• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

9 Sociální prostředí

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí. Ve sledovaném období se podařilo zvýšit a po té udržet objem alokovaných finančních prostředků:

2012 – 350.000,- Kč

2013 – 500.000,- Kč

2014 – 500.000,- Kč

2015 – 500.000,- Kč

2016 – 500.000,- Kč

2017 – 500.000,- Kč

2018 – 500.000,- Kč

2019 – 500.000,- Kč

Město spravuje bytový fond obce s počtem 740 bytů v souladu Mechanismem hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. V posledních dvou letech se podařilo udržet bytový fond na stejné úrovni. Město má k dispozici 303 bytů zvláštního určení v domech s pečovatelkou službou, 16 bytů zvláštního určení - bezbariérových bytů a 19 bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Tento počet by se měl v průběhu roku doplnit o 1 byt, abychom se dostali na předchozí počet  20 bytů.

Statutární město Jihlava realizuje od října 2019 projekt „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“, pro který bylo vyčleněno 12 bytů. https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=537268

Město v roce 2019 navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci této spolupráce byl vytvořen Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441, který řeší oblasti bydlení, bezpečnosti a občanského soužití, zdraví, zaměstnanosti a oblast dluhů. V roce 2020 byl zpracován hodnotící dokument Akční plán sociálního začleňování pro rok 2020 v Jihlavě.

V roce 2019 byly podány, v návaznosti na Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, žádosti o podporu projektů: Jednotné místo pro bydlení Jihlava a Zavedení asistentů prevence kriminality, a jejich realizace byla zahájena v roce 2020.

Město Jihlava má pro sociální oblast vytvořen dokument Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=513397. V roce 2020 byla zahájena tvorba projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava“, který v roce 2022 nahradí stávající komunitní plán.

Na území města působí 47 nestátních neziskových organizací v sociální oblasti, které město pravidelně finančně podporuje. Za tímto účelem je vytvořen Dotační program statutárního města Jihlavy na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti, který byl schválen ZmJ dne 5. 2. 2018. Objem rozdělovaných finančních prostředků se každoročně zvyšuje:

2017 – 4.000.000,- Kč

2018 – 5.000.000,- Kč

2019 – 5.900.000,- Kč

2020 – 9.000.000,- Kč

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Prosím o vyplnění popisné části, pokud možno konkrétně s odkazem na vývoj dané problematiky a její plánovaný vývoj. Pokud se město opírá o nějaou koncepci, uvést ji a zmínit způsob její geneze a aktuální vztah k realizaci či naplnění. Zajímavá je i spolupráci s jinými obcemi, aktéry veřejného života a samozřejmě neziskovým sektorem či poskytovateli sociálních služeb.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Situace je stabilní a město je schopno reagovat na nenadále situace osob v tíživé životní situaci operativně. V oblasti zmírňování chudoby spolupracuje s řadou sociálních služeb a finančně je podporuje. Snaží se i o rozvoj sociálních služeb v návaznosti na změny potřeb občanů, tak aby odpovídaly nejnovějším trendům právě v oblasti sociálního bydlení, tzv. bydlení především. Ve městě či v okolí jsou poskytovány všechny důležité sociální služby, které poskytují nejen základní a odborné poradenství, ale také nouzové ubytování či pomoc při udržení si bydlení. Osvědčil se systém vícestupňového sociálního bydlení (noclehárna, azylové domy, městská ubytovna, sociální byty),  který spolu s novým projektem Prevence bezdomovectví v Kopřivnici zajišťuje možnost bydlení i v krizových situacích. Postupně se snižuje počet velmi chudých domácností, což je důsledek velmi nízké míry nezaměstnanosti v regionu.  Díky systémové práci odboru města (majetku a sociálního) s dlužníky se daří snižovat zadlužené nájemníky a umožnit jim setrvat ve stávajícím bydlení (snížil se počet podaných žalob na dlužné nájemné a počet exekučně vyklizených bytů). Díky vysoké míře zaměstnanosti se snižuje počet nízkopříjmových domácností, ale přibývá počet osob v exekuci. Stále lze usuzovat z poradenské činnosti na vysokou zadluženost domácností, na kterou město dlouhodobě reaguje různými preventivními programy.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Kopřivnice je schopno postarat se o své obyvatele, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci. Za tímto účelem mimo jiné každoročně vyčleňuje finanční rezervy a rovněž financuje činnost krizového koordinátora. Ve spolupráci s neziskovým sektorem uplatňuje systém vícestupňového bydlení a nabízí široké spektrum možností bydlení či ubytování pro osoby a domácnosti v krizových situacích (noclehárna, azylový dům, ubytovna, sociální byty, krizový byt). Kromě toho město poskytuje zvýhodněné bydlení například i seniorům či osobám se zdravotním postižením, přičemž nabídka bytů je ve vztahu k potřebám poptávky dostatečná. Trend ve vývoji sociálně potřebných domácností byl ve městě v posledních třech letech pozitivní a došlo ke stabilizaci počtu předlužených osob, kterým město poskytuje odborné sociálně poradenské služby.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se věnuje otázce koncepce sociálního bydlení.

Město disponuje byty v Domech s pečovatelskou službou (66 bytů) a byty (500 bytů na 12 tisíc obyvatel), které přiděluje podle Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města. Město má stanoveny prioritní skupiny.

Na území města působí celá řada neziskových organizací, které pomáhají občanům překonávat obtížné životní a sociální situace. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se věnuje otázce koncepce sociálního bydlení.

Město disponuje byty v Domech s pečovatelskou službou (66 bytů) a byty (500 bytů na 12 tisíc obyvatel), které přiděluje podle Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města. Město má stanoveny prioritní skupiny.

Na území města působí celá řada neziskových organizací, které pomáhají občanům překonávat obtížné životní a sociální situace. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby. Má vyčleněné rezervy, kdy dochází k navyšování finanční částky z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí nebo ve chvíli, kdy jim nedostačují finance v pobytovém zařízení. V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Vedle již zavedených bytových možností pro klienty  – Azylový dům, ubytovna, noclehárna nově vznikl Komunitní dům -  bydlení pro jednotlivce, partnery a manželé středního nebo seniorského věku, tzn. osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb, vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. A  nově vybavenou bytovou jednotku nábytkem na ubytovně, která  slouží pro krizové umístění klientů na omezenou dobu, ale nejedná se o krizovou službu v režimu zákona.

