou zařazeny prvky pedagogiky Montessori. (http://www.umc.cz/skp.klubicko/

MC Klubíčko http://www.umc.cz/skp.klubicko/node/16

Koncepce rodinné politiky

V roce 2014 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Litoměřice Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019, ve které je deklarována podpora služeb, které napomáhají plnění funkcí a soudržnosti rodiny.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_prorodinne_politiky_2014.pdf

Od roku 2018 město navazuje spolupráci s Mateřským centrem Sluníčka, kde jsou přijímány děti již od 1 roku věku dítěte.

Město se aktivně podílí na projektech MPSV - Obec přátelská rodině, kdy se v roce 2016 umístilo na 2. místě, dále se zapojuje do projektů a v roce 2018 získal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. místo ocenění Zlatý erb 2018 v rámci procestu Komunitní plánování sociálních služeb a její osvěty.

 

 

 

 

 

 

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?
  3 centra

Hodnota indikátoru 9.2.A:

Poptávka je v rovnováze s nabídkou. Mateřská centra poskytují své služby nejen litoměřickým dětem.

Mateřské centrum DDM Rozmarýn – 2015: 864 návštěvníků/67 akcí

2016:1028 návštěvníků/74 akcí

2017: 1135 návštěvníků/76 akcí

SKP Klubíčko – 1765 návštěvníků, počet akcí 10 (Zdroj dat: Vyhodnocení cílů a opatření 4. KPSS za rok 2014, opatření 4.2.3 Podpora zdravého pojetí rodiny). V MC Klubíčko došlo k rozšíření provozu ve dvou dnech týdně také na odpolední provoz. SKP Klubíčko uspořádal prázdninový týdenní softball camp, kterého se zúčastnilo 80 dětí. Kapacita byla zcela naplněna (poprvé v roce 2017).

PO Srdíčko
Nabídka je dostačující, je možno uspokojit více rodičů než nyní služby využívá.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice finančně podporuje činnost všech zařízení, které napomájí slaďování rodinného a pracovního života obyvatel města.

 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je vybudovaná stabilní síť mateřských a rodinných center, která nabízí rozmanité služby (volnočasové aktivity, hlídání aj.) pro rodiny s dětmi. Do podpory rodin je zapojeno mnoho subjektů z neziskového i tržního sektoru, se kterými město dlouhodobě spolupracuje. V posledních letech město rozvíjí prorodinnou politiku vlastního úřadu, téma návratu rodičů do zaměstnání řeší i v součinnosti se zaměstnavateli ze soukromého sektoru a tvoří na tomto poli osvětové aktivity.

 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město podporuje činnost Rodinného centra Mama klub Chrudim – dostává pravidelně přímou dotaci na činnost, ale také další finance na realizace projektů – prostřednictvím dotací a grantů, které město vypisuje.

Rodinné centrum Mama klub Chrudim posiluje prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy a mateřskou roli ve společnosti, vytváří prostor pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi, získává a předává odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, nabízí prostory pro využívání vlastních znalostí a schopností pro vzájemnou pomoc, vychovává děti i dospělé k aktivnímu poznávání a úctě k přírodě, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti mužů a žen.

http://www.mamaklubchrudim.cz/

Vzdělávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené je důležitou součástí činnosti Mama klubu. Mama klub pořádá odborné besedy, semináře a přednášky a také jazykové kurzy. Ze vzdělávacích projektů, které (s podporou města) realizuje, dlouhodobě vybírá nejdůležitější témata a ty nadále zařazuje mezi své vzdělávací aktivity. Jedná se například o oblast informačních technologií, která navazuje na projekt „IT je kamarád“, besedy z finanční a zdravotní gramotnosti, téma zdravé stravy a předcházení úrazům. Novým úspěšným projektem bylo získávání znalostí a dovedností v oblasti sebeobrany - fyzické i psychické: Naučte bránit sebe a Vaše děti – sebeobrana duševního a fyzického zdraví. Součástí projektu byla výuka fyzické osobní sebeobrany, beseda o kyberšikaně a prevence před ní, nácvik chování v rizikových situacích a předcházení vzniku těchto situací a základy první pomoci.

Město Chrudim také podpořilo vznik nového prostoru, který provozuje Mama klub Chrudim, a to kreativního klubu Café Zeměplocha v centru města. Tento prostor využívá široká veřejnost (tedy nejen rodiče s malými dětmi) a je hojně navštěvován i staršími školáky a mladými dospělými. Návštěvníci zde mají možnost aktivně odpočívat u kávy či jiných nápojů - tvořit, číst, hrát deskové i jiné hry, vzdělávat se... Zároveň zde probíhají přednášky a semináře s různým zaměřením - cestovatelské, osobnostní rozvoj, výchova ke globální odpovědnosti a jiné.

Snažší návrat do zaměstnání umožní i existence Předškolního klubu Amálky - viz 9.2.4. a dostačující kapacita MŠ pro chrudimské děti.

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?

Poměr nabídky a poptávky je v rovnováze. Mateřské centrum poskytuje služby dle svých možností (prostorových). Vznikl předškolní klub Amálka.

Sebehodnocení +1

Z hlediska rovného přístupu k veřejným službám tuto oblast pokrýváme množstvím akcí a aktivní spoluprací s různými typy organizací.

Podporujeme činnost mateřského centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu. Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. CSSP Chrudim (příspěvková organizace) provozuje denní stacionář Jitřenka.

Rovněž nárůst bezbariérových budov a přechodů je značný.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích. Poskytujeme jim poradenství a účinnou pomoc  Tímto má město Chrudim všechny potřebné služby zabezpečeny.

Hodnocení oponenta +1
Město stabilně podporuje dostupnost služeb pro předškolní děti umožňující sladit rodinný a pracovní život. Město podporuje mimoškolní a nízkoprahové aktivity, které mají rovněž preventivní a volnočasový charakter.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava pravidelně podporuje programy zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace, sdružení či jednotlivci, kteří se do příslušných programů přihlásili a splnili podmínky pro podporu daného programu.

V rámci projektu rekonstrukce Domu dětí a mládeže Jihalava došlo současně k modernizaci a novému vybavení Mateřského centra Macík.

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

Sami doma – služba pro rodiče, kteří vychovávají děti bez partnera. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Neposeda – služba pro rodiče neklidných dětí. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Duhová rodina – služba pro rodiče a děti se specifickými potřebani. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava v rámci „Pohádkové školičky“ připravuje programy primární prevence pro předškoláky. Děti se naučí základním dovednostem fungování v dětském kolektivu, řešení konfliktů a posílí se jejich návyky v oblasti zdravého životního stylu. „Klubíčko Jihlava“ poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi ve věku 3 – 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jeho klientelu tvoří především romské děti a rodiče. Rodiče se přímo na službě nepodílejí, i když jim tato možnost byla nabídnuta. Několikrát byl matkám doporučen kurz pracovníka v sociálních službách, po jehož absolvování by měly možnost se přímo na službě podílet. Tuto možnost zatím nikdo nevyužil.

Programy v rámci služby pro rodiče, respektive i matky na mateřské dovolené, se realizují především v rámci společných setkání, které probíhají 2x do měsíce. Náplní jsou mimo jiné také různé besedy např. o zdravé stravě s MUDr. Zimenovou, s Bílým kruhem bezpečí apod. Témata společných setkání jsou různá, mohou se věnovat například různým rukodělným technikám, což jim může také zvýšit jejich dovednosti a kompetence. Díky těmto setkání mohou matky získat užitečné informace z těchto oblastí či přímo využít poradenství k životním otázkám, které řeší. Na zvyšování kvalifikace matek na mateřské dovolené se program vyloženě nezaměřuje, ale v rámci spolupráce s rodiči jim jsou nabízeny různé rekvalifikační kurzy pořádané Úřadem práce.

Klubíčko je zapojeno v projektu Člověka v tísní a je placeno vícezdrojovým financováním - Kraj, MPSV, MMJ, 2016-2019 placeno z OPVVV

Vzhledem k tomu, že od listopadu 2016 je v rámci projektu OPVVV byl otevřen nový neformální předškolní klub Klíček, který se taktéž zabývá pomocí a podporou rodinám s dětmi ve věku 3-5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, služba Klubíčko eviduje změny v počtu žádostí uživatelů o umístění dítěte. Okamžitá kapacita se nemění, jedná se o 15 dětí na každém klubu, čímž došlo ke zvýšení přímé práce s rodinou

Krtečkova miniškolka – program je určen dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky

Mateřské centrum Macík – nabízí ženám na mateřské dovolené možnost společenského kontaktu a možnost i během mateřské dovolené uplatnit a rozvíjet své schopnosti.

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?
  7

Hodnota indikátoru:

miniskolka.krtecek@centrum.cz 

mc-macik@seznam.cz

Sebehodnocení +1

Město Jihlava pravidelně podporuje programy zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace, sdružení či jednotlivci, kteří se do příslušných programů přihlásili a splnili podmínky pro podporu daného programu.

 

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje organozace pro rodiny s dětmi se zaměřením na různé cílpové skupiny se specifickými potřebami. Z výčtu uvedených služeb a programů nevyplývá, že jsou orientovány i na zvyšování kvalifikace matek v období čerpání rodičovské dovolené.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání

Ve městě působí následující organizace:

Mateřské centrum Klokan bylo založeno 1. prosince 1997 pod záštitou Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Hlavním cílem MC Klokan je být finančně přístupný maminkám na mateřské dovolené. Nabízí volné setkávání rodičů a dětí na mateřské dovolené v prostředí přizpůsobeném dětským potřebám. Rodiče mohou děti zapojit do organizované činnosti tělovýchovné, výtvarné, hudební. Mohou se zapsat do pravidelné činnosti, kterou připravuje hudební škola Yamaha nebo využít kvalifikované přípravy na vstup do mateřské školy („Chvilka bez maminky“). Klokan nabízí i program pro rodiče formou besed, výtvarných kurzů apod. Nechybí pobytové akce pro celé rodiny. Vítáni jsou zde i rodiče se speciálními potřebami, budoucí maminky, tatínkové i prarodiče. Setkávají se zde lidé nejen různého věku, ale i rozdílného vzdělání a sociálního postavení. Společným zájmem všech je co nejkvalitnější působení na děti již od nejútlejšího věku. Centrum nabízí pravidelnou týdenní organizovanou činnost s programem. Také se zde uskutečňuje mnoho zajímavých akcí, které jsou již nyní tradicí. V týdenním programu Klokana je Klokánkova školička a Klokánek pro děti s rodiči Město poskytuje příspěvek příspěvkové organizaci města Dům dětí a mládeže Kopřivnice na činnost Mateřského centra Klokan. Pravidelné programy - od pondělí do pátku v době cca od 8:30 do 12:00. V nabídce je bohatý program jednorázových akcí, seminářů a kroužků, informace jsou zveřejňovány pravidelně na měsíčním programu DDM, na webových stránkách DDM a na facebooku.

http://www.ddmkoprivnice.cz/mc-klokan/

www.facebook.com/MaterskeCentrumKlokan

e-mail: materskecentrumklokan@seznam.cz

DDM také provozuje hlídací centrum Žirafka v budově Městského úřadu v Kopřivnici, které je v provozu 2x za týden, a to v pondělí a ve středu. Jedná se o dětský koutek se stálou hlídací službou, tzv. soukromou  miniškolku, kam mohou rodiče na potřebnou dobu umístit své děti, když si chtějí vyřídit své záležitosti na městském úřadě nebo ve městě. Děti zde mají k dispozici hračky, stavebnice či pohádky na dvd. Činnost zabezpečuje externí pracovník s pedagogickým vzděláním.

Miniškolička  - pod vedením Vodní sporty RELAX s.r.o. , samostatný program pro děti bez rodičů od 2 do 4 let, www.relaxkoprivnice.cz. Město tuto organizaci nepodporuje finančně.

Baby Club Relaxáček, který provozuje Vodní sporty RELAX s. r. o., poskytuje tělovýchovné a sportovní služby v oblasti plaveckých sportů, poradenskou činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti dětí, pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce.

http://www.medicalcarecentre.cz/page/baby-club-relaxacek

Heidi, rodinné centrum - je místo, jehož hlavní činností je poskytování komplexních služeb pro děti, dospívající, těhotné ženy, rodiče a prarodiče pro využití do jejich života. Podporujeme kontaktní rodičovství, respektující přístup a výchovu. Své služby zaměřují na rozvoj schopností, dovedností a znalostí, aby měl každý možnost plnohodnotně trávit svůj čas. Organizace vznikla v roce 2016 a poskytuje komplexní služby v oblasti rodiny a všeho, co s ní souvisí, nabízí pravidelné i jednorázové kurzy, miniškoličku, semináře, přednášky, workshopy a veřejnou hernu. Zapojuje se do aktivit města (týden pro rodinu, férová snídaně apod., zatím bez finanční podpory města.

http://www.heidirodinnecentrum.cz/onas/

Město nezaregistrovalo změnu poptávky po službách pro předškolní, respektive školní děti a jejich rodiče. Přesto lze konstatovat, že na poptávku rodičů reagovala v r. 2016 soukromá osoba vznikem Rodinného centra Heidi  (http://www.heidirodinnecentrum.cz/).

Městský úřad Kopřivnici má zavedenou pružnou pracovní dobu. Ve výjimečných případech, pokud to nebrání provozním možnostem úřadu, je schopen přizpůsobit pracovní dobu, případně i pracovní podmínky (např. práce z domu) zaměstnanci. Co se týká organizací města, tedy příspěvkových organizací města (základní a mateřské školy, středisko soc. služeb a pod.), jedná se o individuální rozhodnutí statutárních zástupců jednotlivých organizací, přičemž jejich  prioritou je zabezpečit chod jejich organizace.

 

Město Kopřivnice má zájem, aby mohly zejména matky na mateřské dovolené nastoupit do zaměstnání, proto jako jedno z mála měst  již v minulých letech reagovalo na zvýšenou poptávku po umístění dětí do MŠ a navýšilo kapacity MŠ. V současné době neevidujeme neuspokojené žadatele o umístění do MŠ, naopak jsou již nyní přijímány i děti mladší (cca 2,5 roku).

Mezi další aktivity města ke sladění rodiného a pracovního života patřily přednášky realizované Domem dětí a mládeže prostřednictvím mateřského centra Klokan v r. 2017 s podtitulem „Spokojené dítě = spokojená maminka = výkonný  a spokojený zaměstnanec“. Konkrétně:

20.2. 2017   -Jak připravit dítě do 1.třídy

10.4. 2017 -Ve školce je každý jiný aneb společně vzdělávání v MŠ

13.6.2017 -Školka je tu pro všechny aneb vzdělávání dětí od dvou let

Cílené programy či spolupráce se zaměstnavateli, které by vedly k podpoře flexibilních forem práce pro rodiče, ze strany města není rozvíjena. Přestože se pravidelně několikrát ročně schází na půdě úřadu Rada pro rozvoj lidských zdrojů, kde jsou zastoupeni největší zaměstnavatelé na území města, není ze strany zaměstnavatelů poptávka po takovéto spolupráci. Tato skutečnosti zřejmě vychází i z dlouhodobé míry nezaměstnanosti, která se neustále snižuje (v lednu 2016 5,1%, v červnu 2017 3,96 %). Potřeba takovýchto cílených programů nebyla zaznamenána ani ze strany rodičů s dětmi. Přesto je město ve spolupráci se zaměstnavateli a mateřskými centry ve městě v případě potřeby na tuto poptávku připraveno reagovat.

 

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?

Přesto, že sledujeme klesající trend v počtu  zapojených dětí a rodičů, zvyšuje se nabídka aktivit, které  MC Klokan nabízí. Snižující se počet návštěvníků připisujeme demografickému vývoji v počtu obyvatel (viz příloha č. 5 – Ročenka 2015, str. 23). Pokles návštěvnosti v MC částečně ovlivnila také činnost v Medical Centru,  které nabízí obdobnou činnost jako MC.

 

Výše podpory MC Klokan z rozpočtu města a přehled počtu účastníků:

rok

výše finanční podpory města

počet účastníků

2012

110.000,- Kč

1.989

2013

110.000,- Kč

1.584

2014

110.000,- Kč

1.578

2015

109.000,- Kč

1 934

2016

111.000,- Kč

1 548

 

Výše podpory Žirafky z rozpočtu měst:a

rok

výše finanční podpory města

2012

147.000,- Kč

2013

147.000,- Kč

2014

149.000,- Kč

2015

145.000,- Kč

2016

148.000,- Kč

Počet  dětí v Žirafce:

šk. rok

počet účastníků

2011/12

370

2012/13

358

2013/14

361

2014/15

340

2015/16

232

Poměr nabídky (okamžitá kapacita cca 5 míst) a poptávky ze strany  klientů je v rovnováze. Často využívají rodiče služby Žirafky opakovaně, jelikož se dětem v zařízení líbí. Rodiče si tudíž tuto službu velice pochvalují, jelikož si mohou vyřídit různé úřední záležitosti na MěÚ Kopřivnice bez stresu a v pohodě. Větší pokles ve školním roce 2015/2016 lze přisuzovat tomu, že díky kapacitě v MŠ se daří umisťovat stále mladší děti (od 2,5 let)

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace , zvyšuje se nabídka aktivit jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů. Přesto má město v této oblasti ještě rezervy. Za zvážení stojí podpora projektů zaměřených na pomoc rodičům s dětmi mladšího předškolního věku lépe sladit svůj rodinný život s návratem na trh práce, aniž by přitom museli mít obavy o zajištění péče o své děti (domácí hlídání, chůvy apod.)

Hodnocení oponenta +1

Město má dostatečné kapacity zvyšuje se nabídka aktivit jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů. Uvedené organizace a služby a podpora jejich rozvoje ze strany města jsou určitě důležitým prvkem pro budování prostředí nakloněné rodinám s dětmi. Většina jmenovaných aktivit nicméně necílí na podporu úspěšného přechodu z RD do zaměstnání, zvýšení kvalifikace uplatnitelné na trhu práce rodičů na RD, sladění pracovního a rodinného života (spíše jde o aktivity volnočasového/zájmového charakteru).

9.2.2 Monitoruje obec rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, která poskytuje předškolní vzdělávání v rámci svých 11 provozoven umístěných na území města. Zřizovatel se snaží o maximální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je při MŠ Litoměřice zřízeno 5 tříd s upraveným vzdělávacím programem – 3 s vadami řeči, 1 pro kombinovaná postižení tj. somatické/mentální vady a 1  pro vývojové vady, v běžné třídě je integrováno dítě s vývojovou dysfázií. Ve třídách pracují speciální pedagogové. V základních školách zřízených městem Litoměřice plní povinnou školní docházku i 133 dětí s vadami řečí, vývojovými poruchami učení, chování, souběžných postižení a v některých případech podobně jako u MŠ za účasti asistenta pedagoga i děti tělesně či zrakově postižené. Ve 2 z celkových 6 ZŠ je zřízena i přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné.

Základní školy v Litoměřicích vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, děti cizinců i žáky nadané, čemuž je uzpůsobeno zázemí základních škol, podpůrné potřeby výukové materiály, školní pomůcky i přítomnost asistentů pedagogů. K zajištění finanční podpory na vznik podpůrných opatření využívají jak příspěvky zřizovatele, tak prostředky ze státního rozpočtu, jako i projekty v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV). Všechny školy v Litoměřicích tímto umožňují dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku a tím podporují rovné šance dětí na vzdělání.

Městským úřadem jsou podporovány i děti z nízkopříjmových rodin alokovanou částkou 30 000 Kč z rozpočtu města na sportovní a volnočasové aktivity dětí a jsou určeny konkrétním rodinám. V roce 2016 požádalo a bylo podpořeno 22 dětí, 16 dětí v roce 2017. Vždy se jedná o podporu volnočasových aktivit nebo družinky na celý školní rok a děti se nám již nyní hlásí na nový školní rok. Spokojenost dětí město vnímá jako největší odměnu.

 

Příloha:
 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?
  11 MŠ

Hodnota indikátoru 9.2.B:

Město zajišťuje péči v denním režimu (jesle), event. v mateřských centrech.

Žadatelé jsou uspokojování a děti umístěny v rámci kapacit MŠ tak, aby mohly zahájit předškolní vzdělávání v okamžiku dovršení věku 3 let.

Na ZŠ je dostatečná kapacita, jsou přijímány i děti z okolních obcí.

Poptávka uspokojena na 100%.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V současné době je poptávka uspokojena. Umístění dětí se daří řešit ke spokojenosti žadatelů, tedy 100%.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město usiluje o rovný přístup obyvatel ke vzdělávání. Ve městě je rozvinutá síť školských zařízení pro děti předškolního i školního roku, od roku 2013 kapacitně nabídka služeb uspokojuje poptávku. Několik MŠ má zaměřený vzdělávací program na specifické potřeby děti předškolního věku, v souladu s principy inkluzivního vzdělávání se do MŠ i ZŠ daří integrovat děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Mateřská škola Svatopluka Čecha (www.klicekksrdci.com ). Součástí MŠ byla do roku 2011 speciální třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Jsou zde skupinově integrovány děti s tělesným postižením či oslabením, děti s kombinovanými vadami děti s poruchou vývoje. V roce 2012 byly tyto děti integrovány v běžné třídě (důvodem je menší počet těchto dětí). Od roku 2013 opět funguje speciální třída, kam docházejí děti s různým druhem zdravotního postižení - jejich vzdělávání probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů . Pracují zde speciální pedagogové, asistenti pedagoga a osobní asistenti.

V MŠ Strojařů jsou dvě specializované třídy. Logopedická třída je určena pro děti s vadami řeči. Autistická třída je určena pro děti s poruchami autistického spektra. Dětem je věnována individuální péče zaměřená na zmírnění či odstranění problémů a na dosažení jejich maximálních rozvojových možností ve všech oblastech osobnosti dítěte. Ve třídě pracuje speciální pedagog. Děti z obou speciálních tříd jsou zapojeny do všech aktivit MŠ.

http://www.msstrojaru.cz/

Snahou města je spravovat záležitosti občanů s ohledem na rovné příležitosti. Součástí tohoto přístupu je i vytváření bezbariérového prostředí města s cílem zkvalitnění života nejen zdravotně handicapovaných občanů, ale i dalších skupin obyvatel (např. seniorů, rodičů s malými dětmi, osob s omezenou pohyblivostí na přechodnou dobu způsobenou úrazem, apod.).

Pod CSSP Chrudim je zařazen denní stacionář Jitřenka a denní stacionář Pohoda. Klienti spolupracují v rámci kampaní a akcí ZM a MA 21.
http://www.socialni-sluzby.cz/denni-stacionar-jitrenka.php
http://www.socialni-sluzby.cz/denni-stacionar-pohoda.php

ZŠ Dr. J. Malíka - ZŠ integruje handicapované děti. Ve škole dále pracují speciální pedagog a školní psycholog, kteří úzce spolupracují s učiteli, jsou k dispozici dětem i jejich rodičům. Podle možností pomáhají při výuce žáků se speciálními zdravotními potřebami 2 pedagogičtí asistenti a 1 – 2 osobní asistenti.
http://www.zsmalika.cz/

Speciální základní škola Chrudim je teprve druhou školou tohoto typu v České republice, která získala titul Zdravá škola. Kolektiv pedagogů zpracoval projekt s názvem „Slušnost, sebedůvěra, samostatnost a zdraví – podmínky úspěšné inkluze a integrace“. Činnost této školy bude směřovat k vizím, které si společně určili:

 • vnímat život v souvislostech
 • přijímat odpovědnost za svůj život
 • ctít svobodu a nést její důsledky
 • táhnout za jeden provaz
 • je to v nás

http://spzschrudim.cz/

Při zápisu do mateřských škol v roce 2011 došlo k převisu počtu dětí přihlášených oproti kapacitě uvolněných míst. Nejvyšší počet nepřijatých dětí byl v MŠ Na Valech. Jednalo se však o děti mladší tří let, dále děti s maminkami na rodičovské dovolené a v některých případech šlo o děti mimochrudimské. Obdobně tomu bylo i v ostatních mateřských školách. Z těchto uvedených skutečností je zřejmé, že nedošlo k situaci, kdy by musely být hromadně odmítány tříleté děti zaměstnaných rodičů.

Ač statistiky přihlášených a přijatých dětí jsou čísla v podstatě „hrozivá“, je jasné, že všichni co mateřskou školu skutečně potřebují, se podařilo bez problémů umístit.

V roce 2012 byla situace následující přijatých 878 a zamítnutých 56 opět zejména méně než tříleté děti.

V roce 2013 se o místa v MŠ ucházelo celkem 352 dětí, z toho bylo 71 nepřijatých. Jednalo se opět o mimochrudimské a méně než tříleté děti. V roce 2013 byla poptávka uspokojena na 80 %, zbývajících 20 % tvořily děti mimochrudimské a děti mladší tří let.

V roce 2014 oproti předcházejícím rokům poklesl poměr zamítnutých žádostí, když 33 dětí z 366 nebylo přijato. V roce 2014 byla poptávka uspokojena na 91 %, zbývajících   9 % tvořily děti mimochrudimské a děti mladší tří let.

V roce 2015 pokračovala klesající tendence počtu zamítnutých žádosti, kdy z 317 přihlášených dětí bylo pouze 23 zamítnutých žádostí. V roce 2015 byla poptávka uspokojena na 93 %, zbývajících   7 % tvořily děti mimochrudimské a děti mladší tří let.

Je třeba zmínit, že některé nepřijaté děti najdou místo v MŠ v průběhu školního roku, když se většinou z důvodu stěhování uvolní místo.

Při ZŠ Dr.J.Malíka je zřízen Nadační fond Klubu rodičů a přátel Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka. Účelem nadačního fondu je podpora účasti žáků Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka na akcích v rámci projektu " Společně to dokážeme" poskytovat finanční příspěvky potřebným žákům.

Probíhá spolupráce s Úřadem práce a řediteli ZŠ. Vznikla pracovní skupina, jejíž členové jsou ředitelé škol, pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče Archa, Odbor školství, kultury a památkové péče a Odbor sociálních věcí. Do pracovní skupiny jsou dle náplně přizvání hosté a další odborníci (ÚP apod.). V současné době se vytváří metodika, která bude reagovat na propojení zákonů OSPOD a škol.

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?

Hodnota indikátoru:

Poptávka po místech v základních školách byla uspokojena na 100 %.

 

Sebehodnocení +1

Do škol byly přijaty všechny děti, které přišly k zápisu včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž zdravotní postižení/znevýhodnění umožňuje vzdělávání formou individuální integrace v běžné třídě základní školy. Základní školy zřizované městem Chrudim nemají speciální třídy. 

Probíhá úzká spolupráce s Úřadem práce a řediteli ZŠ.

Hodnocení oponenta +1
Město usiluje o rovný přístup a integraci znevýhodněných skupin v rámci předškolního i školního vzdělávání. Pozitivním trendem je růst naplněnosti poptávky po mateřských školách, který ukazuje, že město reaguje na změny v poptávce po MŠ.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava důsledně monitoruje a prosazuje dodržování platných právních předpisů a norem ve školských zařízeních, které zřizuje.

Město Jihlava bylo v období 2009 – 2011 nositelem projektu „Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality“ jehož jedním z výstupů bylo i řešení rovného přístupu ke vzdělávání dětí a žáků. V současné době je projekt veden v rámci pětileté udržitelnosti.

Mateřské školy a základní školy realizovaly projekty spolufinancované z OP VK řešící rovný přístup ke vzdělání:

MŠ a SPC Jihlava, Demlova:

projekty OP VK (2009-2012) Oblast podpory – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami :

CZ.01.07/1.2.02/01.0007 Evropské trendy (inovační terapie pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

CZ.01.07/1.2.37/01.0006 Evropské trendy ve vzdělávání II. (další 5 inovačních terapií pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pedagogy)

CZ.01.07/1.2.37/01.0007 Kompetence v praxi (zpracování inovativních metodických materiálů, realizace praktických školících a terapeutických dílen s pedagogy, dětmi a rodiči)

Statutární město Jihlava:

CZ.1.07/1.1.00/46.0005 Otevřená škola - cílem projektu bylo podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem respektive předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů).

 

Těmito projekty prochází cca 10 romských dětí ročně a cca 4 cizinci. Tento trend je setrvalý bez výraznějších výkyvu v početech těchto dětí

 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava v rámci „Pohádkové školičky“ připravuje programy primární prevence pro předškoláky. Děti se naučí základním dovednostem fungování v dětském kolektivu, řešení konfliktů a posílí se jejich návyky v oblasti zdravého životního stylu. „Klubíčko Jihlava“ poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi ve věku 3 – 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

 

Na aktivitách se podílí i rodiče například tím, že pomáhají s přípravami např. na vystupování taneční soutěže Amen Khelas, v případě potřeby jsou uživatelé ochotni materiálně se podílet na připravovaných akcích, mohou sami přijít s tématem na program během společného setkání. Matky jsou také ochotné například pomoci s realizací Dne otevřených dveří na službě, a to zejména vařením tradičních romských jídel. Důležitá je také vzájemná spolupráce, která se týká vzdělávání jejich předškolních dětí. Rodičům jsou pravidelně předávány informace o tom, co by měli se svými dětmi doma procvičovat, a to včetně poskytnutí pracovních listů pro děti. Některé z rodin opravdu s dětmi na základě doporučení pracovníků či logopedky doma pracují, čímž se také na aktivitě podílejí.

 

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

Sociální asistence – zahrnuje mimo dalších aktivit i přípravu dětí do školy

Sami doma – služba pro rodiče, kteří vychovávají děti bez partnera. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Neposeda – služba pro rodiče neklidných dětí. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Duhová rodina – služba pro rodiče a děti se specifickými potřebani. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Centrum pro rodinu vysočina pracuje s sromskými rodinami i s rodinami dalších menšin, ale nevede statistiku o jejich počtu.

Občanské sdružení Kamínek při Základní škole speciální Jihlava, Březinova 31 – poskytuje podporu skupinových a individuálních zájmů žáků se zdravotním postižením. Kamínek poskytuje služby převážně žákům školního věku od 7 do 26 let. Mezi příjemci služeb jsou i romští žáci, jejich počet je cca 5% z celkového počtu žáků.

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?
  15 školských zařízení

Hodnota indikátoru:

Poptávka po místech v základních školách byla uspokojena na 100 %.

 

Výstupy z projektu „Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality“

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Sebehodnocení +1

Město Jihlava důsledně monitoruje a prosazuje dodržování platných právních předpisů a norem ve školských zařízeních, které zřizuje.

Hodnocení oponenta +1

Město monitoruje přístup a kvalitu vzdělávání v základních školách a realizuje projekty zaměřené na podporu žáků se speciálními potřebami a rovnými příležitostmi dětí a žáků ve vzdělávání.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání

Město se snaží zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání a pružně reagovat na poptávku.

V pěti základních školách v Kopřivnici působí asistenti, , jedná se o 0,6 – 5,1 úvazku na školu. Tito asistenti pomáhají pedagogovi ve třídách, či v družinách, v nichž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Asistenti pedagoga jsou přidělováni školám na základě žádosti ředitelů škol po předchozím doporučení školského poradenského zařízení a udělení souhlasu krajského úřadu. Počet asistentů nemůže ovlinit město, jakožto zřizovatel, ani rodič.

 

Ve všech úplných základních školách působí školní psycholog.

Na VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici (příspěvková organizace  kraje) působí také školní psycholožka.

V roce 2014, na základě poptávky, byla v ZŠ Milady Horákové  vyřešena na 1. stupni bezbariérovost, se zajištěním bezbariérovosti i pro 2. stupeň vzdělání se počítá v případě poptávky. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-skolach-se-pres-prazdniny-nezahalelo&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1204

 

V Kopřivnici je provozována i Základní a mateřská škola Motýlek  – speciální škola pro děti s více vadami, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V současné době je zde šest oddělení MŠ - speciální a logopedické; dále je zde 8 tříd ve speciální ZŠ. Celkem je v MŠ a ZŠ 103 dětí v denní péči. Dětem je poskytována komplexní spec. pedagogická, rehabilitační a logopedická péče. Je zabezpečena doprava školním automobilem stejně jako do základní školy speciální. Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Musí akceptovat zejména složku výchovnou. To znamená vést žáky k potřebě zapojit se do společnosti, ale tak, aby soužití s nimi nekladlo na jejich okolí neúměrné nároky. Předpokladem je vybavit žáky na tomto stupni triviem základních dovedností a vědomostí, naučit je základům čtení, psaní a počítání. Souběžně je poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně pedagogická a poradenská) péče těmto handicapovaným dětem a mládeži ve spádové oblasti. Rehabilitační třídy, které jsou součástí speciální školy, ovšem se specifickým vzdělávacím programem, umožňují žákům s těžkým mentálním či kombinovaným postižením, realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál. Pro děti s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy.

 

ZŠ Floriána Bayera (příspěvková organizace kraje) - poskytuje
základní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola aktivně spolupracuje s ostatními školami ve městě.

V rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád (organizační složka města), které navštěvují cca z 50% také romské děti, je nabízeno dětem a mládeži (která nemůže nebo nechce využívat běžně dostupné služby) doučování, které zajišťuje speciální pedagog dvakrát týdně. Děti jsou doučovány individuálně, nebo ve skupině max. 4 dětí. Max. denní kapacita je 16 dětí (od 1.1. 2017 bylo NZDM předáno novému provozovateli – Armádě spásy V ČR, a doučování probíhá výhradně individuálně v rámci sociální služby a je o ně zájem).

Romská komunita ve městě není výrazná, většinu příslušníků romské komunity v Kopřivnici tvoří „tradiční“ obyvatele Kopřivnice, kteří se na život ve městě adaptovali. Většina romským rodin žijících ve městě využívá dostupných služeb. Město disponuje dostatečným množstvím míst v mateřských školách, které mohou využít a využívají i rodiče romských dětí. Ve městě působí Základní škola Floriána Bayera pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kde dochází, oproti jiným školám, větší množství romských dětí. Činnost školy je v rámci města, veřejnosti i rodičů hodnocena velmi pozitivně. Škola každoročně otvírá i tzv. přípravnou třídu pro děti s odloženou školní docházkou, kterou využívají nejčastěji právě rodiče romských dětí. 

Ve městě nežije výrazná skupina cizinců s dětmi, stávající cizinci s dětmi, jedná se zejména o občany vietnamské národnosti, jsou standardně začleňováni do vzdělávacích zařízení ve městě a tyto děti dosahují jedny z nejlepších výsledků ve vzdělávání.

Město dále zvažuje od r. 2018 podpořit rozšíření sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS), která mimo jiné také pomáhá rodinám s dětmi např. s nácvikem zajištění pravidelného docházení dětí do ZŠ a MŠ. SAS v současné době poskytuje organizace Salus o.p.s. v kapacitě 0,4 úvazku. Plánovaným rozšíření sociální služby SAS by došlo k navýšení kapacity na 1,8 úvazku.

Trendů růstu předlužených domácností se dosud neprojevil v zapojení se do procesu vzdělávání. Indtividuálně jsou však řešeny případy nízkopříjmových rodin s dětmi, a to ve spolupráci s Úřadem práce.

 

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?

V základních školách narůstá počet integrovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Přehled počtu dětí  se specifickými vzdělávacími potřebami v ZŚ:

 

školní rok

počet  dětí

2011/12

144

2012/13

155

2013/14

167

2014/15

182

2015/16

187

(viz příloha č. 9 Počet žáků se spec. vzdělávacími potřebami)

 

Počet doučovaných dětí v Klubu Kamarád:

školní rok

počet  dětí

2012/13

17

2013/14

10

2014/15

14

2015/16

14

 

V ZŠ a MŠ Motýlek postupně narůstá zájem o umístění dětí s poruchami autistického spektra. Kapacita  ZŠ je zatím na hraně, ale škola  chce navýšit počet míst pro tyto děti. Proto požádala o rozšíření kapacity. Také je v této škole v současné době nedostatečná kapacita ŠD chybí cca 10 míst). I zde škola žádá o navýšení kapacity o dvě třídy, ze stávajících 30 míst na 50.  Co se týče MŠ v tomto zařízení, je  z kapacitních důvodů odmítnuto ročně do 5 dětí. Tyto požadavky se škole daří do cca 1/2 roku vyřídit a děti jsou do MŠ zařazeny. Děti do mateřské školy jsou přijímány na doporučení: - dětských lékařů - klinických logopedů a klinických psychologů - pedopsychiatrů - SPC Nový Jičín, SPC Ostrava-Zábřeh.

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. Společné vzdělávání směřuje k podpoře všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho cílem je podpořit všechny žáky, a to jak na základní škole, tak na školách, které jsou označovány jako školy „speciální“. Vždy je sledován na prvním místě prospěch žáka.  V dnešní době se při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z myšlenky „vzdělávat postižené běžně, pokud je to možné a speciálně, pokud je to nutné“. Od segregovaného vzdělávání se směřuje ke stále vyšší integraci do škol běžných.

K ZŠ a MŠ Motýlek

Město Kopřivnice vydalo souhlasné stanovisko s navýšením kapacity ZŠ a MŠ Motýlek (podle školského zákona vydává obec stanovisko ke kapacitě škol a školských zařízení, i když není jejich zřizovatelem, ale nacházejí se na území dotčené obce.

Hodnocení oponenta +1

Město se snaží zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání, podporuje zapojení romských dětí do běžného předškolního / školního vzdělávání- V základních školách narůstá počet integrovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v obci? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v obci?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

S ohledem na zkvalitnění života nejen pro zdravotně postižené občany, ale i další občany jako jsou senioři, rodiče s kočárky, apod. město zkvalitňuje a vytváří více bezbariérového prostředí.

Podpora města

Město Litoměřice poskytuje každoročně částku na tyto projekty – 2009 – 380 tis. Kč, 2010 – 300 tis. Kč, 2011 – 300 tis. Kč, 2014 – 500 tis. Kč., 2015 - 350 tis. Kč, 2016 - 300 tis. Kč, 2017 - 350 tis. Kč. Bezbariérovost je ve městě průběžně řešena jak v budovách majetku města, veřejných budovách, tak ve veřejných prostranství. Upravují se přechody pro chodce tak, aby odpovdíaly požadavkům bezbariérovosti.

Na území města jsou bezbariérové přechody pro zdravotně handicapované občany na vozíčku, bezbariérové budovy Městského úřadu (dvě budovy ze tří), pošta, obchody (Kaufland, Albert), bezbariérová základní škola a umělecká škola, bezbariérové byty, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko.

V současné je plánován v budově MěÚ venkovní tubusový výtah, bezbariérová pokladna, bezbariérové pracoviště CzechPointu a kancelář sociálních pracovníků pro seniory a OZP.

Mapa bezbariérovosti

Ve městě je zmapována bezbariérová situace. První mapování v rámci skupiny komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením proběhlo na přelomu let 2011 - 2012 a průběžně je situace aktualizována s tím, že většina budov je historického rázu a možnost bezbariérové úpravy je s ohledem na podmínky památkové péče často nerealizovatelná. MAapa bezbariérovosti rozšířena  a doplněna o parkovací místa OZP v roce 2017.

Mapa bezbariérovosti http://litomerice.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a14abea4b601422984c95a72306cefad

Dopravní infrastruktura

Místní komunikace - od roku 2005 jsou upravovány bezbariérové přechody pro chodce a přechodová místa. V letech 2015 - 2017 jsou tyto úpravy v rozsahu 300 - 350 tisíc Kč ročně. V současné době jsou bezbariérové z veliké části všechny hlavní komunikace z okrajů města do historického středu, k nádražím, úřadům a nemocnici. I nadále budeme pokračovat v tomto trendu, kdy bude probíhat "bezbariérové propojování hlavních komunikací a zaměříme se na komunikace vedlejší. Veškerá městská hromadná doprava je bezbariérová.

Rozpočet města - http://litomerice.imunis.cz/Rr, https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.2.C:

Analýza trendu v počtu míst s bezbariérovým přístupem.