Ve městě dochází k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností. V podstatě u všech cílových skupin existuje propojený problém práce-bydlení-dluhy.  Město Chrudim uzavřelo s Agenturou pro sociální začleňování  memorandum o spolupráci, Aby bylo možné nastavit udržitelné funkční mechanismy, bylo nutné rozpracovat oblast bydlení do větší hloubky v rámci tematického šetření. Byl vypracován Tematický výzkum o bydlení v Chrudimi ve spolupráci s Univerzitou Pardubice

Pro ověřování cílů byl obnoven oficiální statut pracovní skupiny Koncepce propustného bydlení, ve které  byli  průřezem zástupci neziskových organizací, které se zabývají bydlením a  problémy s bydlením všech dotčených cílových skupin.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Celkově velmi kvalitně zpracováno. Doplněno, přesně vykresluje aktuální stav a situaci včetně aktivního hledání odborného řešení ve spolupráci s dalšími subjekty, podloženo kvalitním výzkumem.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Služby v oblasti azylového bydlení a služby poradenské v oblasti zadluženosti má město zajištěny prostřednictvím NNO a hodnotí je jako velmi efektivní. Město si je vědomo nedostatků v oblasti bytové problematiky ohrožených sociálních skupin a snaží se je řešit podporou soc. služeb, zejména azylových domů.
V současné době je jedním z důležitých opatření připravovaný projekt startovacích bytů, jehož projektová příprava bude zahájena v roce 2018 a bude podána žádost o podporu projektu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je dlouhodobě stabilní situace, Litoměřicko si udržuje nadprůměrně dobrou pozici v rámci regionu. Pozitivní vývoj, kdy město nejenže udrželo zavedená opatření, ale iniciovalo nové i intervence ve prospěch sociálně potřebných, lze pozorovat i mezi roky 2015 a 2017. Pozitivně hodnotit lze vizi a připravenost města věnovat se v následujících letech problematice sociálního bydlení.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.1.1 Vytváří obec ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rozpočtu města jsou kontinuálně vyčleněny finanční prostředky k zajištění přípravy na krizové situace, řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Poslední navýšení těchto prostředků proběhlo v roce 2013. Finanční prostředky jsou alokovány v takové výši, aby bylo možné operativně nastavit a zajistit potřebnou pomoc případným obětem neštěstí nebo mimořádné situace. Pro nenadálé případy je rovněž možné využití Fondu rezerv a rozvoje, případně rozpočtovou rezervu.

Město Jihlava systematicky dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb, které dokáží s klienty v krizových situacích efektivně pracovat, včetně zajištění ubytování, ošacení atd. Tyto organizace jsou tak dalším z nástrojů účinné pomoci občanům města v případě nenadálých události.

Struktura a činnost organizací je specifikována v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy https://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-nbsp-mestejihlave/d-333816

Nestátní neziskové organizace podávají své požadavky o finanční prostředky, ať již na sociální služby či ostatní aktivity a činnosti, v souladu s novým Dotačním programem statutárního města Jihlavy na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti, který je platný od ledna 2019. Žádostmi nestátních neziskových organizací se na svých jednáních zabývá Komise pro neziskovou a sociální oblast, která dává svá doporučení Radě města Jihlavy či Zastupitelstvu města Jihlavy. Zpětná vazba v případě schválené dotace spočívá v předkládání vyúčtování a také výročních zpráv.

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  Rozpočet města Jihlavy Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy

Výše alokované částky:

2017 - 500 000,- Kč

2018 - 500 000,- Kč

2019 - 500 000,- Kč

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí. Ve sledovaném období se podařilo udržet stejnou výši alokovaných finančních prostředků.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Bez námitek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Pro zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu města Kopřivnice byla v rozpočtu města vyčleněna na činnost krizového koordinátora (ORJ 20) v roce 2017 částka  100.000,- Kč, v roce 2018 a částka 130.000 Kč, pro potřeby ochrany obyvatelstva 50.000 Kč v roce 2018, 2019. Od roku 2019 je v rozpočtu města rezerva pro krizové řízení – 500.000 Kč. Na tuto novou položku (poprvé v roce 2019) zařazují ústřední orgány státní správy, kraje a obce finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a kraje a obce též na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., a to jen v rozpočtu (novela rozpočtové skladby schválená v 12/2018).

V případě mimořádných událostí (požár, povodně apod.) lze žádat Radu města o výjimečnou pomoc.

Ve městě funguje řada sociálních služeb, které pomáhají klientům v krizové situaci (azylový dům, noclehárna, terénní program), dále máme městskou ubytovnu, kde jsou přijímáni i klienti ve spolupráci s sociálními pracovníky obce. Armáda spásy ve spolupráci s městem má od roku 2018 k dispozici tzv. krizový byt (vybavený byt, který je k určen klientům na max. dobu 3 měsíců v krizové situaci), organizace nabízejí pomoc ve formě sociálního šatníku a od roku 2018 mohou klienti využít potravinovou banku (jedná se nejen o potraviny, ale také hygienické potřeby apod.), jejiž činnost zašťiťuje v našem městě Armáda spásy. V případě potřeby řešení mimořádných neštěstí (např. požár domu), je schopna poskytnout mimořádnou finanční pomoc taktéž Charita Kopřivnice, která pro tyto účely využívá prostředků z Tříkrálové sbírky a jejich poskytnutí je konzultováno s pracovníky odboru sociálních věcí zdejšího úřadu.

Pro osoby bez přístřeší je zpracován Zimní krizový plán (viz. 9.1.2) pro extrémní klimatické podmínky (viz příloha č. 1) 

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  Finanční položky v rozpočtu města v rámci krizového řízení - ORJ 20

Činnost krizového koordinátora:

2017 ……. 100.000,- Kč,

2018 ……. 130.000,- Kč,

2019 ……. 130.000,- Kč.

Pro potřeby ochrany obyvatelstva:

2017 ……. 50.000,- Kč,

2018 ……. 50.000,- Kč,

2019 ……. 50.000,- Kč

Od roku 2019 je v rozpočtu města rezerva pro krizové řízení – 500.000 Kč.

web mimořádné události

rozpočet

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Vyčleněním rezervy pro krizové řízení došlo k výraznému posunu z hlediska finanční připravenosti na řešení krizových situací. Město je schopno na nenadále situace operativně reagovat a zároveň podporuje řadu organizací, které pomáhají lidem v nouzi.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město vyčleňuje finanční rezervy pro případ potřeby řešení krizových situací a ochrany obyvatelstva, navíc financuje činnost krizového koordinátora.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město je schopno reagovat na případnou vzniklou situaci co nejdříve. Potřebnou finanční částku je schopno uvolnit z rezerv. Je možné také požádat o dar radu města.

V oblasti krizového řízení je v rozpočtu města každoročně vyčleňována částka 50.000,- Kč danému účelu. Celkově se vychází ze skutečnosti, že v rezervě je dostatek finančních prostředků na pokrytí případných nákladů řešení krizových situací a tudíž je částka 50.000,- Kč na přípravu a řešení krizových situací dostačující. Krizové situace pomáhají řešit i nestátní neziskové organizace působící ve městě, které město podporuje a které dokáží s klienty v krizových situacích efektivně pracovat a jsou tak jedním z nástrojů účinné pomoci občanům města v případě nenadálých událostí.

Město Velké Meziříčí má vytvořenou rezervu ve svém rozpočtu 2020 na krizová opatření ve výši 500 tis. Kč (§5213). Ta slouží pro případné výdaje vyvolané nouzovým stavem (např. v letošním roce COVID). Jsou z ní realizovány výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení vzniklých krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Krizové situace pomáhají řešit i nestátní neziskové organizace působící ve městě, které město podporuje a které dokáží s klienty v krizových situacích efektivně pracovat a jsou tak jedním z nástrojů účinné pomoci občanům města v případě nenadálých událostí (např. poskytnutí oblečení, lůžkovin, potravin aj.). Nejčastěji se jedná o Záchrannou charitní síť Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má s těmito organizacemi navázanou úzkou spolupráci a situace se tak může pružně a rychle řešit.

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  Ano

V oblasti krizového řízení je každoročně v rozpočtu města vyčleňována částka 50.000,- Kč danému účelu. Celkově se vychází ze skutečnosti, že v rezervě je dostatek finančních prostředků na pokrytí případných nákladů řešení krizových situací a tudíž je částka 50.000,- Kč na přípravu a řešení krizových situací dostačující. Nejedná se o všeobecně známou informaci, ale město by v těchto případech jednalo operativně a ke každému případu přistupovalo individuálně.

Krizové situace pomáhají řešit i nestátní neziskové organizace působící ve městě, které město podporuje a které dokáží s klienty v krizových situacích efektivně pracovat a jsou tak jedním z nástrojů účinné pomoci občanům města v případě nenadálých událostí. Nejčastěji se jedná o Charitní záchrannou síť Oblastní charity Žďár na Sázavou, jejíž pracovníci úzce spolupracují se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví tak, aby se situace řešila pružně a rychle.

Město má obecný přehled o osobách se sociálním znevýhodněním, a to v souvislosti s agendou vedenou odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město je schopno na nenadálé situace operativně reagovat. Také podporuje řadu organizací, které efektivně pomáhají lidem v nouzi.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má vyčleněnou rezervu pro řešení krizových situací obyvatelstva a v případě potřeby je připraveno operativně reagovat.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Odbor sociálních věcí má vyčleněnou částku, která je určena pro případ mimořádné události.  V posledních letech jsme částku zvýšili, ale naštěstí nemuseli využít.  V některých případech jej využíváme pro klienty, kteří mají svůj malý důchod. Nedosáhnou na příspěvek na péči nebo mají nárok jen na nejnižší stupeň a bohužel mají omezený i doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí a nedosáhnou na pobytovou službu a nechceme využívat neregistrovaná sociální zařízení.  Ve chvíli, kdy se zhorší např. zdravotní stav klienta a nehodí se ho umístit do noclehárny, příp. ubytovny, můžeme ho  podpořit menší finanční částkou na doplacení pobytové služby než se najde jiné řešení. Hovoříme  zde o klientech, kteří spadají  dlouhodobě k sociálně slabým.

Za Odbor krizového řízení má město vyčleněné finanční prostředky nezbytné pro řešení mimořádných událostí v rámci rozpočtu města v kapitole 259 - krizové řízení, kde je částka pro zajištění stravy a služby, a to jak pro klienty, tak i pro zasahující jednotky hasičů v katastru města. Služby se týkají např. zajištění dopravy pro postižené, odvoz nezbytného odpadu, zajištění nezbytné techniky atd. Dále v kapitole 249 civilní ochrana je vyčleněná částka, za kterou jsou nakupovány prostředky a materiál pro nouzové přežití.  Město disponuje sadou 50ti skládacích postelí, spacích pytlů s vložkou, prostěradel, dekami, zimními bundami, montérkovými saky, spodním prádlem, tričky, ponožkami, obuví do budov, mýdly, vložkami, toal. papíry apod. Ze strany Odboru krizového řízení probíhá  proškolování členů krizového týmu, které je složeno z pracovníků Odboru sociálních věcí pro zajištění evakuace a nouzového ubytování obyvatelstva.

Dále ve chvíli mimořádné situace nám následně pomáhají sociální neziskové organizace, které se zaměřují na materiální pomoc  a mohou veřejnosti nabídnout přes ubytování, oblečení, stravu a vše potřebné a to v dostačující kvalitě. I pro tyto příležitosti má nezisková organizace provozující noclehárnu připravené matrace, které lze použít na určitou potřebnou dobu. 

Potravinová banka, je využívána během roku, ale je možné ji využít i v těchto případech. 

Sociální šatník realizuje Český červený kříž, ale při noclehárně a v rámci odboru sociálních věcí jsou menší šatníky, které se používají celoročně a jsou připravené reagovat na mimořádnou událost. 

Během roku spolupracujeme v této oblasti s Úřadem práce a dalšími neziskovými organizacemi na jednotném postupu při vydávání šatstva. Je to z důvodu toho, kdy sociální šatník může nabídnout oblečení a spotřební materiál pro rodiny. Rodina tímto nemusí žádat o mimořádný příspěvek - tzn. souhlas s vydáváním věcí ze šatníku má na starosti sociální pracovník MěÚ, který vystavuje rodině potvrzení, kolik ks si může klient vyzvednout. Tímto je zamezeno prodávání či plýtvání oblečení (jedna rodina si nemůže opakovaně vyzvedávat donekonečna např. zimní bundy). Tímto je zamezeno podávání žádostí na ÚP na nákup těchto věcí.

Skladové prostory, kterými disponuje Odbor sociálních věcí, je aktivita, kam mohou obyvatelé Chrudimě přinést vše, co je ještě použitelné a nepatří do sběrného dvora (stoly, židle, postele, obývákové stěny, mikrovlnky, školní batohy atd.). Na toto vybavení dochází ve chvíli, kdy byly využity všechny možnosti získání finančních prostředků přes Úřad práce. Tady se hlavně bavíme o klientech, kteří jsou na dávkách hmotné nouze a již mají své nároky vyčerpané nebo opakovaně žádají na stejné vybavení. Tyto zásoby jsou používané také přes celý rok, ale mohou být i podporou pro případné nenadálé situace.

Všechny tyto možnosti, které město má, by nefungovaly, pokud by nedocházelo k jasně vydefinovaným pravidlům a postupům mezi všemi složkami, které jsou k dispozici. Praxe nám ukazuje důležitost strukturace všech činností a  všude přítomna jednotnost působení na klienta má velký úspěch. Zkracuje se tím celková časová dotace projednávání s klientem. Neznamená to, že s ním pracujeme míň času, ale ve chvíli, kdy všichni hovoříme jednotně, informace jsou stejné, nemusí docházet k opakovaným konzultacím.   Tímto zároveň dochází k šetření finančních nákladů na službu.

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  Výše alokované částky (Kč) Za OSV: 2016 - 2018 - 60.000Kč Za Krizové oddělení: Na kapitole 249 - 2016 - 2018 - 80.000Kč Na kapitole 259 - 2016 - 2017 - 30.000Kč 2018 - 80.000Kč 2016 - 2018 - 110.000Kč 2016 - 2018 - 40.000Kč 2016 - 2017 - 77.000Kč 2018 - 1
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí nebo ve chvíli, kdy jim nedostačují finance v pobytovém zařízení.

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby.

V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb.

Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Město nedisponuje byty pro neplatiče, ale disponuje ubytovnou.

Město ve spolupráci s Úřadem práce a NNO  spolupracuje na vytvoření pravidel vzájemné komunikace v oblasti podpory bydlení z důvodu jednotného působení na klienta.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek a námětů.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

 

Město pružně reaguje na vznikající potřeby a má dostatečné vyčleněné zdroje při nečekané události. Tato částka je uvedena v rozpočtu pod kap. 09.

Krizové řízení

Od roku 2012 byla v rozpočtu města vyčleňována částka 30 000 Kč danému účelu.
Od roku 2017 se částka zvýšila na 50 000 Kč. Celkově se vychází ze skutečnosti, že v rezervě je dostatek finančních prostředků na pokrytí případných nákladů řešení krizových situací, a tudíž je částka 50 000 Kč na přípravu a řešení krizových situací dostačující. Krizové situace pomáhají řešit i nestátní neziskové organizace působící ve městě. Více viz indikátor 9.4.2 Krizové řízení obce.

Rozpočet města http://litomerice.imunis.cz/Rr

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.1.A:

od roku 2012 - 30 000 Kč v rozpočtu města

od roku 2017 - 50 000 Kč v rozpočtu města

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V roce 2012 byla vytvořena v rozpočtu města nová položka – příprava na krizové situace. Město je schopno řešit tuto problematiku ze své rozpočtové rezervy.
V roce 2017 byla navýšena. V případě potřeby spolupracují při zajištění péče o občany města s NNO.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má ve svém rozpočtu finanční rezervy pro potřeby náhlé pomoci obětem neštěstí. Ve sledovaném období byla tato částka navýšena z 30 na 50 tis. Kč. Město má dlouhodobě zavedený a propracovaný systém krizového řízení, do kterého je zapojeno mnoho subjektů. Samospráva tak je připravena efektivně reagovat na krizové situace dopadající na obyvatele.