Rozpočet města:

2009 - 2014 - 1 480 000 Kč
2015 - 2017 - 1 000 000 Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě jsou bezbariérová místa budována průběžně, současně je aktualizována mapa bezbariérovosti. Výstavba bezbariérových přístupů průběžně pokračuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Postupně dochází ke snižování překážek a bezbariérovým úpravám ve veřejném prostoru. Město tématu nadále věnuje pozornost a finanční prostředky. Hlavní komunikace, veřejná doprava a většina veřejných institucích je již bezbariérových, město se dále plánuje zaměřit na vedlejší komunikace a řešení bezbariérovosti v historických budovách, kde to podmínky dovolí.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Snahou města je spravovat záležitosti občanů s ohledem na rovné příležitosti. Součástí tohoto přístupu je i vytváření bezbariérového prostředí města s cílem zkvalitnění života nejen zdravotně handicapovaných občanů, ale i dalších skupin obyvatel (např. seniorů, rodičů s malými dětmi, osob s omezenou pohyblivostí na přechodnou dobu způsobenou úrazem, apod.).

Ve městě je zmapována bezbariérová situace. Mapování probíhalo ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené, TyfloCentrem a ZŠ Dr.J.Malíka. Budují se bezbariérové vstupy do veřejných budov, po městě jezdí bezbariérové linky městské hromadné dopravy, upravují se přechody pro chodce tak, aby odpovídaly požadavkům bezbariérovosti apod.

Na území města jsou:

 • bezbariérové přechody pro zdravotně handicapované osoby na vozíčku,
 • bezbariérové úřady a instituce (budovy Městského úřadu, Úřadu práce, České pošty, aj.),
 • bezbariérové banky a pojišťovny (budova České spořitelny, Všeobecná zdravotní pojišťovna, aj.),
 • nádražní budova Českých drah, zdravotnická zařízení (Chrudimská nemocnice, a.s., lékárny, Poliklinika, aj.),
 • kulturní zařízení (muzeum, knihovna, galerie),
 • sportovní zařízení (např. krytý plavecký bazén),
 • restaurace, hotely,
 • obchody a obchodní centra (Hypernova, Kaufland, Obchodní centrum Balustráda, Billa, Albert, aj.),
 • bezbariérové školy – MŠ a ZŠ
 • bezbariérové byty pro vozíčkáře.

Město má zpracován projekt, jehož záměrem je vytvoření bezbariérového centra a postupné zpřístupnění všech veřejných budov, sportovišť, vzdělávacích a zdravotnických zařízení. V roce 2010 bylo bezbariérově zpřístupněno i Regionální muzeum – vybudován výtah.

Ve spolupráci se zmiňovanou ZŠ byla zmapována problematika bezbariérovosti ve městě. Na základě podkladů žáků, které byly předány na město Chrudim, vznikla tři asfaltová pole na chodníku před Požární zbrojnicí, tři přechody pro pěší se v této části města staly bezbariérovými a přibylo u nich noční osvětlení. V rámci rekonstrukce ulice byl na podněty rodičů i obyvatel vybudován nový přechod pro chodce.

Problematika bezpečnosti a bezbariérovosti je řešena i v rámci projektu Bezpečná komunita, který realizujeme v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a také v komunitním Plánu zdraví a kvality života.

Z této systematické činnosti a spolupráci s dalšími subjekty máme dostatečné množství informací, které se týkají zlepšení bezpečnosti a bezbariérových přechodů ve městě. Postupně se je snažíme zařazovat do rozpočtu města či hledat možné dotační tituly. Pro turisty jsou připraveny i bezbariérové prohlídkové okruhy po Chrudimi http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/mesto-bez-barier/

v roce 2011 byl vybudován výtah v Muzeu. Lze konstatovat, že kulturní zařízení jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

2 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy. Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města. CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Máme zajištěnu 100% bezbariérovost MHD. Parky a odpočinková místa ve městě jsou dostupná i pro handicapované občany.

Mapa bezbariérovosti je k dispozici na MěÚ. 

Počet přebudovaných přechodů na bezbariérové v roce:

 • 2009 – 9
 • 2010 – 23
 • 2011 – 22
 • 2012 – 5
 • 2013 - 18
 • 2014 - 21
 • 2015 - 24

Finance na bezbariérovost:

 • 2009- 300.000 Kč
 • 2010 – 936.000 Kč
 • 2011 – 300.000 Kč
 • 2012 – 300.000 Kč
 • 2013 - 270 000 Kč
 • 2014 - 315 000 Kč
 • 2015 - 360 000 Kč

Příloha: mapa mobility města 

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

V rámci rekonstrukcí či nových staveb probíhají bezbariérové úpravy automaticky.

Hodnocení oponenta +1
Postupně dochází ke zvyšování počtu bezbariérových míst. Město usiluje o zajištění přístupnosti vybavenosti a veřejných prostranství a dopravy znevýhodněným lidem, respektive lidem s různorodými potřebami.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město se svým přístupem ke správě záležitostí občanů snaží vytvářet rovné příležitosti a podmínky pro všechny skupiny občanů. Součástí tohoto přístupu je i vytváření bezbariérového prostředí ve městě s cílem zvýšení kvality života především handicapovaných občanů, seniorů, osob s dočasně omezenou hybností, rodičů s malými dětmi, ale i ostatních obyvatel. Město pravidelně mapuje bariery ve městě a reaguje na podměty občanů v této oblasti

Ve sledovaném období byla realizována celá řada projektů, jejižch součástí bylo provedení bezbariérových úprav. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce budov Základní umělecké školy Jihlava a Domu dětí a mládeže Jihlava, kde byly vybudovány osobní výtahy, které nově umožňují bezbariérový přístup do všech podlaží. Bezbariérové úpravy jsou prováděny při regeneraci veškerých veřejných prostranství ve městě a jeho částech. Konkrétně se jedná o revitalizaci sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek I. a II. etapa, ulice. Březinova, Na Kopci, Demova, ulice Jarní, ulice Srázná, regeneraci veřejných prostranství v částech města Pístov a Pávov, regeneraci veřejných prostranství v Městské památkové rezervaci Jihlava, vybudování parků Gustava Mahlera, Nad tunelem nebo u Hellerova rybníka.

Realizace bezbariérových úprav probíhala i v rámci projektů rekonstrukcí nebo přístaveb základních škol, např. ŽŠ speciální Březinova 31, ZŠ E. Rošického a mateřských škol MŠ Březinova 30, MŠ Březinova 113, MŠ Nad Plovárnou a MŠ Jarní.

Ve městě proběhla výstavba bezbariérových zastávek MHD trolejbusových linek A a C včetně dolní části Masarykova náměstí a Dopravní podnik města Jihlavy realizoval nákup nízkopodlažních vozidel MHD.

Podrobnosti o vybraných projektech jsou k dosažení pod odkazem: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=465617&p1=51960

V rámci projektu ZOO pěti kontinentů, který spočíval e výstavbě šesti nových pavilonů, byly tyto zpřístupněny osobám s omeznou schopností pohybu.

Statutární město Jihlava prostřednictvím Mechanismu přidělování dotací pro opravy domů poskytuje právnickým i fyzickým osobám příspěvek na vybudování bezbariérového přístupu do veřejných prostor.

Zřízení bezbariérových přístupů do budovy Denního a týdenního stacionáře, Královský vršek 9

Město Jihlava při plánovací investičních akcí spolupracuje především s budoucími provozovateli infrastruktury, v našem případě Integrované centrum sociálních služeb, Denní a týdenní stacionář, speciální a praktická škola apod., jejichž klienty jsou osoby se zdravotním postižením. V této oblasti jsou v současné době plánovány tři projekty, a to Rekonstrukce objektu ul.  Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby Integrovaného centra sociálních služeb, Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava – II. etapa a Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě.

U novostaveb je bezbariérovost samozřejmostí, dokonce je to jedna z podmínek ze stavebního zákona.

U rekonstrukcí je bezbariérovost obecně požadována, ale přihlíží se k účelnosti a technickým možnostem.

Projednání projektů s organizacemi osob se zdravotním postižením není povinné, ale stavební úřad to investorům doporučuje.

Město má zpracovaný generel bezbariérové dopravy a na jeho tvorbě se podílely organizace osob se zdravotním postižením.

V rámci veřejných projednání významných akcí  města jsou do projektů zapracovávány relevantní připomínky ze strany veřejnosti, včetně organizací osob se zdravotním postižením (např. revitalizace sídlišť apod.).

 V případě žádosti nebo stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v obci věcně příslušný odbor magistrátu města (odbor dopravy, odbor správy realit, kancelář tajemníka, apod.) předá tento podnět odboru rozvoje města, který zajistí projednaní takového návrhu na investiční poradě vedení města. Na základě rozhodnutí z investiční porady je tento návrh zařazen do zásobníku projektů, který je podkladovým materiálem pro tvorbu rozpočtu města. Rozpočet města na daný kalendářní rok schvaluje Zastupitelstvo města Jihlavy. Tento postup lze uplatnit pouze na objekty v majetku města.

Tabulka bezbariérových úprav na místních komunikacích

Dopravní ostrůvky pro chodce

1 370 000,00

 1. Havlíčkova ZŠ 2x (ostrůvky nad a pod ZŠ)

350 000,00

 1. Romana Havelky (ostrůvek na silnici kraje)

250 000,00

 1. Tolstého Dům kultury (ostrůvky v místě zastávky MHD)

200 000,00

 1. Havlíčkova (ostrůvek nad Billou)

250 000,00

 1. Náměstí Svobody (nasvícení přechodů s ostrůvkem)

320 000,00

Úpravy chodníků a dopravní telematika - II. etapa

3 993 318,90 

1)  oprava chodníků a ostrůvků ul. Havlíčkova - Fritzova

751 178,60  

2)  bezbariérové úpravy v křižovatce Seifertova,Žižkova

319 751,40  

 Dočasné opravy povrchů komunikací k zajištění bezpečnosti

38 555,10  

3)  bezbariérové úpravy křižovatek na ul. Jiráskova

773 470,70  

Odvod do ekologického fondu - kácení stromů ul. 17. listopadu

25 619,00  

4)  bezbariérové úpravy ul. Žižkova - u základní školy

174 992,90  

5)  bezbariérové úpravy Benešova - Žižkova

758 005,40  

6)  bezbariérová úprava křižovatky a ostrůvku Zborovská - Fritzova

635 877,50  

7)  oprava chodníků a ostrůvku do bezbariérové úpravy na ul. R. Havelky

272 788,10  

8)  oprava chodníků a ostrůvku do bezbariérové úpravy na ul. Havlíčkova

243 080,20  

Oprava chodníku ulice Fritzova

2 499 354,60 

1) oprava chodníku ul. Fritzova

793 830,80  

2) oprava chodníku ul. Fritzova u parku

402 522,70  

3) oprava chodníku ul. Fritzova - mezi Úprkova a Nerudova

241 760,40  

4) oprava chodníku ul. Fritzova u Legia

134 616,50  

5) oprava spojovacího chodníku Tyršova - Jiráskova

393 146,10  

6) oprava chodníku ul. Fritzova - plk. Švece - Karolíny Světlé

324 908,60  

7) oprava chodníku ul. Fritzova - Karolíny Světlé -  Jiráskova

208 569,50  

Oprava stávajících chodníků ul. Březinova, Na Kopci, Demlova s bezbariérovou úpravou

1 997 579,90 

 1. oprava chodníku ul. Březinova - Na Kopci - 1. část

877 867,80  

 1. oprava chodníku ul. Březinova - Na Kopci - 2. část

555 372,30  

 1. oprava chodníku Na Kopci 13

564 339,80  

Opravy chodníků – bezbariérové trasy

8 432 409,10

 1. bezbariérové přístupy k Domu zdraví

3 500 000.00

 1. oprava celého úseku chodníku v ulici Jana Masaryka

700 000, 00

 1. oprava chodníku z ulice Jiráskova kolem Auto Kelly na ulici Kainarova

1 204 000,00

 1. oprava chodníku Na Vyhlídce

850 000,00

 1. oprava komunikace pro pěší a vozidla na ulici Znojemská

2 178 409,10

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  35

Hodnota indikátoru:

Lze konstatovat, že trend v oblasti bezbariérovosti je pozitivní, má zvyšující tendenci. V rámci rekonstrukcí či nových staveb probíhají bezbariérové úpravy automaticky.

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

http://www.jihlava.cz/generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-jihlavy/d-386706/p1=50152

Sebehodnocení +1

Zvýšil se počet bezbarierových budov, komunikací a přechodů

Hodnocení oponenta +1

Pozitivní vývoj ve snižování bariér na veřejných prostranstvích a zvýšování bezbariérových důležitých služeb a úřadů, škol atd.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.C Bezbariérová mobilita

Nové nebo rekonstruované komunikace pro pěší a přechody pro chodce resp. místa pro přecházení jsou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny obecně závazné technické požadavky zabezpečující jejich bezbariérové užívání. Přechody pro chodce jsou nasvětlovány a u přechodů s velkou intenzitou chodců (resp. vozidel) je realizováno navíc nasvětlení LED diodami. 

Chodníky i přechody se staví (rekonstruují) jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik (např. RPS Sever, IPRM, Bezbariérové město atd.).

Prioritně jsou upravovány chodníky v havarijním stavu, další projekty jsou závislé na výši uvolněných prostředků v daném roce (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů).

Město realizuje samostatné akce v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 -2022.

Větší  zdravotnická zařízení ve městě jsou bezbariérová (např. Poliklinika), výjimku mohou tvořit některé ordinace individuálně umístěné v rodinných či bytových domech.

Město nemá zpracovanou celkovou analýzu bezbariérovosti města.

Město v rámci bezbariérovosti staveb standardně spolupracuje s organizací NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.

Podíl bezbariérových budov a veřejných prostranství není sledován.

Město má zpracovanou Analýzu bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici (2008) - projekt Bezbariérové město Kopřivnice:

·         jedná se o analýzu čtyř základních tras, které propojují 30 budov občanské vybavenosti ve městě (nejen ve vlastnictví města), jedná se jak o úřady, tak i sportoviště či kulturní zařízení,

·         k roku 2016 je z větší části hotová první trasa a část trasy druhé a třetí, která propojuje MÚ Kopřivnice, Radnici, Úřad práce, Poštu, Finanční úřad, dvě ZŠ, ZUŠ, Dům s pečovatelskou službou, Kulturní dům Kopřivnice, Technické muzeum Kopřivnice a několik dalších budov občasné vybavenosti a to i s napojením na bytové domy, součástí úprav byly stávající chodníky a rekonstrukce stávajících a zřízení nových přechodů pro chodce na těchto trasách.

Město zvažuje zpracování přehledu bezbariérových zařízení, institucí nebo veřejných prostranství. V současné době je podán do příslušné výzvy projekt, jehož výstupem by měla být Analýza bezbariérovosti (Zpracovatelé dokumentu navrhnou, na místě posoudí a vyhodnotí hlavní komunikační trasy pro pěší v rozsahu cca 14 km chodníků a bude posouzeno cca 40 objektů občanské vybavenosti, které se na těchto trasách nacházejí). Předpokládané dokonční tohoto dokumentu je plánováno do konce roku 2018 

 

V roce 2016 začala druhá etapa rekonstrukce ulice Štramberská, jejíž součástí je kompletní úprava hlavního dopravního prostoru v celé její délce. Bude vyměněn povrch komunikace, kde budou nahrazeny stávající žulové kostky asfaltobetonovým krytem. Z žulových kostek budou realizovány parkovací pruhy podél této ulice. Dojde k úpravě všech přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce se dočkají také chodníky a autobusové zastávky podél komunikace. Data budou zahrnuta až po kolaudaci této stavby, tedy v roce 2017.

Dále se bude v roce 2017 realizovat několik dalších investičních akcí zaměřených na úpravy ve prospěch bezbariérovosti a doplnění komunikací pro cyklisty a chodce.

Projekčně se připravují další akce, kde za zmínku stojí příprava kompletní rekonstrukce centrální části města.

Veřejná hromadná doprava ve městě je zajišťována přostřednictvím místní hromadné dopravy, kdy objednatelem této dopravy je Moravskoslezský kraj. Část této dopravy musí být zajištěna prostřednictvím bezbariérových autobusů. Ze strany občanů není zvýšená poptávka po zajištění většího množství bezbariérové dopravy. V rámci individálních dotazů občanů se zdravotním postižením je těmto nabízena fakultativní sociální služba Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. - bezbariérová doprava (http://www.czp-msk.cz/bezbarierova_doprava.php). 

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?

Vývoj počtu bezbariérových přechodů a míst k přecházení ve městě:

rok

počet přechodů**

počet míst pro přecházení***

2011

8

10

2012

13

0

2013

10

5

2014

5

9

2015

1

7

2016

0

7

**počet bezbariérových přechodů pro chodce (úprava stávajících resp. zřízení nových)

***počet bezbariérových míst pro přecházení (úprava stávajících resp. zřízení nových)

 

Vývoj  plochy bezbariérových chodníků, počtu autobusových zastávek a parkovacích míst:

rok

plocha chodníků*

počet autobus.zastávek**

počet park. míst***

2011

3 720 m2

 

4

5

2012

7 450 m2

9

5

2013

15 720 m2

0

2

2014

8 260 m2

2

  4 

2015

3 980 m2

1

4

2016

1 180 m2

0

4

 * plocha nových a rekonstruovaných chodníků bez obchodních domů (jiný investor) a  bodových oprav (bezbariérových)

**počet bezbariérových autobusových zastávek (úprava stávajících resp. zřízení nových)

*** počet upravených nebo zřízených parkovacích míst pro ZTP včetně bezb. úprav (pouze městská parkoviště - bez OD)

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o., Akční plán města a rozpočet města

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. V  této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Za posledních 10 let byl učiněn velký krok ve vnímání potřeby úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel.

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje odstraňování bariér v budovách úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství. Věnuje tématu významnou pozornost.

9.2.4 Zajišťuje obec nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Komunitní plánování

Ve městě je zajištěna široká síť soc. služeb (v současné době 42 registrovaných sociálních služeb). V procesu komunitního plánování jsou zastoupeny služby sociální péče, prevence i poradenství. Komunitní plánování je rozděleno do čtyř pracovních skupin  - a to PS Senioři (základ 16 členů+hosté), Rodina, děti a mládež (základ 12 členů+hosté), Osoby se zdravotním postižením (základ 13 členů+hosté) a v neposlední řadě i osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny (základ 23 členů+hosté). V návazné spolupráci jsou obce v ORP, MAS Podřipsko a MAS České středohoří. Za účelem cílené progrese úsek KPSS úzce spolupracuje s metodikem Michalem Polesným z Centra komunitní práce Ústecký kraj + ČR.– Do procesu jsou zapojeny i služby související a volnočasové. Tento model se osvědčil a v něm je i pokračováno. Spolupráci s KPSS navazuje více sociálních služeb v neziskovém sektoru jako je např. Tyflocentrum i volnočasových organizací jako jsou mateřská centra,knihovna K.H. Máchy, apod. Záměrem je propojit stávající síť a spokojenost našich občanů, což je viditelné při kulatých stolech či fórech.

Cílem našeho úseku KPSS je propojení a zajištění sociální práce ve městě, spokojenosti a klidu všech občanů, a to se nám daří s ohledem na spokojenost občanů.

Informace o dění a Komunitním plánování sociálních služeb je medializováno jak prostřednictvím webových stránek, tak při pravidelných setkáních pracovních skupin, prostřednictvím mobilního rozhlasu, dále mobilní aplikace, radničního zpravodaje, na informacích Města Litoměřice (tzv. ÍČKO) a na vývěskách v listinné podobě.
http://komplanlitomerice.cz/

http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eecb14e42494488aa90b011a28540334&extent=1569690.6004%2C6537219.3034%2C1577754.7069%2C6541920.1806%2C102100

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/5918-analyza-potrebnosti-socialnich-sluzeb-so-orp-litomerice

Pro město Litoměřice je slaďování rodinného a pracovního života jednou z priorit. Městský úřad nabízí v rámci této koncepce např. prorodinné dny, rodičovskou dovolenou (pro otce), home office, upravenou pracovní dobu. V roce 2017 byl MěÚ podroben gender auditu a jdeme tak příkladem ostatním městům v rámci výměny "dobré praxe". V rámci městského úřadu byl v roce 2017 uspořádán pro zaměstnance workshop s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, s důrazem na slaďování profesního a rodinného života“.

Genderový audit: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Gender_audit_2018.pdf

V rámci ucelení potřeb byla v roce 2016 byla vytvořena analýza potřeb v oblasti bydlení, v roce 2017 byla vypracována analýza potřebnosti sociálních služeb města Litoměřic a jeho ORP, které reflektují potřeby občanů. V roce 2017 byl vytvořen:

Sociální práce ve městě je plně a dostatečně zastoupena sociálními pracovníky z městského úřadu zaměřující se na osoby nesvéprávné, osoby v tíživé životní situaci, na rodiny s dětmi, ale i specializovány na seniory. Dále město v téže práci podporuje sociální práci u neziskových organizací jako je NNO Naděje, Farní charita, Centrum pro náhradní rodinnou péči, Diakonie, Fokus, Spirála, Český červený kříž, Hospic sv. Štěpána, Camphill na Soutoklu, CSP Litoměřice, Sluníčko Lucie Brožková a spolupracuje dále např. se Svazem tělesně postižených civilizačními chorobami, Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, Waldorfskou iniciativou, FOD Klokánek a dalšími.
Co se týká respitních služeb, město nemá dostatečnou kapacitu z důvodu nedostatečného personálního zabezpečení a nedostatku zařízení. Jedná se však o systémový problém, neboť práce sociálního pracovníka je podfinancována a zájem o ni je tak nízký. Přesto se město snaží zajistit tuto službu prostřednictvím tzv. Hezkých domů Lovosice, CSP Skalice a litoměřického Hospice sv. Štěpána.

Na území města Litoměřice však existuje široká nabídka různých forem vzdělávání (předškolní, základní, střední, vysoké, celoživotní). Město Litoměřice zřídilo příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Litoměřice, která má 11 odloučených pracovišť. Dále je město zřizovatelem 6 základních škol a základní umělecké školy. Rodiče mohou využít i mateřské školy, základní, střední a vysokou školu soukromých zřizovatelů.  Kapacita MŠ i ZŠ je plně využita, všechny děti jsou umístěny. V roce 2015 navštěvovalo MŠ 833 dětí, 828 dětí v roce 2016 a 786 dětí v roce 2017 (snížení počtu dětí je v důsledku poklesu dětí v demografickém vývoji).

DDM http://www.ddmrozmaryn.cz

Knihovna http://www.knihovnalitomerice.cz/

www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/4827-rozpocet-mesta-na-rok-2017


 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.2.D:

 

4. Komunitní plán byl vytvořen na roky 2014 - 2017

5. Komunitní plán na roky 2018 - 2020

Alokovaná částka na podporu sociálních služeb ve městě v roce 2016 - 2018 - 8 000 000 Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě probíhá proces plánování sociálních služeb, kdy jsou služby z rozpočtu města pravidelně finančně podpořeny.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Obyvatelům se specifickými potřebami se dostává ve městě náležité podpory. V Litoměřicích existuje rozmanitá paleta sociálních služeb, dlouhodobě funguje komunitní plánování, vyzdvihnout je třeba také dobře nastavenou spolupráci s poskytovateli služeb, ale rovněž velkorysost politické reprezentace města na sociální služby vynakládat prostředky. Od roku 2015 město významně rozvíjí i nadstavbu k zavedenému systému sociálních služeb (katalog a mapa sociálních služeb, mobilní aplikace aj.), která slouží k informování veřejnosti a lepší orientaci v nabídce. Významným článkem podpory je kvalitní sociální práce pracovníku městského úřadu, na kterém existuje mnoho typových pozic a k efektivnímu výkonu přispívá i dostatečné personální zabezpečení a nízká fluktuace mezi sociálními pracovníky.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim v rámci své působnosti zajišťuje podporu specifickým skupinám. Neziskovým organizacím je umožněno vícezdrojové financování v rámci přidělování městských dotací a grantů - viz také informace v bodu 7.2.2. Nově jsou podporovány pobytové služby pro chrudimské občany.

Finance, které město na sociální služby v neziskových organizacích poskytuje jsou dostačující pro chrudimské občany. Pokud bychom komentovali skutečnost, že se na služby obrací i lidé z okolí, finance by byly potřeba vyšší. Zde je to problém každé obce, která by měla přispívat neziskovým organizacím na služby pro své občany, ale tak se neděje a lidé z okolí dostávají stejnou službu jako lidé z Chrudimi, kdy město neziskové organizace podporuje. Tato situace přetrvává. V rámci Komunitního plánování ve městě Chrudim a potřeb klientů se některé služby změnily, některé zanikly, jiné vznikly.

Příloha:  Finanční podpora věnovaná organizacím zajištující sociální služby ve městě v letech 2013 – 2015

V Chrudimi zahájily svůj provoz 3 zařízení komerčního směru a to Hospic Chrudim, z.ú., www.smíreni.cz,  Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., www.domovsenioruchrudim.cz,  a Senior rezidence Chrudim, http://www.srchrudim.cz/

Nově se město Chrudim rozhodlo v rámci Programu pro poskytování dotací Chrudim, dotace na podporu sociální oblasti, "Podpora sociálních pobytových služeb" podporovat registrovaná zařízení sociálních služeb, poskytujících pobytové služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších přepisů, která mají klienty s trvalým bydlištěm v Chrudimi. Tento program je v souladu s koncepcí města a jeho hlavními prioritami v daných oblastech samosprávy. Účelem programu je jasný transparentní přístup při podpoře společensky a sociálně prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace jsou:

- poskytování sociální pobytové služby v minimální délce 3 měsíců, a to klientovi hlášenému k trvalému pobytu na území města Chrudim minimálně 12 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí dotace

- výše dotace je stanovena dle počtu klientů splňujících kritérium v bodě 1.

Z tohoto důvodu vznikla nová položka v rozpočtu Odoboru sociálních věcí Příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudim).

Příloha:  Dotační program Podpora sociálních pobytových služeb

Předškolní klub Amálka

Jeho cílem je předávat dětem znalosti, dovednosti a návyky nezbytné k úspěšnému vstupu do mateřské školy, přípravné třídy a prvních tříd základní školy.

Předškolní příprava je velmi důležitá pro to, aby se děti dokázaly zapojit do vzdělávacího systému. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí toto platí dvojnásob. Tyto děti se obvykle neúčastní předškolní přípravy v mateřských školách, neboť jim v tom brání finanční problémy, socio-kulturní bariéry či fyzická nedostupnost mateřských škol. V důsledku toho se pak nemohou adekvátně rozvíjet a při vstupu na základní školu často selhávají.

Klub je určen:

 • Pro děti ve věku 3 – 7 let z Chrudimi a okolí z rodin ohrožených sociálním vyloučením, stigmatizací a dalšími rizikovými jevy, tedy z prostředí, ve kterém není věnován dostatek pozornosti rozvoji dovedností a kompetencí nezbytných pro budoucí školní úspěch. 
 • Předškolní klub Amálka se také zaměřuje na podporu rodičů a nejbližšího sociálního okolí dítěte. Zvýšením zájmu a aktivním zapojením rodičů do vzdělávání svých dětí chceme rozvíjet rodičovské kompetence ve výchově dětí v předškolním věku tak, aby rodina byla oporou při vzdělávání svého dítěte v jeho cestě vzdělávacím procesem.

Klub nabízí:

 • Odborné předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 • Naplnění individuálních potřeb dítěte ve všech oblastech rozvoje, které jsou jeho předškolnímu věku vlastní.
 • Rozvoj dovedností a znalostí dětí prostřednictvím vzdělávacích her a tematické předškolní výchovy.
 • Zprostředkování pozitivní zkušenosti se vzdělávacím systémem dětem i jejich rodičům a motivaci k dalšímu vzdělávání.

Klub navštěvuje 10 dětí.

http://www.amalthea.cz/

Projekt "Já předškolák",

je realizovaný od 1. dubna 2015 - 31. března 2016 a  je zaměřen na práci s předškolními dětmi a jejich rodiči ze znevýhodněného prostředí. Odráží aktuální potřeby cílové skupiny a vychází ze zkušeností terénních sociálních pracovníků. Většina dětí v sociálně vyloučených lokalitách vyrůstá v rodinách, kde není kladen důraz na vzdělávání, děti nenavštěvují mateřské školy, rodiče mají základní vzdělání.

Cílem projektu je zprostředkovat dětem i jejich rodičům pozitivní zkušenost ze vzdělávání a odstranit tak bariéry a předsudky ze strany rodičů, pedagogů a budoucích spolužáků. Usnadňuje dětem ze znevýhodněného prostředí vstup do první třídy základní školy a předchází případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které mohou ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání. Projekt chce zamezit zbytečnému přestupu dětí do speciálních škol, chce učit děti i jejich rodiče odpovědnosti při přípravě do školy, chce poukázat na důležitost vzdělání pro budoucí život.

Během projektu bude speciální pedagog pravidelně pracovat s budoucími prvňáky na předškolní přípravě tak, aby si osvojily znalosti a dovednosti, které jsou potřebné k úspěšnému přijetí a absolvování 1. třídy. Prvňáčkům pomůže s pravidelnou přípravou do školy. Bude spolupracovat se školou dítěte na zlepšení jeho výsledků a zprostředkuje komunikaci rodičům s učiteli dítěte.

Pedagogům  v práci pomáhají oblastní poradci, kteří pochází ze stejného socio-kulturně znevýhodněného prostředí, jako klienti projektu, a pomohou tak podpořit náhled pracovníků projektu na chování a způsob jednání minority.

Otevřením rodinného klubu se nabízí rodinám prostor k realizaci volnočasových a odpočinkových aktivit určených jak dětem, tak rodičům, prostor pro sdílení zkušeností, zážitků a dovedností.

Cílová skupina: děti ve věku 3 - 6 let

http://www.sance.chrudim.cz/

 

Odbor sociálních věcí http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-socialnich-veci.html

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje komplexní sociálně-právní poradenství rodinám s nezl. dětmi. Oddělení vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí a také funkci veřejného poručníka. Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů sleduje dodržování výchovných opatření uložených soudem a podává návrhy k soudu. Zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení a pěstounská péče a svěření dítěte do výchovy jiné osoby). Má povinnost se zájemci uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče včetně poskytnutí, zajištění nebo zprostředkování pomoci a služeb z nich vyplývajících. Pod oblast sociálně-právní ochrany dětí patří i agenda kurátora pro mládež, která je však organizačně zařazena pod oddělení sociální prevence a pomoci. 

Za určitých podmínek může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo, vyžaduje-li to zájem dítěte, může rozhodnout o výchovných opatřeních. Dále pak navštěvuje dítě v zařízení, kde je realizována ústavní výchova a sleduje dodržování práv dítěte.

Oddělení zajišťuje nepřetržitou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí bezodkladné pomoci nezl. dětem (ocitnou-li se bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy či příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny).

Od 1. 1. 2015 se oddělení řídí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Statistika 2014:

Počet případů evidovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí  (SPOD) 

1621

Počet klientů kurátorů pro děti a mládež  (SPOD)

231

Počet dětí v náhradní rodinné péči

117

Počet žadatelů o náhradní rodinnou péči k 31.12. 2014

25

Počet soudních řízení, ve kterých byl SPOD ustanoven opatrovníkem

575

 • V měsíci listopadu 2014 byla spuštěna PR kampaň, jejímž cílem bylo podrobněji seznámit klienty a veřejnost se sociáně-právní ochranou. Kampaň je realizována v rámci projektu „Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany“ financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně, spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím. Kampaň měla za úkol  přiblížit práci sociálních pracovníků OSPOD klientům, pokud se ocitnou v situacích, které jsou pro ně složité, a ve kterých potřebují podporu a pomoc profesionála. Takovými situacemi mohou být závažné výchovné problémy dětí, komplikovaný rozchod či rozvod partnerů, situace, kdy rodiče nejsou dočasně schopni se starat o své děti, např. z důvodu nemoci. V rodinách se může objevit násilí či náhlé potíže spojené se ztrátou bydlení či nedostatkem financí. V rámci kampaně byl vydán leták „Paní, vy jste sociálka?.“
 • V průběhu roku 2014 byly zpracovány Karty poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb a Karty obcí formou databáze s možností vyhledávání dle zadaných kritérií. Je zpracováno 51 karet poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb, které obsahují název poskytovatele a název zařízení, typ služby a formy poskytování služeb, místa poskytování služby v rámci ORP Chrudim a jak často služba v daném místě působí, jaká je cílová skupina, věková kategorie klientů, co je obsahem služby, webové stránky. Karty obcí obsahují 87 obcí v rámci ORP Chrudim a mapují existenci příspěvkových organizací, spolků, klubů a sdružení, které v dané obci existují. Karty slouží k jednoduché orientaci v případě hledání sociální či doplňkové služby pro ohrožené dítě. Karty jsou k dispozici na webu města Chrudim

Příloha:  Leták ke kampani "Paní, vy jste sociálka?"

Příloha: Karty poskytovatelů

Statistika 2015:

Počet případů rodin zaevidovaných za sledovaný rok 

685

Počet klientů kurátorů pro děti a mládež

156

Počet dětí v náhradní rodinné péči

129

Počet žadatelů o náhradní rodinnou péči k 31.12. 2014

47

Počet soudních jednání, kterých se účastnil OSPOD

881

 • V roce 2015 proběhlo v termínech 4. 2., 29. 4., 8. 6., 16. 9., 21. 10., 13.11. 2015 setkání zástupců OSPOD se zástupci škol a školských zařízení. Tématem byly problémy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a možnosti školy, spolupráce s neziskovým sektorem a zpětná vazba od OSPOD směrem ke škole. Řešeno bylo získání oficiálního statutu pracovní skupiny, její cíle a důvody vzniku, byly konkretizovány oblasti, kterými chce skupina oslovit další zástupce škol a krajského úřadu. Byla probírána nastavená pravidla řešení sociálně patologických jevů ve školách, zástupci škol byli vyzváni k vygenerování aktuálních problémů škol a k možnostem zapojení OSPODu do jejich řešení. Ustanovila se „Pracovní skupina k sociální problematice dětí ve školách při MěÚ Chrudim“ (příloha  v 9.1.2). Důvodem vzniku skupiny je řešení situace kolem sociálně či jinak znevýhodněných dětí a potřeba vzájemné komunikace škol a OSPOD a dalších správních institucí a organizací. Na setkání byly vydefinovány problémy, které trápí školy a možnosti pomoci ze strany OSPOD či jiných organizací.

Oddělení sociální prevence a pomoci poskytuje sociální poradenství a zastávají funkci veřejného opatrovníka pro občany, kteří byli omezeni ve svéprávnosti. Podílí se na tvorbě preventivních aktivit s cílem předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů. Kurátor pro dospělé poskytuje pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, občanům, proti nimž je vedeno trestní stíhání, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody odložen, občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomániích, občanům propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a jiné výchovy po dosažení zletilosti, přičemž hlavní okruh klientely tvoří pachatelé trestné činnosti a mladí občané propuštění z ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti. Oddělení zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na opiáty, dále zajišťuje např. terénní sociální práci pro zdravotně postižené i sociálně vyloučené občany. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, vydává parkovací průkazy pro zdravotně postižené a zajišťuje distribuci Euroklíče. V rámci oddělení pracuje i koordinátor komunitního plánování sociálních služeb.

Statistika 2014:

Počet vydaných parkovacích průkazů

566

Počet osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům, jejichž opatrovníkem je město

15

Počet kontaktů s osobami, jejichž opatrovníkem je město Chrudim

388

Počet osobních kontaktů a poskytnutí poradenství sociálních pracovníků obce bez SPOD

844

Počet osob ve výkonu trestu a výkonu vazby

130

Počet vydaných tiskopisů receptů a žádanek na návykové látky s modrým pruhem

126

 • Dne 7. 10. 2014 proběhla přednáška pracovníku ČOI z Hradce Králové pro seniory na téma Šmejdi (podomní prodej, předváděcí akce …), které se zúčastnilo cca 70 lidí. Při této příležitosti byly vyrobeny a rozdávány samolepky na domovní dveře upozorňující, že z nařízení města Chrudim platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Tyto samolepky jsou stále k volnému dostání na městském informačním centru
 • Byl realizován projekt "Zažijme si prevenci" ve spolupráci s neziskovou organizací Šance pro Tebe, o.s., Chrudim, který byl podpořen dotací z MVČR.  Jednalo se o 3 akce - čtyřdenní pobytovu akci a 2 zážitkové akce, kterými se podařilo vytrhnout dětské klienty (6-11 let) ze sociálně nepodnětného prostředí a zpracovat preventivní témata, které reagují na problémy týkajcící se ve vyloučených lokálitách v Chrudimi.

Příloha: Článek k akci "Šmejdi"

Příloha: Samolepka Šmejdi

Statistika 2015:

Počet vydaných parkovacích průkazů

2049

Počet osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům, jejichž opatrovníkem je město

18

Počet kontaktů s osobami, jejichž opatrovníkem je město Chrudim

1122

Počet osobních kontaktů a poskytnutí poradenství sociálních pracovníků obce bez SPOD

2079

Počet osob ve výkonu trestu a výkonu vazby

159

Počet vydaných tiskopisů receptů a žádanek na návykové látky s modrým pruhem

2475

 • V tomto roce byl realizován projekt „Zelená prevenci“ a to ve spolupráci s neziskovou organizací Šance pro Tebe,o.s., Chrudim, který byl podpořen dotací z MVČR. V rámci projektu se jednalo celkem o čtyři akce – dvě dvoudenní zážitkové akce v okolí Chrudim a dvě třídenní pobytové akce.  Podařilo se předat cílové skupině (děti 6-15 a 13-26) znalosti, dovednosti a postoje podporující snížení míry a závažnosti kriminality dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit, došlo k podpoře osobnostního růstu klientů, k upevnění zdravých sociálních návyků a pozitivních vzorců chování.
 • Dne 23.6.2015 se konala akce  Bezpečné prázdniny v městském parku v Chrudimi pořádaná ve spolupráci s PČR, záchranným integrovaným systémem (hasiči, záchranka, vojáci) a neziskovými organizacemi, které si připravily doprovodný program. Účastnilo se přes 2200 předškoláků a školáků. Smyslem akce není jen představení všech složek, ale hlavně zapojení dětí do celé akce. U každého stanoviště si mohly vyzkoušet různé dovednosti a na dětském dopravním hřišti si osvojovaly při jízdě na koloběžkách a jízdních kolech hlavní zásady pohybu a jízdy na veřejných komunikacích.
 • V roce 2015 byla zaktualizovaná mapa vybraných organizací působících v sociální oblasti ve městě Chrudim a katalog vybraných organizací působících v sociální oblasti ve městě Chrudim http://www.chrudim.eu/katalog-vybranych-organizaci-pusobicich-v-socialni-oblasti-ve-meste-chrudim.html

Příloha: Bezpečné prázdniny

Příloha: Mapa sociálních služeb ve městě Chrudim

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim http://www.socialni-sluzby.cz/

Rok 2014:

Odbor sociálních věcí je zřizovatelským odborem pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (dále jen CSSP). V roce 2014 oslavila 22 let své existence. Je to doba, po kterou pečlivě, profesionálně, ale především lidsky pečuje nejen o seniory a zdravotně postižené občany města. Organizace poskytuje komplex ambulantních, terénních služeb a zdravotních služeb. Dále zajišťuje volnočasové aktivity. Organizace oslovuje široké spektrum klientely od klientů školního věku až po seniory. Pečovatelská služba CSSP, jako jediná v Chrudimi poskytuje pečovatelské služby dle výčtu cílové skupiny, kterou je možné ze zákona poskytnout. Je tím myšlena klientela od novorozenců až po seniory.  V rámci domácí zdravotní a ošetřovatelské péče zapůjčuje kompenzační pomůcky. Sociální poradenství je poskytováno bezplatně přibližně 750 klientům. V roce 2014 rozšířilo poskytování provozní doby u pečovatelské služby a to s ohledem na aktuální potřeby klientů. V Chrudimi 24 hodinová terénní péče pro občany města Chrudim kvalifikovaným personálem k dispozici nebyla.

V roce 2014 došlo k úpravě registrovaných služeb a to Tísňová péče a Aktivizační programy.

Obojí zůstalo zachováno, došlo k přejmenování

Tísňová péče byla pretransformována na "tísňové tlačítko", které je poskytováno v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek při zachování stejné kvality a komfortu pro klienty. Jedná se o spolupráci CSSP Chrudim a Městské policie. V roce 2015 bylo zaznamenáno 49 výjezdů, přičemž bylo zachráněno 5 lidských životů.