 

9.1.2 Má obec v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek (dříve občanské sdružení), NNO, církev apod.)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Jihlava postupuje při obhospodařování bytového fondu v souladu s Mechanismem hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, který upravuje postup při pronajímání volných městských bytů. V rámci tohoto mechanismu jsou vyčleněny Byty zvláštního určení tj. byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob. Další prioritní skupinou bytů jsou Byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Při rozhodování o přidělení bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením je jedním z podkladů sociální šetření, které provádí odbor sociálních věcí v rámci realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování v souladu s ustanovením § 92 písm d) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Přednostně jsou poskytovány byty do nájmu těm žadatelům, u kterých odbor sociálních věcí vyhodnotí na základě šetření, že jejich bytová nebo sociální situace je nejvíce nepříznivá, hodná zvláštního zřetele.


Město vede evidenci žádostí o byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou a o byty zvláštního určení – bezbariérové byty. U bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou bylo ke konci února 2020 v pořadníku neuspokojeno 55 žadatelů. U bytů zvláštního určení bezbariérových bytů byla ke stejnému datu ve vyřizování jedna žádost o poskytnutí bytu, další v pořadníku nejsou. Město má k dispozici 303 bytů zvláštního určení v domech s pečovatelkou službou, 16 bytů zvláštního určení - bezbariérových bytů a 19 bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Tento počet by se měl v průběhu roku doplnit o 1 byt, abychom se dostali na předchozí počet  20 bytů .

Město Jihlava má vyčleněný jeden kompletně zařízený byt  velikosti 110,47 m2, 3+1 pro zajištění bydlení osob  na přechodnou dobu v případě postižení mimořádnou události (přírodní katastrofa, požár).

Město Jihlava nadále finančně podporuje Azylový dům pro muže a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Naděje pro život, které provozuje Středisko křesťanské pomoci Jihlava. Zařízení poskytují přechodné a nouzové ubytování a pomoc osobám, které se ocitly v krizové životní situaci v souvislosti se ztrátou domova. Kapacita azylového a krizového bydlení v podstatě odpovídá současným potřebám, tj. pro muže 19 lůžek a pro ženy 33 lůžek. V oblasti azylového bydlení pro ženy a matky s dětmi i nadále dochází nárazově k převisu poptávky nad reálnou kapacitou. Tuto skutečnost však ovlivňují různé periodické, časové či sezónní vlivy. V průběhu r. 2019 došlo k významnému navýšení kapacity pobytové sociální služby azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi (Azylové ubytování Jihlava). Nová kapacita je 43 lůžek a 11 bytových jednotek či ubykací. S ohledem na právní předpisy a druh služby je služba přístupná i pro občany mimo Jihlavu,  prakticky však převažují občané Jihlavy a území ORP a Kraje Vysočina. Proces výběru zájemců je interním postupem poskytovatele sociální služby, v něm poskytovatel upřednostňuje občany Jihlavy. Avšak s cílem ošetřit ne/diskriminaci, byť jen zeměpisnou, a s ohledem na obecnou legislativu vč. evropské, poskytovatel sociální služby pohlíží nejen na trvalý pobyt v Jihlavě, nýbrž i na tzv. středisko životních zájmů (osoba nemá trvalý pobyt v Jihlavě, ale dlouhodobě zde žije, pracuje, je v Jihlavě daňovým rezidentem, má děti v místní škole…). Kapacita Azylového ubytování Jihlava je rozdělena nyní takto: 3 lůžka pro samotné ženy + 40 lůžek pro rodiny s dětmi, což zahrnuje jak osamělé rodiče s dětmi, tak celé rodiny s dětmi.

Statuární město Jihlava se snaží koncepčně řešit celou otázku sociálního bydlení. Za tímto účelem navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a Platformou pro sociální bydlení. V roce 2019 se město rozhodlo přistoupit k realizaci projektu Bydlení především – Testování konceptu Housing First v Jihlavě. 

V případě potřeby řeší v akutních případech odbor sociálních věcí poskytnutí ubytování s privátními ubytovnami.  


Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace realizuje projekt Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě. Cílem projektu je podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením, která je uskutečňována poskytováním sociální služby chráněné bydlení, individuálnější péčí pracovníků v sociálních službách a aktivizací klientů. Po dobu 3 let bude podpořena nová sociální služba komunitního typu v Jihlavě - chráněné bydlení pro 8 osob se zdravotním postižením.


Město Jihlava v rámci integrované strategie - Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace - má stanoven specifický cíl 1.3. – Udržovat sociální soudržnost, rozvíjet sociální služby a aktivity v oblasti sociálního začleňování a místní zaměstnanosti, opatření 1.3.1 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb.

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy Komise pro neziskovou a sociální oblast Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy
Komise pro neziskovou a sociální oblast
Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město spravuje bytový fond obce v souladu Mechanismem hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy.  Město disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Město podporuje nestátní neziskové organizace, které zajišťují alternativní bydlení.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Téma bytového fondu a jeho nastavení pro různé sociální situace je dobře nastaveno. Příliš není z odpovědi patrný další rozvoj. Pokud u azylového bydlení pro ženy s dětmi je převis poptávky nad nabídkou, je otázkou, jak tuto situaci koncepčně řešit. Současně se nabízí otázka, zda využívají těchto služeb pouze občaně Jihlavy, či ze správního území OPR nebo dokonce i  z jiných ORP v rámci spolupráce či alokace..

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město disponuje vícestupňovým modelem bydlením, které je zajišťováno jak v městských zařízeních, tak v zařízeních jiných organizací a je tvořeno noclehárnou, azylovými domy, městskou ubytovnou a posledním stupněm je  sociální bydlení v programu prevence bezdomovectví včetně krizového bydlení.

Noclehárna a azylový dům, obojí pro muže i ženy (provozovatel Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.). V noclehárně je k dispozici 15 lůžek. Pro osoby bez přístřeší je zpracován Zimní krizový plán (Příloha č. 1 – viz. 9.1.1), který řeší možnost jejich ubytování (přenocování) v období extrémních klimatických podmínek a počet lůžek je dle potřeby navýšen nad běžnou kapacitu noclehárny. Pro případ potřeby je krizový koordinátor  připraven poskytnout materiál (zejména karimatky  a spacáky). Azylový dům má kapacitu 25 lůžek, je zde možné ubytovat  i klienty se zdravotním omezením (1 byt je bezbariérový). Město je schopno pružně reagovat na případné krizové  situace.

Ubytovna Pod Červeným kamenem (provozovatel Město Kopřivnice)

- 1. NP a 1. PP slouží jako turistické patro (ubytovna) pro širokou veřejnost, má samostatný vchod a řídí se turistickým ceníkem, kdy max. kapacita je 40 lůžek,

- 2. , 3. a 4. NP – ubytovna v režimu vícestupňového bydlení  – 2 garsonky + 24 dvoupokojových jednotek (se soc. zařízením) + kuchyň společná pro každé patro.