Statistika:

Druh služby

Počet

Pečovatelská služba

380 klientů

Tísňová péče, služba k 1. 9. 2014 ukončena

22 klientů

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče

214 klientů

Stacionáře Jitřenka, Pohoda

30 klientů

Aktivizace - Senior klub

8 959 klientů- účastníků,

1 001 uskutečněných akcí

Rok 2015:

Sociální poradenství je poskytováno bezplatně přibližně 687 klientům. Od roku 2014 poskytuje pečovatelskou službu s ohledem na aktuální potřeby klientů 24 hodin denně 365 dní v roce.

Statistika:

Druh služby

Počet

Pečovatelská služba

339 klientů

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče

 240 klientů, celkový počet návštěv 10 855

Stacionář Jitřenka

Stacionář Pohoda

12 klientů

17 klientů

Senior klub

 12 043 klientů- účastníků,

1 023 uskutečněných akcí

Výčet dalších organizací, které pracují se specifickýmí cílovými skupinami:

AMALTHEA o. s.

Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Prostřednictvím osvětové, informační a vzdělávací činnosti rozvíjet a podporovat sociální služby v oblasti péče o rodinu a dítě; iniciovat spolupráci a komunikaci se státnímii nestátními institucemi a hledat možnosti zvyšování kvality péče o rodinu a dítě; zvyšovatpodíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí; poskytovatpodporu rodinám a jedincům v obtížné životní situaci; vytvořit nabídku dostupnýchslužeb v oblasti náhradní rodinné péče jako kontinuální podpůrný systém.

Pro naplnění poslání a cílů zřizuje Amalthea o.s. dva odborné programy – Centrumnáhradní rodinné péče (od ledna 2004) a Podpora pro rodinu a dítě (od listopadu 2007).

Od počátku činnosti využíváme v obou programech služeb dobrovolníků.

ARCHA

Archa je středisko výchovné péče pro děti a mládež. Nabízí pomoc při řešení výchovných, rodinných, psychických a osobních problémů, dále pomoc při záškoláctví, šikaně apod.

Mezi činnosti patří poradenství, diagnostika, individuální i skupinová terapie, intervenční a interaktivní programy ve školách a zprostředkování další odborné péče.

CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO, o. p. s.

Centrum zřizuje tyto registrované služby – Krizová pomoc Chrudim, Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace (Poradenské centrum pro děti a mládež), Azylové domy, Domy na půli cesty – Hrochův Týnec, Hlavlíčkův Brod.

Pestalozziho centrum má působnost po celém Pardubickém kraji.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, o.p.s., Pracoviště Chrudim

Centrum poskytuje základní a odborné sociální poradenství, osobní asistenci (jedná se o terénní službu poskytovanou v místě pobytu uživatele služby) a sociální rehabilitaci.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI Chrudim

Posláním organizace je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

Registrované služby – pečovatelská služba, denní stacionář Pohoda (pro seniory a zdravotně postižené), denní stacionář Jitřenka (pro mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením), tísňová péče, sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Další služby – domácí ošetřovatelská a zdravotní péče KIRKÉ, půjčovna kompenzačních pomůcek, Senior klub (volnočasové aktivity), klub klubÍČKO, domy s pečovatelskou službou.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, Oblastní spolek

Mezi činnosti patří výuka první pomoci všech věkových skupin obyvatelstva, humanitární pomoc při mimořádných událostech, sociální šatník pro sociálně slabé občany na doporučení MěÚ nebo dle dohody, tuzemské rekondiční pobyty pro zdravotně oslabené děti (astmatiky, alergiky, děti s ortopedickými vadami apod.), letní dětské tábory, zdravotnické dozory a asistence na různých akcích.

Mezi další činnosti patří seniordoprava, Azylový dům pro matky s dětmi Svitavy.

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY

Domov poskytuje služby lidem s mentálním postižením a lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým ve věku od 3 let.

Mezi registrované služby patří tyto – domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby, denní stacionář

EDDA, z. ú.

EDDA je zkratkou pro edukaci, didaktiku, dialog a alternativu.

Účelem ústavu je poskytovat vzdělávání a školské služby dle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon – v rámci předškolního vzdělávání – Mateřská škola U Sovičky; zajišťovat službu péče o dítě v dětské skupině dle Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; poskytovat sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; provozovat volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti i rodiče – zájmové a neformální vzdělávání, prevence rizikového chování; podporovat slaďování profesního a rodinného života, ochrana práv rodiny a dětí; zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu; podporovat rozvoj alternativního vzdělávání – zřízení a provoz půjčovny didaktických pomůcek; působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra ve spolupráci s lokálními organizacemi/samosprávou/firmami; podporovat začínající podnikatelky, hand made domácí výrobu a tradice, regionální produkty a dodavatele – znevýhodněné osoby na trhu práce; rozvíjet kompetence pro celoživotní vzdělávání a chuť účastnit se aktivně společenského života – podporovat aktivní stárnutí a kulturní život.

V roce 2015 došlo k transformaci.

FARNÍ CHARITA

Mezi registrované služby patří pečovatelská služba, ošetřovatelská služba, osobní asistence, sociální poradenství, dobrovolnické centrum.

Občanská poradna – bezplatná občanská poradna poskytuje informace a rady občanům, kteří se ocitli v tíživé situaci a neumí ji vlastními silami řešit. Poskytuje poradenství v oblastech bydlení, rodiny a mezilidských vztazích, pracovním právu, dluhové poradenství, spotřebitelské poradenství a další.

HEWER, z. s.

Občanské sdružení zajišťuje osobní asistenci, terénní péči v místě bydliště uživatele služby s působností v celém Pardubickém kraji.

HOSPIC CHRUDIM, z. ú.

Hospic Chrudim je zdravotně – sociální zařízení pro pacienty s postupujícím nevyléčitelným nejčastěji onkologickým onemocněním s prognózou několika dnů až týdnů života. Je určen pro ty, kteří si tuto situaci uvědomují, nechtějí zemřít osamoceni a pro závažnost svých příznaků nemohou léčit doma. Spádovou oblastí je především Pardubický kraj.

KONTAKT, o. s.

Linka důvěry – poskytuje služby pro volající z pardubického regionu i klientům volajícím z jiných krajů, provoz nonstop, anonymní telefonický rozhovor o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru, pomoc lidem v krizové situaci. Dále nabízí informační službu a poradenskou pomoc v otázkách vztahové problematiky, domácího násilí, drog, šikany apod. Služby jsou určeny občanům všech věkových kategorií.

KŘIŽOVATKA, handicap centrum o. p .s.

Posláním organizace je hledat s každým člověkem s tělesným nebo kombinovaným postižením jeho vlastní, smysluplnou cestu, jak žít naplno svůj život a pomáhat mu v začlenění do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením a kombinovanými vadami (tělesné postižení + zrakové, mentální, aj.) v nepříznivé sociální situaci, od šestnácti let.

Organizace má registrované tyto služby – sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Další služby – centrum denních služeb, základní sociální poradenství.

LAXUS o. s.

Poskytuje služby pro uživatele drog, mladé experimentátory s drogou, rodiče, partnery a další osoby blízké uživatelům drog. Služby jsou určeny pro uživatele drog směřující k abstinenci, osoby před nástupem a po ukončení pobytové léčby, uživatele drog v rámci výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, další osoby, které jsou ohroženy drogou a jejím užíváním.

Poskytované služby – kontaktní centrum (sociální a zdravotní služby, výměna injekčního materiálu, zprostředkování detoxifikace atd.), terénní programy, služby následné péče, ambulantní centrum (poskytuje odborné sociální poradenství, pomoc a léčbu klientům, kteří uvažují o změně životního stylu a abstinenci), drogové služby ve vězení.

LŮŽKOVÉ A SOCIÁLNÍ CENTRUM PRO SENIORY o. p. s.

Registrované služby – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba.

Centrum zdravého stárnutí nabízí aktivity pro všechny seniory, kteří nechtějí být sami, ale užívat si život (kurzy na počítači, cvičení, trénink paměti, fyzikální rehabilitace, besedy, soutěže a cestování.

MOMO CHRUDIM, o. p .s.

Momo Chrudim, o. p. s. je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, uměleckéa vzdělávací projekty. Sociálně terapeutická dílna nabízí při ručním zpracování ovčí vlny zapojení do smysluplného pracovního života lidem s mentálním, tělesným a zdravotnímpostižením z Chrudimi a okolí, kteří nemohou najít uplatnění ani na chráněném trhu práce. Cílem služby je dlouhodobé praktické procvičování dovedností souvisejících s pracovnímživotem, sebeobsluhou a samostatností.  Dospělí s mentálním postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižením a se zdravotním postižením s možností dopravy do zařízení.

MOST PRO LIDSKÁ PRÁVA, o. s.

Občanské sdružení Most pro lidská práva poskytuje ambulantní a terénní odborné sociální poradenství cizincům žijícím nebo pracujícím na území Pardubického kraje. Poradenství je poskytováno za účelem předcházení a vyřešení nepříznivé sociální situace cizinců a jejich začlenění do společnosti. Další aktivity sdružení působí na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus.

Cílem je pomáhat se zapojením cizinců do české společnosti tak, aby mohli žít životem považovaným v ČR za běžný. Dalším cílem je ochrana skupiny před předsudky a negativním hodnocením.

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z. s.

Péče o duševní zdraví je nestátní nezisková organizace, zaměřená na rozvoj mimonemocniční, komunitní péče o dlouhodobě duševně nemocné spoluobčany. Jejím posláním je umožnit duševně nemocným lidem „žít v prostředí podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji“. Cílem je podporovat lidi s duševním onemocněním a pomáhat jim znovu se začlenit do života.

Do služeb organizace spadá např. poradenství, osobní asistence ve formě doprovázení, praktická, psychická a lidská podpora, trénink dovedností k samostatnému bydlení a vedení domácnosti apod.

PORADNA PRO RODINU PARDUBICKÉHO KRAJE

Poskytuje psycho-sociální služby občanům, kteří se dostali do obtížných životních situací a mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích.

Poradna využívá pomoc psychologa, která spočívá v individuální, párové a rodinné, popř. i skupinové terapii. Sociálně-právní poradenství spočívající zejména v poskytnutí doporučení, návodu a informací se zaměřením na sociální problematiku, pracovně-právní vztahy, nezaměstnanost, bydlení, majetkové vztahy, právní servis, zprostředkování kontaktů s jinými sociálními institucemi atd. Poskytované služby jsou bezplatné a na požádání si klient může zachovat svoji anonymitu.

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

Činnost je zaměřena na sociální služby v oblasti trestního práva. Poskytujeme zdarma rady, informace a pomoc účastníkům řízení.

Posláním PMS je přispívat k naplňování trestní spravedlnosti, především vytvářením podmínek pro uplatnění alternativních postupů v trestním řízení, zajištěním účinného výkonu alternativních trestů a nalezením účinné reakce na spáchaný trestný čin.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

PPP je školské zařízení, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj. Je zařazena v síti škol a školských zařízení České republiky.  Je zřízena za účelem poskytování komplexních psychologických, speciálně pedagogických,

metodických a sociálně poradenských služeb.

Cílovou skupinou jsou děti, dospívající a mladí lidé od tří let do ukončeného středního stupně vzdělávání, jejich rodiny, školy a školská zařízení, která navštěvují.

ROMODROM o. p. s.

Napomáhá sociálnímu začleňování a odstraňování bariér v přístupu k zaměstnání u osob opouštějících výkon trestu ve Věznici Pardubice a u osob vracejících se do Pardubického kraje z výkonu trestu z jiných věznic ČR, formou realizace terénního programu.

Sdružení poskytuje motivační podpůrné rozhovory, nácvik dovedností souvisejících s nalezením zaměstnání, sociální poradenství, spolupráce s úřady práce apod.

RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY, o. p. s.

Sociální rehabilitace - cílem služby je získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti, získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maximálně se v něm osamostatnit, posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti. Služba je určena lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním z Pardubického kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících nejen k získání a udržení si zaměstnání.

Podpora samostatného bydlení – cílem služby je získat a rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatné bydlení, samostatně bydlet, posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti. Služba je určena lidem s mentálním postižením z Pardubického kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností nezbytných pro samostatné bydlení; lidem s mentálním postižením žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v rodinách.

SENIOR REZIDENCE CHRUDIM

Posláním Senior Rezidence Chrudim je poskytovat seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerové demence či ostatních typů demencí spojenými s potuchami orientace a paměti, ubytování, stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. Zajišťuje

podporu a péči směřující k zachování či zlepšení stávající samostatnosti a soběstačnosti klienta a zprostředkovává kontakt s veřejným prostředím. Cílem Senior Rezidence Chrudim je umožnit klientům prožít aktivní a důstojné stáří. Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerové demence či ostatních typů demencí spojenými s potuchami orientace a paměti a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

OO SONS CHRUDIM

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých se sídlem v Praze má působnost po celé České republice. Je to hlavní česká organizace, která sdružuje osoby se zrakovým hendikepem. Provozuje také celou řadu služeb a projektů, které v každodenním životě zásadně usnadňují život zrakově postiženým. Jen namátkou jde například o Středisko výcviku vodících psů, výuku počítačových dovedností, pomoc při zaměstnávání, právní a sociální poradenství, tzv. digitální knihovnu, časopis Zora aj.

SOPRE  CR o. p. s.

Registrované služby – noclehárna, nízkoprahové denní centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizová pomoc. Základními cíli je poskytovat osobám bez přístřeší základní podporu a pomoc při řešení jejich životní situace s možností využití nabízeného bezpečí, tepla, tělesné čistoty a spánku; poskytovat bezplatně sociálně-právní a psychologické poradenství i asistovanou pomoc uživatelům a rodinám žijícím v sociálně vyloučených komunitách; řešení nenadálé krizové situace jednotlivců i rodin.

STŘEDISKO RANNÉ PÉČE V PARDUBICÍCH

Posláním služby rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku od narození do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením z Pardubického kraje prostřednictvím komplexu činností.

Středisko realizuje činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízí konzultace v rodinách, psychologické konzultace, základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu s odborníky, pomoc při výběru předškolního či školního zařízení, půjčování didaktických pomůcek apod.

ŠANCE PRO TEBE, o. s.

Registrované služby – nízkoprahové služby pro děti a mládež, terénní programy, dobrovolnická služba, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

NZDM = Nízkoprahová Zařízení pro Děti a Mládež nabízejí dětem a mladým lidem bezpečný prostor, kam mohou přijít ve svém volném čase. Kontaktní pracovníci těchto zařízení jim poskytují pomoc a podporu v období dětství a dospívání prostřednictvím sociálních služeb, volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit. (NDZM Kopretina, NDZM Futur, NDZM Agora, NDZM Skate areál.

TYFLOCENTRUM PARDUBICE, o. p. s. – pracoviště Chrudim

TyfloCentrum Pardubice je centrem denních služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomé a slabozraké) a pro osoby s kombinovaným postižením (zejména zrakovým a jiným), jehož posláním je poskytovat sociální služby pro lidi s tímto handicapem, případně jejich rodinným příslušníkům. Poskytované služby vedou k integraci uživatelů do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.

Poskytuje odborné sociální poradenství, výuku ovládání kompenzačních pomůcek, průvodcovské a předčitatelské služby, sociální rehabilitaci, podporu pracovního uplatnění, sociálně aktivizační služby, osvětovou činnost.

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

Linka důvěry je určena širokému okruhu osob bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky je také neohraničena. Na pracovníky linky důvěry se lidé mohou obracet nejen v krizových či jinak obtížných situacích, ale také s běžnými starostmi, které jim leží na srdci. Často probíranými tématy na lince důvěry jsou například otázky konečnosti a smyslu života, osamělost, ztráta partnera či jiné blízké osoby, myšlenky na sebevraždu. Dalšími tématy jsou potíže v rodině, ve vztazích, dále problematika závislostí a sociální patologie jako domácí násilí, závislost na drogách, hráčství a další.

Výhodou linky důvěry pro volajícího je zaručení jeho anonymity, snadná dostupnost pro širokou veřejnost, klient může volat kdykoli a odkudkoli. V anonymitě zůstávají i pracovníci linky i její adresa.

Informace:

 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?

Hodnota indikátoru:

Poptávka je 98% naplněna nabídkou.

 

Výše alokované částky (Kč)

350.000Kč

Sebehodnocení +1

 Město nově podporuje pobytová zařízení, ve kterých jsou občané s trvalým pobytem v Chrudimi. V rámci zapojení předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí vnikly Předškolní kluby.

Tísňová péče byla pretransformována na "tísňové tlačítko", které je poskytováno v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek při zachování stejné kvality a komfortu pro klienty.

 

 

Hodnocení oponenta +1
Město podporuje zapojení sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel ke službám a zajišťuje jim podporu prostřednictvím pestré škály služeb a aktivit. Nabídka služeb je rozšiřována v souladu s poptávkou a novými trendy.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava pravidelně finančně podporuje aktivity zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace a skupiny obyvatel.

Odbor sociálních věcí prostřednictvím sociálních pracovníků realizuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením přímou sociální práci zaměřenou na změnu klienta.

Činnost terénních sociálních pracovníků v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením se zaměřuje na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících v těchto lokalitách s důrazem na překonání sociálně ekonomického vyloučení. Formou terénní práce uvnitř lokalit  jsou vyhledáváni jedinci a skupiny ohrožené sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí. S těmito osobami a skupinami je realizována přímá sociální práce zaměřená na změnu klienta. Za použití vhodných metod sociální práce je klientům poskytována pomoc především v oblasti rozvoje schopností a dovedností v oblasti funkční gramotnosti sociálně vyloučených a to zejména při hospodaření s příjmy, placení závazků, získání a udržení zaměstnání, udržení stávajícího bydlení, jednání s úřady, administrativních úkonech, vyřizování nárokových sociálních dávek apod., tak aby byla minimalizována rizika spojená s životem v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením.

Sociální kurátor pro dospělé pracuje s klienty ve všech fázích trestního řízení i po jeho skončení. To znamená ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve výkonu vazby a po té na svobodě. Cílem je navázání vzájemného socioterapeutického vztahu v zájmu působení na osobnost klienta tak, aby byly upevněny, event. vytvořeny jeho pozitivní vazby k okolí a nedocházelo k jeho sociální izolaci.

V rámci výkonu agendy kurátorů pro mládež zajišťuje péči o nezletilé děti do 15 let  věku, které se dopustily činu jinak trestného, o mladistvé 15-18 let, kde bylo zahájeno trestnístíhání nebo o nezletilé děti s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie a další).

Odbor sociálních věcí zajišťujezajišťuje sociálně právní ochranu dítěte, preventivní a poradenskou činnost, podávání návrhů k soudu, výkon funkce opatrovníka. Zajišťuje v oblasti náhradní rodinné péče a zprostředkování osvojení a pěstounské péče.

Město Jihlava vykonává funkci opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni či omezeni ve způsobilosti k právním úkonům.

Město Jihlava provozuje Klub seniorů Jihlava jehož účelem je zapojení seniorů města do kulturního a společenského života.

Dalším spolkem sdružujícím seniory je Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava, který zabezpečuje pro své členy i ostatní seniory v Jihlavě akce zdravotního, kulturního společenského a zábavného charakteru.

Město Jihlava je zřizovatelem Domova pro seniory Jihlava-Lesnov, příspěvková organizace jehož kapacita je 146 lůžek.

Dalším pobytovým zařízením pro seniory je Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s. s kapacitou pro 75 klientů

Město Jihlava je zřizovatelem Integrovaného centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, které poskytuje ambulantní a terénní sociální služeby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku. Integrované centrum sociálních služeb Jihlava poskytuje pečovatelskou službu, odlehčovací službu  a denní stacionář.

Město je dále zřizovatelem Denního a týdenního stacionáře Jihlava, příspěvkové organizace. Zde jsou poskytovány ambulantní a pobytové sociální služeby osobám, které mají sníženou soběstačnost i z důvodu věku. Kapacita denního stacionáře je 30 klientů a týdenního stacionáře 28 klientů.

Jako další příklad nabídky služeb pro seniory na území města Jihlavy lze uvést kontaktní poradenské a informační místo pro seniory Senior point, který je zaměřen především na cílovou skupinu 55 let a více. Občané zde mohou získat přehled kulturních akcí a zúčastnit se přednášek na kterých získají spoustu nových poznatků a užitečných rad. Řadu aktivit pro seniory provozuje i Bílý kruh bezpečí.

 

Občanská poradna Jihlava, z. s. poskytuje odborné sociální poradenství osobám v krizi tj i seniorům, menšinám, sociálně znevýhodněným skupinám, lidem s nižším stupněm vzdělání, apod. Informace o Občanské poradně Jihlava – vlastní www stránky, FCB, reklama, novinové články, tiskové zprávy, semináře, rozhlas. OP poskytuje osobní i telefonické konzultace.

Intervenční centrum Kraje Vysočina informuje o nabídce formou rozhlasových relací v Českém rozhlase Vysočina, formou rozhovorů  s vedoucí Intervenčního centra v regionálním tisku, organizováním odborných seminářů a konferencí pro odbornou veřejnost, účastí na různých pracovních skupinách (PMS, OSPOD a pod.). Dále předáváním informací o nabídce pomoci IC na besedách pro studenty SŠ a SOU, besedách s pacienty psychiatrických nemocnic, předáváním informativních materiálů uživatelům a zájemcům služby IC, při různých profesních setkáních.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb spolupracuje město Jihlava především  s těmito státními I nestátními organizacemi:

 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?

Hodnota indikátoru:

 

Organizační řád Magistrátu města Jihlavy.

 

Zásady pro činnost Komise pro neziskovou, sociální oblast a prevenci Rady města Jihlavy, schválené Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 352/12-ZM ze dne  12. 6. 2012.

 

Komunitní plán

webové stránky města Jihlavy

Sebehodnocení +1

Město věnuje pozornost specifickým skupinám obyvatel, které se nachází v obtížních životních situacích a poskytuje jim účinnou pomoc vedoucí ke snižování sociálních nerovností

Hodnocení oponenta +1

Město poskytuje a podporuje poskytování sociálních služeb a dalších opatření pro osoby a různé cílové skupiny v obtížných životních situacích (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel

Město podporuje rozvoj sociálních služeb, které nabízejí služby pro různé skupiny obyvatel ve městě. Prostřednictvím komunitního plánování vznikl již  II. Střednědobý plán sociálních služeb města  Kopřivnici na období 2003-2016, , jehož platnost byla v roce 2016 prodloužena do konce roku 2017.   (viz příloha č..10, dostupný na: http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/kom_plan_koprivnice_web.pdf). Cílem plánování sociálních služeb je vytvoření plánu dalšího rozvoje sociálních služeb ve městě. Hlavním přínosem komunitního plánování je zapojení všech účastníků systému sociálních služeb (tj. uživatele, poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb. Strategická část dokumentu navrhuje řešení udržitelnosti a rozvoje současného stavu, tak aby byly zajištěny efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby pro občany města. Proces komunitního plánování sociálních služeb je zcela otevřený všem zájemcům, vše je veřejné (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice).

Obec každoročně finančně podporuje  aktivity neziskových organizací formou dotačních programů v různých oblastech. Dotační programy pro rok 2014:

 • Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Program na podporu kultury a osvětové činnosti
 • Program na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů
 • Podpora sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti (od roku 2016 formou individuálních dotací)
 • Zdravé město Kopřivnice

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – poskytuje sociální práci a sociálně právní poradenství. Pravidelně  každoročně organizuje Dny sociálních služeb, aby občany informovalo o možnostech péče ve městě. (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=poskytovatele-socialnich-sluzeb-se-prezentovali-pred-kdk&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20957).

Odbor v oblasti péče o nejstarší generaci každoročně spolupracuje na organizaci  4 společensko-kulturních akcí pro seniory v Kopřivnici a místních částech Mniší a Vlčovice, provádí návštěvy seniorů z Kopřivnice v domovech pro seniory v okrese Nový Jičín – každoročně je předáno celkem cca 40 dárkových balíčků k Vánocům s individuálních přáním každému z nich. Dále odbor zrealizuje cyklozájezdy pro seniory.V rámci odboru je zajišťován provoz 2 Klubů seniorů a částečná úhrada aktivit členů klubů v Kopřivnici a společného klubu Mniší – Vlčovice. Členové obou klubů vyvíjejí vlastní klubovou činnost – setkávání se při společenských hrách, procházkách v blízkém okolí, organizují poznávací či turistické zájezdy. Vedení obou klubů aktivně spolupracuje s odborem – provádí hodnocení aktivit, podávají náměty, připomínky, pracovníci odboru se účastní na některých jejich akcích apod. Od roku 2012 odbor organizuje celoroční aktivizační programu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior“. Tento program obsahuje vzdělávací aktivity (Akademie třetího věku, trénování paměti, seniorcomp), jednorázové besedy, přednášky, výstavky, sportovní aktivity a společensko-kulturní akce.

 (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-budou-i-letos-setkavat-na-akcich&clanek=20395)

Město je zřizovatelem organizace, která poskytuje sociální služby, samo poskytuje prostřednictvím org. složky službu nízkoprahového denního centra (od 1.1.2017 tuto činnost předalo NNO Armáda spásy) a podporuje další organizace jak na území města, tak mimo něj, pokud poskytují služby občanům města a to prostřednictvím dotačního programu.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. – zřizováno městem Kopřivnice; zastřešuje poskytování sociálních služeb na území města Kopřivnice; provozuje pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, odlehčovací služby, rehabilitace, stravovnu, azylový dům s noclehárnou a denní stacionář pro dospělé občany se zdravotním a mentálním postižením http://www.sssmk.cz/

Charita Kopřivnice poskytuje na území města a v okolí sociální službu pečovatelská služba, a také domácí zdravotní péči.

Therápon 98, a.s. poskytuje pečovatelskou službu a sociální službu ve zdravotnickém zařízení - tzv. sociální lůžka. Kromě těchto sociální služeb provozuje také středisko následné lůžkové péče a domácí zdravotní péče.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. poskytuje na území města od roku 2009 služby odborného sociálního poradenství -  Občanskou poradnu, která poskytuje široké sociálně právní poradenství. V r. 2013 rozšířena činnost o 1 den na základě zvýšené poptávky po službě. Dále organizace poskytuje  od roku 2011 službu Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením. Služba vznikla na základě potřeby vyjádřené v prvním kom. plánu sociálních služeb. Tato sociální služba je schopna poskytovat své služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. V tomto případě je i snížaná sazba za využití služby.

Z. s.“ Máš čas?“ – provozuje nízkoprahové denní centrum Racek  pro osoby bez přístřeší. Usilují o sociální začlenění a pozitivní změnu v životech osob bez přístřeší v Kopřivnici. Služba vznikla v roce 2010. Cíle: Zdravotní a sociální rizika spojena s životem na ulici jsou minimalizována  prostřednictvím služby; uživatelé služby aktivně řeší svou situaci; uživatelé získávají ekonomickou nezávislost; situace osob bez přístřeší v Kopřivnici je mapována. Zařízení je nízkoprahové, usilujeme o minimalizaci bariér, které by bránily potencionálním uživatelům službu využít. Pomoc je realizována přímo nebo zprostředkovaně. Kontakt pracovníků s klienty je postaven na svobodném a dobrovolném rozhodnutí ze strany klienta vstoupit do interakce s pracovníkem.

http://ndcracek.koprivnice.org/

Klub Kamarád – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let v Kopřivnici, organizační složka města. Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující se na území města.. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného času a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim – např. orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady; pomoc se vzděláváním,  se zdravím; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; pomoc s uplatněním na trhu práce; rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností mladých lidí ve společnosti. Od 1.1. je sužba předána NNO Armáda spásy (http://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/nzdm-koprivnice/).

Renarkon, o.p.s. – poskytuje soc. službu terénní program pro osoby závislé na návykových látkách. V roce 2013 rozšířila organizace svou činnost i o poradenství pro rodinné příslušníky, známe atd.

Službu tísňové péče na území Moravskoslezského kraje zajišťovala Slezská diakonie do 31.3.2017. Služba byla opakovaně zájemcům z řad seniorů či jejich rodinných příslušníků nabízena, a to jak pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak sociálními službami. V posledních pěti letech službu nevyužil žádný klient z Kopřivnice. Nově byla navázána spolupráce s organizací Anděl strážný, z.ú, který sídlí v České Lípě a provozuje tísňovou péči zejména v Čechách, ale také na třinecku, a svou činnost je schopen rozšířit i do Kopřivnice. Činnost organizace byla představována i veřejnosti (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=pracovnici-andela-strazneho-nabizeli-sos-tlacitka&clanek=22416). Informaci o této službě mají opět všechny organizace ve městě a průběžně ji nabízejí případným zájemcům, dosud však o ni nebyl zájem. Pokud by nastala změna, měst je ochotno se na jejím provozu podílet.

Ve městě v rámci deinstitucionalizace vzniklo v r. 2013 Chráněné bydlení Kopřivnice (http://www.dnanovo.cz/chb-koprivnice-popis/ ), v roce 2016 zde začala působit organizace Jinak o.p.s. poskytující prvnímu klientovi z Chráněného bydlení i sociální službu – podpora samostatného bydlení, a to v bytě, který přidělo město na základě výjimky. Postupně se počítá s navyšováním množství klientů této terénní služby s tím, že město je připraveno a ochotno poskytovat nájemní byty klientům těchto služeb. Dále město reagovalo na vznik nových služeb a poptávku po službách navazujících na proces deinstitucionalizace a připravilo projekt vzniku sociálně terapeutických dílen ve městě. Město na tento projekt (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-terapeuticke-dilny-koprivnice ) žádá o dotaci v rámci IROP, z výzvy určené na deinstitucionalizaci.

Kopřivnické noviny poskytují aktuální informace v oblasti sociálních služeb – např: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=socialni-sluzby-ve-meste-priblizuje-specialni-kalendar&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=13605, http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=diskuze-s-odborniky-osvetlila-nabizene-socialni-sluzby&clanek=15719, http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=odbornici-na-bezdomovectvi-potvrdili-ze-socialni-sluzby-jsou-ve-meste-zadouci&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=11854

Poměrně dobře se daří komunikace mezi poskytovateli socálních služeb, zdravotnickými zařízení a odborem sociálních věcí. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví do konce roku 2017 bude opět (stejně jako v roce 2012) průběžně navštěvovat všechny ordinace lékařů ve městě, kdy lékařům a zdravotním setrám bude osobně předán k využití nový katalog sociálních služeb a letáky vytvořené pracovníky odbor s konakty cíleně zěměřené na osoby se zdravotním postižením a osoby v tíživé životní situaci.

Ve městě nejsou poskytovány socální služby výhradně pro cizince, ve městě není výrazná skupina cizinci. Stávající sociální služby však cizinci mohou využít.

Většina sociálních služeb na území města nevykazuje neuspokojené žádatele o sociální služby. Výjimku tvoří sociální služba osobní asistence. Město se snaží na tuto poptávku reagovat zvyšováním dotace na tuto sociální službu s cílem navýšení kapacity této služby. Ostatní sociální služby vykazují neuspokojené žadatele obvykle sezóně, např. pobytová odlehčovací služba v době letních prázdnin, azylový dům v zimním období apod.

 

Neformální péče je podporována spíše formou přednášek, např. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=na-druhou-cast-besedy-o-peci-prislo-35-senioru&clanek=18532 , či kulatý stůl na téma Omezení svéprávnosti a opatrovnictví, který se uskutečnil dne 11.5.2017 za účasti soudkyně Okresního soudu v Novém JIčíně, na který byli osobně pozváni taktéž všichni opatrovníci žijící ve městě.

Město ve spolupráci s Diakonií ČCE – střediskem Valašské Meziříčí hodlá uspořádat zdarma kurzy pro laické pečující, a to na přelomu roku 2017/2018. Do aktivity hodláme zapojit jak poskytovatele sociálích služeb, zdravotnická zařízení, tak Úřad práce.

Příloha: p10-11-12.zip
 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?

V rámci plánování sociálních služeb jsou každé 4 roky mapovány potřeby veřejnosti v této oblasti (http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zaverecna_zprava_mapovani_potreb_verejnosti.pdf,

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Zaverecna_zprava_Koprivnice_socialni_oblast.pd)Jak opakovaně vyplývá z těchto šetření, kopřivničané jsou s nabídkou služeb více méně spokojeni. Dlouhodobě chybí jen domov pro seniory, nicméně  ve většině případů jsou potřeby občanů operativně řešeny formou odlehčovací služby. Čekací lhůty pro umístění do služby Domov pro seniory jsou v průměru 3 měsíce, výjimečně 6.

Město má zpracován katalog poskytovatelů sociálních služeb (viz příloha č. 11) v tištěné i elektronické podobě http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/ a Mapu služeb pro osoby se zdravotním postižením (viz. příloha č. 12). Oba dokumenty jsou ke stažení na: http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/dokumenty-ke-stazeni.

Které soc. služby město podporuje je patrné z každoročního přehledu dotací na stránkách města: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

Počet akcí v rámci serie „Aktivní senior“:

 

rok

Počet akcí

2012

16

2013

16

2014

18

2015

19

2016

19

 

Průměrná návštěvnost na akcích se odvíjí od náplně a místa konání. Velkých společensko –kulturních akcí se účastní i 200 osob, sportovní aktivity navštěvuje v průměru 30-60 osob. V případě pořádání cyklozájezdů je naplněn celý autobus a poptávka převyšuje nabídku. Oblíbené jsou také vzdělávací aktivity.

 

Přehled výše dotací vyplacených v sociální oblasti (podrobný rozpis  je uveden v příloze č. 13):

rok

celková částka – sociální služby

2011

1.057.000,- Kč

2012

1.287.000,- Kč

2013

1.146.000,- Kč

2014

   958.000,- Kč

2015

1.822.060,- Kč

2016

1.834.800,- Kč

 

 

 

Přehled příspěvků z rozpočtu města a získané dotace MPSV na soc. služby poskytované  p.o. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice:

rok

výše příspěvku

Dotace MPSV  na soc. sl.

2011

4.955.000,Kč

1.887.000,- Kč

2012

4.878.093,- Kč

2.735.000,- Kč

2013

5.163.425,- Kč

2.317.000,- Kč

2014

8.042.151,- Kč

2.026.000,- Kč + IP

2015

6.386.600,- Kč

3.342.600,- Kč

2016

8.094.653,- Kč

3.328.000,- Kč

 

Přehled čerpání prostředků z rozpočtu města a získané dotace  -   Klubu Kamarád, organizační složka města:

rok

prostředky  z rozpočtu města

Dotace MPSV – na soc. sl. + MVČR

2011

1.294.430,-Kč

281.000,- Kč

2012

1.224.030,-Kč

309.000,- Kč

2013

1.070.270,- Kč

508.000,- Kč

2014

   876.824,- Kč

860.600,- Kč

2015

1.007.883,- Kč

555. 000,- Kč

2016

1.109.536,- Kč

555.000,- Kč

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení situace. Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Poskytuje občanům informace v této oblasti. Přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu a kultury.

Hodnocení oponenta +1

Město poskytuje, respektive zajišťuje škálu různých sociálních služeb pro různé cílové skupiny. V rámci služeb podporuje aktivity zaměřené na sociální inkluzi a prevenci.

9.2.5 Podporuje obec nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pro město Litoměřice je slaďování rodinného a pracovního života jednou z priorit. Městský úřad nabízí v rámci této koncepce např. prorodinné dny, rodičovskou dovolenou (pro otce), home office, upravenou pracovní dobu. V roce 2017 byl MěÚ podroben gender auditu a jdeme tak příkladem ostatním městům v rámci výměny "dobré praxe". V rámci městského úřadu byl v roce 2017 uspořádán pro zaměstnance workshop s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, s důrazem na slaďování profesního a rodinného života“.

Genderový audit: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Gender_audit_2018.pdf

Na území města Litaoměřice existuje široká nabídka různých forem vzdělávání (předškolní, základní, střední, vysoké, celoživotní). Město Litoměřice zřídilo příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Litoměřice, která má 11 odloučených pracovišť. Dále je město zřizovatelem 6 základních škol a základní umělecké školy. Rodiče mohou využít i mateřské školy, základní, střední a vysokou školu soukromých zřizovatelů.  Kapacita MŠ i ZŠ je plně využita, všechny děti jsou umístěny. V roce 2015 navštěvovalo MŠ 833 dětí, 828 dětí v roce 2016 a 786 dětí v roce 2017 (snížení počtu dětí je v důsledku poklesu dětí v demografickém vývoji).

Každá z MŠ má svá specifická zaměření, jako např. ekologický program, turistický, logopedický, tělesný, výtvarný, pěvecký aj. V některých MŠ jsou třídy věkově smíšené, v jiné jsou třídy dle věku dětí.

V Mateřské škole Litoměřice je zřízeno pět tříd pro děti s upraveným vzdělávacím programem - dvě na MŠ pro děti s vývojovými vadami a pro děti s kombinacemi vad, tři MŠ mají po jedné třídě pro děti s vývojovými vadami. V roce 2017 vznikla třída pro děti mladší tří let na MŠ Delfínek. V MŠ Beruška je jedna třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti s vývojovými poruchami a jedna třída pro děti s kombinovanými vadami. V MŠ Kytička funguje jedna třída s prvky lesní školky.

Město jako zřizovatel finančně zajišťuje provoz zařízení mateřských i základních škol s akcentem na úspory v oblasti energií, kde využívá možností EU podpory za účelem zajištění kompletního zateplení objektů s výměnou oken, instalace fotovoltaických elektráren a solárního ohřevu vody.

DDM http://www.ddmrozmaryn.cz

Knihovna http://www.knihovnalitomerice.cz/

www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/4827-rozpocet-mesta-na-rok-2017

 • 9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.2.E:

Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života:

Nabídka a kapacita zařízení pro děti je ve města Litoměřice rozmanitá a nabídka pokrývá veškerou poptávku rodičů a jejich dětí.

 

 

 

 

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

 Ze strany města jsou podporovány organizace a aktivity, které usnadňují sladit práci s rodinným životem.  Město reaguje na poptávku po službách, jsou rozšiřovány nabízené aktivity a služby příspěvkových a neziskových organizací a nabídky dalších subjektů. Příkladem je rozšíření kapacity MŠ v letech 2009 – 2010 a vznik soukromých MŠ v r. 2013 a 2014.

Město Litoměřice se snaží v roce 2015 - 2017 zvýšit povědomí o organizacích, které poskytují prorodinné služby nejen prezentací v tisku (např. Radniční zpravodaj), ale i v rámci pořádaných kampaní, mobilního rozhlasu, vývěskami, apod. Počátkem roku 2018 se otevírá nové mateřské centrum pro děti od 1 roku.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podporu slaďování rodinného a pracovního života město řeší po dvou liniích. První z nich je dobře rozvinutá a rozmanitá nabídka školských zařízení, která reflektuje speciálně vzdělávací potřeby dětí a nabídka uspokojuje poptávku. Druhým směrem jsou pak osvětové aktivity a aktivity směřující k určité kultivaci prorodinných politik zaměstnavatelů v dané lokalitě. Město Litoměřice jako zaměstnavatel jde v tomto ohledu příkladně a dobrou praxi sdílí. V této otázce tak město zaslouží hodnocení par excellence.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Rozšířila se v posledních letech kapacita školek na území obce - uspokojena většina zájemců z řad obyvatel obce

Kapacita ZŠ je dostatečná.

Na území obce je Dům dětí a mládeže http://www.ddm-chrudim.cz/ a nízkoprahové kluby (Futur, Kopretina, Agora http://www.sance.chrudim.cz/ ) pro neorganizované děti a mládež

V mateřských školách fungují kroužky  např. dramatické soubory, zobcová flétna, logopedické kroužky, zpívání, fotbal a taneční kroužky.

V základních školách jsou pro žáky školy zřízeny také dramatické kroužky, sportovní hry, zpívání, šikovné ručičky, zobcová flétna, výtvarný kroužek, výuka PC apod.  Většina je v rámci školní družiny zdarma a potom jde o aktivity placené.

Dále ve městě funguje DDM, který nabízí zájmovou činnost společensko-vědní, estetickou, přírodovědnou, technickou a sportovní. Město zřizuje Základní uměleckou školu, ve které je možno navštěvovat hudební, taneční, dramatické a výtvarné oddělení.

Ve městě je nespočet občanských sdružení, která nabízejí využití volného času pro děti i dospělé. Například v oblasti sportu – hokej, fotbal, házená, florbal, cvičení v Sokole, gymnastika, basketbal apod.

Z ostatních aktivit jsou to např. SDH, Společnost seniorů a přátel, Český svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů, Junák, Mamaklub, Klub českých turistů a řada dalších.

EDDA z.ú. provozuje "jesle" s kapacitou cca 10 dětí. V současné době usiluje o jejich rozšíření - http://edda-chrudim.cz/jesle/

 • 9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života ?

Hodnota indikátoru:

2015:

ZŠ: Poptávka po místech v základních školách byla uspokojena na 100 %. Nabídka a poptávka po umístění do školní družiny je v rovnováze. Kapacita školních družin je v současné době dostatečná.

MŠ: Poptávka po místech v mateřských školách byla v roce 2015 uspokojena na 93 %, zbývajících 7 % tvořily děti zejména mladší než tříleté a děti matek na rodičovské dovolené.- viz také v textu u bodu 9.2.2.

Sebehodnocení +1

Ze strany města jsou podporovány organizace a aktivity, které umožňují sladit práci s rodinným životem. Město reaguje na poptávku po službách, jsou rozšiřovány nabízené aktivity a služby příspěvkových a neziskových organizací a nabídky dalších subjektů. Město se snaží zvýšit povědomí o organizacích, které poskytují prorodinné služby nejen prezeentací v tisku (např. Radniční zpravodaj), ale i v rámci pořádaných kampaní.

Hodnocení oponenta +1
Poptávka po MŠ je uspokojena. Město podporuje aktivity pro předškolní a školní děti a podporuje prorodinné klima v obci vytvářením volnočasových a dalších aktivit.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava v současné době disponuje dostatečnou kapacitou mateřských škol a základních škol. Je zřizovatelem  Domu dětí a mládeže a Základní umělěcké školy.  Nad rámec zákona podporuje na svých školách zřizování školních klubů a zájmového vzdělávání.

Pro přijímání dětí do MŠ stanovena kritéria. Tato kritéria stanoví ředitel/ředitelka každé jednotlivé mateřské školy tak, aby bylo naplňováno právo na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání a nedocházelo k diskriminaci. Stanovení kritérií je plně v kompetenci ředitelů mateřských škol a zřizovatel nemůže do procesu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zasahovat a nařizovat přijetí jednotlivců.

Město Jihlava navýšilo kapacity svých MŠ a v současné době se do MŠ dostaly všechny děti starší 3 let, jejichž rodiče požádali o zápis v řádném termínu v květnu 2017 na školní rok 2017/2018. Tedy pokud mají rodiče uvedených menšin zájem, aby jejich dítě navštěvovalo předškolní vzdělávání, nic jim nebrání v podání žádosti a přijetí dítěte do MŠ.

Na jedné MŠ je i třída německých dětí, jejichž rodiče pracují ve firmě BOSCH, v běžných třídách jsou děti cizinců z různých zemí (Ukrajina, Mongolsko, Rumunsko, Kosovo, Vietnam, Čína, Moldávie, Slovensko)

Romské děti také navštěvují běžné MŠ, rodiče však raději upřednostňují návštěvu dětských center Klubíčko a Klíček místní Charity, kde nic neplatí (školné a stravné).

Co se týká zdravotně znevýhodněných dětí, tak město je zřizovatelem MŠ Demlova, která má speciální třídy pro zdravotně postižené děti, děti s nižším stupně zdravotního postižení jsou přijímány do běžných tříd všech jihlavských mateřských škol.

Statutární město Jihlava ve sledovaném období realizovalo několik projektů podporujících sladění rodinného a pracovního života svých obyvatel. Jednalo o výstavbě a rozšíření kapacity mateřských škol – MŠ Demlova 100 nových míst, MŠ Nad Plovárnou 100 nových míst, MŠ Na Stoupách 50 nových míst, MŠ Březinova 30 25 nových míst, MŠ Mahenova 50 nových míst a MŠ Resslova 50 nových míst.

V rámci zkvalitnění výuky na základních školách proběhla obnova školních hřišť, kde byla vybudována moderní multifukční hřiště s umělým povrchem, sektory pro některé atletické disciplíny a zázemí pro školní družiny formou dětských hřišť (ZŠ Demlova a ZŠ O, Březiny, ZŠ Kollárova, ZŠ Jungmannova, ZŠ T. G. Marasyka, ZŠ Seifertova a ZŠ Havlíčkova). Další nová dětská hřiště byla vybudována při mateřských školách (MŠ Dvořákova a MŠ Březinova 114 MŠ a ZŠ Nad Plovárnou).

V rámci nabídky volnočasových aktivity došlo k rekonstrukci základní umělecké školy a domu dětí a mládeže s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb a navýšení kapacity o cca 100 dětí v každém zařízení. Současně byly vybudovány nebo obnoveny tři desítky dětských hřišť a dva rozsáhlé areály volnočasových aktivity (areál u Hellerova rybníka a sportovně relaxační centrum Český mlýn).

Dům dětí a mládeže se zabývá organizováním zájmových kroužků pro děti a mládež. Nabízí volnočasové aktivity v oblasti sportu, techniky, přírody, hudby, zpěvu, tance a vzdělání. Pořádá sportovní utkání, přehlídky hudebních, pěveckých a tanečních útvarů či rukodělné soutěže. Zajišťuje letní i příměstské tábory. Řada kroužků je určena přímo pro děti a jejich rodiče - od nejmenčích Macík (funguje na principu mateřského centra), hra na flétnu - dítě + rodič, keramika pro děti a dospělé, pohybové aktivity atd. - http://www.ddmjihlava.cz/

Základní umělecká škola poskytuje komplexní vzdělávání ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně- dramatickém. Představení a výstavy žáků ZUŠ jsou pořádány především pro širokou veřejnost, zejména však pro jejich rodiny. Více infrormací - http://www.zus-jihlava.cz/. 

ZOO Jihlava, příspěvková organizace, nabízí řadu aktivit pro rodiny s dětmi - tématické dny, soutěže, zájmové kroužky, přednášky, příměstské tábory, envirnmentální vzdělávání apod. - http://www.zoojihlava.cz/cz/

Město Jihlava pro zapojení seniorů a těžce zdravotně postižených občanů města do kulturního a společenského života zřídilo a provozuje klub seniorů.

Na úzení obce funguje klub Erko – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož cílem je podpora při začleňování dětí a mládeže, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a Nízkoprahový klub Vrakbar, který pomáhá mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života a předcházet vznikajícím sociálním rizikům.

Na území města je množství občanských sdružení, které nabízejí využití volného času pro děti a dospělé a to například: Klub českých turistů, Kynologický klub Jihlava, Český svaz ochránců přírody, Malá kopaná Jihlava atd..

Statutární město Jihlava organizuje či finančně podporuje formou dotací řadu akcí, které jsou určeny pro celé rodiny - Havíření (během víkendu 3 průvody, v každém jde 200 dětí), Týden pro rodinu - organizátor Centrum pro rodinu, průvod Sv. Martina; Branný závod pro seniory - 150 seniorů + 40 dětí; Závody kočárků - Strollering - 50 rodin, Jihlavský půlmaraton včetně rodinného běhu, Běh pro světlušku, dětská divadelní a filmová představení - DKO (http://www.dko.cz/), DIOD (http://www.diod.cz/), Kino Dukla (http://www.kinodukla.cz/)apod.

Přehled dotací do kultury, sportu, volnočasových aktivit a aktivit v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 jsou uveřejněny na webu Jihlavy - https://www.jihlava.cz/vyzvy-granty/ds-53558; více informací o využívání dotací v Auditu UR - téma 8 - Kultura a volný čas.

Mladé rodiny a rodiče je zde více jak 15 let fungucící Gravid centrum (https://www.facebook.com/Gravid-centrum-Jihlava-261544090692539/) - předporodní kurzy pro rodiče, poradenství, cvičení pro těhotné ženy a ženy po porodu, předporodní kurzy nabízí i Nemocnice Jihlava; Plavecký klub ORCA (http://www.orcaclub.cz/)- kurzy plavání pro děti od 6 měsíců s rodiči.

V Jihlavě funguje Family a Senior Point - http://jihlava.familypoint.cz/

 

 • 9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života ?

Hodnota indikátoru:

Organizační řád Magistrátu města Jihlavy

 

Výroční zpráva Diecézní charity Brno, Oblastní  charity Jihlava

 

Sebehodnocení +1

Město Jihlava v současné době disponuje dostatečnou kapacitou mateřských škol a základních škol. Je zřizovatelem  Domu dětí a mládeže a Základní umělěcké školy.  Nad rámec zákona podporuje na svých školách zřizování školních klubů a zájmového vzdělávání.

Hodnocení oponenta +1

Město disponuje dostatečnou kapacitou mateřských škol a základních škol. Podporuje další předškolní a mimoškolní zařízení a aktivity neziskových organizací, které pomáhají sladit zaměstnání s rodinným životem.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života

Město podporuje dostatek míst v MŠ, školních družinách, podporuje širokou nabídku v DDM, ve sportovních klubech (dotace na činnost), v kulturních občanských sdružení v kultuře (dotace).

Město pružně reaguje na poptávku po umístění dětí v MŠ a školních družinách. V tuto chvílí, vhledem k dostatečné kapacitě míst v MŠ, jsou příjímány do MŠ i děti mladší tří let - cca od 2,5 roku a od září 2017 budou otevřeny i dvě oddělení pro děti od 2 let. V těchto odděleních budou působit tzv. chůvy.

Počet pedagogických pracovníků MŠ je stabilní, nárůst je v zařízeních, kde došlo k navýšení početně o celou třídu. Na základě výsledků z poslední inspekce (ČŠI) jsou naše mateřské školy hodnoceny velice kladně i co se týče výsledků vzdělávání.

Provozní doba MŠ a ŠD je od 6:00 do 16:00 h., což se jeví jako dostačující a ze strany rodičů nejsou evidovány požadavky na rozšíření provozní doby MŠ a ŠD.

V Kopřivnici působí firma Brose, která zřídila v r. 2014 pro své zaměstnance z Kopřivnice a okolí firemní zařízení KIDS CLUB. Zde jsou umístěny jesle pro děti od 1 roku, mateřská škola a školní družina pro až 75 děti rodičů, kteří pracují do večerních hodin. Provozní doba zařízení je od 5:30 do 17:30 hod. Probíhají zde i prázdninové programy - příměstské tábory.

V Domě dětí a mládeže jsou pořádány různé zájmové kroužky pro děti, v létě i tábor.

http://www.ddmkoprivnice.cz/

V Kopřivnici je i Klub Kamarád, což je sociání služba -  nízkoprahové zařízení pro děti mládež na Francouzské ulici, kde děti mohu trávit svůj čas, jsou zde realizovány různé  fakultativní aktivity -  výlety, v létě pak i tábor.

 • 9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života ?

Příspěvková organizace Mateřské školy Kopřivnice sdružuje 9 pracovišť:

kapacita původní

kapacita po navýšení *

Krátká

100

104

Francouzská

100

112

Česká

75

75

 Zd. Buriana

75

81

Ig. Šustaly

75

78

Záhumenní

75

78

Pionýrská

75

76

Lubina

45

45

Mniší

25

45

c e l k e m

645

694

* k 15 .09.2010 (nové oddělení v Mniší o počtu 20 dětí)

 

Počet  nepřijatých dětí do MŠ:

školní rok

počet  dětí*

2012/13

47

2013/14

60

2014/15

38

2015/16

14

2016/17

8

* vč.. žádostí podaných během roku

Jak vyplývá ze statistiky neuspokojených žádostí odboru školství, žádosti rodičů o umístění dítěte do MŠ převyšují nabídku, ale to  z toho důvodu, že rodiče přihlašují do MŠ stále mladší děti (mezi druhým a třetím rokem). V současné době jsou uspokojeni zájemci o umístění v  MŠ ve věku od 3 let a výše, dále děti, které budou dosahovat tří let do konce kalendářního roku. Neuspokojené žádosti jsou pro děti mladší – dvou až dvou a půl leté.

Přehled nabídky DDM:

rok

počet/počet účastníků

 

kroužky

akce

tábory

2011

92/1180

401/16850

27/921

2012

98//1118

467/27596

31/933

2013

103/1193

355/20217

25/850

2014

102/1180

311/20937

18/643

2015

97/1085

408/12265

24/879

2016

88/1065

284/10199

20/696

 

Přehled kapacit v ZŠ:

kapacita

ZŠ / MŠ při ZŠ

kapacita

ŠD

17.listopadu

620 / 56

120

dr. Milady Horákové

750

110

Emila Zátopka

650

100

Alšova

624

90

Lubina

110

57

Mniší

80

60

CELKEM

2834 / 56

537

Kapacita ZŠ i kapacita ŠD je dostatečná, každoročně je sledován údaj o počtech tříd a počtech žáků v ZŠ a ŠD (viz příloha č. 14)

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. Vzhledem k dostatečné kapacitě v příspěvkové organizaci Mateřské školy Kopřivnice a využitím volných prostor pro zřízení MŠ při jedné ze základních škol (nárůst kapacity o dalších 56 míst – viz přehled kapacit v ZŠ) se daří uspokojovat žádosti rodičů, a to již dětí ve věku mezi druhým a třetím rokem.

Hodnocení oponenta +1

Město zajišťuje dostupnost předškolních a školních zařízení, včetně mimoškolních zařízení pro děti a rodiny a podporuje jejich využívání a rozvoj. Výsledky vzdělávání v mateřských školách jsou pozitivní.

9.2.6* Poskytuje obec nebo jiný subjekt v obci (zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) nevládní nezisková organizace apod.)účinnou pomoc nezaměstnaným v nacházení volných pracovních míst nebo výběru vhodných kurzů pro rekvalifikaci?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Šicí dílna a úklidové práce

První úvahy nad tématem "jak dát klientům možnost zažít úspěch v pracovním prostředí a rozvinout tak spektrum poskytovaných služeb organizace" přišly už v roce 2012.

Během roku 2013  ve spolupráci města a neziskové organizce Šance pro Tebe začal vznikat pilotní projekt města Chrudim v rámci prevence kriminality s názvem "Máme šanci na sobě pracovat", kterým se podařilo rozjet sociální podnikání v oboru šití a úklidu. Cílem bylo aktivizovat sociálně vyloučené klienty města k pracovním aktivitám, vzdělávání, upevňování a znovunastavování pracovních návyků a zkušeností. Byla zařízena a vybavena šicí dílna, kterou navštěvovaly klientky a jejich děti.

V rámci projektu byla dne 30.4.2014 předána první zakázka propagačních materiálů pro město Chrudim, které si objednal pan starosta.  

Projekt se dál zaměřil také na muže, kteří v rámci zakázek ulízeli kanceláře, domácnosti (čištění koberců a čalounění mokrou metodou pomocí extraktačního vysavače) a dále zajišťovali údržbu zahrad, veřejných prostranství atd.

Neziskové organizaci na  podařilo se získat finanční podporu pro projekt šicí dílny a obchodu s tréninkovými pracovními místy od České asociace streetwork ze zdrojů donátora Velux foundation. Dále se podařilo získat finance z projektu Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi. Takže v roce 2014 vznikl vedle dílny obchod, kde jsou prezentovány výrobky šicí dílny a výrobky e též prodávají na lokálních trzích.  V roce 2015 vznikla myšlenka na  rozjezd vlastního internetového obchodu, 

http://www.sance.chrudim.cz/

Příloha: Články k sociálnímu podniku - šicí dílna, obchod

Katalog výrobků šicí dílny http://www.sance.chrudim.cz/novinky-sici-dilny-881/

Veřejně prospěšné práce

V roce 2015 se nám podařilo ve spolupráci s úřadem práce a technickými službami rozjet projekt "veřejně prospěšné práce", vznikla tak pracovní místa pro lidi, kteří mají problém s uplatněním na trhu práce. Na začátku úřad práce vytipoval muže a ženy, kterří byli již dlouhodobě nezaměstananý. Kolega na odboru sociálních věcí s nimi provedl pohovor a na základě toho byli tito posláni do Technických služeb. Takto dočasně  vzniklo pracovní uplatnění pro desítku lidí. Pracovní poměr jim trvá na 12 měsíců a tito pracovníci jsou využívání především při údržbě zeleně a úkldu veřejného prostranství, příp. na sezónní práce technických služeb (úklid sněhu, údržeba  zeleně ve městě).

Příloha: Statistika ÚP Chrudim - veřejně prospěšné práce

Příloha: Články k VPP 

Služby pro nezaměstnané ve městě zajišťují následující organizace:

Rytmus Východní Čechy o.p.s. Heydukova 392, 537 01 Chrudim http://www.rytmuschrudim.cz/ cílová skupina zejména zdravotně postižení, poskytovaná služba podporovaného zaměstnávání

Organizace je tu pro:

 • lidi v produktivním věku se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním z chrudimského regionu, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání
 • rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů našich služeb
 • zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo mají zájem zaměstnat uživatele našich služeb
 • odbornou i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku integrace lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním

Poskytované služby - Obecně prospěšné služby:

 • sociální rehabilitace
 • pracovní rehabilita

Doplňková činnost/služby - úklidové služby, pořádání kulturních akcí

 

Romodrom o. s., Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice http://www.romodrom.cz/ – cílová skupina osob z výkonu trestu

Občanské sdružení Romodrom je nevládní nezisková organizace založená v roce 2001 za účelem:

 • poskytování sociálních služeb a poradenství lidem v obtížných životních situacích
 • podpory dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • podpory principů demokratické společnosti
 •  

Typy úkonů v rámci poskytovaných sociálních služeb ve vazbě na získání zaměstnání:

 • pomoc při vyhledávání pracovních příležitostí, sepisování životopisu, motivačního dopisu
 • pomoc při vyhledání/se zprostředkováním možností zvýšení kvalifikace
 • aktivizace a motivace uživatele sehnat si práci, konzultace pracovních příležitostí/ambicí vzhledem k možnostem a dovednostem uživatele
 • nácvik telefonátu potenciálnímu zaměstnavateli, nácvik přijímacího pohovoru
 • doprovod uživatele na přijímací pohovor
 • základní pracovně-právní poradenství
 • podpora při zprostředkování pracovního místa

 

Výsledky mapování indikátoru vedoucích k neúspěchu uživatelů v udržení si zaměstnání

 • Stigma – uživatel si nese vzorec chování, který vede k opakovanému neúspěchu a selhání, není vyrovnán a nezvládá svá osobnostní specifika, která ho v rámci skupiny stigmatizují. Je u něj možná porucha osobnosti, před nástupem do standardního zaměstnání by měla předcházet terapie a tréninkové pracovní místo, nespadá do současného nastavení služby v rámci zaměstnávání.
 • Nerespektování pravidel docházky a plnění svého individuálního plánu v průběhu poskytování služby.
 • Uživatel nemá vůči nabízené pozici adekvátní pracovní návyky (dlouhodobě evidován na Úřadu práce ČR, nepracoval ani mimo legální trh práce, nemá jasnou představu o tom „co by chtěl dělat“, nemá v rámci zaměstnání jasný krátkodobý cíl – např. nalézt brigádu a vydělat si na bydlení, spoléhá se na příjem z dávek, který je identifikuje jako klíčový, při ucházení se o zaměstnání v rámci poskytování služby nejeví dostatečnou aktivitu na úrovni snahy o kontaktování potencionálních zaměstnavatelů a docházení k výběrovým pohovorům).
 • Nevyhovuje pracovní prostředí a tempo práce.
 • V aktuální situaci se vyplatí uživateli zůstat na dávkách a pracovat na černo.
 • Uživatel není připraven na situaci spojenou se zodpovědností, udržením si práce a bydlení. V podstatě nezvládnutí nové role – před nástupem do zaměstnání životní strategie orientovaná na bezdomovectví, nyní dochází k podstatné změně, uživatel má kde bydlet, má pravidelný příjem, zároveň má zodpovědnost. Uživatel udržení své role nezvládá a dochází k regresu a selhání.
 • Uživatel není ztotožněn se svým cílem. Jedná se o uživatele, který přichází v závěsu dalšího zájemce. Při pohovoru moc neodpovídá („má mluvčího“), vše řeší ten, kdo ho přivedl, uživatel není samostatně motivovaný.
 • Alkohol a další návykové látky - stádium zvládání alkoholu a dalších návykových látek.
 • Demotivace skrze zadlužení a exekuce versus výdělek.
 • Nezvládání neukotveného zázemí uživatele z hlediska bydlení.
 • Problémy v partnerském vztahu.

Výsledky mapování indikátorů vedoucích u uživatelů k udržení pracovního místa

 • V anamnéze uživatele jsou dlouhodobější pracovní návyky a zkušenost s prací.
 • Uživatel má jasně identifikovaný cíl, se kterým je ztotožněn (není formální) → potvrzený pracovníkem.
 • Uživatel má motivační zázemí v sociální síti → mohli se opřít o mezilidské vztahy, podpora v rodině.
 • Uživatel je schopen samostatné aktivity a snahy na úrovni zajištění bydlení a případného řešení své finanční situace a dluhů. Sám je iniciativní, kroky dohodnuté se sociálním pracovníkem, se kterými je ztotožněn, plní. Má aktivní a motivovaný přístup k využití služby.

Věková charakteristika  uživatelů z lokality Chrudim, poskytování služeb ve vazbě na trh práce, 2014.

Věkové skupiny uživatelů sociálních služeb

jednotka: roky

Kvalifikovaný procentuální odhad

z celkového počtu uživatelů sociální služby za vykazovaný měsíc

19-26

20 %

27-64

80 %

Charakteristika nejvyššího dokončeného vzdělání uživatelů služby

Nedokončené základní vzdělání: 2 osoby

Dokončené základní vzdělání: 11 osob

SOU: 5

SOU s maturitou: 1

Charakteristika tří nejčastěji poskytovaných oblastí intervencí v oblasti trhu práce uživateli za 2014:

Tři nejčastěji poskytované skupiny intervencí

za vykazovaný měsíc; skupinou intervencí se rozumí jednotlivé oblasti služeb uvedené v typologii intervencí

Kvalifikovaný procentuální odhad

z celkového počtu intervencí

první nejčetnější: hledání zaměstnání, domluva pracovního pohovoru

25%

druhá nejčetnější: dávky hmotné nouze

20%

třetí nejčetnější: příprava vstupu na trh práce, pracovní diagnostika

15%

Věková charakteristika  uživatelů z lokality Chrudim, poskytování služeb ve vazbě na trh práce, 2015.

Věkové skupiny uživatelů sociálních služeb

jednotka: roky

Kvalifikovaný procentuální odhad

z celkového počtu uživatelů sociální služby za vykazovaný měsíc

19-26

10 %

27-64

90 %

 

Charakteristika nejvyššího dokončeného vzdělání uživatelů služby

Dokončené základní vzdělání: 5 osob

SOU: 4 osoby

Charakteristika tří nejčastěji poskytovaných oblastí intervencí v oblasti trhu práce uživateli za 2015:

Tři nejčastěji poskytované skupiny intervencí

za vykazovaný měsíc; skupinou intervencí se rozumí jednotlivé oblasti služeb uvedené v typologii intervencí

Kvalifikovaný procentuální odhad

z celkového počtu intervencí

první nejčetnější: hledání zaměstnání, domluva pracovního pohovoru

30%

druhá nejčetnější: dávky hmotné nouze

20%

třetí nejčetnější: příprava vstupu na trh práce, pracovní diagnostika

15%

 

 • 9.2.F* Pomoc nezaměstnaným v nacházení pracovních příležitostí ?

Hodnota indikátoru:

Statistika organizace Rytmus:

Přehled za rok 2014
počet uživatelů s dohodou o poskytování služby: 37

celkový počet čekatelů: 39
počet uživatelů, se kterými byla dohoda ukončena: 18
počet nově uzavřených pracovně právních vztahů díky naší podpoře: 30

Přehled za rok 2015
počet uživatelů s dohodou o poskytování služby: 66

celkový počet čekatelů: 73
počet uživatelů, se kterými se dohoda ukončila: 18
Počet nově uzavřených pracovně právních poměrů díky naší podpoře: 46

Statistika organizace Romodrom:

Přehled za rok 2014

Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta sociální služba ve vazbě na na zvýšení úspěchu na trhu práce: 19 osob (17 mužů, 3 ženy)

Kontakty s uživateli celkem ve vazbě na poskytování služeb týkajících se Úřadu práce ČR a dávek hmotné nouze:  27 úkonů

Intervence celkem ve vazbě na poskytování služeb týkajících se Úřadu práce ČR a dávek hmotné nouze: 24 úkonů

Kontakty s uživateli celkem ve vazbě na zvýšení úspěchu při vstupu na trh práce: 31 úkonů

Intervence celkem ve vazbě na zvýšení úspěchu při vstupu na trh práce: 29 úkonů

Přehled za rok 2015

Počet uživatelů z lokality Chrudim a lokality v rámci ORP, kterým byla poskytnuta sociální služba ve vazbě na zvýšení úspěchu na trhu práce: 9 osob (7 mužů, 2 ženy).

Počet uživatelů z lokality Chrudim a lokality v rámci ORP, kterým byla poskytnuta sociální služba ve vazbě na zvýšení úspěchu na trhu práce: 9 osob (7 mužů, 2 ženy)

Kontakty s uživateli celkem ve vazbě na poskytování služeb týkajících se Úřadu práce ČR a dávek hmotné nouze:  13 úkonů

Intervence celkem ve vazbě na poskytování služeb týkajících se Úřadu práce ČR a dávek hmotné nouze: 10 úkonů

Kontakty s uživateli celkem ve vazbě na zvýšení úspěchu při vstupu na trh práce: 11 úkonů

Intervence celkem ve vazbě na zvýšení úspěchu při vstupu na trh práce: 32 úkonů

Sebehodnocení +1

 Město podporuje vznik sociálních podniků. Město se snaží o vytvoření  pracovních míst pro lidi, kteří mají problém s uplatněním na trhu práce formou veřejně prospěsných prací. 

Hodnocení oponenta +1
Město se podílí na podpoře zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel podporou sociálního podnikání, využíváním veřejně prospěšných prací a podporou neziskových organizací umožňujících uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce. Město spolupracuje s úřadem práce v oblasti integrace a zaměstnávání znevýhodněných nebo dlouhodobě nezaměstnaných osob.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel města je pravidelně sledována pomocí ECI indikátoru, ze kterého vyplývá celková spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí. Obyvatelé mají zájem účastnit se veřejného dění, což dokládá zvyšující se účast na diskuzních fórech. Ve městě nejsou sociálně vyloučené lokality a ghetta. V posledních letech dochází k rozšiřování dobrovolnické činnosti v neziskových organizacích (NNO) i ve veřejné správě a k propojování rodinných, pracovních i mezigeneračních projektů. Vzhledem k výše uvedenému hodnotíme tuto oblast jako velmi úspěšnou.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Společenské klima a životní podmínky ve městě se zdají být v Litoměřicích velmi dobré. Naprostá většina obyvatel je spokojena s životem ve městě, město je otevřeno participativnímu přístupu při tvorbě politik, do které se aktivně zapojují občané, ale i síť spolupracujících organizací. Dobrou sociální soudržnost dokládá úspěšný rozvoj komunitních a inkluzivních projektů i dobrovolnictví. Patologické jevy se nezdají být významným problémem, stížnosti na patologické jevy a nesnášenlivé soužití mezi různými skupinami obyvatel se neobjevují mezi problémy, které občané artikulují.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Situace je stabilní. Městu se daří udržovat počet sociálně vyloučených lidí na stabilní úrovni a bránit jejich nárůstu. Na celostátní úrovni přitom v minulých letech docházelo k nárůstu počtu lidí žijících v ubytovnách a přesunu do menších obcí.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Sebehodnocení +1

Spokojenost  obyvatel je pravidelně zjišťována a z provedených průzkumů vyplývá spokojenost občanů s místem, kde žijí.

Obyvatelé mají zájem podílet se na rozvoji města

Došlo k nenásilnému zániku ghet sociálně vyloučených obyvatel

Město dlouhodobě koncepčně podporuje odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel cílenou sociální prací s jednotlivými komunitami v rámci multidisciplinárních týmů.

Problém bezdomovectví a sociálního vyloučení je řešen sociálními pracovníky a v této oblasti nejsou zaznamenávány stížnosti obyvatel.

Ve městě funguje celá řada dobrovolnických aktivit.

Hodnocení oponenta +1

Město realizuje řadů opatření, aktivit a programu s cílem podpory sociální inkluze a zlepšování životních podmínek obytel.

V oblasti sociální politiky město realizuje koncepční a vzájemně provázaná opatření se snahou o zohlednění specifické situace a potřeb různých skupin obyvatel.

Město svou sociální politikou a programy podporuje kvalitu života obyvatel, rovné příležitosti a sociální soudržnost města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Sebehodnocení +1

Sociálně vyloučené lokality v Kopřivnici nejsou. Spokojenost obyvatel s místem kde žijí je dlouhodobě vysoká. Zájem občanů o veřejná projednávání je stabilní, lidé se zajímají o dění ve městě. Jejich zájem je ovlivněn lokalitou, o které se jedná a také tématem. Lehce klesá ochota občanů zúčastnit se veřejného projednávání. Tento trend může být způsoben tím, že řada problémů je řešena, občané jsou průběžně radnicí informováni prostřednictvím Kopřivnických novin a Kabelové televize. V Kopřivnici nejsou vyloučené lokality, i když veřejnost vnímá problémy související s pohybem osob bez přístřeší či pod vlivem návykových látek. Jedná se však o ojedinělé případy, které jsou však velmi intenzivní a toto jejich působení ovlivňuje veřejné mínění. Radnice komunikuje se všemi skupinami obyvatel, prostřednictvím různých setkání a pracovních skupin v rámci plánování sociálních služeb, Zdravotního plánu, Plánu zdraví apod. Při sestavování těchto skupin se dbá na to, aby v pracovních skupinách byly zastoupeny všechny zájmové skupiny obyvatel (senioři, zdravotně postižení, senioři apod.) nebo organizace, které jednají v jejich prospěch. V Kopřivnici působí registrovaní i neregistrovaní dobrovolníci. Registrovaní se angažují zejména v sociálních a zdravotnických zařízeních, ostatní vyvíjejí řadu aktivit v neziskových organizacích a různých zájmových klubech, a to zejména v oblasti sportu, ale také kultury a dalších zájmových činnostech.

Hodnocení oponenta +1

Samospráva monitoruje sociálně vyloučené a lokality a má rozvinutý systém práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením, respektive osobami, které se nacházejí v konfliktní situaci se svým okolím. Městu se daří kontrolovat vyloučené lokality a osoby předcházet zhoršení jejich situace.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.3.1 Existují v obci sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dle analýzy MPSV z roku 2015, v rámci níž byla zpracována mapa vyloučených lokalit https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index2f08.html?page=iframe_orp, je na Litoměřicku uvedených pět vyloučených lokalit. K tomuto zjištění bychom rádi za Město Litoměřice dodali, že těchto pět vyloučených lokalit je na území ORP Litoměřice, nikoli ve městě a město žádnou sociálně vyloučenou lokalitu nemá. Tato skutečnost je i uvedena na Mapě sociálně vyloučených a sociálně vyloučených ohrožených romskými lokalitami v České republice KÚ ÚK (uvedena viz. níže).

Co se týče vydané "Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014 - 2016" ta je staršího data, jednalo se především o krizové, avšak ne vyloučené lokality, které se navíc postupně podařilo zklidnit, a proto vyloučená lokalita na území města v současné době žádná není. Analýza potřeb v oblasti bydlení zpracovaná v roce 2016 poukazuje na jen symbolicky vyloučenou lokalitu v Revoluční ulici. Tento bytový dům byl následně prodán. Situace v ulici je již v současné době stabilizovaná.


S občany v přechodné krizi a kumulaci obyvatel s problematickou minulostí, kteří se nacházejí v těžké životní situaci intenzivně sledují zaměstnanci města – terénní sociální pracovník, sociální pracovník pro rizikové a nepřizpůsobivé občany, imigranty a občany bez přístřeší, sociální pracovník pro rodiny s dětmi a sociální pracovník pro osoby vycházející z VTOS. S touto cílovou skupinou pracují i místní nestátní neziskové organizace – NADĚJE a Farní charita. V roce 2016 se ve městě rozšířilo infekční kožní onemocnění (svrab), které se rozšířilo mezi bezdomovci. Ohnisko nákazy se podařilo vydezinfikovat a všechny nakažené osoby zmapovat a vyléčit. V té chvíli byla zřízena 24hodinová péče v Azylovém domě v Želeticích, kde byl i sběr oblečení a hygienických pomůcek.

Mapa sociálně vyloučených lokalit poskytnuta KÚ ÚK: https://www.esfcr.cz/mapa/int_ust.html

Osobní a rodinná krize - viz http://komplanlitomerice.cz/customarticles/rodinna-a-osobni-krize/0/15/0

 • 9.3.A Sociální bariéry ?
  Ve městě není sociálně vyloučená lokalita.

Hodnota indikátoru 9.3.A:

Město nedisponuje atributy označující lokalitu jako vyloučenou.
Vše je řešeno v kompetenci sociálních pracovníků, NNO a městské policie.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě existují všechny sociální služby důležité pro prevenci sociálního vyloučení.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vyloučená lokalita ve městě dle zpracovatele auditu není. Sociální pracovníci města ve spolupráci s neziskovými organizacemi se zaměřují na práci a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Městská ubytovna v Tovární ulici má charakter ghetta svým faktickým vyloučením na okraj města v průmyslové zóně a kumulací obyvatel s problematickou minulostí a jejich propojení s obyvateli, kteří naopak mají snahu o vlastní změnu, ale velmi malé možnosti se z vyloučené lokality vlastním přičiněním dostat.

Ubytovna v současnosti umožňuje dlouhodobé bydlení rodinám. V současné době se některé z rodiny zapojily do  systému Propustného bydlení (viz 9.2.4)), aby mohly v budoucnu vyřešit své bydlení buď v městském nebo komerčním bytě. I přes tuto snahu je to pro rodiny hodně obtížné, neboť většina z nich má dluhy vůbči městu (popelnice, dluhy na nájmu z doby, kdy měly městský byt, pokuty atd.) nebo je rodina zatížená exekucemi, které ji nedovolí platit komerčni nájem. Velký nešvar, který se za poslední 2 roky rozšířil, je zaplacení kauce, která je podmínkou pro získání bytu v komerční sféře. Toto je velmi vysoký práh pro naše klienty a dá se říct, že likvidační. Další překážka je jejich původ. Politika státu je proti, aby realitní kanceláře diskriminovaly naše romské občany, přesto se to v praxi hodně stává.  Zatím v rámci systému Propustného bydlení byly umístěny cca 4 rodiny do běžného bydlení, což bereme za velký úspěch. Bohužel ve chvíli, kdy rodina bydlí v samostatném bydlení, neziskové organizace dále do rodiny dochází a snaží se svou prací s klientem i se soudy minimalizovat třecí plochy, které bohužel vznikají. Na městskou ubytovnu, taktéž dochází sociální pracovníci, jak z odboru sociálních věcí, tak neziskových organizací, které s rodinami pracují, a ruku v ruce jsou projekty, které jsou cíleně zaměřeny na určité patalogické jevy, které toto bydlení doprovází (sanace rodiny, volnočasové aktivity atd.) Zvyšováním pracovních a osobních kompetencí by měli být členové rodin více uplatnitelní na trhu práce a tím by se minimalizovala trestná činnost.

Revoluční ulice žije stigmatem bývalého ghetta, i když situace se výrazně mění – bývalí obyvatelé se z různých důvodů většinou odstěhovali a ti, kteří zůstali, se snaží žít podle nastavených pravidel. V současné době se dá říct, že se situace v Revoluční ulici zklidnila. Bylo zde opětovně otevřeno na čas detašované pracoviště a tím byl  větší dohled nad chováním obyvatel, který už nyní není potřeba. Nejvíce je nyní městská policie volaná do Revoluční ulice kvůli parkování. Bohužel v rámci projektu IPRM tam došlo k ubrání prakovacích míst, takže tam řiciči pakrují i na chodníku, což nelibě nesou obyvatelé domů. 

Problematické místo je v současné době ubytovna U Krkavce v Moravské ulici. Jde o komerční ubytovnu a v současnosti jedinou možností bydlení pro vícečetné rodiny mimo městskou ubytovnu. Zde jsou výjezdy městské policie častější. Do této ubytovny taktéž dochází sociální pracovníci odboru sociálních věcí a neziskových organizací, kteří pracují s členy rodin, kde jsou dlouhodobě nezaměstnaní, příp. se tam ubytovávají někteří, kteří se vrací z VTOS. Práce je zaměřená opětovně na zminimalizování kriminálního jednání jednotlivců, aby nedošlo k ohrožování bezpečnosti ve městě.

V období od roku 2013 - 2015 současně vznikly a zanikly ubytovny Na Rozhledně a Ubytovna U nádraží, Ubytovny vznikaly v prostorách bývalých ubytoven či obytných domů. Majité těchto komerčních ubytoven pouze inkasovali peníze od klientů, na obnovu ubytoven nedávali nic a klienti tam žili v dost špatných podmínkách. Naštěstí v roce 2015 bylo zákonem ustanoveno, že ubytovny mají splnit hygienické podmínky a mít provozní řád, čímž některé ubyovny zanikly (příloha 9.1.4)

 • 9.3.A Sociální bariéry ?

Hodnota indikátoru:

Lokality vznikají, podle toho, kam se  rodiny začnou sestěhovávat, plochy se nám nerozšiřují, pouze přelévají.

Počet zásahů MěP 2014:
na ubytovnách 8
V Revoluční 3

2015: na ubytovnách – 5
V Revoluční 2

PČR rok 2041:
ubytovny 4
v Revoluční 2

2015:
ubytovny 3
v Revoluční 2

Sebehodnocení +1

Problém bezdomovectví je řešen sociálními pracovníky a stížnosti ze strany občanů jsou minimální.

Ve městě existuje řada dobrovolnických aktivit.

Ve městě nejsou typická „ghetta“ se sociálně vyloučenými obyvatel.

Vzniká ale kumulace těchto obyvatel v komerčních ubytovnách - je s nimi pracováno.

Hodnocení oponenta +1
Přes obecný trend nárůstu sociálně vyloučených lokali a osob a jejich koncentraci a rozptýlení do menších obcí a ubytoven se městu daří minimalizovat negativnímu dopadu koncentrace osob ohrožených chudobou a vyloučením a bránit růstu sociálně patologických jevů spojených s koncentrací vyloučených osob.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V současné době se na území Města Jihlava nenacházejí ghetta sociálně vyloučených skupin obyvatel.

Ve sledovaném období se ve městě nacházely 3 takovéto lokality

 • Mlýnská 68 – po zakoupení objektu souromým majitelem se obyvatelé rozptýlili do městské zástavby
 • Jarní ulice „U“ – lokalita zaknikla přirozeným vývojem

lokalita „Havaj“ – za pomoci sociálních pracovníků se obyvatele podařilo integrovat do městské zástavby ev. na ubytovny. Poslední rodina opustila lokalitu na jaře 2015.

Ve Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v kraji Vysočina – aktualizace pro období 2016 až 2020 je na základě analýzy z roku 2015y v ORP Jihlava uváděno celkem 6 sociálně vyloučených lokalit. Z toho se na území města nachází 3. Jedná se o ubytovny s velkou obměnou obyvatel a město Jihlava tyto objekty primárně nopovažuje za sociálně vyloučené lokality.

V obci existují osoby ohrožené sociálním vyloučením zejména z důvodu ztáty zaměstnání, předluženosti, ohrožení ztrátou bydlení, nedostatečných příjmů zdravotního stavu nebo věku. Tyto osoby jsou sociálními pracovníky odboru sociálních věcí vyhledávány a je jim nabízena kopmlexní pomoc při řešení jejich situace a to ve spolupráci se nestátními neziskovými organizacemi., které působí na území města.

Ve sledovaném období nebyl zaznamenán přesun části obyvatel ohrožených sociálním vyloučením do okolních menších obcí.