- ubytovnu zřídilo město s cílem umožnit lidem s trvalým pobytem v Kopřivnici a místních částech (nebo lidem pracujícím na území města Kopřivnice) v přechodné sociální krizi získat zpět bydlení, které z různých důvodů ztratili a umožnit jim začlenit se zpět do běžné společnosti. Zájemci  musí splnit předem daná kritéria (např. aktivně řešit svoje dluhy, aktivně spolupracovat s určitou sociální službou, se sociálními pracovníky odboru soc. věcí, být motivován k návratu do běžného života).  Ubytovna se řídí svými vlastními pravidly a ubytovacím řádem.

Město má ve vlastnictví celkem 788 standardních nájemních bytů a 120 bytů zvláštního určení. Problematika bydlení v městských bytech je ošetřena „Pravidly pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“ (viz Příloha č.2 – dostupná na: http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/pravidla/pravidla_byty_2018.pdf platná do 31.12.2019 a nová účinná od 01.01.2020 - http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/pravidla/pravidla_byty_2020.pdf)), kde jsou nastaveny jasné podmínky pro přidělování bytů. V rámci těchto pravidel (2018), vedle běžných bytů, je řešeno přidělování sociálního bydlení a bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením v bytech zvláštního určení. Do sociálního bydlení jsou zařazovány byty o velikosti 0+1,0+2 a 1+1, které se vrátí městu jako nezadlužené. Do seznamu žadatelů jsou zájemci zařazováni na základě stanovených ukazatelů bodového hodnocení sociálního odboru, který hodnotí zejména stávající bytovou situaci, zdravotní stav, finanční a sociální situaci. V případě potřeby je město schopno reagovat na nenadálou či jinou zřetelehodnou situaci i mimořádným přidělením bytu na základě výjimky. S účinností nových pravidel_2020 o každé žádosti a její zařazení do pořadníku rozhoduje Rada města Kopřivnice, která rovněž řeší výjimky o zajištění bytu (především ze sociálních důvodů žadatele).

 Pro projekt Prevenci bezdomovectví v Kopřivnici (sociální bydlení) město ze svého bytového fondu postupně vyčlenilo 15 bytových jednotek na území města, které pronajalo Armádě spásy s právem podnájmu pro klienty projektu Prevence bezdomovectví v Kopřivnici. Součástí projektu je zajištění sociální práce s klienty, a to prostřednictvím sociální služby terénní programy. Tato sociální služba nabízí svou pomoc nejen klientům 15 bytů v rámci projektu Prevence bezdomovectví, ale také dalším zájemcům z řad občanů města s cílem předcházet ztrátě bydlení či pomoc při zajištění bydlení, a samozřejmě dalších činností sociální práce s tímto související. Do Projektu bydlení jsou zařazovány byty převážně o velikosti 1+1. O bydlení v tomto typu bydlení rozhoduje tzv. poradní sbor (sbor osob složený ze sociálních pracovníků odboru sociálních věcí a armády spásy, pracovníků oddělení bytové správy) na základě žádosti zájemce, který je v nepříznivé sociální situaci a nedosáhl by na nájemní bydlení poskytované městem. Program prevence bezdomovectví  byl na území města zaveden od 1.1.2018, zároveň s tím byl zřízen jeden krizový byt (vybavený byt), kde mohou v případě nenadálé situace bydlet lidé až tři měsíce.

Sociální služba provozovaná Armádou spásy  nahradila zaniklý Azylový dům Salus (pro matku s dětmi). Město se rozhodlo změnit způsob pomoci pro rodiny bez přístřeší. Rodiny, ale také jednotlivci, či bezdětné páry, tak mohou bydlet v nájemním bydlení sami pod dohledem a za spolupráce Armády spásy.

Prevence bezdomovectví  pomáhá rodinám s dětmi, jednotlivcům či párům ohroženým sociálním vyloučením a ztrátou bydlení. Zhruba polovinu bytů zapojených do projektu obývají rodiny s dětmi a zbytek jednotlivci. Díky tomu, že služba není situována v jednom místě, ale probíhá v různých bytech po celém městě, nedochází ke koncentraci případných problémů v jedné lokalitě. Sociální služba terénní programy projektu Prevence bezdomovectví je určena všem plnoletým lidem, kteří jsou schopni se o sebe sami postarat, ale zároveň jsou ohroženi ztrátou bydlení. Přednostně jsou přidělovány byty rodičům s dětmi, kterým by hrozilo, že skončí na ubytovně či bez zajištěného bydlení.  Služba je primárně zaměřena na osoby v ubytovnách, azylových domech či noclehárnách, kteří mají zájem nechat si pomoci na cestě k samostatnému bydlení. Klienti služby získávají podnájemní smlouvu na byt, který mohou za předpokladu dodržování vnitřních pravidel služby užívat, kromě toho je jim k dispozici sociální pracovník, který pomáhá řešit celou řadu životních situací. Přístup ke každému z klientů je zcela individuální a nastavený podle jeho potřeb. Cíl je u všech stejný, pomoci lidem získat takové dovednosti a návyky, ale i prostředky na kauci, aby na konci mohli získat klasickou nájemní smlouvu na obecní byt. Klient, který službou projde úspěšně, se tak nikam nestěhuje, ale stane se nájemcem obecního bytu, který užívá, „stěhuje“ se naopak sociální služba do jiného uvolněného bytu někde ve městě. Doba, po jakou klienti podporu sociálních pracovníků potřebují, se může velmi lišit (2-5 let).

Na území města jsou  soukromé ubytovny – jedná se o cca 2 objekty.

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  využití ubytovacích kapacit

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=byty-mesta-koprivnice

Využití kapacity noclehárny  SSSmK, p.o.:

rok

Kapacita – počet lůžek

Obložnost v %

2017

15

36,64

2018

15

39,67

2019

15

48,91

 

Využití kapacity azylového domu SSSmK, p.o.:

rok

Kapacita – počet lůžek

Obložnost v %

2017

25

75,19

2018

25

87,04

2019

25

71,87

 

Poměr nabídky a poptávky v % - Ubytovna Pod Červeným kamenem:

rok

nabídka

poptávka

2017

30

44

2018

10

22

2019

16

27

 

Procento vrácených bytů nabídnutých do sociálního pořadníku:

rok

Přiděleno v režimu sociální - počet

2017

25

2018

29

2019

22

 

Využití služby prevence bezdomovectví, počet osob

rok

Celkem počet osob

jednotlivci

Rodina a děti

2018

33

8

5

2019

46

10

10

 

Využití krizového bytu

rok

Celkem počet osob

Průměrná délka pobytu

2018

5

3 měsíce

2019

10

3,5 měsíce

 

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V krizové situaci je město schopno žadatele zajistit ihned prostřednictvím ubytování na ubytovně města či rozhodnutí RM o přidělení bytu na základě výjimky.

Spolupracující osoby mohou získat sociální byt  v rámci prevence bezdomovectví, nenadálé  situace  je  nově možno řešit přechodným bydlením v krizovém bytě. Kapacita noclehárny, AD a prevence bezdomovectví je dostatečná.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město uplatňuje systém vícestupňového (prostupného) bydlení a nabízí široké spektrum možností bydlení/ubytování pro osoby v krizových situacích (noclehárna, azylový dům, ubytovna, sociální byty, krizový byt). Za tímto účelem má město svou příspěvkovou organizaci a spolupracuje rovněž s neziskovým sektorem.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí postupuje při obhospodařování bytového fondu v souladu s Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví města, který upravuje postup při pronajímání volných městských bytů. Občané města, kteří řeší svou životní situaci nebo se ocitají v krizi, mají možnost podat si žádost o městský byt. Při rozhodování o přidělení bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením je jedním z podkladů sociální šetření, které provádí odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Přednostně jsou poskytovány byty do nájmu těm žadatelům, u kterých odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhodnotí na základě sociálního šetření, že jejich bytová nebo sociální situace je nejvíce nepříznivá, hodná zvláštního zřetele. Ročně se takto řeší 1 - 2 případy.