Naopak lze konstatovat, že dochází k "migraci" bezdomovců nebo jiných sociálně vyloučených obyvatel z jiných obcí v důsledku nabídky sociálních služeb ve Jihlavě. (V současné době se na území města nachází cca 120 bezdomovců. Z tohoto počtu je 1/3 osob z jiných obcí a měst nebo cizích státních příslušníků)

 

 • 9.3.A Sociální bariéry ?

Hodnota indikátoru:

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji

Registr poskytovatelů sociálních služeb

 

 

Sebehodnocení +1

Na území města se nenacházejí vyloučené lokality. S osobami ohroženými sociálním vyloučením je případě zájmu zahájena sociální práce směřující k sociálnímu začlenění těchto osob.

Hodnocení oponenta +1

Město se zaměřuje na sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a podporuje další opatření s cílem sociální inkluze a prevence sociálního vyloučení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.A Sociální bariéry

V Kopřivnici neexistují ghetta sociálně vyloučených skupin obyvatel. Cílenou bytovou politikou město ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotníctví dochází k tomu, že se v oblastech, dříve považováných za  sociálně vyloučené lokality, nekumuluji "problémoví" občané. Přesto se ve městě objevují občané i rodiny, které lze považovat za sociálně vyloučené  či sociálním vyloučením ohrožené. Tito se nejvíce koncetntrují v lokalitách viz níže.   

V rámci obce Kopřivnice máme na území lokality, o kterých můžeme hovořit jako o sociálně problémových, a to na ulici Horní, Francouzská, Komenského, Příborská a nově ulice Záhumení, které však nemají všechny znaky sociálně vyloučené lokality.

Ulice Horní - jedná se o blok tří dvoupodlažních obecních domů s cca 18 jednopokojovými byty na jedné ulici, který doplňuje Azylový dům a noclehárna. Toto území hodlá město zařadit do lokality, ve které by v budoucnu (od 01/2018) mohla začít působit Armáda spásy, která by zde ralizovala terénní sociální službu - terénní program, včetně komunitní práce, zaměřený na podporu klientů ve schopnosti zvládnout samostatně bydlet v nájemním bydlení. Nachází se na konci Kopřivnice směrem ke Štramberku. Kolem jsou rodinné domky, ve vzdálenosti cca 100 metrů je samoobsluha. Základní škola ve vzdálenosti do 500 m.

Ulice Francouzská (1196,1197) – jedná se o obytný obecní dům se dvěma vchody, se 6 podlažími, kde je 126 bytů o velikosti 2+0. Nachází se na opačném konci města od ul. Horní, směrem na Příbor. Okolo jsou panelové domy, základní škola je 300 m, samoobsluha 100 m. Domy prošli v posledních letech revitalizací. 

Ulice Příborská – komerční ubytovna Eliška, jedná se o jeden bytový dům u nákladového nádraží ČSD, který dříve sloužil jako byty zaměstnanců. Ubytovna s 11 byty a kapacitou 80 lůžek. Ubytovna se nachází cca 1 km od ul. Francouzské. V ubytovně dochází k časté obměně ubytovaných, neboť bydlí dvě až tři osoby v jednom pokoji, jsou problémoví, požívají alkoholické nápoje popřípadě návykové látky.

Ulice Komenského -  Ubytovna Pod červeným kamenem, je ubytovnou města. Jedná se o dům se suterénem a s 3 podlažími. Suterén slouží pro ubytování turistů s vlastním vchodem. Tři podlaží slouží k ubytování občanů města. Kapacita je 24 jednotek po dvou pokojích s vlastním sociálním zařízením, tři garsonky  s vlastním sociálním zařízením. Ubytovna se nachází v okrajové části města, kde jsou situována sportoviště, SOU, internáty učiliště. Cca 0,5 km jsou rodinné domy, 500 m SOU, ZŠ 3 km. Většina bydlících je na dávkách HN dlouhodobě, bez perspektivy pracovního uplatnění. Rodiny s dětmi jsou závislé také ve většině případů na dávkách státní sociální podpory.

Ulice Záhumenní, č.p. 1151. Jedná se o 12ti podlažní dům v soukromém vlastnictví s několika vlastníky, kde na každém patře je cca 10 bytů o velikosti 0+2 nebo garsoniéra. Dům se nachází v centru města, kde jsou dostupné všechny potřebné služby (2 školy  ve vzdálenosti 50 a 150 metrů, 2MŠ do 300 m, poliklinika do 500 m, obchody v těsné blízkosti). Do tohoto domu se postupně stěhují mezi jinými také Romové i z jiných měst a obcí a získávají zde na základě nájemní smlouvy trvalý pobyt. Nájemné je ve srovnání s jinými nájemními byty stejné velkosti značně vyšší. V tomto domě bydlí cca 90 Romů, vesměs v přelidněných malých bytech. Většina z nich je v péči sociálních pracovnic města nebo OSPOD. Město se situaci pokusilo řešit, v r. 2016 a 2017 se uskutečnilo několik setkání s majiteli bytů tohoto domu s nabídkou spolupráce. Situace zde se mírně zlepšila. Další jednání budou následovat.

Ve všech výše jmenovaných lokalitách působí sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví (a to jak všeobecní soc. pracovníci, tak pracovníci OSPOD), kteří zde docházjí. Míra intenzity spolupráce s jednotlivými klietny je velmi individuální. Zejména pracovníci bytového oddělení využívají činnost sociálních pracovníků při řešení problémů klientů. V posledních letech se projevuje i to, že se na sociální odbor častěji obracejí také zástupci bytových družstev, soukromí majitelé bytů, rodinní příslušníci apod., ale také např. lékaři s žádostmi o intervenci u osob, u kterých vnímají, že by bylo vhodné s nimi sociáně pracovat. V případě potřeby se v rámci sociální práce spolupracuje taktéž s místními NNO.

 

 

 • 9.3.A Sociální bariéry ?

Činnost* strážníků v problémových lokalitách:

Rok

Záhum. 1151

Horní

Ubytovna Komensk.

Franc. 1196 a 1197

2012

**

36

7

6

26

2013

78

28

15

61

2014

45

24

9

52

2015

74

61

9

43

2016

87

67

6

23

* Činnost strážníků v těchto lokalitách = oznámení od občanů, černé skladky, asistence s jinými orgány, doručování písemností, odchyty psů, řešení přestupkového jednání, kontrola osob, aj.

** Rok 2012 je hodnocen pouze za období 07/2012 až 12/2012 (§ 24a, odst. 3, Zákona 553/1991 Sb., o obecní policii)

Situace v těchto problémových lokalitách se oproti předchozím letům zlepšila i díky zvýšeným kontrolám MP. V těchto lokalitách je prováděna intenzivnější kontrolní činnost v průběhu celého roku.

Problémové lokality vznikají v závislosti na tom, kam se problémové rodiny a jednotlivci sestěhovávají a problémy se spíše přemísťují (Francouzská > Záhumenní)

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace ve sledovaných lokalitách. Sociálně vyloučené lokality v Kopřivnici nejsou.

Hodnocení oponenta +1

Situace v těchto problémových lokalitách se oproti předchozím letům zlepšila i díky zvýšeným kontrolám MP. V těchto lokalitách je prováděna intenzivnější kontrolní činnost v průběhu celého roku.

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel obce s místem, ve kterém žijí? – sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita okolního prostředí (čistota, zeleň, graffiti apod.).
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Spokojenost obyvatel je pravidelně sledována prostřednictvím šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů ECI – Spokojenost občanů s místním společenstvím. Dotazníkové šetření v roce 2017 bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použit i v jiných městech ČR.
Z výsledků vyplývá, že většina respondentů - 92,5 % (!) je s životem ve městě spokojena. Kvalita kulturního vyžití ve městě je vysoká, podílí se na ní Městská kulturní zařízení, NNO, spolky, aktivní občané.
Možnost sportovního vyžití je taktéž vysoká, podílí se na ní Městská sportovní zařízení, sportovní kluby, školy. Informace o akcích a sportovních a kulturních organizací je možné najít na webu města: https://www.litomerice-info.cz/ a kamvltm.cz. Občané mají zájem o prostředí, v němž žijí, účastní se proto aktivnivě kulatých stolů a veřejných projednávání.

Spokojenost obyvatel v roce 2017 http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1000:vysledky-dotaznikoveho-eteni-eci-2017&catid=63:spolecne-evropske&Itemid=97

 • 9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí ?
  92,5 %

Hodnota indikátoru 9.3.B:

92,5 %

Město měří prostřednictvím indikátoru SPRM - Spokojenost s životem ve městě (ECI).

Výsledky dotazníkového šetření Spokojenost občanů s místním společenstvím:
2007 - 89,33 %
2011 - 81,9 %
2014 - 90,2 %
2017 - 92,5 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Z uvedených dat je patrný pozitivní vývoj tohoto indikátoru, který v roce 2017 dosáhl úrovně 92,5 %.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně monitoruje spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí. Míra spokojenosti se životem ve městě dlouhodobě stoupá, 92,5 % je zcela mimořádný výsledek! 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spokojenost obyvatel je pravidelně dle metodiky prováděna prostřednictvím šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím.

Cílem dotazníkového šetření je zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti.

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Pro zachycení specifik Chrudimi byla část dotazníku zachycující spokojenost obyvatel s místním společenstvím mírně upravena. Dále bylo do dotazníku včleněno několik otázek, které se týkají hodnocení a fungování městského úřadu a jím nabízených služeb. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů. Bylo osloveno na 700 respondentů.

Veřejnost může výsledky sledovaných indikátorů najít na webových stránkách města Chrudim
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

Ve sledování spokojenosti obyvatel sledujeme trendy, vyhodnocujeme výsledky a snažíme se přijímat nápravná opatření při negativních výsledcích. Výsledky sledování pravidelně zveřejňujeme na webu města, jsou s nimi seznamováni zastupitelé města.

 

 • 9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí ?

Hodnota indikátoru:

2011- 85,7% spokojených obyvatel

2015 - 93,9%

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím je skutečnost, že převážná většina respondentů je s životem ve městě spokojena (93,8 %). Spokojenost respondentů se životem ve městě dosáhla nejvyšších hodnot v porovnání s dříve uskutečněnými dotazníkovými šetřeními: 2007 (90,2 %), 2009 (87,7 %) a 2011 (85,8 %).

Sebehodnocení +1

Spokojenost obyvatel města je pravidelně sledována s pomocí indikátoru A1 a vyplývá z něj celková spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí.

Hodnocení oponenta +1
Spokojenost obyvatel je pravidelně sledována a vyhodnocována. Podíl obyvatel vyjadřujících spokojenost s životem ve městě ve sledovaném období vzrostl.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Spokojenost obyvatel je ve městě pravidelně zjišťována. Spokojenost občanů s místním společenstvím je jedním z deseti standardizovaných indikátorů používaných v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti. Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují, a další dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života, jež tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. Znamená možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem a je hodnocen jako klíčový indikátor místní udržitelnosti.

 

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím je skutečnost, že spokojeny jsou více jak dvě třetiny respondentů (71,8 %). Tento výsledek je ovšem horší než v předcházejících letech: 2011 (78,5 %) a 2013 (78,7 %). Při detailnějším pohledu na titulkový indikátor je patrné, že o něco málo jsou spokojenější muži, osoby s vysokoškolským vzděláním, lidé bydlící v okrajových částech či osoby ve věkových skupinách 31 až 40 let. Nejvíce nespokojenou skupinou jsou nezaměstnaní. Při porovnání s jinými městy, kde probíhalo obdobné šetření, je nezbytné konstatovat, že lidé v Jihlavě jsou na základě šetření z roku 2015 spíše méně spokojeni.3

Obyvatelé obdobně jako v předcházejícím šetření kladně hodnotí možnost provozovat své koníčky, záliby a veřejné služby. Naopak méně spokojeni jsou s možnostmi účastnit se místního plánování, s čímž koresponduje i podílení se na místním plánovacím procesu. Dále občané vyjadřují nespokojenost s mezilidskými vztahy a možnostmi zaměstnání. Z hlediska veřejných služeb jsou nejméně spokojeni se sociálními službami a s fungováním Městské policie. Na druhou stranu si cení středních a základních škol.

Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé jako nejdůležitější možnosti zaměstnání. Stejně hodnotí oblast mezilidských vztahů a ochrany životního prostředí. Jako nejméně důležitá byla ohodnocena možnost účasti na místním plánování. Tyto závěry odpovídají výsledkům z předcházejících šetření. Z hlediska fungování a služeb magistrátu respondenti nejvíce oceňují prostředí MMJ a jeho technické vybavení a naopak hůře hodnotí dobu vyřízení a čekací dobu. Pozitivní je, že oproti roku 2011 jsou všechna hodnocení služeb Magistrátu města Jihlavy příznivější.

V otázce kvality veřejných služeb obsadily čelná místa knihovna, divadlo a kino. Při vnímání kvality prostředí respondenti nejvíce oceňovali odvoz odpadů a nízkou hlukovou zátěž v noci. Zatímco kvalita údržby komunikací, čistota veřejných prostor a zastavěné prostory nebyly hodnoceny pozitivně. Dostupnost veřejných služeb je další oblastí, na kterou se šetření zaměřilo. Z výsledků plyne, že dle obyvatel jsou nejlépe dostupné lékařské služby, policie a veřejná doprava. Obyvatelé jsou nespokojeni s mírou nezaměstnanosti a hospodařením s majetkem města.    

 • 9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí ?
  71.8%

Hodnota indikátoru:

Výsledky dotazníkového šetření Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy

http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=89150

Sebehodnocení +1

Spokojenost  obyvatel je pravidelně zjišťována a z provedených průzkumů vyplývá spokojenost občanů s místem, kde žijí.

Hodnocení oponenta +1

I když při posledním dotazníkovém průzkumu (2015) spokojenost obyvatel poklesla, tak stále více než 70 % spokojených rezidentů lze považovat za dobrý výsledek. Každopádně lze ale souhlasit s tím, že je pravidelně monitorována spokojenost občanů s životem v Jihlavě.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí

Město pravidelně zjišťuje ne/spokojenost obyvatel od r. 2005 a následně v letech 2008 (v r. 2007 probíhala tvorba strategického plánu s širokým zapojením obyvatel - abychom obyvatele „nezahltili“ byl průzkum odložen), 2010, 2012, 2014 a 2016 – dostupné na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice .

Dle výsledků šetření mezi obyvateli je spokojenost stabilní.

V měření postupujeme dle metodiky TIMUR – sledování společného evropského indikátoru (ECI) A1 Spokojenost obyvatel.  Výsledky jsou  předkládány radě i zastupitelstvu, následně zveřejněno na webu města. Výsledky se snaží město zohlednit při realizaci aktivit a akcí.

Obecný výstup: míra spokojenosti obyvatel Kopřivnice je dlouhodobě velmi vysoká a meziročně se zásadně neliší. V posledním výzkumu jsme zaznamenali nárůst spokojenosti občanů. Průměrná míra spokojenosti zůstává stejná jako v předchozích dvou průzkumech. Pozitivní také je, že se výstupy zásadně neliší v závislosti na sociálně demografických charakteristikách respondentů, takže stejně spokojeně se zde cítí například mladí i starší lidé. Jako důvody nespokojenosti uváděli respondenti nejčastěji stav komunikací a problémy související se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel. Naopak největšími přednostmi, kterými by se dotazovaní v Kopřivnici pochlubili, jsou Technické muzeum Tatra, kopřivnická muzea obecně a rozhledna na Bílé hoře.

 • 9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí ?

Dotazníková šetření jsou dostupná na stránkách města: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 

Spokojenost obyvatel s místem kde žijí – dotazníková šetření

rok

Součet spíše spokojen a spokojen

Počet oslovených respondentů

2005

87,4 %

613

2008

92,3 %

772

2010

88,6 %

850

2012

85,7 %

850

2014

83,9 %

850

2016

93, 3%

800

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení.

Situace  je dlouhodobě pozitivní.

Hodnocení oponenta +2

Stabilní vysoká spokojenost obyvatel a kvalita života obyvatel, spokojenost a důvěra ve správu města.

9.3.3 Mají obyvatelé obce zájem podílet se na veřejném dění obce?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zájem o veřejné dění je v Litoměřicích nadstandardní, občané se aktivně zapojují do diskuzí k veřejnému dění a životu ve městě v různých formách diskuzí: veřejné fórum Desatero problémů, kulaté stoly, veřejná projednávání investic atd.

Fórum „Desatero problémů Litoměřic"

Na příklad občané Litoměřic mohou každoročně vyjádřit svůj názor ke kvalitě života města na veřejné diskuzi s názvem „Desatero problémů Litoměřic". Tato forma setkání nám umožňuje každoročně sestavovat žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Následně po akci probíhá ověřovací anketa, která ověřuje u široké veřejnosti, zda souhlasí problémy nadefinovanými na této akci. Výstupy z akce jsou prezentovány Radě a Zastupitelstvu města, které uloží zodpovědným garantům řešit tyto problémy.  Účast na veřejných fórech je vysoký, má pravidelně jednu z nejvyšších účastí v ČR - viz indikátor 9.3.C, stejně tak je vysoký počet respondentů v anketě.

viz http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Mladá a školní fóra

Školní fóra se v posledních třech letech pravidelně každoročně konají na všech litoměřických ZŠ, pro žáky a studenty ZŠ a SŠ se každý rok koná Mladé fórum, kterého se účastní starosta, vedoucí odborů a další politice a zaměstnanci úřadu. O účast na nich je vždy velký zájem.

viz http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=120

Kulaté stoly

Město organizuje kromě jiného v průběhu roku kulaté stoly a ankety zaměřené na různá témata související s kvalitou života ve městě – ankety na různá témata: např. dětská hřiště, odpadkové koše, kulaté stoly - budoucnost sportu v Litoměřicích, rozvoj cyklistiky, zdravé stravování a další. Zájem o jednotlivé akce je dle tématu (od 10 osob – kulatý stůl ke stravování po 200 osob – kulatý stůl ke sportu). V rámci aplikace MA 21 jsou ve městě investiční akce částečně projednávány s veřejností - revitalizace parku v Jiráskových sadech, budoucnost areálu bývalých kasáren pod Radobýlem, budoucnost areálu městského pivovaru. doprava ve městě atd.
Priority občanů jsou uvedeny v jednotlivých zprávách na webu Zdravého města. Více na stránkách
http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121.

Témata kulatých stolů:
2015: gymnázium, návrh řešení brownfieldu kasáren, regenreace části Pokratice, revitalizace tržnice, podnikatelské fórum
2016: o rodině, podnikatelské fórum, rozvoj geotermání energie v Litoměřicích
2017: udržitelná městská doprava, energie, školství, snídaně s podnikateli

Veřejná projednávání

Jsou formou pro představování a projednávání konkrétních témat, podobně jako u kulatých stolů.

Více viz http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121

Využíváme rovněž různé formy anket - např. ověřovací anketa desatera problémů (2015, 2016, 2017, 2018), anketa k přípravě plánu udržitelné městské mobility (2017).

 • 9.3.C Účast občanů na veřejném dění ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.3.C:

Návštěvnost na fórech a zájem občanů podílet se na veřejném dění je trvale vysoká a je jednou z nejvyšších v rámci Zdravých měst ČR.

Účast na fóru "Desatero problémů":
2012 - 150 osob
2013 - 170 osob
2014 - 200 osob (nejvíce v ČR)
2015 - 226 osob
2016 - 212 osob
2017 - 200 osob
2018 - 197 osob

Ověřovací anketa:
2015 - 233 osob
2016 - 403 osob
2017 - 419 osob
2018 - 377 osob

Sociologický průzkum:
2015 - 500 osob
2016 - 500 osob
2017 - 500 osob
2018 - 500 osob

Kulaté stoly:
2015 - 5
2016 - 3
2017 - 4

Mladé fórum a školní fóra:
2015 - 60 účastníků ze 7 ZŠ a 4 SŠ
2016 - 55 účastníků ze 7 ZŠ a 4 SŠ
2017 - 51 účastníků ze 7 ZŠ a 3 SŠ
2018 - 50 účastníků ze 7 ZŠ a 3 SŠ

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město nabízí veřejnosti několik forem, jak se zapojit do rozvoje města, a to v různých oblastech kvality života. I přesto jsme si vědomi možnosti zvýšení počtu projednávaných  témat s občany. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město využívá různé formy, kterými se mohou občané zapojit do veřejného dění. Účast občanů na akcích se odvíjí od projednávaných témat, celkově se však drží participace v celorepublikovém srovnání na vysoké úrovni.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti – aktivní i pasivní.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/planovani-s-verejnosti.html

Součástí aplikace MA 21 na městském úřadě je projednávání jakýchkoliv záměrů města s veřejností. Metody komunitního plánování se využívají při plánovaných rekonstrukcích dětských hřišť, ulic, odpočinkových míst, regenerací parků, projednání Desatera problémů, Integrovaného plánu rozvoje města apod. Protože se snažíme stále zdokonalovat komunikaci úřadu s veřejností, je třeba vybrané pracovníky, kteří diskutují s veřejností, vzdělávat v oblasti zapojování veřejnosti. Proto byl připraven speciální vzdělávací program zaměřený na MA 21 a téma UR.

V průběhu realizace projektu Zdravé město a MA 21 jsme zjistili, že na setkání, která připravujeme pro veřejnost, nedochází mnoho mladých lidí – cca ve věku 15 – 25 let. Proto jsme připravili speciální modul „Desatero problémů očima mladé generace“. Smyslem celé akce bylo nabídnout mládeži ve městě možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje města Chrudim. Cílem tohoto setkání bylo vytipovat „Desatero problémů města z pohledu chrudimské mládeže“.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/desatero-problemu-mesta-ocima-mladeze.html

Realizace projektu IPRM vychází z principů místní Agendy 21 a předpokládá zapojení partnerů různého typu.

http://www.chrudim.eu/mesto/projekty-a-rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.htm

http://www.chrudim.tv/video_1209.html

Zapojení veřejnosti probíhá i v  rámci komunitního plánování sociálních služeb. 
Komunitní plánování sociálních služeb je nástroj, který napomáhá zajišťovat dostupnost sociálních služeb v obci. Jedná se o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny.

Možnost účastnit se plánovacích procesů ve městě hodnotili respondenti (dle ECI A) průměrnou bodovou stupnicí 7,3 bodů (závěrečná zpráva str.13)

 • 9.3.C Účast občanů na veřejném dění ?

Hodnota indikátoru:

prezenční listiny z plánovacích procesů

Desatero problémů města Chrudim v roce 2010: 140 účastníků

Desatero problémů města Chrudim v roce 2011: 150 účastníků

Desatero problémů města Chrudim v roce 2012: 160 účastníků

Desatero problémů města Chrudim v roce 2013: 140 účastníků

Desatero problémů města Chrudim v roce 2014: 122 účastníků

Desatero problémů města Chrudim v roce 2015: 146 účastníků

Sebehodnocení +1

Obyvatelé mají zájem se podílet na rozvoji města.

Pomocí speciálního vzdělávacího programu se snažíme zvýšit zájem obyvatel o problematiku UR a MA21 a posílit tak vztahy mezi různými skupinami v obci.

Hodnocení oponenta +1
Město usiluje o podporu zapojení občanů a konzultace důležitých oblastí života.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci projektu Zdravé město a MA 21  jsou uplatňovány různé metody zapojování veřejnosti do veřejného dění.

https://www.jihlava.cz/planovani-s-nbsp-verejnosti/ms-104045/p1=104045

Pozitivním prvkem v rámci realizace MA21 byl projekt "Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných v Jihlavě". Cílem projektu bylo kontinuální práce s veřejností (získávání názorů, zapojení do plánování a rozhodování), která je základním předpokladem pro dobrou správu věcí veřejných.

Od roku 2008 Zdravé město Jihlava organizuje veřejnou diskusi s obyvateli - Fórum Zdravého města a MA21.

Fórum Zdravého města a MA21 navštívilo:

2008 - 86 osob, 2009 - 58 osob, 2010 - 45 osob, 2011 - 49 osob, 2012 - 49, 2013 – 83 osob, 2014 – 66 osob, 2015 -107 osob, 2016 – 90 osob, 2017 - 82 osob.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 -82 hlasů, 2013 -992 hlasů, 2014 – 500 hlasů, 2015 – 346 hlasů, 2016 - 500 hlasů, 2017 - 674 hlasů.

Od roku 2012 Zdravé město Jihlava organizuje podobnou aktivitu i pro žáky ZŠ a studenty SŠ - Fórum mladých

Fórum mladých navštívilo:

V r. 2012 -53 žáků, 2013 – 66 žáků, 2014 – 50 žáků, 2015 – 69 žáků, 2016 – 64 žáků, 2017 - 94 žáků ZŠ a studentů SŠ.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 – 389 hlasů, 2013 – 710 hlasů, 2014 – 871 hlasů, 2015 – 1250 hlasů, 2016 – 984 hlasů, 2017 - 706 hlasů.

Od roku 2015 město využívá na Fóru ZM a MA21 a Fóru mladých pocitovou mapu, v roce 2017 nově i elektronickou pocitovou mapu - http://jihlava.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7755f4cf342548999ed8a58ce31dd3c1

V rámci GIS aplikací (geografického informačního systému) byly vytvořeny projekty pro veřejnost - https://www.jihlava.cz/projekty-pro-verejnost/d-465410/p1=103699.

Statutární město Jihlava podporuje žákovské parlamenty - v roce 2015 uspořádalo Setkání žákovských parlamentů jihlavských ZŠ  - 55 účastníků. Z tohoto setkání vyplynulo, že je důležité se setkávat a vyměňovat názory. Navázali jsme tedy výjezdy žákovských parlamentů žáků jihlavských škol v květnu a září 2017 v rámci projektu "Zkvalitnění MA21 v Jihlavě" - https://jihlava.cz/projekt-zkvalitneni-ma21-v-jihlave/ds-56323/archiv=0&p1=105604, jedním z cílů je zvýšení zájmu o veřejné dění, komunikace nad projekty, hledání koncezu apod.

Součástí realizace MA21 je projednávání záměrů města s veřejností.  Setkání s veřejností probíhají také formou kulatých stolů, které jsou pořádány k různým tématrům - odpady, životní prostředí, doprava, vzdělávání, sport, volný čas, zdraví, zdravotní styl a sociální problematika.

Proběhla veřejná projednání projektů týkající se revitalizace sídlišť (Královský vršek, Březinova), revitalizace lokality Skalka 2x v roce 2016 vždy s účastí přes 100 obyvatel, k přestavbě Horáckého zimního stadionu nebo projednávání a připomínkování územního plánu (projekt PUPík byl vítězným IT projektem roku pro rok 2014 - https://jihlava.cz/jihlavsky-pupik-ve-snemovne/d-509273/p1=66118).

Město Jihlava je zapojeno do projektu Komunální plánování sociálních služeb, který vytváří příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů a podporuje spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu. https://www.jihlava.cz/pozvanka-k-setkani-nad-komunitnim-planem-socialnich-sluzeb/d-512896

V roce 2016 byla zpracována Koncepce kultury a cestovní ruchu "komunitním způsobem" se zapojením řady aktérů z kultury a cestovního ruchu i široké veřejnosti, v průběhu zpracování se uskutečnilo 5x setkání k různým fázím zpracování - více viz. strategie samotná - https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517033, závěrečné zprávy - https://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020

V roce 2016 byla přijata Manažerka revitalizace městského prostoru, jejíž hlavní náplní práce je projekt Revitaliza náměstí. Projekt je též participativní a veřejná setkání probíhají dle harmonogramu uveřejněném na nově vzniklých stránkách "Kroky revitalizace náměstí"-  https://www.jihlava.cz/kroky-revitalizace-namesti/d-516281

V roce 2017 proběhlo 5 plánovacích setkání k územním studiím - pozvánka - https://www.jihlava.cz/planovaci-setkani-k-uzemnim-studiim/d-516135, novinová zpráva - http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2017-02/02jr03.pdf.

 

 

Příloha č. 1 - Spokojenost obyvatel

 • 9.3.C Účast občanů na veřejném dění ?
  500
Sebehodnocení +2

Obyvatelé mají zájem podílet se na rozvoji města

Hodnocení oponenta +2

Obyvatelé mají zájem podílet se na rozvoji města. S odkazem na výsledky dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy“ (2015) lze konstatovat, že obyvatelé hodnotí jen průměrně (známka 5,2 na deseti bodové stupnici) spokojenost s možností účastnit se místního plánování, oproti roku 2011 nicméně došlo v tomto ohledu ke zlepšení. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na místním plánování za důležitý aspekt, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitý) byla zaznamenána známka 5,3. To je v částečném rozporu s pozitivně vyznívajícím sebehodnocením.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.C Účast občanů na veřejném dění

Město se snaží zapojovat občany do veřejného dění ve všech oblastech.

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti – aktivní i pasivní:

- každoroční S Vámi o Všem? Ovšem – fórum Zdravého města: hledání TOP 10

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=plan-zdravi-a-kvality-zivota-koprivnice

- veřejná projednání vždy dle  aktuálních témat daného roku, více na: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zapisy-zdrave-mesto-koprivnice

- besedy na potřebná témata: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=besedy-zdrave-mesto-koprivnice

apod.

- od roku 2012 probíhá Mládežnické fórum (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mladeznicke-forum-koprivnici), které úzce navazuje na Dětské zastupitelstvo (http://dzkoprivnice.webnode.cz/), pravidelně probíhá akce „Desatero problémů Kopřivnice očima mladých“ , jehož výsledky mladí presentují na fóru Zdravého města

 

Kromě témat uvedených v aktivitách projektu Zdravé měst a MA21  město realizuje i další aktivity, kdy zapojuje občany do veřejného dění, např. v rámci komunitního plánování sociálních služeb fungují otevřená jednání  všech pracovních skupin. Občané na tato setkání jsou zváni nejen prostřednictvím plakátů, hlášením v rozhlase, informací na www stránkách města a na facebooku města a Zdravého města, ale také zasíláním inividiuálních e-mailových pozvání.

Komunikace s občany probíhá taktéž prostřednictví prostřednictvím facebookových stránek města (https://www.facebook.com/M.Koprivnice/) a Zdravého města (https://www.facebook.com/zdravemesto). Město vydává týdeník - Kopřivnické noviny, kde moho občané vyjádřit svůj názor. Město neustále hladá nové cesty, jak co nejlépe s občany kominkovat.

Ochota přijít na veřejné setkání (projednání) se pravidelně zjišťuje v rámci spokojenost obyvatel obce s místem, ve kterém žijí – viz http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 • 9.3.C Účast občanů na veřejném dění ?

Počet účastníků veřejných projednávání:

rok

Počet účastníků celkem

Průměrný počet

Počet jednání

2011

649

72,11

9

2012

484

69,14

7

2013

304

60,8

5

2014

170

56,6

3

2015

181

30,1

6

2016

364

72,8

5

Zápisy z veřejných projednávání:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zapisy-zdrave-mesto-koprivnice

 

Výsledky fóra Zdraví – 10P: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=plan-zdravi-a-kvality-zivota-koprivnice

 

Zápisy z jednání pracovních skupin KP:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice-zapisy

 

Počet účastníků na pracovních skupinách k plánování sociálních služeb (PS jsou otevřené veřejnosti):

rok

Počet účastníků celkem

Průměrný počet

Počet konaných skupin

2011

117

29,25

4

2012

265

24,09

11

2013

151

50,33

3

2014

46

46

1

2015

38

38

1

2016

176

25,14

7

Odpovědi obyvatel v průzkumu na otázku: Byl(a) byste ochoten(na) přijít na veřejné setkání (projednání) zabývající  se tématem rozvoje města?

rok

ANO

NE

2005

36,2%   

63,8%

2008

41,4%

58,6%

2010

39,6%

60,4%

2012

35,6%

64,4%

2014

38,6%

61,4%

2016

34,2%

65,8%

Sebehodnocení 0

Zájem občanů o veřejná projednávání je ovlivněn lokalitou, o které se jedná a také tématem.  Jak vyplývá z průzkumů spokojenosti, lehce klesá ochota občanů zúčastnit se veřejného projednávání. Tento trend může být způsoben atraktivitou témat, ale také tím, že řada problémů je řešena, občané jsou o tom informování prostřednictvím Kopřivnických novin a Kabelové televize.

Hodnocení oponenta +1

Město je iniciativní a aktivně podporuje participaci a komunikaci relevantních témat s obyvateli.

9.3.4 Přispívá komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí v obci?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Komunitní plán

Město Litoměřice již dlouhodobě aktivně pracuje na odstranění bariér, a to již podporou K-centra Českého červeného kříže, tak spoluprací s osobami se zdravotním omezením v rámci sekce zdraví. Osoby se zdravotním postižením byly přiblíženy občanům v rámci kampaně "Průhlédné sochy" https://usti.idnes.cz/pruhledne-sochy-litomerice-dfr-/usti-zpravy.aspx?c=A170505_2323491_usti-zpravy_vac2

Pro seniory je zajištěna jak široká síť sociálních služeb i volnočasových aktivit, které jsou pro ně připravovány nejen v rámci Místa přátelská seniorům v měsíci dubnu a květnu,  ale i v průběhu celého roku. Pro rodiny, děti a mládež spolupracuje jak s Pedagogickou psychologickou poradnou, tak nízkoprahovým centrem pro děti a mládež či sociálně aktivizačními službami. Rovněž jsou zde realizovány volnočasové zábavné a poučené dny v rámci "Dne rodiny".

https://www.litomerice.cz/aktuality/3991-den-rodiny-se-uskutecni-v-sobotu-v-parku-vaclava-havla

Díky vysoké finanční podpoře města došlo k vytvoření široké sítě sociálních služeb, které významně přispívají k odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel.

V předchozích letech, ale i v roce 2014, 2016 a 2018 byla vyhlášena cena Aloise Klára pro osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj sociálních služeb nebo rozvoj v oblasti zdravotnictví. Nominace zasílá veřejnost, cenu předává starosta města.

Mezigenerační projekty

Snaha o to, aby veškeré aktivity města Litoměřice byly mezigeneračně propojovány a bylo využito potenciálu a přínosu starších osob pro společnost (Den rodiny, tábor pro seniory s vnoučaty – Bezva parta, workshopy, přednášky, aktivity knihovny K. H. Máchy) se daří. V roce 2017 v rámci mezigeneračního propojení mládež chodila uklízet a hrabat listí do domova pro seniory, rovněž senioři chodí číst do mateřských školek.

Místa přátelská rodině a seniorům

Město koordinuje kampaně – Místa přátelská seniorům a Místa přátelská rodinám.

Místa přátelská rodinám - 1. ročník této kampaně proběhl v roce 2014, zapojují se do ní PO a NNO působící v rodinné oblasti. Cílem kampaně bylo seznámit občany s organizacemi zabezpečující aktivity pro rodiny a zapojit je do činnosti. V průběhu šesti týdnů mohly rodiny s dětmi do 8 let bezplatně navštívit 19 nejrůznějších akcí. V roce 2016 tato kampaň byla zorganizována do jednoho víkendového dne, což bylo hodnoceno jako efektivnější a úspěšnější. V roce 2018 se koná již 5. ročník této kampaně a účast má stále stoupající tendenci.

Místa přátelská seniorům (od r. 2013) - Cílem je seznámit seniory se zařízeními a organizacemi, které se věnují této cílové skupině, a zapojit seniory do jejich aktivit. V průběhu cca 4 týdnů mohou senioři bezplatně navštívit 16 akcí. 5. ročník  se konal v roce 2017. Meziročně vzrůstá počet zapojených seniorů a i tato aktivita má vliv na snižování sociálního vyloučení starších občanů.

viz

https://www.litomerice-info.cz/cz/5040.mista-pratelska-seniorum-seniorsky-trojboj/

https://www.litomerice-info.cz/cz/4937.den-rodiny-v-litomericich-aneb-o-dobrem-jidle/

ttps://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/4-KomunitniPlan.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=oi2rxbLAbuQ

https://www.litomerice-info.cz/cz/3405.mista-v-litomericich-pratelska-rodine-akce-pro-rodiny-s-detmi/

https://www.youtube.com/watch?v=bGlenMqAeAg

https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-seniorska-kampan-prubeh

2015 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=692:mista-patelska-seniorm-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129

2016 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&catid=91%3Aakce-2016&id=823%3Amista-patelska-seniorm-2016&Itemid=131

2017 -  http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=995:mista-patelska-seniorm-2017&catid=95:akce-2017&Itemid=133

https://mepol.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

 • 9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel ?
  ANO

Město spolupracuje s NNO, které se problematikou zabývají.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město úzce spolupracuje s čím dál větším počtem nestátních neziskových organizací, které se danou problematikou zabývají.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje odstraňování bariér mezi různými skupinami pořádáním palety nejrůznějších aktivit. Významným partnerem jsou v této oblasti neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb. Některé akce jsou určeny specifickým skupinám (seniorům, rodinám s dětmi) a cílí na jejich zapojení do společnosti, další jsou zaměřeny osvětově celospolečensky či naopak na propojování různých skupin a generací.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava dlouhodobě koncepčně podporuje odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel cílenou sociální prací s jednotlivými komunitami v rámci multidisciplinárních týmů. Jedná se interdisciplinární spolupráci mezi sociálními pracovníky odboru sociálních věcí a dalšími útvary magistrátu a města s nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi zabývajícími se touto problematikou.

Statutární město Jihlava finančně podporuje aktivity zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace a skupiny bez ohledu na barvu pleti, etnický i národnostní původ, víru, sexuální orientaci, politické názory a další odlišnosti.

Podstatou komunitní politiky obce, zpracovanou v komunitním plánu, je vytvoření funkčního a efektního systému komplexní koordinované spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, prevence a sociálních pracovníků, pracujících s cílovými skupinami v Jihlavě a okolí, v rámci stávající legislativy. Funkčnost systému je vnímána jako schopnost společně postupovat při práci s komunitou a rodinou a jednotně vyhodnocovat výsledky sociální práce.

V oblasti komunikace a soužití specifických skupin nejsou na území obce zaznamenávány výraznější problémy.

Statutární město Jihlava organizuje či finančně podporuje formou dotací řadu akcí, které jsou určeny pro celé rodiny - Havíření (během víkendu 3 průvody, v každém jde 200 dětí), Týden pro rodinu - organizátor Centrum pro rodinu, průvod Sv. Martina (desítky dětí, dospělých zapojených do průvodu, stovky přihlížejících na náměstí a celoodpolední slavnosti); Branný závod pro seniory - 150 seniorů + 40 dětí; Závody kočárků - Strollering - 50 rodin, Jihlavský půlmaraton včetně rodinného běhu, Běh pro světlušku, dětská divadelní a filmová představení - DKO (http://www.dko.cz/), DIOD (http://www.diod.cz/), Kino Dukla (http://www.kinodukla.cz/)apod.

Přehled dotací do kultury, sportu, volnočasových aktivit a aktivit v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 jsou uveřejněny na webu Jihlavy - https://www.jihlava.cz/vyzvy-granty/ds-53558; více informací o využívání dotací v Auditu UR - téma 8 - Kultura a volný čas.

Městská knihovna – příspěvková organizace města  má bezbariérový přístup do všech pater, ozvučený výtah, ve 3. patře je zvuková knihovna (pro předložení potvrzení SONS nebo TYFLO zdarma) a ozvučený počítat pro nevidomé.

Většina kulturních a sportovních akcí podporovaných městem Jihlava je fyzicky dostupná všem skupinám obyvatel – je zajištěn bezbariérový přístup.

Zvýhodněný vstup mají na Vodním ráji (aquapark) držitelé ZTP – 50%, držitelé ZTP/P zdarma a doprovod 50 % vstupného.

Na bazéně Evžena Rošického je umístěn „schodolez“ a vozík do vody. Pro zdravotně postižené osoby jsou zde sprchy a sociální zařízení.  

Město podporuje finančně pořádání kulturních akcí pro osoby se zdravotním postižením a menšiny

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava

JP

Divadlo - dětská představení

Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů a dětských domovů se školou - XXVII. Ročník

Diecezní charita Brno - Oblastní charita Jihlava

JP

Tanec

"Amen Khelas"

FABES, s.r.o.

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Amen Roma sam: Oslavy Mezinárodního dne Romů

Karolína Kociánová

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Multikulturní festival

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Týden romské kultury 2017

Svaz důchodců České republiky, o.s. místní organizace Jihlava

JP

Hudba - ostatní

Dechovka a senioři

Svaz důchodců České republiky, o.s. místní organizace Jihlava

JP

Výstava

Výstava prací jihlavských seniorů

Svaz důchodců České republiky, o.s. místní organizace Jihlava

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Vítání léta jihlavskými seniory

Svaz důchodců České republiky, o.s. místní organizace Jihlava

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Mezinárodní den seniorů

Vietnamský spolek na Jihlavsku, z.s.

JP

Hudba - ostatní

Vietnamský den dětí Tet Trung Thu 2017

 

 • 9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel ?

Hodnota indikátoru:

Zdravé město Jihlava

Sebehodnocení +1

Město dlouhodobě koncepčně podporuje odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel cílenou sociální prací s jednotlivými komunitami v rámci multidisciplinárních týmů.

Hodnocení oponenta +1

Samospráva prostřednictvím sociálních a dalších služeb přispívá k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel. Akce pořádané městem jsou bezbariérové a dostupné různým skupinám obyvatel.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami je obsažená ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Chrudim , v Akčním plánu Zdravého města MA21, který se prolíná s Komunitním plánováním sociálních služeb ve městě Chrudim, na což navazuje Case management,  Komise prevence kriminality, Komise sociálních věcí a zdravotnictví a koncepční materiály Bezpečná komunita a Koncepce prevence kriminality. Nejdílnou součástí jsou také případové  a rodinné konference.   Tyto závazky nám zaručují dlouhodobost preventivních projektů a programů, které jsou zaměřeny na odstraňování bariér u lidí z vyloučených lokalit a jsou aplikovány formou interdisciplinární spolupráce – spolupráce institucí a organizací pracující s cílovou skupinou. Jedná se o spolupráci mezi státním sektorem a nestátními neziskovými organizacemi. Podstatou je vytvoření funkčního systému vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a prevence pracujícími s cílovou skupinou v Chrudimi ve stávajícím legislativním prostředí. Funkčnost systému je vnímána jako schopnost společně se domlouvat na jednotném postupu práce s konkrétní rodinou na dodržování tohoto postupu a na pravidlech vyhodnocování.

Spolupráce vede k zajištění efektivity celého systému, komplexnosti a koordinaci jednotlivých organizací, které se snaží zmírnit následky.

Minimalizují se chybná rozhodnutí - z důvodu nepřesných informací či jednostranných řešení problému klienta se u jednoho stolu sejdou různé organizace a ty celou záležitost posoudí komplexně.

Kvalitněji poskytovaná prevence – předchází se tomu, aby poskytování služeb nebyla v rozporu, ale aby byla účinná a přesně cílená.

Finanční úspora – spolupráce působí jako prevence proti překrývání služby u klienta a klade důraz na využívání zdrojů z přirozeného prostředí.

Časová úspora – při spolupráci několika organizací dochází zpravidla k rychlejšímu řešení problémů klienta.

Aktivizace – klient či klienti jsou vtaženi do řešení svých životních kroků, sami o nich rozhodují a jsou zodpovědni za jejich realizaci.

Příloha: KPSS 2012 -2015

Case Management

V Chrudimi je vytvořen systém vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb pracujícími s ohroženou rodinou formou case managementu. Funkčnost systému je vnímána jako schopnost společně se domlouvat na jednotném postupu práce s konkrétním klientem, na dodržování tohoto postupu a na pravidlech vyhodnocování. 

Leták Case Managementu, http://www.sance.chrudim.cz/file-download/86/

Případová konference

společné setkání pomáhajících pracovníků, kteří hledají a navrhují optimální řešení konkrétní situace rodiny, jako plánované a koordinované multidisciplinární setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve své každodennosti.
 

Rodinná konference 

Rodinná konference je inovativní model sociální práce s ohroženou rodinou, jehož cílem je aktivizovat přirozenou podpůrnou síť okolo dítěte. Rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní a přátelé, všichni, kteří jsou propojeni se životem dítěte, vytvářejí plán řešení složité situace ohroženého dítěte. Průvodcem celého procesu je nezávislý koordinátor, který není nijak zainteresován na výsledku řešení a nemá žádný vliv na obsah plánu. 

Na rozdíl od více známých případových konferencí u rodinných konferencí dochází k zásadnímu obratu, kdy odborníci ustupují do pozadí a je to rodina, kdo se stává expertem na řešení své situace. Z partnerské úrovně je rodina povýšena do role výlučného odborníka na svůj život. Případové konference zůstávají na úrovni metody sociální práce, rodinné konference však vnímáme jako přístup k rodině a do budoucna bychom si přáli, aby to bylo základní právo rodiny – sejít se a rozhodnout, jak složitou situaci vyřešit. Aby každá rodina dostala možnost využít rodinného setkání k naplánování vlastního řešení a využití vlastních zdrojů namísto autoritativního rozhodování institucí.

I s podporou města jsou připravovány programy pro spojení různých cílových skupin obyvatel - napč. Festival Jeden svět, Poznej svého teenagera, Street ball, tvořivé workshopy, jóga nejen pro seniory apod.

 http://www.sance.chrudim.cz/akce/

https://www.facebook.com/pages/Jeden-sv%C4%9Bt-Chrudim/295605757136554

 • 9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel ?

Hodnota indikátoru:

Město Chrudim spolupracuje s různými typy NNO, které se danou problematikou zabývají. 

Sebehodnocení +1

Vznik nových metod k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami.

Zapojujeme všechny cílové skupiny i specifické skupiny obyvatel - v rámci spolupráce s neziskovými organizacemi působící v různých oblastech.

Hodnocení oponenta +1
Město podporuje zapojení všech osob do života v obci, včetně podpory různých organizací a služeb umožňujících participaci znevýhodněných osob na životě města a jejich sociální začlenění.
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel

Komunitní politika přispívá k odstraňování bariér a dobré komunikaci mezi různými skupinami obyvatel. Závazky komunitní politiky jsou obsaženy ve strategických dokumentech města, zejména ve  Strategickém plánu města,  Akčním plánu rozvoje města,  Plánu zdraví a kvality života, Zdravotním plánu města, Střednědobém plánu sociálních služeb, Plánu prevence kriminality a protidrogové prevence, Zdravotním plánu a dalších

Město Kopřivnice je od 1. 1. 2004 řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR. Kopřivnice se svou aktivitou snaží zvyšovat kvalitu života svých obyvatel, vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj a podporuje zdravý životní styl. Město se snaží projednávat různé záměry s veřejností – např. rekonstrukce městských budov, ulic, dětských hřišť, Plán zdraví a kvality života se stanovením 10 priorit, projednání Desatera problémů nebo Strategického plánu, průzkum veřejného mínění apod.

Město buď samo organizuje či podpodporuje řadu aktivit pro sooby se zdravotním postižením (např. mezinárodní Hry zdravotně positžených - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=v-kvetnu-probehne-jiz-20-rocnik-sportovnich-her-zdravotne-postizenych&clanek=22093, festival Motýlek http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=motylek-letos-slavi-neuveritelnych-dvacet-let&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1541),  či menšiny - Miss Roma http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=minulou-sobotu-po-sedmi-letech-volili-miss-roma&clanek=17487).

Stejně tak se město snaží, aby docházelo k propojování generací. Již druhým rokem probíhají akvitivy pro všechny generace s názvem Týden rodiny, v rámci kterého se uktučnil např. Pochod všech generací (http://www.lasska-brana.cz/cz/akce-detail/aktivni-senior-2017---pochod-vsech-generaci). Seniři např. předčítají dětem pohádky v rámci akce Den země, děti z Dětského zatupitelstva připravili pro kopřivnice seniory hru Bingo či Zábavné odpoledne atd.

Ve městě také působí občanské skupiny obyvatel, které se zaměřují na různé cílové skupiny či na různé projekty, např. projekt Ke zvězdám http://www.kehvezdam.cz/, bleší trhy organizace Máš čas?, o.p.s.. kopřivnické přehlídka netradičních divadel Koprfest, Festival medu a písničky, který organizují místní včelaři. Oganizace mohou na své aktvity či jednorázové akce požádat o dotaci města.

V rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) probíhá od roku 2009 do roku 2014 Revitalizace veřejného prostranství a městských bytových domů v obytné zóně Kopřivnice JIH.

Komunikace probíhá  také prostřednictvím pracovních skupin plánování sociálních služeb.  V rámci komunitního plánu máme tyto pracovní skupiny:  Senioři, Osoby v tíživé životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením, Poskytovatelé a Řídící skupinu.

Každoročně jsou organizovány Dny sociálních služeb, jejich cílem je seznámit veřejnost, uživatele a potenciální uživatele s možnostmi pomoci, informovat o tom, jak se žije s handicapem, umožnit poskytovatelům soc. služeb prezentaci svých zařízení. V průběhu dne probíhá vždy  výstava poskytovatelů soc. služeb – představení, konzultace, prodej výrobků apod., dále různé workshopy (výtvarné dílny, canisterapie, pletení košíků apod.), poradenství – příspěvek na péči, na kompenzační pomůcky, hmotná nouze apod.

Město komunikuje a spolupracuj a podporuje řadou organizací, které jsou v úzkém kontaktu se specifickými skupinami obyvatel (viz. 9.2.4) jejich prostřednictvím také komunikuje s jejich klienty.

Od roku 2012 každoročně organizuje odbor soc. věcí „Kulatý stůl“ v MŠ a ZŠ Motýlek, kde se setkávají rodiče dětí se zdravotním postižením, pedagogové a poskytovatelé sociálních služeb. Cílem akce je osvěta a předání informací o možnostech péče o osoby se zdravotním postižením.

 

 

 • 9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel ?

Strategické dokumenty města:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 

Zdravé město:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zakladni-informace-o-projektu-zdrave-mesto-koprivnice

 

Komunitní plánování sociálních služeb:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice

 

Prevence kriminality:

http://prevence.koprivnice.org/

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení.

Radnice pravidelně komunikuje s občany na veřejných projednáváních, prostřednictvím různých setkání, prostřednictvím pracovních skupin v rámci plánování sociálních služeb, Zdravotního plánu, Plánu zdraví apod. při sestavování těchto skupin dbá na to, aby v pracovních skupinách byly zastoupeny všechny zájmové skupiny obyvatel (senioři, zdravotně postižení,  senioři apod.) nebo organizace, které je zastupují. Pravidelně jsou mapovány potřeby občanů.

Hodnocení oponenta +1

Město organizuje a podpodporuje aktivity, které přispívají k odstraňování bariér mezi obyvateli a specifickými skupinami, osob se zdravotním postižením, menšin a sociálně znevýhodněných osob. Podporuje participci na projednávání nebo přípravě strategických dokumentů. V rámci aktivit a plánování rozvoje města existuje prostor pro vytváření příležitostí pro zvyšování sociální soudržnosti v rámci města a interakci a komunikaci různých skupin obyvatel.

9.3.5 Došlo v obci ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice má zpracovaná pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, upozornění a podněty občanů. Z evidence stížností Městského úřadu v Litoměřicích vyplývá, že stížnosti se téměř nevyskytují, pouze v roce 2016 byla podána jedna stížnost na bezdomovce.

Vydaná vyhláška 3/2016 o veřejném pořádku spočívala v opatřeních směřujících k regulaci žebrání, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy, estetickým vzhledem města a ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu. Tuto vyhlášku nahradila vyhláška 2/2017 o veřejném pořádku, která byla ještě v roce 2017 dvakrát aktualizovaná. V roce 2018 byly tyto vyhlášky zrušeny a nahrazeny jedinou vyhláškou 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracená doba nočního klidu.

Město však už více let vnímá jako celospolečenský problém hazardní hraní. Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem je zadluženost hráčů i jejich rodin, krádeže kvůli hraní či splácení dluhů z hraní.  Míra realizace preventivních opatření v obecné populaci i mezi hráči je nízká.  Zastupitelé města si uvědomují tuto závažnost a v rámci zákona už od roku 2011 vydávají vyhlášky města, které regulují na území města hazardní hraní časem a místem. Byla také regulovaná světelná reklama na provozovnách a velikost nápisů. V roce 2017 město vydalo v souladu se zákonem 186/2016 Sb. vyhlášku 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her. Město nechtělo, ač si bylo vědomo škodlivosti městem regulovatelných hazardních her, přistoupit k tzv. prohibici (absolutnímu zákazu) obávalo se, že by vznikly nelegální herny, Které by zaplnily prázdné místo na trhu. Z tohoto důvodu zvolilo pouze regulaci vůči nejcennější historické části města (území městské památkové rezervace), která je určena pro bydlení a pro zklidněnou rekreaci a klidový turistický ruch čerpající z bohatého kulturního dědictví.

Závěrem tedy lze uvést, že ke změně došlo mezi roky 2016 a 2017, počet stížností na sociálně patologické jevy klesl z 1 na 0.

Pro dokreslení celkového obrazu a spolupráce s městskou policií jsou uvedeny tyto údaje o stížnostech:

                                       2017    2018
Bezdomovci                         25       10
Herny                                    3        1
Injekční stříkačky                 13         4
Drogy                                   1         0
Rušení nočního klidu           105       13

V současné době se skupina osob bez domova rozčlenila až rozpadla. Je to z toho důvodu, že 2 hlavní osoby nastoupily do NVÚ, jedna osoba zemřela, jedna osoba je na léčení a jádro se tedy rozpadlo. Do Litoměřic ale stále přijíždějí další osoby bez domova a rovněž od nás odjíždějí naši do jiných měst, takže počty zůstávají stejné.

Je patrno, že ubylo krádeží, neboť v Litoměřicích působí nestátní nezisková organizace i terénní sociální pracovníci Farní charity Litoměřice a Naděje, osoby bez domova se na ně mohou obrátit a využít jejich služeb a pomoci. Rovněž pocitově je zřejmé, že majoritní společnost města se osob bez domova nemusí obávat. Ubylo žebrání, ležení po lavičkách, požívání alkoholu na veřejnosti. Osoby bez domova se přirozeně přesunuly na doporučení sociálních a terénních pracovníků na méně frekventovaná místa.

Neziskové organizace Naděje, Farní charity a sociální pracovníci města pravidelně navštěvují squaty, vybydlené domy i jiná místa, kde by se osoby bez domova mohly zdržovat.

Sčítání osob bez domova:

Rok 2015

 • Venku 14 osob (12 mužů a 2 ženy)
 • Na noclehárně 5 osob (4 muži a 1 žena)
 • Na azylovém domě pro jednotlivce 30 osob (21 mužů a 9 žen)
 • Na azylovém domě pro rodiny a pro matky s dětmi 41 dospělých (24 mužů a 25 žen) a 52 dětí 
 • Na ubytovně 64 osob (pohlaví nezjišťováno)
 • V bytě u známých 2 osoby muži

Rok 2016:

 • Venku 26 osob (21 mužů a 5 ženy)
 • Na noclehárně 4 osoby (3 muži a 1 žena)
 • Na azylovém domě pro jednotlivce 27 osob (21 mužů a 6 žen)
 • Na azylovém domě pro rodiny a pro matky s dětmi 36 dospělých (15 mužů a 21 žen) a 62 dětí 
 • Na ubytovně 26 osob (pohlaví nezjišťováno)
 • V bytě u známých 1 osoba muž

Rok 2017

Sčítání neproběhlo

Rok 2018

 • Dotazníky vyplněny u 21 osob
 • Na ulici 9 osob (7 mužů a 2 ženy)
 • Na noclehárně 7 osob (4 muži a 3 ženy)
 • AD FCH LTM 23 mužů
 • AD NADĚJE 76 osob (z toho 39 dětí)
 • AD pro matky s dětmi 19 osob (z toho 11 dětí)
 • Ubytovny (Pobřežní, Motodůl, Mariánské nám., Cargonet) 54 osob
 • V bytě u známých 2 muži

Nejstarší respondent – 70 let (muž), nejmladší respondent – 20 let (muž)

 

 • 9.3.E Stížnosti obyvatel na sociálně nevhodné jevy ?
  ANO - viz komentář

Hodnota indikátoru 9.3.E:

Evidence stížností MěÚ Ltm:
2009 - 1 stížnost  
2010 - 2013 - bez stížnosti  
2014 - 1  stížnost
2015 - bez stížnosti
2016 - 1 stížnost
2017 - bez stížnosti

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Z uvedených dat vyplývá, že stížnosti v souvislosti s bezdomovectvím jsou výjimečné. V případě nutnosti je situace řešena ve spolupráci s NNO a zainteresovaných zástupců města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Mezi palčivé problémy z okruhu jevů položených v otázce patří gamblerství a herny, které přispívají k růstu zadluženosti občanů. Naopak bezdomovectví nemá masový ani rostoucí trend.  

Město Litoměřice se snaží adekvátně reagovat na výskyt patologických jevů kombinací různého druhu nástrojů - vydáváním vyhlášek, podporou sociálních služeb, sociální prací a spoluprací s městkou policií. Stížnosti obyvatel na patologické jevy adresované MÚ i městské policii jsou v řádu jednotek a ve sledovaném období měly klesající trend. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má zpracovaná pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, která ukládají vedoucím odborů přijmout taková opatření, aby se stížnost již nemohla opakovat, a zároveň jim ukládá provádět kontrolu dodržování těchto opatření.

V souladu s článkem 8 „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností“ schválených Radou města Chrudim dne 11. 01. 2006, účinných dnem 13. 01. 2006 (dále jen Pravidla), je předkládána k projednání Radě města analýza stížností.

V tomto režimu nám nebyla poslána žádná stížnost, ale motivujeme občany, aby  volali a psáli e-maily i na jednotlivé sociální pracovníky oddělení sociální prevence a pomoci, kteří s bezdomovci či se sociálně patologickými jevy pracují. Občané jsou vyzýváni, aby se nebáli komunikovat, aby zavčasu nahlásili situaci, která se jim ve městě nelíbí a to dřív, než se situace řeší už jen represí. Tzn., že již dnes jsou občané schopni zavolat,jak nám, tak městské policii, se kterou jsme v úzké spolupráci,  že tam leží bezdomovec, za kterým zajde strážník či terénní pracovník města a snaží se s klientem vykomunikovat všechny možnosti a pomoc, která mu může být nabídnuta ze strany úředníků a neziskových organizací.

Jak jsem již tak několikrát zmínila i  v problematice bezdomovectví jsme dokázali propojit spolupráci se všemi subjekty tak, že vystupujeme jednotně a tím jsme odebrali klientům možnost manipulace se sociálními službami a zkreslování jejich situace. Kurátor pro dospělé každý rok v podzimním období napíše pro klienty dopis, kde je souhrn všech veškerých možností a kontaktů, kam se mohou v tíživé situaci obrátit. Tento dopis je bezdomovcům předán v terénu a to jak městskou policií, tak terénními pracovníky odboru. Dopis dostanou proti podpisu a my si tímto zaktualizujeme počet lidí, kteří jsou přímo ohroženi ztrátou bydlení. Nabízí se jim noclehárna příp. Nízkoprahové denní centrum, kde se mohou využít prostory pro hygienu, dostanou zde čisté oblečení a základní potraviny. Šatník mohou také využívat u Českého červeného kříže. Dále jídlo mohou dostta u pana faráře Římskokatolické farnosti, se kterým máme domluvu, že je schopen zaplatit nocleh pro bezdomovce, kteří na zaplacení nemají. Tím jsme odbourali nájezdy bezdomovců na občany, kteří vychází z bohoslužeb a na pana faráře, který byl konfrontován s jedinci, kteří na něj čekali, až zavře kostel a vyžadovali finance na nocleh a přitom ho pak vůbec nevyužili. Nyní máme domluvu, že když takovýto člověk na noclehárnu dorazí, pan farář se spojí s kolegy s nocláhry a dojde k zaplacení. Dále máme navázanou spolupráci s lékaři, kteří nám na požádání ošetření klienta a s nemocnicí Chrudim, hlavně s oddělením LDN. 

V roce 2014 se projevoval jeden velký nešvar a to, že naši bezdomovci si začali po městě zařizovat "provzorní obýváky", což spočívalo v hromadění nábytku na jednom místě a přebývání větších skupin na jednom místě. Ve spolupráci města, městské policie a technických služeb se podařilo vždy takovýto "obývák" zrušit, což obnášelo odvezení nábytku do sběrného dvora a v roce 2015 jsme se již s takovými jednáním nesetkali. 

Příloha: Článek  v Chrudimském zpravodaji 

Příloha: Foto sběru nábytku

 • 9.3.E Stížnosti obyvatel na sociálně nevhodné jevy ?

Hodnota indikátoru:

Rok 2014 –  5 telefonátů
Rok 2015 -  3 telefonátů

Sebehodnocení +1

Situace je přibližně stejná. Z uvedených dat vyplývá, že stížnosti v souvislosti s bezdomovectvím jsou s klesajícím trendem.

V případě nutnosti se bude záležitost řešit ve spolupráci s NNO a zainteresovaných zástupců města

Hodnocení oponenta +1
Město minimalizuje dopady bezdomovectví a sociálních problémů spojených se ztrátou bydlení, respektive koncentrace sociálně vyloužených osob. Dlouhodobě spolupracuje se neziskovými organizacemi, policií, poskytovateli zdravotních a sociálních služeb atd.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V období 2008 – 2016 nezaznamenala obec žádnou stížnost obyvatel na bezdomovectví a sociálně patologické jevy s tím spojené. Nicméně je nutné konstatovat, že se na území města pohybuje cca 100 osob bez přístřeší, u nichž se nedaří relalizovat vzhledem k jejich způsobu života, sociální integraci a to z důvodu nezájmu těchto osob o pomoc sociálních pracovníků. 

 • 9.3.E Stížnosti obyvatel na sociálně nevhodné jevy ?
  0

Hodnota indikátoru:

Kancelář tajemníka – evidence stížností

Sebehodnocení 0

Problém bezdomovectví a sociálního vyloučení je řešen sociálními pracovníky a v této oblasti nejsou zaznamenávány stížnosti obyvatel.

Hodnocení oponenta +1

Z uvedených informací vyplývá, že městu se daří eliminovat dopady sociálně patologických jevů a bezdomovctví na soužití obyvatel, přestože se nedaří snížit počet bezdomovců na území města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.E  Stížnosti obyvatel na sociálně nevhodné jevy

V minulosti bývaly stížnosti obyvatel města na bezdomovce, kteří se po většinu dne pohybovali v centru města a někdy byli i hluční. Stížnosti však byly podány pouze ústní formou při veřejných setkáních nebo telefonicky, písemná stížnost se objevila jednou.  S ohledem na tyto skutečnosti se město v roce 2010 rozhodlo podpořit vznik Nízkoprahového denního centra (NDC) Racek pro osoby bez přístřeší v provizorních prostorách bývalé školy na Náměstí. V  listopadu 2010 byla podána petice důrazného protestu proti soustředění nepřizpůsobivých občanů a bezdomovců, která směřovala prosti záměru města  rozšířit kapacitu azylového domu na ulici Horní. Tvrzení v petici byla vyvrácena, protože o záměru byla veřejnost včas informována, proběhla řada jednání s obyvateli lokality (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-horni-sepsali-petici-proti-rozsirovani-azyloveho-domu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=11488)  V roce 2013 došlo k přemístění NDC Racek do nově zbudovaných prostor na ul. Horní v rámci projektu „Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra v Kopřivnici“.

Celkově lze subjektivním hodnocením sociálních pracovníků odboru sociálních věcí a pracovníků NDC Racek říci, že počet bezdomovců ve městě se mírně snižuje. Dle statistik NDC Racek se počet osob, které požádaly o využití jejich služby, pohybuje v posledních 7 letech od 140 až 100 osob. V současné době je dohadovaný počet cca 100 osob. Což je zřejmě dáno cílenou sociální  a bytovou politikou města v minulých letech, ale také snižující se mírou nezaměstnanosti v  Kopřivnici. Dle odhadů NDC Racek tvoří cca maximálně 30% jejich klientů občané s jiným trvalým bydlištěm než Kopřivnice. Jedná se zejména o osoby, které zde přišly za prací nebo se zde přestěhovaly do obytoven či do snadno dostupných nájemních bytů - např. Záhumenní 1151 - viz 9.3A.

V rámci pravidelného průzkumu spokojenosti obyvatel s místem, ve kterém žijí se problémy související se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel umisťují na předních místech.

V roce 2011 a následně v r. 2013 vydalo město celkem 2 vyhlášky (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=predpisy-mesta-koprivnice) omezující hrací automaty ve městě. Pravidelně je tato tématika otvírána na jednání komise prevence kriminality, kdy téměř jednoznačně je všemi členy hodnocen tento počin kladně, neboť měl vliv na snížení kriminality.

Co se týká drogové sceny, zde město spolupracuje s organizací Renarkon, o.p.s., která ve městě a okolí realizuje sociální službu - terénní program pro uživatele návykových látek. Organizace každoročně seznamuje komisi prevenci kriminality s vývojem drogové scény na území města. Zde dochází k výkyvům v závislosti na úspěšnosti činnosti Policie ČR (např. v souvislosti s odhalením nelegálních výroben drog a následným odsouzením osob k výkonu trestu odnětí svobody). Dle informací organizace Renarkon došlo oproti roku 2015  v r. 2016 k mírnému zvýšení počtu osob využívajících jejich služeb, z čehož lze usuzovat, že dochází k mírnému navýšení počtu uživatelů drog. Tento trend evidují i pracovníci odboru sociálních věcí.

Od 1/2013 je v platnosti vnitroorganizační směrnice č.9/2012  „Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic a stížností“.

Stížnosti eviduje oddělení soukromoprávní. Nejsou zaznamenány stížnosti na bezdomovectví a sociálně patologické jevy s tím související. Přesto se v rámci diskusního fóra na webu města občas vyskytují dotazy na konkrétní problém.

 Případě podaných stížností se jedná spíše o reakci (upozornění) občanů na nově vznikající situace, vlivy a události, které souvisejí s neustálým vývojem společnosti a v mnoha případech i vzájemné spory sousedského charakteru (obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, pachy, porušování dobrých mravů v domě apod.).

 • 9.3.E Stížnosti obyvatel na sociálně nevhodné jevy ?

Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic a stížností: http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/pravidla/petice.pdf

 

Evidence počtu stížností a peticí:

rok

Počet stížností

Počet peticí

2011

19

4

2012

30

5

2013

9

3

2014

11

4

2015

11

3

2016

18

5

Zdroj: ročenky města (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=rocenka-mesta-koprivnice)

Komparace pěti hlavních důvodů nespokojenosti se životem v Kopřivnici v letech 2010-2016:

viz. přiložená tabulka

 

Zdroj: Výzkum veřejného mínění 2016 (http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf)

Sebehodnocení +1

Stížnosti a petice nesměřují do problematiky bezdomovectví, výtržnictví, drog ..., ale do sousedských vztahů, důsledků investiční činnosti města popř. do působnosti jiných odborů a ve většině případů mimo sociální věci. Jak vyplývá z posledního průzkumu pomocí indikátorů ECI, snížilo se pořadí zařazení problematiky soc. patologických jevů (bezdomovectví, narkomani) z prvního místa na třetí. Přes zařazení na čelní pozici na žebříčku nespokojenosti tato slábne.  

Hodnocení oponenta +1

Pozitivní trend. Městu se daří snižovat jevy, které mohou vést k problémovým jevům a zhoršování kvality veřejného prostoru a potenciálním konfliktním situacím jako je koncentrace bezdomovců, uživatelů drog a jiných sociálně problémových jevů. 

9.3.6 Existují v obci dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dobrovolnictví má v Litoměřicích širokou základnu. Není výjimkou, že aktivní dobrovolník pomáhá v různých organizacích.

Dobrovolnické centrum (dále jako DC) Diecézní charity Litoměřice
Od roku 2012 má akreditaci od MV pro dobrovolnickou činnost v sociálních službách. Přijímající organizací byla Farní charita Litoměřice. Postupně a plynule přibývali dobrovolníci, druhy dobrovolnických aktivit a přijímající organizace. DC funguje také jako poradní orgán ohledně dobrovolnictví pro jakoukoliv organizaci, která projeví zájem, a to jak v litoměřickém okrese, tak v celé litoměřické diecézi. Mezi aktivity patří i neakreditované firemní dobrovolnictví. Město každoročně podporuje provoz dobrovolnického centra ze svého rozpočtu.  Dobrovolníci fungují u různých institucí, v sociálních službách i volnočasových aktivitách - hospic, diakonie, knihovna, sporty atd.
V roce 2017 získalo DC nové akreditace na další 4 roky pro dlouhodobé dobrovolníky, krátkodobé a pro mimořádné události, kdy se tým z profesionálů - dobrovolníků připravuje na případnou možnou povodeň včetně vybavení technikou.

Město Litoměřice
Město Litoměřice se od 1.1.2017 zapojilo jako první město Ústeckého kraje do projektu Dobrovolnictví (dále DOBRO) ve veřejné správě.

Hlavní cíl si klade nalézt správnou cestu k aplikování dobrovolnictví v rámci veřejné správy a pomoci odstranit překážky, které ve veřejné správě existují. Snaží se tak přiblížit západním zemím, kde je dobrovolnictví ve VS častější.

V zapojeném úřadě působí vždy konzultant dobrovolnických aktivit, který pomáhá nastavit dobrovolnický program pro daný úřad, podle jeho preferencí.

Komunikuje s neziskovými organizacemi, vedením města a tvoří dobrovolnický balíček možných aktivit. Snaží se motivovat zaměstnance k zapojování se do dobrovolnictví, vysvětluje důležitost dobrovolnictví pro společnost.

V rámci projektu se pořádají workshopy, které mají za cíl zaměstnance informovat o možnostech dobrovolnictví v jejich městě a také se je snaží motivovat k zapojování. Jsou jim představeny neziskové organizace a jejich zástupci. Konzultant se snaží ušít balíček aktivit na míru danému úřadu.

V Litoměřicích proběhlo několik jednorázových akcí jako sbírka školních potřeb, sbírka šatstva, malování hracích prvků v Srdíčku, akce Ukliďme Česko či organizace benefičního koncertu pro Domov seniorů na Dómském pahorku.

Celkem se do dobrovolnických aktivit zapojili už dvě desítky dobrovolníků z řad městského úřadu.

Již se spouští webová platforma, kde bude nabídka i poptávka dobrovolnických aktivit v daném městě a každý zájemce o dobrovolnictví si skrze webovou aplikace bude moci vybrat aktivitu jemu blízkou, což do této doby bohužel nelze.

V budoucnu bychom chtěli mít více aktivních dobrovolníků z řad městského úřadu, kteří ve svých aktivitách budou podporováni vedením.

MěÚ každoročně na Mezinárodní den dobrovolnictví oceňuje nejaktivnější litoměřické dobrovolníky a připravuje setkání všech, kdo pomáhají dobré věci.

https://www.litomerice.cz/aktuality/5977-dobro-skolni-potreby-delaji-radost

http://dchltm.cz/podporte-nas/dobrovolnictvi/

http://www.hospiclitomerice.cz/Dobrovolnici

 • 9.3.F Dobrovolnictví ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.3.F:

Dobrovolnické centrum zahrnuje do svého vykazování i data za oblasti, kde zajišťují dobrovolnictví mimo území města. Níže jsou uvedena data za celou oblast působení / počet dobrovolníků z LTM:

Dlouhodobí dobrovolníci:
2012 - 20/ 1045 hodin
2013 - 34/ 1636 hodin
2014 - 43/ 3136,5 hodin
2015 - 43/3528,5 hodin
2016 - 41/4325,5 hodin  
2017 - 27/3344 hodin

Krátkodobí dobrovolníci:
2012 - 118/ 538 hodin
2013 - 257/ 2349 hodin (navýšení kvůli povodním, započítáni dobrovolníci v humanitárním skladu a na úklid domácností)    
2014 - 217/ 976 hodin
2015- 154/715 hodin
2016 - 154/720 hodin
2017 - 458/1541,5 hodin

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje činnost dobrovolnického centra, dochází k navyšování počtu dobrovolníků v různých organizacích a zavedení firemního dobrovolnictví i dobrovolnictví ve veřejné správě.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě jsou rozvinuty dobrovolnické aktivity, etablováno je dobrovolnické centrum, rozšiřovány jsou druhy dobrovolnických aktivit, zvyšují se počty přijímací organizace i počty dobrovolníků. Otevřený přístup k dobrovolnictví město prokazuje i rozvojem dobrovolnictví v rámci svého úřadu a zapojením vlastních pracovníků do dobrovolnických aktivit.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V rámci mnoha aktivit spolupracuje město Chrudim s neziskovým sektorem a podnikatelskou sférou ve městě. Nezanedbatelnou roli zde hrají dobrovolníci.

Šance pro tebe o. s. http://www.sance.chrudim.cz/dobrovolnictvi.php
Dobrovolnická agentura o. s. Šance pro Tebe je akreditovaná u MV ČR a své služby poskytuje na základě zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. Šíří informace o dobrovolnictví, vyhledává vhodné dobrovolníky a poskytuje služby dobrovolníkům: motivaci, podporu, péči, supervize, vzdělávání. Dobrovolnická agentura se zaměřuje na dlouhodobé dobrovolnictví v sociálních službách a krátkodobé dobrovolnictví převážně v kulturní oblasti a volnočasových aktivitách. Dobrovolníky aktivně využíváme nejen v o. s. Šance pro Tebe, ale spolupracujeme s dalšími organizacemi, kterým dobrovolníky vyhledáváme a poskytujeme jim potřebnou péči. Naším cílem je zkvalitňovat nabízené služby, aktivně nabízet spolupráci dalším organizacím, zaměřovat se na propagaci a osvětu dobrovolnictví v regionu.

Nový projekt v oblasti dobrovolnictví, který vznikl na konci roku 2013,  je zapojení dobrovolníků do vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením v Chrudimi, Hrochově Týnci, Chrasti, Prachovicích a Heřmanově Městci. Zapojením proškolených a motivovaných dobrovolníků zvyšují kvalitu života dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Dobrovolníky hledají přímo v lokalitách, kde poskytují sociální služby. Dobrovolníci za asistence terénních pracovníků působí přímo v rodinách nebo  svoji činnost vykonávají ve spolupráci s vybranou školou, do které děti docházejí, a posílují tak kapacitu terénního pracovníka, který se může plně věnovat další práci s rodinou. Náplní činnosti dobrovolníků je např. předškolní příprava dětí na docházku do školy, doučování dětí, které již školu navštěvují, pomoc při psaní domácích úkolů a pomoc při osvojování si návyků týkajících se odpovědnosti a zvládání režimu, který si školní docházka nárokuje.

Farní charita http://chrudim.charita.cz/

zahájení činnosti 1. 11. 2013 

současný počet dobrovolníků 65, z toho 42 aktivních v dlouhodobých činnostech

Dobrovolnické činnosti:

1. Dlouhodobé 

A) Návštěvy seniorů (rozhovor, procházka, společenská hra)

 • v LDN Nemocnice Pardubického kraje a.s. Chrudimská nem.
 • v Domově pro seniory Lůžkového a sociálního centra, o.p.s.
 • v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim
 • v Senior residenci Senior holdingu 
 • v Domově pro seniory U bažantnice Heřmanova městce

 B) Výpomoc při sociálně aktivizačních činnostech u dětí ze sociálně vyloučených rodin (doučování, hlídání dětí)

 • v Sopre o.p.s. Chrudim
 • v Azylovém domě Centra J.J Pestalozziho Chrudim

 

 C) Výpomoc při sociálně aktivizačních činnostech

 • v sociální pracovní agentuře Rytmus Východní Čechy o.p.s.

 D) Výpomoc při volnočasových aktivitách u dětí v alternativním školství (pomoc v družině)

 • v Montessori Zš a Mš Na rovině Chrudim

 

2. Krátkodobé

A) Jednorázové aktivity Farní charity Chrudim (které buď sama pořádá, nebo se do nich aktivně zapojuje, jsou-li např národního charakteru)

 • Tříkrálová sbírka
 • Den Dobrovolnictví – LETOS CELOKRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT!
 • Národní potravinová sbírka
 • Ukliďme Česko

 

B) Jednorázové aktivity jiných organizací, které žádají o pomoc dobrovolníků

 • MA 21 Zdravého města Chrudim (Den Země, Dny zdraví, Ukliďme svět, … Pomoc s postavením stánků, podia, při realizaci jednotlivých aktivit)
 • místní neziskové organizace (např. výše zmíněné v seznamu dlouhodobých aktivit - Čertovská sbírka, Vánoční besídky, výlety seniorů, pomoc se stavěním festivalu Yanderov, …)
 • Armáda ČR – „Běh hrdinů“ chrudimské voj. Posádky
 • KONEP (Den dětí)

Dobrovolníci pracují i v jiných oblastech než sociálních službách například:

 • v psím útulku a podobně http://www.utulek-chrudim.estranky.cz/clanky/o-nas.html
 • probíhá pravidelné měření tělesných hodnot (glykémie, cholesterolu a krevního tlaku) v rámci pořádání osvětových kampaní
 • v rámci péče o ochranu přírody se každoročně cca 1000 dobrovolníků zapojuje do akce Ukliďme svět
 • žáci ZŠ i občané pečují o veřejná prostranství ve městě – starají se o úklid parků, zelených ploch v sídlištích

Oceňování dobrovolníků probíhá pravidelně před koncem kalendářního roku.

 • 9.3.F Dobrovolnictví ?

Hodnota indikátoru:

Šance pro Tebe

Rok 2014:   

 • 30 dlouhodobých dobrovolníků a
 • odpracovali 832 hodin
 • 42 krátkodobých dobrovolníků a odpracovali 230 hodin

Rok 2015:

 • 19 dlouhodobých dobrovolníků a
 • odpracovali 520 hodin
 • 45 krátkodobých dobrovolníků a odpracovali 255 hodin

Farní charita

Rok 2014:

 • 23 dlouhodobých dobrovolníků
 • 15 krátkodobých dobrovolníků

Rok 2015:

 • 42 dlouhodobých
 • 23 krátokodobých
Sebehodnocení +1

Ve městě existuje řada dobrovolnických aktivit. V roce 2015 došlo k bližší navázání spolupráce s dobrovolnickými centry.

Hodnocení oponenta +1
Město využívá dobrovolnictví a dlouhodobě podporuje zapojení dobrovolníků v rámci různých oblastí.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V Jihlavě existuje dobrovolnické centrum jako projekt Oblastní charity.  Jeho základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Oblastní charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Dobrovolníci rovněž působí i v několika necharitních organizacích v Jihlavě.

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava počítá s dobrovolnickou činností seniorů, osob se zdravotním postižením a znevýhodněných lidí. A to jak v zařízeních Oblastní charity Jihlava, tak v přijímajících organizacích. V letošním roce vykonávala dobrovolnickou činnost ve Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava jedna dobrovolnice, která je upoutaná na invalidním vozíku. Pomáhala s realizací volnočasových aktivit pro klienty VORu. Po dobré zkušenosti s její dobrovolnickou činností jí byla nabídnuta pracovní smlouva.  Dva dobrovolnici – klienti VORu se zase zapojili do dobrovolnické činnosti v Domově seniorů Stříbrné Terasy – péče o květiny. S Dobrovolnickým centrem spolupracuje dobrovolník, který je dlouhodobě v tíživé sociální situaci a přesto vykonává již několik let dobrovolnickou činnost v ŽIVOTě 99, Jihlava – asistence seniorům. Jeden dobrovolník po těžkém úrazu hlavy vykonává činnost v jihlavské nemocnici na Oddělení geriatrické a následné péče. Na dobrovolnickou činnost se v současné době připravuje jeden klient Odlehčovací služby Adapta Jihlava. Několik seniorů-dobrovolníků se pravidelně zapojuje do jednorázových a sbírkových akcí pořádaných Oblastní charitou Jihlava.

Dobrovolnické programy jsou rovněž realizovány ve spolupracujících necharitních neziskových organizacích – Denní a týdenní stacionář Jihlava, ŽIVOT 99-JIHLAVA, v příspěvkové organizaci Nemocnice Jihlava, v Domově seniorů Stříbrné Terasy Jihlava, v Domově Ždírec, v Občanském sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava. Úspěšně probíhá program ve spolupráci s odborem sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy, je navázána spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina a s obecně prospěšnou společností Na počátku.