Přidělení bytu podle Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města:


1 - Rada města Velké Meziříčí rozhodne o uzavření nájemní smlouvy na volný byt s aktuálně nejnaléhavějším uchazečem z příslušných seznamů, kterého navrhne bytové komise s přihlédnutím k naléhavosti jeho bytové potřeby především s ohledem na péči o nezaopatřené děti, rodinné poměry, stávající bytové podmínky, majetkové poměry a délku podání žádosti o byt. Rada města po zvážení všech skutečností může rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy na volný byt i s žadatelem, jehož nenavrhne bytová komise. Toto ustanovení se nevztahuje na obsazování volných bytů v DPS a ve školách.
2 - Rada města Velké Meziříčí může přidělit byt v naléhavém obecním zájmu i mimo seznam žadatelů o byt a to výlučně podle svého uvážení.
3 - Rada města Velké Meziříčí rozhodne o uzavření nájemní smlouvy na volný byt v DPS s žadatelem, jehož navrhne ředitel Sociálních služeb města Velké Meziříčí. K návrhu se vyjádří zástupce Městského úřadu Velké Meziříčí z odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada města po zvážení všech skutečností může rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy na volný byt v DPS i s uchazečem, jehož nenavrhne ředitel Sociálních služeb města Velké Meziříčí.

Město disponuje Domem s ubytovacími jednotkami na ulici Uhřínovská (přízemí + 2 podlaží, celkem 10 bytů, společné zázemí). Zde je možné dočasné bydlení pro osoby bez dětí, kdy mohou překlenout krizovou situaci ( nyní je na ulici Uhřínovská volných 6 bytů ). Je možnost využít i soukromých ubytoven nebo azylových domů ve Žďáru nad Sázavou, Třebíči nebo Jihlavě, se kterými má město navázanou úzkou spolupráci.

V případě rodin s dětmi se využívá pro krizovou situaci nejčastěji azylový dům ve Žďáře nad Sázavou nebo v Třebíči ( jedná se obvykle o 0 - 1 rodinu ročně).

Ubytovny, penziony ve Velkém Meziříčí:  Penzion Pod Zámkem (hotelového typu), ubytovna na Karlově, ubytování na ul. Průmyslová, Turistická chata na Liškovce - Fajtův kopec. Je možné využít i ubytovnu v budově ZD Křižanovsko, v Oslavici a v Měříně (zde je možné i ubytování pro rodiny s dětmi), a také ve Velké Bíteši.

Azylové domy ve Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Třebíči.

https://www.socsluzbyzdar.cz/sluzby/azylova-ubytovna-pro-muze

http://www.ops-jecminek.cz/

https://zdar.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=azylovy-dum-sv-terezie

https://trebic.charita.cz/

http://nadejeprozivot.cz/

http://www.skpjihlava.cz/

Klient má možnost se vždy obrátit na sociální pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Velké Meziříčí a v případě jeho zájmu je sociální situace řešena činnostmi sociální práce vedoucími k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začlenění. Sociální pracovníci úzce spolupracují s odborem správy majetku a bytů při řešení situací osob ohrožených ztrátou bydlení a sociálním vyloučením. V případě zájmu klienta je sociální situace intenzivně řešena tak, aby přechodné bydlení bylo skutečně po co nejkratší možnou dobu.


Město eviduje neuspokojené žádosti o byty v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS).  V současné době je v pořadníku neuspokojeno 60 žadatelů. Proto jako jedno z opatření II. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020 je vytvoření nových kapacit – bytů pro službu DPS.

U žadatelů o byt z krizových důvodů město v současné době neeviduje neuspokojené žádosti. Eviduje 75 žádostí z důvodu spíše ekonomických, kdy bydlení v městském bytě je ekonomicky výhodnější a stabilnější než v soukromém sektoru. Trend poptávky, resp. počtu žadatelů o městské byty je stabilní a zásadním způsobem se nemění.

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  Ano

Vzhledem k velikosti města (10.500 obyvatel) město disponuje velkým bytovým fondem - cca 500 bytů. Ve městě se také nachází Dům s ubytovacími jednotkami na ulici Uhřínovská. Město rovněž zakoupilo původní internát Střední školy a připravuje ho k rekonstrukci na byty se sociálně zvýhodněným nájemným.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Velké Meziříčí ve snaze zdůraznit prioritu bydlení, jako jednu z hlavních životních potřeb všech občanů na svém území zajišťuje a vytváří bydlení pro potřeby různých cílových skupin.

Při aktuálním přidělování volných bytů se vždy zohledňuje aktuální situaci žadatelů.

Jedním z opatření II. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020 je vytvoření nových kapacit – bytů pro službu DPS. V současné době se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci bývalého internátu Střední školy. Vzniknout by tak mělo 30 bytů se sociálně zvýhodněným nájemným.

Dalším opatřením II. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020 je zřízení sociálních bytů – vytvoření strategického dokumentu věnující se systematickému a komplexnímu přístupu k řešení této problematiky na území města. Toto bude promítnuto do Integrovaného plánu rozvoje města Velké Meziříčí pro roky 2021 - 2028 v kapitole Město pro život, který bude předložen zastupitelům ke schválení s největší pravděpodobností na začátku roku 2021 (posunutí termínu z důvodu nouzového stavu).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Vzhledem k tomu, že Velké Meziříčí spravuje relativně velký bytový fond, je město schopno pokrýt bytové potřeby obyvatel v krizových životních situacích.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim

Město Chrudim ve snaze zdůraznit prioritu bydlení, jako jednu z hlavních životních potřeb všech občanů má vícestupňový systém, jak na svém území zajišťuje a vytváří bydlení pro potřeby různých cílových skupin.  

V letech 2016 - 2018 došlo k realizaci již schváleného  Propustného bydlení, a zároveň k ověřování, zda nám systém funguje v praxi či není potřeba něco udělat jinak.

Zaměřili jsme se  převážně na sociálně slabé rodiny, oběti domácího násilí a duševně nemocné klienty, kdy bylo možno  z krizového bydlení, přes městskou ubytovnu či azylový dům  nebo  z tréninkového bytu získat městský byt, pokud klienti splnili veškeré podmínky, které byly s tímto systém spojeny (placení nájmu, aktivní spolupráce se sociální službou, ochranou práv dětí, dodržování pravidel společného soužití atd.).

Struktura propustného bydlení se člení na:

 1. Bez přístřeší
 2. Krátkodobé bydlení
 3. Pobytové bydlení
 4. Samostatné bydlení s podporou
 5. Samostatné bez podpory.

Každý stupeň propustného bydlení má svá pravidla, se kterými jsou klienti seznámeni a mají pro ně jasný obrys. V této chvíli by se nemělo stát, že by nám tímto sítem propadl klient. Klienti mohou do systému Propustného bydlení vstoupit do jakéhokoli stupně struktury, není podmínkou splnit  všechny stupně a záleží jen na jeho kompetenci, kam bude schopen dojít. Propustné bydlení realizují neziskové organizace s podporou města a všechny jsou formou sociální služby. Poslední stupeň se týká komerčních bytů, který si klient pronajme nebo dosáhne na městský byt. 

Pro ověřování cílů byl obnoven oficiální statut pracovní skupiny Koncepce propustného bydlení, ve které  byli  průřezem zástupci neziskových organizací, které se zabývají bydlením a  problémy s bydlením všech dotčených cílových skupin.

Navázali jsme na výstupy existující pracovní skupiny, která již řešila problematiku propustného bydlení v Chrudimi. Skupinu jsme vyzvali ke spolupráci v rámci projektu a doplnili ji o nové členy. Členy stávající pracovní skupiny jsou: MěÚ Chrudim, SOPRE CR o.p.s., Šance pro Tebe, o. p. s., PDZ,  z. s., Centrum Don Bosco, Rytmus Východní Čechy, o.p.s., Amalthea z. s.

Setkání probíhala od června 2017 do ledna 2019, vždy pod vedením facilitátora Bc. Tomáše Janků. Skupina se sešla celkem 8x. Členové skupiny pracovali na aktualizaci pravidel propustného bydlení a vytvoření jasné koncepce a nastavení systému, ve kterém se vyznají všechny zainteresované strany včetně klientů. Skupina se shodla na tom, že je možné využít již vypracované části koncepce z předchozího období, koncepci považují za dobrou, je ale nezbytné dostatečně rozpracovat všechny klíčové otázky. Je důležité vyladit především cílovou skupinu, pravidla pro poskytování bytu, sankce za nedodržování pravidel a také stanovení koordinační strategie.

Opatření pro  následující období: 

- nutnost městských bytů, které bude  spravoval odbor OSV (v současnosti má byty v nájmu NNO, která byt pronajímá jen své cílové skupině), v bytech se budou střídat podle potřebnosti klienti různých cílových skupin,

- vznikne komise složená ze se zástupců participujících organizací, bude rozhodovat, kdo z navržených klientů splňuje podmínky (má víc bodů, je potřebnější)

- tajemník komise bude pracovník odboru, bude svolávat členy, bude mít přehled o využití bytů

Dále je potřeba se zaměřit se na:

-  snížení počtu rodin s dětmi na nevyhovujících ubytovnách, přesto ubytovny zatím nerušit, zrušením by se ze systému ztratil jeden důležitý stupeň,

- při přechodu do bytu zajistit takovou flexibilní míru podpory sociální práce, aby si domácnosti byt udržely a stabilizovaly se,

- povinnost spolupracovat se sociální službou jako základní podmínka pro přijetí do propustného bydlení zde je potřeba nastavit míru flexibility, co je ještě spolupráce a co už nikoliv, zásada dobrovolnosti, zásada aktivity,

- lépe komunikovat s klienty, proč nezískali městský byt nebo jaké jsou podmínky jeho získání

- promyslet systém tak, by se  klienti zbytečně "nezasekávali" na určitých stupních systému bez možnosti dosáhnout na standardní byt.

V současné době se materiál Propustného bydlení kompletuje. Proto jej nemůžeme zatím přiložit.

Příloha: Směrnice č. 6/2012 Týmová spolupráce při realizaci projektů

Město Chrudim má z důvodu transparentnosti vydané „Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim, na jejichž základě pronajímá volné městské byty. Tato pravidla jsou k dispozici na vyžádání. Město má stanoveny prioritní skupiny, což znamená, že je jasně dané, jaká cílová skupina má nárok byt získat. Pokud by došlo k nejasnosti, zda byt dát matce s dítětem nebo např. otci s dítětem, je v tuto chvíli provedeno í šetření, které doporučí, jak situaci řešit.

Ve skupině osob „A“ Souboru – naléhavé potřeby města v bodu č. 4 jsou  fyzické osoby, které se staly obětí živelné události (např. oběti povodní, požárů, apod.) a ve skupině osob „B“ Souboru – naléhavé případy sociální potřebnosti jsou tito žadatelé:

 • rozvedená manželství, či manželství, kdy manželé žijí prokazatelně odděleně, popř. manželství, která jsou v rozvodovém řízení (úst. § 1 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb.), pokud bude prokázáno ohrožení výchovy nezletilého/nezletilých
 • jeden z rodičů, který má na základě rozhodnutí příslušných orgánů svěřeny do péče a tedy ve své výchově nezletilé dítě, resp. děti,
 • matky (otcové), a to v případech, kdy si otcové (matky) řádně a tedy v předepsané plné výši (ať již z jakýchkoli důvodů) pravidelně neplní svoje vyživovací povinnosti vůči svým nezaopatřeným dětem
 • svobodným matkám (otcům), a to v případech, kdy např. otcovství není určeno a v případech, dále např. kdy si otcové (matky) řádně a tedy v předepsané plné výši (ať již z jakýchkoli důvodů) pravidelně neplní svoje vyživovací povinnosti vůči svým nezaopatřeným dětem,
 • osoby odpovědné za výchovu nezletilého dítěte nebo dětí, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami (za tíživou životní situaci se např. považuje: nízký příjem osoby, dítě nebo děti se specifickými potřebami, apod.),
 • úplná rodina s nezletilým dítětem nebo dětmi, která se ocitla v tíživé životní situaci, kterou nedokáže řešit vlastními silami (za tíživou životní situaci se např. považuje: nízký příjem rodiny, dítě nebo děti se specifickými potřebami, nepříznivý zdravotní stav jednoho nebo obou rodičů, apod.),
 • osoby, které jsou v péči Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim nebo s nimi Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim dlouhodobě pracuje, popř. osobám, které jsou v opatrovnictví města Chrudim, a to na základě stanoviska a doporučení Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim.

Občané města, kteří řeší svou životní situaci a ocitají se v krizi, mají možnost si dát žádost o městský byt. Tu posoudí Bytová komise. Buď žadatele do databáze doporučí zařadit či nikoliv (rozhoduje Rada města).

Nový trend je, že se naše rodiny stěhují do komerčních ubytoven, které vznikají v okolních obcích. Pokud ubytovna splňuje hygienické podmínky a má schválen Provozní řád, je schopna obsáhnout větší počet rodin. Záměr  podnikatelů je naplnit kapacitu ubytoven, proto se rodiny stěhují právě do těchto ubytoven i s vidinou lehčího získání bydlení.  

Je nutné zdůraznit, že město v rámci samosprávy se vždy prioritně stará o své občany a nabídka je s poptávkou za město vyrovnaná.

Krom běžných bytů má město 85 bytů v domě s pečovatelskou službou. Domy s pečovatelskou službou se nacházejí na adrese Strojařů 1141, Obce Ležáků 215 a Soukenická 158. Tyto tři DPS má na starosti Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Čtvrtý DPS Komenského 57 byl v roce 2017 přeměněn na komunitní dům (tzv. KODUM) o kapacitě 12 bytů. Postupně se v něm proměňuje skupina lidí. Mohou tam bydlet jednotlivci nebo páry bez dětí, které nevlastní nemovitost, věkem spíše starší.  Bezbariérové byty má Chrudim 2 v ulici Strojařů a cca 4 Na Větrníku.

Příloha: „Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim, na jejichž základě pronajímá volné městské byty.

Další ubytování poskytuje v Chrudimi neziskový sektor: J. J. Pestalozziho, o.p.s. Štěpánkova 108, P.O.BOX 79, 537 01 Chrudim - http://www.pestalozzi.cz/

Za rok 2018 bylo podpořeno 63 klientů (39 žen a 24 mužů). Počet dospělých byl 26 a dětí 37. Předpoklad na využití služby ze strany klientů je pro rok 2019 přibližně 65 osob.
V zastoupení cílové skupiny převažovaly rodiny s nezletilými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (92 %), následovaly oběti domácího násilí (8 %) a osoby
do 26 let věku pak tuto službu nevyužily vůbec.