Uvedené organizace využívají i dobrovolníky z řad seniorů, osob se zdravotním postižením a znevýhodněných lidí. Jedná se však ve většině případů pouze o jednotlivce a to zdůvodu malého zájmu občanů z těchto skupin.

Konkrétně se jedná o tyto stávající dobrovolnické programy:

 • dobrovolnický program Kontaktního centra U Větrníku (osoby ohrožené závislostí)
 • dobrovolnický program Centra primární prevence Vrakbar (komplexní program systematické všeobecné primární prevence pro děti předškolního věku, žáky 1. a 2. st. ZŠ a studenty SŠ. Cílem programu je předcházet vzniku společensky nežádoucích jevů jako je šikana, závislosti, kriminalita, násilí nebo rasová nesnášenlivost) 
 • dobrovolnický program Nízkoprahového klubu Vrakbar (cílovou skupinou je mládež ve věku 14 – 19 let, která se nemůže nebo nechce zapojit do standardních volnočasových aktivit. Dává přednost pasivnímu trávení volného času mimo domov. Klienti často zažívají nepříznivé sociální situace)
 •  dobrovolnický program Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ERKO Jihlava (romské děti a mládež)
 • dobrovolnický program projektu Klubíčko Jihlava (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
 • dobrovolnický program projektu Adapta Jihlava (služba sociální rehabilitace, cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a sociálně znevýhodnění)
 • krizový dobrovolný tým
 • dobrovolníci při fundraisingu
 •  dobrovolnický program Domácí hospicové péče (nevyléčitelně nemocní) - Z 15 dobrovolníků: 1 seniorka, zúčastňující se návštěv seniorů v Domově pro seniory v Lesnově a 1 senior, který pomáhá se stěhováním lůžek do a z hospicových péčí.
 • dobrovolnický program v organizaci ŽIVOT 90-JIHLAVA, o.s., (senioři a zdravotně postižení)

 • dobrovolnický program Denního a týdenního stacionáře Jihlava (děti a dospělí s mentálním a  kombinovaných postižením)
 • dobrovolnický program v Nemocnici Jihlava (především dlouhodobě nemocní pacienti) 
 • dobrovolnický program v Domově seniorů Stříbrné Terasy o.p.s. (senioři)
 • dobrovolnický program v domech s pečovatelskou službou provozovaných Magistrátem města Jihlavy senioři a zdravotně znevýhodnění).
 • dobrovolnický program v Občanském sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava (sociální služby komunitního charakteru pro lidi s duševním onemocněním). 
 • Dobrovolnický program v TP SOVY (terénní programy pro lidi žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení)
 • Dobrovolnický program ve společnosti Na počátku o.p.s. –  Byty Na počátku (služby sociální rehabilitace, cílovou skupinou jsou těhotné ženy a  matky s dětmi)
 • Dobrovolnický program v Centru na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina (děti, mládež, cizinci)
 • Centrum pro rodinu – Dobrovolnictví - NÁVŠTĚVY - Jedná se o návštěvy dobrovolníků u seniorů a uživatelů organizace Život 90, návštěvy pacientů oddělení dlouhodobě nemocných a onkologického oddělení Nemocnice Jihlava.  DĚTEM - V rámci programu Dětem realizujeme tyto 3 služby: 1. Kamarád - dobrovolníci věnují svůj čas dětem s problematickou primární socializací, pomáhají jim  se zvládáním učiva ZŠ, 2. Pohádky - dobrovolníci hrají maňáskové divadlo na dětském oddělení Nemocnice Jihlava, 3.Jednorázové akce pro rodiny s dětmi - dobrovolníci se podílejí na jejich přípravě i samotné realizaci.
 • Statistická data za kalendářní rok 2016:

 • Počet dobrovolníků:

  dlouhodobé smlouvy: 87

  příležitostné, jednorázové akce, sbírky: přibližně 1 130

 • Množství odpracovaných dobrovolnických hodin:

  dlouhodobé smlouvy: 5 284

  příležitostné akce – sbírky: přibližně 5 000

  Statistická data za kalendářní rok 2015:

 • Počet dobrovolníků

  dlouhodobé smlouvy: 110

  jednorázové akce – sbírky: přibližně 1000

 • Množství odpracovaných dobrovolnických hodin

  dlouhodobé smlouvy: 5 950

  jednorázové akce – sbírky: přibližně 4 500

  Statistická data za kalendářní rok 2014:  

 • Počet dobrovolníků

  dlouhodobé smlouvy: 96

  jednorázové akce – sbírky: přibližně 950

 • Množství odpracovaných dobrovolnických hodin

  dlouhodobé smlouvy: 5527

  jednorázové akce – sbírky: přibližně 5000

  Statistická data za kalendářní rok 2013

 • a)   Počet dobrovolníků:

 • dlouhodobé smlouvy: 102

 • příležitostné, jednorázové akce – sbírky, povodně: přibližně 900

 • b)  Množství odpracovaných dobrovolnických hodin:

 • dlouhodobé smlouvy: 6 877

 • příležitostné, jednorázové akce – sbírky: přibližně 4 700

 • 9.3.F Dobrovolnictví ?
  2016 - 10284 hodin

Hodnota indikátoru:

jihlava.charita.cz/dobrovolnici/

 

http://www.centrumrodin.cz/content/text/cz/?pro_vas/dobrovolnictvi

Sebehodnocení +2

V Jihlavě existuje dobrovolnické centrum jako projekt Oblastní charity. 

Hodnocení oponenta +2

Informace ukazují na vysoce rozvinutou síť dobrovolnických aktivit

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.6 Dobrovolnictví

Město se snaží propagovat dobrovolnictví, v r.  2015 se uskutečnila výstava o dobrovolnictví - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=kreativci-pomohou-organizaci-adra&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1382, snaží se nalákat mladé lidi k dobrovolnictví - viz http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-laka-mlade-k-dobrovolnictvi&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1378. Na počátku roku 2016 radnice ocenila zaměstnace věnující se ve svém volném čase dobrovolnictví, zároveň tím došlo o zvýšení informovanosti mezi zaměstnanci o dobrovolných aktivitách svých spolupracovníků. V roce 2016 obnovila radnice oceňování dárců krve - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=darci-krve-se-znovu-dockali-oceneni&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=21082. Město se v březnu 2017 zapojilo do projektu Fondu dalšího vzdělávání - "Dobrovolnictví ve veřejné správě". Ve schváleném Zdravotním plánu města na léta 2017 - 2019 jsou jedněmi z aktivit podpora a propagace dobrovolnictí.

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek - Místek –  organizace má nejbližší pobočku v Novém Jičíně, dobrovolníci této organizace  působí v Kopřivnici zejména ve Středisku následné lůžkové péče (SNLP), soukromé zařízení Therápon 98, a. s.. a od roku 2016  také v Chráněném bydlení Kopřivnice (CHB), provozovatel Domov NaNovo (dříve Zámek Nová Horka, p.o.). V chráněném bydlení má každý druhý uživatel tohoto zařízení svého dobrovolníka. V minulosti také docházeli do odlehčovací služby ve Středisku sociálních služeb města Kopřivnice (SSSmK). http://www.dcfm.cz/.

Nejvíce dobrovolníků Adry v současné době působí ve Středisku následné péče Therapon. Dobrovolníci navštěvují pacienty na pokojích. Jedná se většinou o pacienty geriatrické, po úrazech, cévních mozkových příhodách, zlomeninách, kteří opouštějí po určité době toto zdravotnické zařízení. Dobrovolníci tedy s obměnou navštěvují stále nové a nové hospitalizované. Jejich nejčastějším nástrojem je rozhovor, naslouchání, vypití společného čaje a kávy z automatu. Lze také využít společenské místnosti a připravit skupinové odpoledne pro více pacientů (výtvarné, pěvecké, promítací). Dobrovolníci se zapojují do programu od pondělí do neděle, ideálně jeden den v týdnu či víkendu na 1-2 hodiny, nejčastěji v odpoledních hodinách.

Psí útulek Kopřivnice – Vlčovice – zde působí dobrovolníci, kteří chodí venčit psy

Město od roku 2013 podporuje charitativní sbírku vršků, jejíž výtěžek je věnován pro konkrétní postižení dítě na pořízení potřebných pomůcek a město k vybrané částce přispívá ze svého rozpočtu. Celkem byly podpořeny již 4 děti a probíhá pátá sbírka.  

Další dobrovolnické aktivity:

- Například každoročně u příležitosti Dne Země uklízejí vybrané lokality města klienti z nízkoprahového denního centra pro bezdomovce Racek.

- zaměstnanci města spolu s dalšími dobrovolníky nacvičil ve spolurpáci s p. režisérkou Romanou Mazalovou pro seniory scénky, kde byly představeny praktiky prodejců - tzv. "šmejdů" a seniory učili jak se bránit prodejnímu nátlaku - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-na-akci-ucili-jak-odolavat-natlaku-%E2%80%99smejdu%E2%80%99&clanek=19858 Aktivita se uskutečnila nejen v Kopřivnici, ale také v Příboře.

Od roku 2013 začalo město vyhlašovat anketu „Osobnost v sociální oblasti“, kde jsou vedle pracovníků v soc. službách oceňováni také dobrovolníci v sociální oblasti. Cílem ankety je občany seznámit s tím, jak se mohou zapojit do pomoci jiným a jak se mohou zapojit do dobrovolnických aktivit ve městě. Proto je anketa veřejná. V roce 2015, kdy byla vyhlášena osobnost za rok 2014 proběhlo veřejné oceňování na Dni sociálních služeb. Oceněny byly také tři dobrovolnice z Adry, v roce 2016 byla oceněna osobnost za rok 2015, a to předsedkyně z neziskové organizace Záblesk, z.s., která se angažuje ve prospěch hluchoslepých dětí.

 • 9.3.F Dobrovolnictví ?

Přehled počtu dobrovolníků v Adře, dle místa působení v Kopřivnici:

rok

SSSmK

SNLP

CHB

2011

6

7

-

2012

3

9

-

2013

-

9

-

2014

-

14

-

2015

-

11/272 h

-

2016

-

8/558h

4/189 h

Sebehodnocení +1

I když v sociální oblasti není registrováno mnoho dobrovolníků, postupně se objevují. Jedná se o stálé dobrovolníky, kteří věnují stále více hodin než v minulosti. Navíc existuje řada neziskových organizací v oblasti kultury a sportu, který věnují svůj volný čas dětem.  Množství takto zapojených osob a hodin se nijak nesleduje.

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje a propaguje využívání a zapojení se do dobrovolnictví. Dobrovolnictví je využíváno neziskovými a dalšími organizacemi a roste počet hodin věnovaných doborovolnické činnosti. 

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Vzhledem ke zvýšení preventivních opatření (besedy pro všechny generační skupiny, zajištění větší bezpečnosti pro seniory, rozšíření kamerového systému a dobré spolupráci s Policií) došlo ke zvýšení pocitu bezpečí a spokojenosti občanů města. I přes počet nahlášených případů domácího násilí je tato problematika zajištěna prostřednictvím městského úřadu ve spolupráci s OSPOD, městskou policií a prostřednictvím NNO.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě se v posledních letech až na výjimky (domácí násilí, drobné delikty) kriminalita snižovala, index kriminality Litoměřic je dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem. Ruku v ruce s tímto trendem lze pozorovat růst subjektivního pocitu bezpečí občanů, kteří jsou spokojeni s životem ve městě. Ve městě je budován kamerový systém, jsou pravidelně realizovány osvětové a preventivní akce, rozvinutá je spolupráce samosprávy s relevantními subjekty (policie, školy, neziskové organizace aj.).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Problematice bezpečnosti a prevence kriminality je věnována značná pozornost. Probíhá spolupráce s relevantními a zainteresovanými subjekty.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Sebehodnocení +1

Vývoj páchané trestné činnosti v oblasti násilné i majetkové kriminality se daří dlouhodobě udržovat na poměrně nízké úrovni, přičemž se pozitivně projevuje stabilní trend vysoké objasněnosti celkové trestné činnosti.

Město aktivně působí v oblasti prevence kriminality kdy se snaží působit především na mladou generaci.

Město jepřipraveno rychle a účinně řešit situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích.

Město zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů pomoc občanům, kteří se stali obětmi domácího násilí

Hodnocení oponenta +1

Kriminalita je stabilně nízká, což odráží celkovou sociální stabilitu a kvalitu života ve městě a převažující spokojenost obyvatel s životem ve městě.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Sebehodnocení +2

V současnosti  zaznamenáváme nejnižší  kriminalitu od roku 1998.  Na dlouhodobý vývoj kriminality má vliv široké spektrum okolností v místní komunitě i společnosti, město dlohodobě zachovává komplexní přístup k preventivním aktivitám, které zahrnují zejména oblast sociální, ale také oblast školství, kulturních a sportovních aktivit a další. Do preventivních aktivit  je zapojována veřejnost a úspěšné preventivní aktivity směřující ke zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí jsou medializovány. Město má funkční všechny orgány určené pro zvládání mimořádných událostí a krizových stavů a má zpracovánu potřebnou a legislativou předepsanou plánovací dokumentaci pro zvládání mimořádných událostí a krizových stavů. Z veřejných průzkumů vyplývá, že třetina občanů se domnívá, že je bezpečné nechat v Kopřivnici přes noc otevřené okno a  třetina se domnívá, že je bezpečné být přes den s nezamknutými dveřmi a protože více než  čtvrtina občanů neučinila v posledních dvou letech žádná opatření ke zvýšení své bezpečnosti a další čtvrtina učinila jen běžná opatření, lze odvodit, že pocit bezpečí je pro občany přijatelný.  V případech domácího násilí je nabízena odborná pomoc.

Hodnocení oponenta +2

Město realizuje komplexní programy prevence kriminality, sociální prevence a snižování rizik sociálně patologických jevů. Město a policie spolupracují se zainteresovanými subjekty, školami atd. Kriminalita poklesla a občané města se cítí poměrně bezpečně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území obce (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vzhledem ke zvýšení preventivních opatření (besedy pro všechny generační skupiny, zajištění větší bezpečnosti pro seniory, rozšíření kamerového systému a dobré spolupráce s Policií) došlo ke zvýšení pocitu bezpečí a spokojenosti občanů města. Problematika domácího násilí je zajištěna prostřednictvím MěÚ ve spolupráci s OSPOD, MěP a prostřednictvím nestátních neziskových organizací.

Hlavním cílem prevence kriminality města Litoměřice je v oblasti situační prevence snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na území města a omezení příležitosti a znesnadnění k páchání trestné činnosti, které povedou ke zvyšování bezpečí, ale i pocitu bezpečí občanů. Jedním z prostředků k tomuto stavu je funkční Městský kamerový systém a mobilní kamery, osvětlení rizikových míst, Senior linka, zabezpečení bytů, domů  seniorů,  Speciální výslechová místnost pro dětské oběti. V oblasti sociální prevence jsou podporovaná opatření na odstraňování kriminálně rizikového chování v cílových skupinách prostřednictvím přímé práce s nimi.

Jsou podporována opatření, která předcházejí společensky nežádoucím jevům v rodinách, ve škole a ve společnosti a mají vliv na zmírnění dopadu sociálně patologických jevů a na oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního chování.

Prostřednictvím podpory neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních způsobech trávení volného času (síť dětských hřišť, příprava realizace víceúčelového hřiště u azylového domu, výtvarná soutěž o nejlepší protidrogový plakát).

V oblasti informování občanů je cílem zlepšování informování veřejnosti o prevenci kriminality, o možnostech aktivní ochrany občanů před kriminalitou prostřednictvím přednášek, besed, kampaní i projektů. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím preventivních opatření v oblasti primární, sekundární prevence a podpory jednotlivých aktivit v oblasti situační, sociální prevence a informování občanů.

Město má zpracovaný program a plán prevence. Každoročně město žádá o dotaci z Programu prevence kriminality z MV. Dále dbá na obnovu a rozšíření kamerového systému.

Pokud se jedná o drobné delikty, je sice zřetelný nárůst, většinou se však jedná o přestupky držení tzv. malých drog (konopné drogy) u mládeže nad 18 let. Stoupající nárůst si vysvětlujeme důslednějším sledováním městskou policií se zaměřením na drobné delikty.

Trendy v oblasti kriminality

Mezi nejviditelnější změny v negativních trendech v oblasti kriminality v posledních letech patří přesun kriminálních aktivit do virtuálního prostředí.  Je zaznamenáván strmý nárůst i přes vysokou latenci.  Jednou z oblastí této kriminality je i zásah do osobnostních práv např. kyberšikana, sexuálně motivované trestné činy (pohlavní zneužívání). Na tento trend reagujeme Programem primární prevence na školách, který školám v Litoměřicích (základním i středním) hradí město, a to od roku 2016. Tímto programem prošlo v roce 2016 1400 dětí a studentů a v roce 2017 1200 dětí a studentů. V roce 2018 mají školy možnost program v oblasti šikany a kyberšikany rozšířit i na besedy pro rodiče případně i pro pedagogy.  Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou bude realizován kurz pro metodiky prevence na školách, výchovné poradce a  ředitele škol.  Školy mají na výběr si vybrat z programů K-centra, Policie a různých neziskových organizací zabývající se prevencí.

Dalším trendem je ochrana měkkých cílů, jako reakce na vzrůstající hrozbu teroristických útoků. V letošním roce na tento trend reagujeme ve spolupráci s MAS projektem Bezpečná škola. V první fázi budou vytypované školy a na nich bude proveden bezpečnostní audit bezpečnostním auditorem, který vytipuje slabá místa školy. V rámci řešení tématu ochrany je to např. systém zamykání o otevírání při příchodu cizích lidí, typy dveří, ale i dokumentace školy.  V další fázi by mělo přijít odstranění závad a proškolení učitelů a zaměstnanců školy.

http://mapakriminality.cz/

 • 9.4.A Kriminalita ?
  129,8

Hodnota indikátoru 9.4.A:

Počet trestných činů zaznamenaných policií/1000 obyvatel (viz. níže)
Počet přestupků/1000 obyvatel

Statistika Policie ČR uvedena dle druhu trestné činnosti.
Index kriminality:
2012 - 220
2013 - 276
2014 - 241,7
2015 - 203,4
2016 - 170,4
2017 - 129,8 (do září 2017)

Vraždy:
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0

Drobné delikty:
2015 - 8
2016 - 14
2017 - 20

MKS:
2015 - 23 kamer (z toho obnova 1 kamery)
2016 - 24 kamer - z toho 1 nový kamerový bod +  obnova  1 kamery
2017 - 26 kamer - z toho 2 mobilní kamery (jedna z dotace)

Na obnovu a udržbu MKS byly vynaloženy prostředky města:
2015 - 443.180 Kč
2016 - 746.118 Kč
2017 - 739.512 Kč + 120.000 Kč dotace

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Z porovnání statistiky vyplývá, že celková kriminalita se snižuje a kriminalita v Litoměřicích je Ústeckém kraji jedna z nejnižších.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kriminalita ve městě měla v posledních letech v souladu s celorepublikovým trendem klesající trend. Index kriminality v Litoměřicích se pak dlouhodobě drží nejen pod průměrem Ústeckého kraje, ale i celé ČR. Ve městě jsou dlouhodobě zavedená a realizovaná rozličná opatření na prevenci kriminality, rozvinutá je spolupráce mezi městem, policií a neziskovými organizacemi.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Prevence kriminality je základním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje. Prevence kriminality se zabývá příčinami trestné činnosti a dalších sociálně patologických jevů a omezováním příležitostí a motivů k jejich páchání zejména nerepresivními prostředky. Zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek (sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality) na potenciální pachatele a na možné i faktické oběti trestné činnosti.

Cílem preventivní politiky je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Hlavním cílem Koncepce prevence kriminality města Chrudim, která je u nás od roku 2002, je snižování míry a závažnosti kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů v  Chrudimi. Tyto cíle se naplňují prostřednictvím podpory vhodných preventivních aktivit a opatření, a zapojením občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, dále pak snižováním potenciálního rizika a škod, které mohou nastat u jednotlivců a společnosti.

Snižování kriminality a zvyšování bezpečí zlepšuje podmínky pro podnikání a zaměstnanost a umožňuje směřování zdrojů do oblasti socio-ekonomického rozvoje namísto kontroly kriminality. Z etického, finančního ani praktického hlediska není žádoucí ani realizovatelné reagovat na trestnou činnost pouze odstrašováním a justičními prostředky. Zejména programy sociální prevence podporují sociální začleňování okrajových skupin či usnadňují jejich reintegraci. Některé programy pomáhají obětem či jiným zranitelným skupinám, což je dalším aspektem sociálního začleňování. Dobře míněné programy ovšem nestačí. Jejich dopady a využívání prostředků musejí být podrobeny hodnocení – evaluaci. Je nutná dobrá praxe založená na konkrétních poznatcích a ověřených postupech.

Prevence kriminality není záležitostí spadající pouze do oblasti prosazování práva a trestní justice. Není jen úkolem pouze policie a systému trestní justice: každá politika ovlivňující kvalitu života občanů, zejména rodin, dětí a mladých lidí, zpravidla mívá na prevenci kriminality vliv. Vzhledem k tomu, že trestná činnost se rodí z více různých faktorů, je nezbytný koordinovaný a víceoborový přístup, v němž mají významnou roli státní orgány na všech úrovních.

Prevence kriminality bývá zpravidla dlouhodobá činnost, nejsou-li finanční prostředky zajištěny na dostatečné období, mohou být utraceny bez užitku. Dlouhodobé financování musí být doprovázeno zodpovědnou evidencí využívání finančních prostředků, včetně hodnocení výsledků a dopadů.

V rámci prevence kriminality mají nezaměnitelnou roli dobře cílená sociální opatření. Sociální prevence povzbuzuje prosociální chování prostřednictvím opatření z oblasti sociální, ekonomické, zdravotní, trhu práce a vzdělávání, se zvláštním důrazem na děti a mládež, a zaměřuje se na rizikové a ochranné faktory spojené s trestnou činností a viktimizací. Jejím úkolem je rovněž působení na rizikové faktory, které přispívají k výskytu kriminálního chování.

Komunitní prevence usiluje o změnu podmínek v obydlených oblastech, kde lidem hrozí vysoké riziko, že se zapojí do trestné činnosti nebo se stanou její obětí, a to např. z důvodu rozsáhlé deprivace nebo nedostatku soudržnosti v komunitě nebo kombinace jiných ekonomických a sociálních problémů. Situační prevence kriminality má za cíl snižování příležitostí a podnětů k páchání trestné činnosti, maximalizaci rizika dopadení a minimalizaci prospěchu z trestné činnosti, například environmentálním designem veřejných prostor či obytných komplexů nebo poskytováním poradenství obětem. Tyto techniky jsou namířeny vůči konkrétním formám kriminality a jsou založeny na předpokladu, že pachatelé činí v dané situaci racionální rozhodnutí ohledně potenciálního rizika a prospěchu v souvislosti s porušením zákona.

Příloha: Bezpečnostní analýza

 • 9.4.A Kriminalita ?

Hodnota indikátoru:

Celkový nápad trestné činnosi o roku 2012 klesá,

2012 - 616

2013 - 595

2014 - 547

2015 - 446

 

ale objasněnost vzrůstá:

2012 - 362 (58,77%)

2013 - 344 (57,82%)

2014 - 339 (61,97%)

2015 - 307 (68,83%)

Sebehodnocení +1

Díky spolupráci se zainteresovanými subjekty a vzájemným aktivitám se nám daří udržovat kriminalitu ve městě na poměrně nízké úrovni. Trend objasněnosti případů trestné činnosti má dle Policie ČR stale se zvyšující tendenci.

Existují vzdělávací programy zabývající se problematikou prevence kriminality.

Hodnocení oponenta +1
Kriminalita klesá (v souladu s celorepublikovým trendem), roste objasněnost. Značná pozornost je věnována realizaci a rozvoji preventivních aktivit.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Z dostupných statistických údajů vyplývá, že bezpečnostní situace z hlediska páchání trestných činů na území obcej je v Jihlavě na velmi dobré úrovni. Vývoj páchané trestné činnosti v oblasti násilné i majetkové kriminality se daří dlouhodobě udržovat na poměrně nízké úrovni, přičemž se pozitivně projevuje stabilní trend vysoké objasněnosti celkové trestné činnosti

Vývoj majetkové i násilné trestné činnosti je na území města dlouhodobě stabilizovaný. Potěšující je zejména zjištění, že tento stav se podařilo udržet i v době hospodářké krize, kdy došlo k razantnímu zhoršení ekonomické a sociální situace většiny obyvatel.

Trestné činy spáchané na území města Jihlavy:

rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

násilná TČ

92

96

114

111

132

137

121

156

119

vraždy

1

0

0

0

1 x pokus

1

0

1 + 1 x pokus

1 dvojnás. 

krádeže

805

1072

828

558

740

834

661

459

411

 

 • 9.4.A Kriminalita ?
  531 v roce 2016

Hodnota indikátoru:

Statistika trestné činnosti podle druhu trestného činu vedená Policii ČR

Sebehodnocení +1

Vývoj páchané trestné činnosti v oblasti násilné i majetkové kriminality se daří dlouhodobě udržovat na poměrně nízké úrovni, přičemž se pozitivně projevuje stabilní trend vysoké objasněnosti celkové trestné činnosti.

Hodnocení oponenta +1

Stabilně nízká kriminalita a vysoká objasněnost ukazují na kvalitu a sociální stabilitu a soudržnost města, fungující systém prevence a práce policie.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.4.A Kriminalita

V dlouhodobém časovém horizontu celková kriminality klesá. V roce 2013 došlo k přechodnému zvýšení kriminality, způsobené amnestií a snižováním stavů policistů. Situace se však opět zlepšuje. Největším problémem je majetková trestná činnost, především vloupání a krádeže prosté (často tzv. opatřovací kriminalita – krádeže páchané drogově závislými.

Ve městě fungoval program prevence kriminality a protidrogové prevence od roku 1997, kdy zde také působí Komise prevence kriminality a protidrogové prevence. Program prevence se od roku 2010 vytvářen vždy na 2 roky, a stanovuje prioritní oblasti řešení a aktivity, které reagují na nejaktuálnější poznatky v oblasti kriminality a negativních jevů ve městě (http://prevence.koprivnice.org/). Dlouhodobě je cílem preventivní politiky města snižování míry a závažnosti kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Podporována jsou opatření situační prevence, informovanost občanů o problematice prevence kriminality a protidrogové prevence, opatření ke snižování  výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a ke snižování potenciálních rizik a škod v důsledku užívání všech typů drog.  V roce 2016 se u poprvé tento program prevence nesestavoval, a to s ohledem nato, že v současné době není nutno vytvářet program prevence neboť řada úkolů z oblasti prevence je řešena v jiných strategických dokumentech (zejména Strategický plán, Zdravotní plán a Komunitní plán sociálních služeb). Ve městě funguje řada subjektů, které dlouhodobě pozitivně působí v oblasti prevence a město nepřímo podporuje smysluplné trávení volného času. Výčet všech aktivit a opatření v oblasti prevence je uveden v příloze č. 16). V případě, že v budoucnu vyvstane situace hodná zřetele, bude komise operativně plánovat řešení v závislosti na konkrétní situaci.

Příloha: p15-16.zip
 • 9.4.A Kriminalita ?

Zpráva o bezpečnostní situaci na území působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice v roce 2016 (viz příloha 15).

Sebehodnocení +2

V roce 2016 zaznamenáváme nejnižší  kriminalitu od roku 1998, a to jak celkové kriminalitě, tak v jednotlivých oblastech kriminality.

Hodnocení oponenta +2

Pokles kriminality v souladu s celorepublikovým trendem. Průřezová podpora prevence kriminality, sociální prevence a snižování rizik sociálně patologických jevů.

9.4.2 Dovede obec rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Řešení situací po přírodních katastrofách je dlouhodobě nastaveno a ověřeno mnoha situacemi, které potvrdily funkčnost systému. Systém proto není nutné měnit.
Máme zkušenosti s řešením povodní v roce 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 (v rámci ORP i v letech 2014, 2015, 2016 a 2017). Na MěÚ je zřízeno pracoviště krizového řízení. Tento úsek plní úkoly dle krizového plánu. Bezpečnostní rada a krizový štáb jsou řízeny starostou. Na krizové situace občanů města dokáží reagovat i místní sociální služby. V této oblasti je nutné zmínit například azylové domy, noclehárny, charitní šatník, dobrovolníci, potravinová banka.

Pro danou problematiku je na MěÚ vyčleněna pozice referenta krizového řízení, který je zařazen ve správním odboru. Tento pracovník je zařazen na tuto pozici od roku 2010, ale již od roku 2003 tuto funkci vykonává pod jiným pracovním názvem v souladu s katalogem pracovních pozic MPSV.

 • 9.4.B Krizové řízení obce ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.4.B:

Krizový plán je zpracováván a aktualizován 2x ročně.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Úsek krizového řízení plní úkoly dle schváleného krizového plánu. Při mimořádných událostech se významně zapojují i NNO.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město je připraveno rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách. Díky geografické poloze je systém Litoměřic pravidelně prověřován povodněmi. Nastaveny jsou mechanismy krizového řízení, zapojeny jsou i sociální služby, akceschopný je i segment dobrovolníků.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V případě přírodních nebo průmyslových katastrof je krizovým řízením pověřeno oddělení krizového řízení, které disponuje potřebným vybavením a má vypracovány varianty záchrany a nouzového ubytování. Pravidelně probíhají nácviky řešení takovýchto událostí (koordinuje se pomoc všech složek záchranného systému s pracovníky městského úřadu)  (viz 9.1.1)

http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/bezpecnostni-rada-obce-s-rozsirenou-pusobnosti.html

 • 9.4.B Krizové řízení obce ?
Hodnota indikátoru:

ANO – město disponuje krizovým plánem

Sebehodnocení +1

Oddělení krizového řízení plní úkoly dle krizového plánu. Při mimořádných událostech se významně zapojují i NNO.

Město má oddělení krizového řízení, které má k dispozici plán řešení krizových situací a potřebným vybavením v případě výskytu živelních pohrom nebo průmyslových havárií.

Hodnocení oponenta +1
Město stabilně splňuje požadavky kladené na krizové řízení a je připravena zvládat krizové situace.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava je připraveno rychle a účinně řešit situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích. K plnění úkolů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva je zpracována a průběžně aktualizována předepsaná dokumentace jako například:

 • Krizový plán statutárního města Jihlavy,
 • Přílohou dokumentu „Krizový plán ORP Jihlava“ (schválen primátorem statutárního města Jihlavy dne 20. 12. 2016) je, kromě jiného, i „Plán nezbytných dodávek“ v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, který reaguje na jednotlivé druhy ohrožení (rizik) v teritoriu ORP Jihlava
  www.jihlava.cz/prehled-moznych-zdroju-rizik-a-analyza-ohrozeni-v-teritoriu-orp-jihlava/ds-56317/archiv=0&p1=103642 Tentolán řeší formou nezbytných dodávek zajištění uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva správního obvodu ORP Jihlava, tedy i specifické potřeby zranitelných skupin obyvatel, jako jsou osoby se zdravotním postižením a senioři se sníženou soběstačností.

 • Typové plány k řešení mimořádných událostí na území správního obvodu ORP                        Jihlava (např. Typové plány pro zvláštní povodně – VD Hubenov, VD Pístovské rybníky a VD Velký Pařezitý),
 • Typové plány k řešení problematiky ropné bezpečnosti, regulačních opatření, nouzového ubytování obyvatel, poskytování humanitární pomoci atd,
 • Plán nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy.

Orgánem, který v rámci ORP Jihlava řeší přípravu na mimořádné události a krizové situace je Bezpečnostní rada ORP Jihlava a orgánem, který řeší mimořádnou událost nebo krizovou situaci bezprostředně po jejím vzniku je Krizový štáb ORP Jihlava. Dále je zřízena i Povodňová komise ORP Jihlava a Povodňová komise statutárního města Jihlavy.

Za účelem varování a vyrozumívání obyvatel statutárního města Jihlavy, včetně všech částí města Jihlavy, byl v roce 2013 dobudován a uveden do provozu systém Varování a vyrozumívání obyvatel (akustická zkouška probíhá každou první středu v měsíci).

V souladu s § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) - „Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Územní odbor Jihlava zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností. Při tvorbě tohoto plánu poskytuje město Jihlava maximální možnou součinnost. 

K bezprostřednímu řešení vzniklé mimořádné události nebo krizové situace je v rozpočtu statutárního města Jihlavy vytvořena každoročně tzv. „nespecifikovaná rezerva“ ve výši 500.000,- Kč/rok.

 • 9.4.B Krizové řízení obce ?

Hodnota indikátoru:

Krizový plán statutárního města Jihlavy

Typové plány k řešení mimořádných událostí

Rozpočet statutárního města Jihlava

Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava je připraveno rychle a účinně řešit situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích. K plnění úkolů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva je zpracována a průběžně aktualizována předepsaná dokumentace

Hodnocení oponenta +1

Město je standardně připraveno rychle a účinně řešit situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.4.B Krizové řízení obce

 • město má funkční všechny orgány určené pro zvládání mimořádných událostí a krizových stavů – povodňovou komisi města (+ORP), bezpečnostní radu ORP, krizový štáb ORP (pravidelná jednání + pravidelné proškolování)
 • město má zpracovánu potřebnou a legislativou předepsanou plánovací dokumentaci pro zvládání mimořádných událostí a krizových stavů (rozpracování havarijního plánu, krizový plán, povodňové plány…)
 • členové orgánů určených pro zvládání mimořádných událostí a krizových stavů se zúčastňují předepsaných školení a cvičení se složkami IZS a KÚ
 • zaměstnanci města drží 24 hod. hotovosti pro případ havárií a znečištění na vodních tocích
 • město v roce 2014 nainstalovalo nový varovný a monitorovací protipovodňový systém(obsahuje rovněž nové hladinoměry); v případě potřeby lze do funkčního systému instalovat rovněž čidla indikující únik nebezpečné látky
 • město (ZS v Kopřivnici) bylo navrženo do projektu CHEMON 2012 (chemický monitoring) – identifikace a okamžité předání informace o úniku nebezpečné látky, toto bylo zrealizováno rovněž v roce 2014
 • město se aktivně podílí na zkvalitňování jednotek požární ochrany ve městě a jeho místních částech
 • pro případ prvotní pomoci občanům má město zakoupeno spacáky, karimatky, jídelní soupravy
 • pro další následnou pomoc disponuje město průmyslovým vysavačem na kapaliny, malou elektrocentrálou, vysoušeči a ručním nářadím
 • 9.4.B Krizové řízení obce ?

Organizace krizového řízení (viz Příloha č. 5  - Ročenka 2015, str. 11)

Sebehodnocení +1

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení situace. V průběhu posledních dvou let proběhla kontrola KŘ ze strany krajského úřadu, HZS MSK, SSHR a ministerstva obrany. Hodnoceno velmi pozitivně bez jakýchkoliv nápravných opatření.

Hodnocení oponenta +1

Pozitivní vývoj v průběhu posledních let. Město je připraveno rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích.

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel obce z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vnímání kriminality a bezpečí občanů ve městě můžeme doložit závěrečnou zprávou z pocitové mapy (https://www.litomerice.cz/images/Clanky/opas/komise_zm/2017/pocitova_mapa_komisezm_170619.pdf), která byla zpracována v roce  2017 a ke které se vyjádřilo téměř 3 000 respondentů elektronickou i písemnou formou. Emoce občanů rovněž prozrazuje pocitová mapa, s kterou byli občané v roce 2016 seznámeni v rámci kulatého stolu. Sběr dat probíhal v rámci půlročního intervalu. Jako výsledek analýzy se nebezpečná místa projevilo v okolí Labe a prostředí okolo Severky.

Z provedených aknket - Vnímání pocitu bezpečí ve vztahu k Městskému kamerovému systému a závěrečnou zprávou z dotazníkového šetření – Spokojenost občanů s místním společenstvím v Litoměřicích vyplývá, že občané vnímají jako nejméně bezpečné chodit v noci po veřejných prostranstvích. Pozitivní je, že při posledním šetření se u všech zjišťovaných možností zvýšil pocit bezpečí - viz anketa.

Obyvatelé pocit bezpečí řeší a jsou obezřetní ke svému bezpečí, i když pocit bezpečí je velmi subjektivní vjem. V rámci této otázky jsou reflektovány všechny potřeby a zjištění z řad svých občanů. Anketa, která proběhla v roce 2007, 2011 a dále i 2017 zmapovala u obyvatel starších 18 let z 500 dotazníků obavy ze sdružování nepřizpůsobivých osob v nočních hodinách kolem heren a barů. Městská policie monitoruje obávaná místa jako například tzv. Severka. Osoby mladší 18 let jsou řešeny v rámci terénního programu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež organizací Naděje ve spolupráci s adiktologickou ambulancí Drug out.

Celkově lze říci, že respondenti vnímají pocit bezpečí stejně. Po sdělení členky Policie ČR a zástupce Probační a mediační služby, které dochází každý měsíc na pracovní skupinu Osob v přechodné krizi, lze konstatovat, že celkový nápad na delikty krádeží či ublížení na zdraví, je klesající. Stoupající trend mají delikty při zanedbání povinné výživy, avšak toto není v dané otázce řešeno.

Město Litoměřice vnímá obezřetnost občanů jako součást prevence kriminality a současně je toto považováno za okrajový problém.

Příloha: Výsledky ankety ze Zdravého města

http://www.litomerice.cz/aktuality/5339-kde-je-vam-v-litomericich-dobre-a-kde-ne-pocity-obcanu-prozrazuje-pocitova-mapa

viz také Spokojenost obyvatel: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

 • 9.4.C Vnímání kriminality občany ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.4.C:

Spokojenost občanů s místním společenstvím:
2007 - 89,33 %
2011 - 81,9 %
2014 - 90,2 %
2017 - 92,5 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Došlo ke zvýšení pocitu bezpečí i celkové spokojenosti obyvatel nejen v oblasti kriminality.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenosti občanů a pocitu bezpečnosti věnuje město pozornost v rámci analýz. Pocit bezpečnosti obyvatel města je stabilní, celkově roste spokojenost občanů s životem ve městě. Občané schvalují rozšiřování kamerového systému ve městě, který přispívá k pocitu bezpečnosti.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Pocit bezpečí je velmi subjektivní a je dobře, že lidé jsou ostražití ke své bezpečnosti. Jsou připravovány besedy, které probíhají v rámci prevence kriminality jak na školách, tak u seniorů a na různých akcích pro veřejnost.

Následující otázka reflektuje pocit bezpečí obyvatel ve měst. Za nejvíce bezpečné respondenti považují chodit v noci po hlavních ulicích, naopak jako nejméně bezpečný vnímají pobyt v noci na veřejných prostranstvích. Celkově lze říci, že se dotázaní cítí stejně či spíše méně bezpečně než při uskutečnění předcházejících šetřeních.

Výsledek tohoto dotazníkového šetření lze posuzovat jako subjektivní názor dotázaných občanů. Město Chrudim vnímá obezřetnost občanů jako součást prevence kriminality. V současné době je toto považováno jako okrajový problém.

 • 9.4.C Vnímání kriminality občany ?

Hodnota indikátoru 9.4.C:

Indikátor A1 sady European Common Indicators (viz indikátor 9.3.2.)

Sebehodnocení +1

Obyvatelé dle dotazníkového šetření hodnotí situaci z hlediska subjektivního bezpečí rovněž spíše pozitivně.

Hodnocení oponenta +1
Hodnocení obav z kriminality dlouhodobě stabilní s převahou pozitivního hodnocení pocitu bezpečí ve městě.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Pocit bezpečí je velmi subjektivní a obtížně objektivně hodnotitelný pojem.

Město Jihlava považuje zajištění bezpečnosti svých obyvatel za jednu ze svých priorit. Z tohoto důvodu Rada města Jihlavy usnesením č. 71/12-RM ze dne
26. 01. 2012 schválila zřízení pracovní skupiny prevence kriminality v rámci působnosti statutárního města Jihlavy, která se zabývá příčinami trestné činosti a dalších sociálně patologických jevů a omezováním příležitostí a motivů k jejich páchání. Cílem prevence criminality je zmenšování rozsahu a závažnosti criminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů. K napnění těchto cílů slouží take poskytování dotací z Programu prevence criminality s cílem podpořit předcházení společensky nežádoucím jevům a jejich nejzávažnější formě – trestné činnosti.

V rámci prevence kriminality je kladen velký důraz na cílená sociální opatření.

Odbor sociálních věcí vyvíjí činnost v oblasti prevence criminality v rámci výkonu činností sociální práce. Při ambulantním výkonu sociální práce je klientům za použití vhodných metod sociální práce poskytována pomoc směřující ke zlepšeni narušených sociálních vztahů v přirozeném prostředí a vytvoření správných životních postojů, návyků a chování vedoucích k potlačení sociálně patologických jevů u každého jednotlivce tak aby byla minimalizována rizika spojená s životem osob ohrožených sociálním vyloučením.

Odbor sociálních věcí provádí terénní sociální programy v souladu s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů. Terénní sociální programy realizují sociální pracovníci pohybující se přímo v terénu a tedy přirozeném prostředí klientů. Terénní sociální pracovníci zprostředkovávají služby, mezi které patří zejména pomoc s administrativními úkony, vyjednávání na úřadech, doprovod na jednání, základní poradenství, pomoc při problémech s bydlením, při hledání zaměstnání, docházce dětí do školy apod.

V průzkumu spokojenosti je dotaz na spokojenost s fungováním Městské policie a v další otázce s dostupností služeb - Policie jako takové - více informací https://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

Statutární město Jihlava využilo Pocitové mapy v roce 2015, 2016 a 2017 při Fóru mladých a Fóru Zdravého města a MA21. V letech 2015 a 2016 jako nástěnou mapu, v roce 2017 nově elektronickou pocitovou mapu. Více informací - https://www.jihlava.cz/projekty-pro-verejnost/d-465410/p1=103699http://jihlava.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7755f4cf342548999ed8a58ce31dd3c1

 • 9.4.C Vnímání kriminality občany ?
  71,8% obyvatel je spokojeno se společenstvím ve kterém žijí

Hodnota indikátoru:

pracovní skupiny prevence kriminality

Sebehodnocení +1

Město aktivně působí v oblasti prevence kriminality kdy se snaží působit především na mladou generaci.

Hodnocení oponenta +1

Město se v rámci působnosti věnuje značnou pozornost prevenci kriminality.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.4.C Vnímání kriminality občany

Součástí výzkumů veřejného mínění pro město Kopřivnice, který je od roku 2010 v pravidelných intervalech opakován  je vždy zařazena kapitola  „Vnímání pocitu ohrožení a bezpečí obyvateli Kopřivnice“ a je zkoumán názor veřejnosti na tuto oblast života ve městě. Dostupné na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice . Jak z výzkumů vyplývá, občasným důvodem nespokojenosti s životem ve městě je dle spontánních odpovědí malé části respondentů problematika sociálně vyloučených obyvatel – narkomani, bezdomovci, Rómové  a dále malá bezpečnost .  Pocit vnímání  bezpečí je velmi subjektivní.  Tyto pocity jsou silně ovlivňovány veřejnými médii, které informují zejména o negativních jevech.

 • 9.4.C Vnímání kriminality občany ?

Výzkum veřejného mínění viz 9.3.2

 

 

 

 

 

Vnímání pocitu ohrožení a bezpečí v jednotlivých letech:

Jak bezpečně je podle vás v Kopřivnici?

rok

nejvíce (v %)*

střed      (v %)*

nejméně (v %)*

Nechat přes noc otevřené okno?

2016

33,3

25,2

38,4

2014

38

28,9

32,3

2012

38,9

27,9

32,1

2011

33,8

32,7

32,9

2008

46,4

25,5

26,7

Být přes den doma s nezamknutými dveřmi?

2016

32

33

32,7

2014

34,6

32

33,1

2012

34,8

32,4

32

2011

32,5

33,7

32,8

2008

43,1

30,3

24,8

Chodit v noci po veřejných prostranstvích?

2016

17

26,6

55,1

2014

20,3

26,8

50,3

2012

19

34,7

45

2011

19,7

28,8

51,2

2008

32

36,4

28,1

*Byla využita jedenáctibodová hodnotící škála, a byly sloučeny 4 krajní hodnoty (0-3) do nejméně bezpečné, škály 4-6 do hodnoty střed, hodnoty 7-10 do hodnoty nejvíce bezpečná

Sebehodnocení 0

Z výzkumu vyplývá, že vnímání pocitu bezpečí obyvateli, i přes všechny preventivní programy a mírný meziroční nárůst spokojenosti s činností Městské policie, vykazuje v posledních letech mírně klesající trend. Tato skutečnost může být způsobena silným vlivem velkých národních médií, které informují zejména o negativních jevech. Přes tento trend je z výzkumu patrné, že více než  čtvrtina občanů neučinila v posledních dvou letech žádná opatření ke zvýšení své bezpečnosti a další čtvrtina učinila jen běžná opatření a pouze desetina obyvatel učinila mimořádná opatření za poslední dva roky.

Hodnocení oponenta +1

Přes mezinárodní a mediálně prezentovanou bezpečnostní situaci je na místní úrovni z pohledu samosprávy převažující spokojenost s kvalitou života a bezpečností ve městě. Jak již bylo uvedeno výše, citlivě je vnímán kontakt se sociálně problémovými jevy, respektive soužití se skupinami, jejichž způsob života může vést ke konfliktům s okolím a obyvateli města. (Romové se píše s krátkým "o").

9.4.4 Jak je v obci řešena problematika domácího násilí?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Základní poradenství v této oblasti poskytují sociální pracovníci úřadu. Oddělení sociálně právní ochrany dětí se zabývá řešením domácího násilí nezletilých. Je zde pracovnice, která se zabývá péčí o týrané děti. Rovněž na městském úřadě má své zázemí dětský psycholog.

S oběťmi domácího násilí se setkávají i pracovníci azylového domu pro matky s dětmi. Ti v takových případech úzce spolupracují s intervenčním centrem Spirála z Ústí nad Labem, která od roku 2017 má poradnu i v Litoměřicích. Manželská a předmanželská poradna poskytuje odborné sociální poradenství zaměřené na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a rodinných problémů.

Oddělení tisku a pravence Policie ČR realizuje na vyžádání škol přednášky zaměřené i na domácí násilí. Na budovách Policie jsou umístěny schránky důvěry kam může veřejnost dávat podněty. U preventivních akcí (chraň sebe i svůj majetek, pozor na zloděje, auto není trezor, přednášky v různých organizacích) dostávájí účastníci informace (letáčky) s kontakty na tísňové linky.  

Ve městě je Probační a mediační služba, která je zapojena do procesu komunitního plánování soc. služeb.

Zvýšení počtu případů v poradně zadluženosti lze připisovat lepší osvětě, informovanosti a zvyšování finanční gramotnosti občanů, kteří tak poradnu více využívají. Problematice se věnují již osvětové akce pro žáky posledních ročníků ZŠ - např. akce "Do života bez karambolu".

V rámci pracovní skupiny Komunitního plánování jsou všichni aktéři vzájemně propojeni a případy obratem řešeny.

Jeví se, že počet nahlášených případů domácího násilí vzrůstá, ale je to spíše důsledek dobré osvěty, kdy se klienti nebojí událost nahlásit. Svědčí to o kvalitě poskytovaných služeb, lepší osvětě a prevenci.

 • 9.4.D Domácí násilí ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.4.D:

Statistika Domova pro matky s dětmi (celkem klientek/ z toho klientek z Litoměřic):
2012 - 3/0
2013 - 4/1
2014 - 7/4
2015 - 2/1
2016 - 4/1
2017 - 6/4  

Počet případů domácího násilí, kdy došlo k vykázání (data OSPOD):
2012 - 2  
2013 - 6
2014 - 5  
2015 - 1
2016 - 4
2017 - 8

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Domácí náslilí je ve městě řešeno dle potřeb.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Problematika domácího násilí je městě řešena dle potřeb. Klíčem je spolupráce pracovníků města (OSPOD, dětský psycholog), neziskových organizací a poskytovatelů služeb a Policie. Bojovat proti domácímu násilí se daří také díky zvyšujícímu se povědomí o tomto jevu.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Problematika domácího násilí:

 • Základní poradenství poskytuje Odbor sociálních věcí (spolupracuje s NNO zabývajícími se touto problematikou, s policií atd…)
 • Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. http://www.pestalozzi.cz/projekty.php?atr=&cl=2
  Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. také poskytuje ve spolupráci s městem Chrudim komplexní služby obětem domácího násilí v zařízení otevřeném v roce 2012.

Služba je poskytována osobám od dosažení zletilosti, maximálně však do 64 let věku: 

 • osoby od 18 do 26 let věku, které opouští dětský domov, výchovný ústav, dům na půl cesty nebo jsou bez rodinného zázemí, 
 • oběti domácího násilí, 
 • dysfunkční rodiny s nezletilými dětmi. 

 

Institut vykázání

Vykázání je v ČR upraveno zákonem č. 273/2008 Sb. O policii ČR v §§ 44-47

Vykázání je faktický procesní úkon, který provádí Policie ČR. Policista vykazuje násilnou osobu, pokud je dáno reálné nebezpečí, že se dopustí vůči jiné osobě, se kterou žije ve společném obydlí, závažného útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo proti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat dokonce i v její nepřítomnosti.

Vykázání trvá po dobu 10 dnů, nelze je jakkoli zkrátit, a to ani se souhlasem ohrožené osoby. Ohrožená osoba může podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření v průběhu vykázání, čímž se doba tohoto vykázání prodlužuje až do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu. Soud po schválení předběžného opatření vykázání prodlužuje o měsíc a v případě, že se koná ve věci samé, je možné další prodloužení na dobu delší.

Vykázaný je povinen:

• neprodleně opustit prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání
• zdržet se vstupu do tohoto prostoru
• zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou
• vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí místa vykázání
• Každý kdo má podezření, že došlo ke spáchání přestupku, měl by toto oznámit na Policii ČR!

 

Statistika Intervečního centra Pardubice

IC statistika

 • 9.4.D Domácí násilí ?

Hodnota indikátoru:

2014: počet obětí domácího násilí - 28
2015: počet obětí domácího násilí - 26

Počet případů domácího násilí, kterého jsou přítomny nezl. děti a které jsou řešeny OSPOD / z toho počet vykázání

2008: 9 / 6
2009 :14 / 4
2010: 7 / 4
2011:  4/0
2012: 8/4

2013: 9/3

2014: 9/5

2015: 8/4

Sebehodnocení +1

Město zajišťuje s využitím NNO a dalších subjektů pomoc v případě výskytu domácího násilí.

Hodnocení oponenta +1
Město, respektive jím podporované organizace zajišťují pomoc obětem domácího násilí a využívá dostupné možnosti.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základní poradenství poskytuje odbor sociálních věcí, který úzce spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi zabývajícími se touto problematikou.

Intervenční centrum - Psychocentrum Jihlava

Intervenční centrum pomáhá řešit problémy spojené s domácím násilím. Uživateli služby Intervenčního centra jsou ti, které trápí někdo blízký. To znamená osoby, které jsou ohroženy domácím násilím. Intervenční centrum poskytuje pomoc osobám, které dosáhly šestnácti let a bydlí v kraji Vysočina.

Počty řešených případů zahrnují počty uživatelů služby ze všech okresů Kraje Vysočina - Intervenční centrum má celokrajskou působnost:

2008 - 131 případů

2009 - 200 případů

2010 - 197 případů

2011 - 186 případů

2012 - 229 případů

2013 - 215 případů

2014 - 215 případů

2015 - 223 případů

2016 - 198 případů

 

Statistické údaje dle vztahu osoby ohrožené k osobě násilné

Osoba ohrožená

Osoba násilná

Počet

manželka

manžel

54

exmanželka

exmanžel

5

družka

druh

29

nezletilé dítě

rodič

14

rodič

zletilé dítě

11

zletilé dítě

rodič

5

exdružka

exdruh

5


jiný vztah

jiný vztah

19
 • Obcanská poradna Jihlava

poskytuje poradenství obetem trestných cinu a domácího násilí

 

 • Bílý kruh bezpečí

poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů - Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

 

 • 9.4.D Domácí násilí ?
  2016 - 198 případů v Kraji Vysočina

Hodnota indikátoru:

www.psychocentrum.cz

 

www.obcanskaporadna.cz

 

bkb.cz/

Sebehodnocení +1

Město zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů pomoc občanům, kteří se stali obětmi domácího násilí

Hodnocení oponenta +1

Město zajišťuje pomoc obětem domácího násilí a pomáhá řešit problémy spojené s domácím násilím prostřednoctvím poradenství a spolupráce s neziskovými organizacemi. Statistika odráží celorepublikové trendy a také dostupnost a využití pomoci.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.4.D Domácí násilí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – poskytuje základní poradenství v oblasti domácího násilí či zanedbávání péče o blízkou osobu (např. seniora). O možnosti pomoci jsou občané informováni zejména prostřednictvím letáků, které vydává odbor sociálních věcí.

S problematikou domácího násili v rodině, a to jak bezdětné či s dětmi, se setkávají pracovníci několikrát do roku, stejně tak se objevují podněty, zejména ze strany příbuzných či lékařů,  na zanedbávání péče o osobu blízkou (např. na seniora). Všemi podněty se pracovníci sociálního odboru zabývají.  Jedná se však o případy, které jsou velmi obtížně prokazovatelné.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) – OSPOD řeší pouze případy domácího násilí, pokud jsou v domácnosti přítomny nezl. děti. Informace o případech domácího násilí bez přítomnosti nezl. dětí v domácnosti nemá OSPOD k dispozici a s těmito případy nepracuje. Od roku 2011 jsou události domácího násilí, kterému jsou v domácnosti přítomny nezletilé děti, hlášeny Policií ČR prostřednictvím tzv. Systému včasné intervence (SVI), díky němuž OSPOD ihned vidí kde je problém a zda byl násilník vykázán z bytu. Situace je řešena výjezdem pracovnice do domácnosti a pohovorem s obětí násilí, případně následným jednáním na OSPOD, kdy jsou jí nabídnuty a předány potřebné kontakty (např. Bílý kruh bezpečí, DONA linka apod.) a možnosti řešení problému. Kontakty dětí a násilné osoby (rodiče) jsou asistované, probíhají za přítomnosti odborníka z Centra psychologické pomoci.

Domov Salus, o. p. s. –  zařízení je určeno pro matky s dětmi. V případě řešení naléhavé situace domácího násilí je možno využití krizová lůžka, která toto zařízení nabízí. Tato možnost je využívána jen ojediněle. V letech 2011-2014 využily z důvodů domácího násilí toto zařízení dvě matky.

 

 

 • 9.4.D Domácí násilí ?

Počet případů řešení domácího násilí:

rok

Počet případů OSPOD /vykázání násilníků

Počet případů PČR /počet vykázaných násilníků

2011

12/4

58/2

2012

0

45/0

2013

1

41/0

2014

2/2

39/2

2015

0

43/3

2016

2/2

45/2

Sebehodnocení +1

Daří se řešit partnerské  problémy rychleji, oběť může využít nabízenou odbornou pomoc (Bílý kruh bezpečí, následně rodinnou terapii či mediaci v Centru psychologické pomoci).  V kratších lhůtách je nařizováno soudní jednání ve věci úpravy výchovy a výživu nezl. dětí.

Hodnocení oponenta +1

Problematika domácího násilí je řešena, obětem je dostupná včasná pomoc. Pozitivní trend v rychlosti řešení případů domácího násilí.

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivní akce proti kriminalitě?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice v rámci Zdravého města, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Městské police organizuje akce zaměřené na prevenci proti kriminalitě. Každým rokem jsou pořádány ve spolupráci s partnery – zejména s Oddělením tisku a prevence Policie ČR, Pedagogicko psychologickou poradnou tyto akce: Do života bez karambolu, Besedy pro seniory a žáky litoměřických škol, Preventivní akce proti vykrádání tašek a aut v supermarketech (kontroly provádí Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií), Preventivní akce na zabezpečení majetku, Bezpečná cesta do školy, Dětský den bez úrazu, Bez přilby nevyjedu, IZS Tvůj ochránce, Dávej pozor aneb život bez úrazu, Dny zdraví, Senior linka, Přátelé 2014, Jak se nestát závislákem – drogy. Víceúčelové hřiště u azylového domu je využíváno pro využití volného času obyvatel. Podrobnější informace také na https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?w=r&c=1238029

V roce 2013 jsme navázali spolupráci s Národní protidrogovou centrálou, pod jejíž záštitou probíhá každý rok výtvarná soutěž o nejlepší protidrogový plakát (Správným směrem). Město má vyhlášku o regulaci provozování sázkových her, vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, a vyhlášku o městské policii, aktuálně je projednávána vyhláška o hazardu - omezení umístění heren a nastavení pravidel.

Prevence kriminality je součástí rozpočtu města.

Počet preventivních akcí v letech  2015 - 2017 vzrostl - viz indikátor.

http://www.policie.cz/clanek/bulletin.aspx

http://policie.litomerice.cz/?p=2568

http://www.policie.cz/clanek/pozor-na-zlodeje-132626.aspx

http://www.policie.cz/clanek/chran-sebe-a-svuj-majetek-414148.aspx

http://www.policie.cz/clanek/bezpecna-chata-12067.aspx

http://www.policie.cz/clanek/chran-sebe-a-svuj-majetek-755011.aspx

Soutěž o nejlepší protidrogový plakát:
2015 -  http://litomericko24.cz/2015/12/04/vytvarna-soutez-s-protidrogovou-tematikou-zna-sve-viteze/

2016 - https://www.litomerice.cz/aktuality/4588-skoly-se-mohou-zapojit-do-souteze-o-nejlepsi-protidrogovy-plakat

2017 - https://www.litomerice.cz/aktuality/6510-studenti-bojovali-proti-drogam-za-nejlepsi-plakaty-ziskali-oceneni

 • 9.4.E Prevence kriminality ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.4.E:

Data MěÚ a Policie ČR (kvalifikované odhady) Většina lze doložit fotodokumentací, tiskovými zprávami, zápisy apod.

Akce bývají součástí tradičních mezinárodních kampaní. Počet účastníků akcí (kvantifikovaný odhad celé akce či kampaně).

Auto není trezor – centrum města, nákupní centra

2015 – 90 osob
2016 – 60 osob
2017 – 40 osob

Ukázky IZS pro MŠ
2015 – 140 dětí
2016 – 120 dětí
2017 – 140 dětí

Dětský den bez úrazů
2015 – 140 dětí
2016 – 120 dětí
2017 – 140 dětí

Pozor na zloděje – nákupní centra Litoměřice
2015 – 120 osob
2016 – 100 osob
2017 – 60 osob

Bez přilby už nevyjedu – cyklostezky
2015 – 80 osob
2016 – 80 osob
2017 – 80 osob

O dopravě hravě zdravě – prevence pro rodiny s dětmi
2017 – 300 osob

Bezpečná cesta do školy“ – DDH LTM – preventivní akce pro žáky
1. tříd
2015 – 300 dětí
2016 – 350 dětí
2017 – 350 dětí

IZS – Tvůj ochránce – preventivní akce pro žáky 5. tříd ZŠ
2015 – 200 dětí
2016 – 150 dětí
2017 – 230 dětí

Chraň sebe a svůj majetek – preventivní projekt pro seniory
2015 – 80 osob
2016 – 100 osob
2017 – 100 osob

Pokračování projektu „Správným směrem“ – spolupráce s NPC
2015 – 140 dětí
2016 – 110 dětí
2017 – 150 dětí

Besedy pro kluby seniorů
2015 – 60 osob
2016 – 60 osob
2017 – 60 osob

Do života bez karambolů – preventivně naučná akce pro žáky 9. tříd ZŠ
2015 – 200 dětí
2016 – 120 dětí
2017 – 180 dětí

Den s Policií – prezentační akce – pořádá OOP Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích
2015 – 400 osob
2016 – 500 osob
2017 – 500 osob

Primární prevence na školách
2016 – 1 400 dětí
2017 – 1 200 dětí

Senior linka
2014 – 25 alarmů
2013 – 25 alarmů
2012 – 25 alarmů

Přátelé 2016
2016 – 18 peer aktivistů proškolilo 220 dětí

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město aktivně působí v oblasti prevence kriminality, snaží se působit především na mladou generaci. Pořádané akce odpovídají potřebám k řešení a identifikovaným problémům.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ve městě je pravidelně a kontinuálně organizována široká paleta preventivních akcí proti kriminalitě. I této oblasti město úspěšně spolupracuje s dalšími subjekty, zejm. Policii.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Příklad akcí, pořádaných každý rok:

 • Bezpečné prázdniny
 • Dny zdraví – Běh naděje
 • Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – Na kolo jen s přilbou
 • Přednášky Městské policie
 • Světový den bez tabáku
 • Šance pro Tebe – street miting

Většina akcí je pořádána pro veřejnost . Akce bývají i součástí tradičních kampaní, vždy je zařazena problematika prevence (alkohol, kouření, zdravý životní styl, nabídka volnočasových aktivit apod.)

Bezpečné prázdniny:

 • 2013 - 2 000 předškoláků a školáků
 • 2015 - 2 200 předškoláků a školáků

Běh naděje:

 • 2015: 808
 • 2014: 988
 • 2013: 766
 • 2012- 1002
 • 2011 - 330
 • 2010 – 804
 • 2009 – 660
 • 2008 – 1 013

Světový den bez tabáku:

 • 2015: 160
 • 2014: 160
 • 2013: 150

 

 • 2012 - 160
 • 2011 – 150
 • 2010 – 130
 • 2009 – 160

 

 • 2011: Na kolo jen s přilbou – 60 účastníků
 • 2012: Na kolo jen s přilbou – 80
 • 2013: Na kolo jen s přilbou - 87
 • 2014: Na kolo jen s přilbou - 66
 • 2015: Na kolo jen s přilbou - 50

Počet přednášek MP za rok:

 • 2010: 69 přednášek, 124 hodin
 • 2011: 65 přednášek, 138 hodin
 • 2012: 96 přednášek + 9 ve Slatiňanech, 146 hodin + 22 ve Slatiňanech
 • 2013/2014: 73 přednášek, 102 vyučovacích hodin 
 • 2014/2015: 1. pololetí šk.roku 2015 - 55 přednášek, 91 vyuč. hodin                                        

Pracovníci Odboru sociálních věcí nabízejí také školám různé besedy a přednášky – drogy, šikana, sekty, ochrana práv dětí atd.
http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/prevence-kriminality.html

Přehled organizací a programů, které lze na škole využít jako doplněk primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

Příloha:  Nabídka preventivních aktivit pro školní rok 2014/2015

V roce 2014 bylo provedeno celkem 33 besed pro žáky a studenty všech typů škol:

 • 3 besedy proběhly na Speciální škole
 • 13 besed na základních školách
 • 17 besed na středních školách

Vesměs šlo o interaktivní besedy a celkově se jich zúčastnilo cca 700 žáků a studentů.

Účelem těchto besed je předání i získání potřebných informací a také nabídka případné pomoci.

V roce 2015 proběhly besedy se žáky speciálních škol, základních škol a studenty středních škol na téma závislosti a drogy, rasismus a extrémismus, školní a mimoškolní šikana, návykové látky, náboženské sekty, kouření a alkohol. Vesměs šlo o interaktivní besedy na základě poptávky škol a celkově se jich zúčastnilo 33 tříd žáků a studentů. Účelem těchto besed je předání i získání potřebných informací a také nabídka případné pomoci.

Příloha: Ukázky z přednášek

1. Ve dnech 19.3.–20.3.2015 proběhla ve Spolkovém domě přednáška pořádaná ve spolupráci se společností ACET ČR, o.s. na téma „Hakuma Matata, aneb vítejte na Zanzibaru”, které se zúčastnilo téměř 700 žáků a studentů chrudimských základních a středních škol.

2. V měsících březen – červen 2015 proběhl na základních školách projekt „Právo pro každý den“. Projektu se zúčastnily se svými žáky celkem tři chrudimské základní školy. Žáci se účastnili několika bloků přednášek. V každé z nich proběhlo poté školní kolo soutěže. Dne 17.6.2015 tento projekt vyvrcholil ve Spolkovém domě, kde se uskutečnilo městské kolo soutěže. Cílem projektu bylo vhodnou interaktivní činností působit na školní mládež a snaha vštípit žákům potřebné informace z oblasti práva. Projekt usiloval o prohloubení právního vědomí u dětí v oblastech ústavního práva, občanského, rodinného, přestupkového a trestního práva.

Příloha: Projekt Právo na každý den

3. V měsíci květnu se uskutečnily besedy se seniory a osobami zdravotně postiženými v denním stacionáři Pohoda. Tématem bylo připomenutí zásad preventivního chování. Klientům byly předány informační letáčky s důležitými telefonními čísly.

Podrobnější informace také na:
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

 • 9.4.E Prevence kriminality ?

Hodnota indikátoru:

V průběhu roku probíhá ve spolupráci s partnery pravidelně 5 – 6 akcí, při kterých je vždy zařazován blok zaměřený na preventivní aktivity. Počet účastníků je stabilní, akce využívají i mateřské, základní i střední školy a veřejnost. Záleží ale také na počasí – akce jsou většinou pořádány na veřejných prostranstvích.

 

Sebehodnocení +1

Snažíme se, aby nabídka odpovídala poptávce. Reagujeme na situace, které se vyskytnou v průběhu roku.

Hodnocení oponenta +1
Město dlouhodobě aktivně realizuje preventivní aktivity a má dobrou spolupráci s policií, školami a dalšími zainteresovanými organizacemi.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Městská policie Jihlava aktivně působí v oblasti prevence kriminality. V rámci boje s kriminalitou se strážníci snaží působit především na mladou generaci. Při své činnosti velmi těsně spolupracuje s Obvodním oddělením PČR . Při pořádání akcí většího rozsahu spolupracují s Českou armádou a Hasičským záchraným sborem.

Činnosti pořádané v rámci programu prevence kriminality.

 • Pravidelné besedy se žáky jihlavských základních škol.Tyto besedy si kladou za cíl seznámit žáky základních škol s činností městské a státní policie a úměrně věku dítěte posilovat jeho právní vědomí.
 • Pořádání sportovní soutěže pro žáky základních škol s názvem "Silák roku". Smyslem této soutěže je přilákat děti ke sportu a zajistit vhodnou náplň jejich volného času.
 • Vydávání propagačních a osvětových letáčků v niž jsou zodpovězeny základní otázky z oblasti trestní odpovědnosti a odpovědnosti za přestupek
 • Pořádání propagačních akcí "Policie dětem". V rámci těchto akcí se děti zábavnou formou mohou seznámit s prací policie a "osahat" si techniku, kterou při své činnosti používá.
 • Provozování městského kamerového monitorovacího systému. Tento systém umožňuje efektivněji bojovat proti pouliční kriminalitě a velkou měrou přispívá k účinnému dohledu nad veřejným pořádkem ve městě.
 • Registrace jízdních kol. Protože krádeže jízdních kol je jedna z častých forem trestné činnosti, přistoupila městská policie k bezplatné registraci jízdních kol, která zvyšuje pravděpodobnost nalezení odcizeného kola a zjištění osoby, která kolo odcizila.
 • Informace pro veřejnost. Formou tiskových zpráv a prostřednictvím propagační vitríny poskytuje městská policie informační servis zaměřený na širokou veřejnost.
 • Spolupráce s organizacemi působících na poli prevence a volného času mládeže. Městská policie je jednou z organizací, které v Jihlavě působí na poli prevence kriminality a v rámci své činnosti spolupracuje i s jinými organizacemi při pořádání akcí na úseku prevence kriminality.
 • Prevence pro seniory. Jsou to zejména starší občané, kteří se často stávají obětí podvodných jednání a proto se městská policie ve svém programu prevence kriminality snaží v co největší míře informovat starší spoluobčany o možných rizicích. Zároveň je informuje o způsobech a možnostech, jak těmto situacím předcházet či jak je řešit.

 Rok 2012

ZŠ – 1.stupeň – 7 základních škol – x 2,5 třídy x 25 žáků – cca 440 žáků

ZŠ – 2.stupeň + SŠ - odučeno celkem 177 hodin x 25 žáků – 4425 žáků

Rok 2012 – celkem cca 4460 žáků

 

Rok 2013

MŠ -  61 tříd x 20 dětí – cca 1220 dětí

ZŠ – 1.stupeň – odučeno 230 hodin x 25 žáků / 5750 žáků / 2 – 2875 žáků

ZŠ – 2.stupeň – odučeno – 101 hodin x 25 žáků – 2525 žáků

SŠ – odučeno 61 hodin x 25 žáků – 1525 žáků

Rok 2013 – celkem cca 6930 žáků

 

Rok 2014

MŠ – cca 1300 dětí

ZŠ – 1.stupeň – 260 hodin x 25 žáků – 6500 žáků /2 – 3250 žáků

ZŠ – 2.stupeň – 200 hodin x 25 žáků – 5000 žáků/2 – 2500 žáků

SŠ – odučeno 80 hodin x 25 žáků – 2000 hodin

Rok 2014 – celkem cca 7750 žáků

 

Rok 2015

MŠ – 10 tříd x 20 dětí  - 200 dětí

ZŠ – 1.stupeň – 255 hodin x 25 žáků  - 6375 žáků /2 – 3187 žáků

ZŠ – 2.stupeň – 189 hodin x 25 žáků – 4725 žáků /2 – 2363 žáků

SŠ – 88 hodin x 25 žáků – 2200 studentů

Celkem  - 7950 dětí

 

Rok 2016

MŠ – 34 tříd x 20 dětí – 680 dětí

ZŠ – 1.stupeň – 289 hodin x 25 žáků – 7225/2 – 3612 žáků

ZŠ – 2.stupeň – 84 hodin x 25 žáků  - 2100/2 – 1050 žáků

SŠ – 49 hodin x 25 žáků – 1225 studentů

Celkem  - 6567 dětí

 

z.s. Bílý kruh bezpečí

Od roku 2012, kdy byla regionální pobočka v Jihlavě založena, do ledna 2017 uspořádala ve spolupráci s jihlavským odborem sociálních věcí pro ohrožené seniory celkově přes 30 besed. Jednalo se převážně o besedy k řešení problematiky domácího násilí a rizik spojených s podomním prodejem. Odhadovaný počet seniorů je asi 300 seniorů.

Na podzim 2016 byl rámci Týdne mobility ve spolupráci se Zdravím městem Jihlava uspořádán první ročník soutěže „S Bílým kruhem do bezpečí“. Jednalo se o soutěž pro předškolní děti s rodiči, kterým byly při akci poskytnuty základní informace k nejrůznějším rizikům ohrožující jejich bezpečnost. Akce se zúčastnilo 85 dětí.

Aktivity v oblasti prevence kriminality

z.s. Nebojte se policie

1. V období od roku 2011  do února roku 2017 z.s. Nebojte se policie v rámci projektu Prevence kriminality Městské policie Jihlava realizoval celkově 228 besed pro žáky devátých tříd ZŠ a žáky jihlavských středních škol na téma „Zvyšování právního vědomí mladých lidí“. Těchto besed se zúčastnilo přes čtyři a půl tisíce žáků.

2. Od roku 2013 z.s. Nebojte se policie realizuje  v roce 2017 již čtvrtý ročník „Policejní akademie“. Jedná se o projekt ke zvýšení pocitu bezpečí jihlavských seniorů. V rámci tohoto projektu bylo uspořádáno přes šedesát dvojhodinových besed a dalších patnáct besed bude realizováno v roce 2017. První tři ročníky absolvovalo takřka 300 seniorů starších 6o let. Na letošní ročník je přihlášeno 130 seniorů.

3. V období od 1.1.2015 do 30.6.2016 z.s. Nebojte se policie realizoval projekt „Případová manažerka pro ohrožené seniory“. Projekt byl určen k vyhledávání a následné pomoci osaměle žijících seniorů a k předcházení páchání kriminality na těchto seniorech.  V rámci projektu byla poskytnuta pomoc devíti stovkám seniorů.

4. V roce 2015 a 2016 byly uspořádány dva branné závody pro jihlavské seniory.  Tyto akce přispěly jednak ke zvýšení fyzické zdatnosti, ale i ke zvýšení znalostí v oblasti pravidel silničního provozu, zdravovědy a právního vědomí. Akcí se zúčastnilo přes 170 seniorů.

V roce 2016 byl realizován projekt "Případová manažerka pro opuštěné seniory". V rámci tohoto projektu byla poskytnuta odborná pomoc 654 seniorům. Navíc bylo uspořádáno osm besed pro seniorskou veřejnost, kterých se zúčastnilo přes 140 seniorů a dalších 80 seniorů se zúčastnilo poslední preventivní akce - Branného závodu pro seniory.  

 • 9.4.E Prevence kriminality ?
  2016 - 6567 dětí

Hodnota indikátoru:

Městská policie Jihlava – prevence kriminality

Sebehodnocení +1

Město aktivně působí v oblasti prevence kriminality kdy se snaží působit především na mladou generaci.

Hodnocení oponenta +1

Město realizuje řadu aktivit v oblasti prevence kriminality se zaměřením na ohrožené skupiny.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.4.E Prevence kriminality

Realizované preventivní aktivity – projekty v letech 2011 -2015:

 

V roce 2011 vznikla Informační kampaň  finanční gramotnosti k prevenci zadlužování domácností, jejímž cílem bylo  zprostředkovat veřejnosti, co se problematikou finanční gramotnosti rozumí. Celou  kampaň inicioval, koordinoval a materiálně zajistil odbor sociálních věcí a zdravotnictví, po odborné stránce spolupracovali pracovníci Občanské poradny. Byla vydána série článků v Kopřivnických novinách a ve spolupráci s Kabelovou televizí Kopřivnice vznikly 4 díly besed „Začarovaný kruh financí“1. díl2. díl, 3. díl, 4. díl.

Vznikl projekt Kurz sebeobrany pro seniory  dotovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto projektu  byly nakoupeny tatami a zrealizováno celkem 10 lekcí, kterých se zúčastnilo 25 seniorů. Senioři se rozhodli v kurzech 1x měsíčně dále pokračovat sami.

 

V roce 2012 byl schválen v orgánech města druhý Programu prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 -2013 v orgánech města. Probíhaly aktivity v rámci projektu podpořeného dotací Moravskoslezského kraje „Bludný kruh financí“ k prevenci zadlužování domácností. Hlavním předmětem projektu bylo vzdělávání v oblasti zadlužování domácností, s cílem předcházení nepříznivé sociální situace spojené se zadlužením, případně již takovou situaci pomoci řešit. V rámci projektu se uskutečnilo 5 přednášek pro různé cílové skupiny  (pro osoby ve věku od 16 do 26 let, seniory, rodiny a sociální pracovníky úřadu a organizací v Kopřivnici. Celkem bylo proškoleno 66 osob. Zároveň vznikla „Informační brožuru základů finanční gramotnosti“, která byla vydána v nákladu 1650 ks. Proběhla osvěta  veřejnosti prostřednictvím Kopřivnických novin a vznikly dva krátké reklamní loutkové spoty, které poukazují na úskalí spojená s uzavíráním nepromyšlených půjček a upozorňují na triky podomních prodejců. Preventivní klipy jsou k dispozici na těchto odkazech:

www.youtube.com/watch?v=LbYA1UoAEQw&list=UU-a2aoEiCBtCshcVNjUBLwg&index=1
www.youtube.com/watch?v=EKOEdv_4QZA&list=UU-a2aoEiCBtCshcVNjUBLwg&index=2

V rámci protidrogové prevence město zorganizovalo a finančně podpořilo ve spolupráci s Renarkonem třídílné výukové bloky v 6 třídách základních škol. Jednalo se o prožitkové programy zaměřené na komunikaci, vztahy, zdravý životní styl a drogy, dle zájmu jednotlivých tříd.

 

V roce 2013 pokračoval projekt „Bludný kruh financí“ k prevenci zadlužování domácností. Bylo  připraveno DVD s již zpracovanými videoklipy pro ZŠ a MŠ a byla jim poskytnuta brožura  „Bludný kruh financí“. Proběhla výtvarná soutěž pro mateřské školy na téma „Kde se berou peníze?“ s cílem otevřít otázku finanční gramotnosti již v mateřské škole, dostat tuto tématiku do rodin zadními vrátky, prostřednictvím dotazů a připomínek dětí.

Byl organizován pilotní prázdninový projekt „Teen In“ pro „náctileté“ k podpoře aktivního trávení volného času prostřednictvím nabídky zážitkových nízkonákladových aktivit pro neorganizované děti a mládež s cílem přimět děti a mládež ke smysluplné aktivitě. Celkem se uskutečnilo 7 akcí v měsíci srpnu 2013 se zapojením cca 500 osob. V rámci projektu „10 let s Vámi“ financovaného z Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji vzniklo instruktážní video o správném a bezpečném užívání cyklostezek a cyklotras Bezpečně na kole. 

 

V roce 2014 proběhla  Beseda „Šmejdi“ - besedy s odborníky, autory filmu Šmejdi a veřejností ve spolupráci s kopřivnickým kinem (12.3.2014). Byla zopakována informační Kampaň „Víte co právě teď dělá vaše dítě?" (4-7/2014). Ve spolupráci se spolkem „Máš čas?“ byl pro veřejnost zorganizován kulatý stůl na téma (Ne)bezpečí v kyberprostoru (25.11.2014).

V květnu vzniklo poradenské místo pro prevenci a léčbu drogových závislostí. Poradna je součástí terénního programu Renarkon a je otevřena veřejnost v prostorách Klubu Kamarád každý čtvrtek.

 

V roce 2015 proběhl projekt „Nedáme se aneb jak se nestát obětí“ - netradiční  vzdělávací preventivní program pro seniory, jehož cílem bylo informování seniorů v tématech souvisejících s předváděcími či podobnými akcemi, na kterých se mohou stát oběťmi protiprávního nebo nemravního jednání ze strany organizátorů či prodejců. Aktivita byla realizována formou tzv. Divadla Fórum. Představení se tematicky zaměřila na psychologické i socioekonomické hrozby předváděcích akcí.  Odborně byl projekt garantován PhDr. Romanou Mazalovou (autorka Šmejdů). Představení  podle předem dohodnutého scénáře nastudoval sestavený tým dobrovolníků. Divadelní představení mělo premiéru  22.9. 2015 premiéra v Kopřivnici  (45 seniorů). Další představení bylo  19.11.2015 v kulturním domě v Mniší s dopravou seniorů z Lubiny (62 seniorů, z toho cca 20 z Krhové).

 

V roce 2016 město realizovalo celoroční projekt pro mládež TOOP - Trestní odpovědnost a občanský průkaz. Prostřednictvím neformálního vzdělávání se mladí lidé seznámili s právy a povinnostmi držitele občanského průkazu. Projekt ukončila velká zábavně-vědomostní soutěž žáků devátých tříd kopřivnických škol. Na projektu se podíleli: odbor školství, oddělení sociálně právní ochrany odboru sociálního a Policie ČR. (https://www.youtube.com/embed/H1ZDmse3D84)

 • 9.4.E Prevence kriminality ?

Informační kampaně prevence jsou zaměřeny na širokou veřejnost – především čtenáře Kopřivnických novin a diváky Kabelové televize (sledovanost vysílání KTK je cca 60% - může  oslovit až 30 000 diváků z Kopřivnice a okolí)

 

Každé dva roky je sestavován plán prevence kriminality na nadcházející období, který je každoročně vyhodnocován. Součástí plánu prevence je vyhodnocení stávajícího (poslední: http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/3_Plan_prevence_2014_2015.pdf - vyhodnocení na str. 7-12)

 

Oblast prevence kriminality má své vlastní stránky, přístupné ze stránek města: http://prevence.koprivnice.org/aktuality/228.

 

Prevence kriminality - stručné informace, přehled subjektů a aktivit v Kopřivnici (viz příloha č. 16)

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení situace. K oblasti prevence je přistupováno dlouhodobě komplexně. Úkoly z oblasti prevence jsou řešeny v různých strategických dokumentech města. Ve městě funguje řada subjektů, které dlouhodobě pozitivně působí v oblasti prevence a to jak přímo tak nepřímo a město tyto organizace podporuje.

Hodnocení oponenta +2

Město věnuje prevenci kriminality značnou pozornost. Preventivní aktivity jsou cíleny na různé rizikové skupiny a na zvyšování povědomí a informovanost obyvatel.

...přehled aktuálních kompletních Auditů