V průběhu roku 2018 došlo ke změně cílové skupiny, která byla zredukována z původních tří kategorií a od 1. 6. 2018 byly ponechány pouze dvě: oběti domácího násilí a rodiny
s nezletilými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (původní název „dysfunkční rodiny s nezletilými dětmi“). Zrušena byla spolupráce s mladými dospělými
do 26 let, aby se odborní pracovníci mohli lépe zacílit na konkrétní požadavky klientů, poskytovat poradenství na nejvyšší úrovni a nemít příliš široké spektrum záběru, díky kterému by mohlo docházet ke snižování standardů poskytované podpory a péče. Tato redukce cílové skupiny měla ale za následek snížení celkového počtu klientů služby v roce 2018
(v průměru nyní nastupuje jeden dospělý klient s třemi nezletilými dětmi, v předešlých letech ale bylo více dospělých klientů díky třetí zrušené cílové skupině).

Klienti byli podporováni ve všech oblastech života, ve kterých selhávali za účelem zvýšení soběstačnosti a možnosti uplatnění v samostatném životě. Intervence směřovala zejména
k podpoře k získání samostatného bydlení, vedení domácnosti včetně hospodaření
s finančními prostředky, zvládání péče o děti, umění poradit si v krizové životní situaci
a orientaci v systému dostupných služeb společně s uplatněním se na trhu práce. Největší zájem ze strany klientů byl o oblast finančního hospodaření (92%), řešení jejich nevyhovující bytové situace (88%) a zvládání péče o děti (65%). Z hlediska zájmu klientů dále následuje orientace v systému dostupných služeb a zařazení se na trh práce (50%). Nelze opomenout ani podporu terapeuta pro zorientování se v jejich životních situacích, kdy jim pomáhal porozumět, vytvořit náhled a postupně zpracovávat například zažitá traumata a nabýt většího sebevědomí (23%) a umění samostatně vést vlastní domácnost (také 23%).

Průměrná délka pobytu se pohybovala od šesti měsíců do 1 roku, a to v 83%. Je tedy patrné, že více než dvěma třetinám osob, které prošly zařízením, byla poskytována dlouhodobější podpora s ohledem na stabilizaci životní situace. Služba v trvání do tří měsíců byla využita v 11% a nad dobu 1 roku v 6%. Úspěšnost projektu v rámci sociálního začlenění opět potvrdilo 66% klientů, kterým se podařilo odejít buď do vlastního bydlení, anebo obnovit narušené vazby v původní rodině, kam se vraceli.

Počet lůžkodnů za 1. pololetí dosáhl počtu 4 392 dní, v 2. pololetí potom 5 039 dní. Celková obložnost za rok 2018 dosáhla počtu 9 431 dní, což činí 86% z celkové stoprocentní obložnosti.

Dle trvalého bydliště bylo pouze 17% klientů mimo Pardubický kraj. Tyto osoby byly z Královehradeckého a Středočeského kraje.

Za rok 2018 azylový dům obdržel od zájemců celkem 31 žádostí o poskytování sociální služby, jedná se tedy pouze o dospělé osoby, děti do této sumy nejsou zahrnuty. Žádná žádost nebyla zamítnuta. Nástupů bylo učiněno v průběhu roku celkem 14, a to z toho důvodu že zájemci, kteří si podají žádost, čekají v pořadníku čekatelů do té doby, než se uvolní kapacita zařízení.

V roce 2018 nebyla přijata žádná stížnost na kvalitu poskytované služby. Podněty a připomínky na jiné uživatele řešeny se zainteresovanými aktéry individuálně.

Sopre CR o.p.s. Tovární 1114, 537 01 Chrudim - http://www.soprecr.cz/

Noclehárna (23 míst – muži, ženy a rodiny s dětmi) – poskytuje osobám bez přístřeší základní podporu a pomoc při řešení životní situace s možností využití nabízeného bezpečí, tepla, tělesné čistoty a spánku. Klienti zde dostanou bezplatně sociálně-právní a psychologické poradenství i asistovanou pomoc uživatelům sociálních služeb a rodinám žijícím v sociálně vyloučených komunitách.

V době krize lze navýšit o 3 místa, včetně služby teplé polévky a teplého nápoje.

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  Ano

Propustné bydlení:

5 stupňů propustného bydlení

Azylový dům:

15 bytů

Noclehárna:

23 míst + 3 místa v krizi

Městké byty:

481

Domy s pečovatelskou službou:

85

KODUM:

12

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Azylový dům:

Poptávka odpovídá nabídce služby, vzhledem k časté fluktuaci klientů (služba AD je poskytována na dobu nezbytně nutnou pro překlenutí krizové situace – prevence vytváření závislosti na službě) je kapacita AD celoročně víceméně dostupná (cca 2 volná místa). Standardní doba posouzení žádosti je 14 dní, v naléhavých případech jsme schopni poskytnout službu okamžitě.

Propustné bydlení:

Realizace Propustného bydlení, ověřování v praxi a opětovný vznik pracovní skupiny, která navrhla další opatření pro změnu pravidel.

Zde je poptávka vyšší hlavně na městské byty, kdy budeme potřebovat aspoň 3 byty v režimu propustného bydlení, které budou pod OSV.

Noclehárna:

Zde je nabídka dostačující, včetně Denního centra. Všichni potřební, kteří mají zájem dostanou místo na noclehárně.

KODUM:

Bydlení pro jednotlivce, partnery a manželé středního nebo seniorského věku, tzn. osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb, vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblasti bytového fondu se oběc věnuje, má vytvořenou koncepci - pravidla, založila pracovní skupinu z řady subjektů, které se v této oblasti angažují. Není zcela jasné, zda obec zvažuje (dle výzkumu má málo bytů ve vlastnictví jako většina obcí v ČR), rozšíření bytového fondu, k čemuž povzbuzují též výstupy z realizovaného výzkumu.

S kolegy se ptáme, proč jsou zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudimě dostupné jen na vyžádání a nikoliv volně dostupné na internetu. Můžete, prosím, uvést důvod.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Azylové domy

Ve městě se nachází 3 azylové domy – Domov pro matky s dětmi provozovaný NNO Diakonie ČCE Středisko Litoměřice (kapacita je 8 matek a 24 dětí), Azylový dům NADĚJE pro cílovou skupinu rodiny s dětmi (kapacita 18 bytových jednotek s kapacitou až 75 klientů dle počtu členů rodin) a pro ženy (kapacita 12 míst) a azylový dům pro muže provozovaný Farní charitou Litoměřice (kapacita 23 lůžek). Dále ve městě fungují dvě noclehárny - jedna pro ženy s kapacitou 4 lůžka, druhá pro muže s kapacitou 5 lůžek. Azylové  domy jsou podporovány městem jak finančně - vyhlášením dotačního programu na daný rok, tak poskytnutím budov (viz přidělené a nepřidělené dotace).

https://www.litomerice.cz/dotace/7195-schvalene-dotace-2018-program-podpory-socialnich-sluzeb-2018

Město poskytuje prostory i pro Fond ohrožených dětí - Klokánek. Kapacita tohoto zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je 22 lůžek, pravidelný roční příspěvek města činí 200 000 Kč, v krizovém období 2014 - 2017 byly dlužné částky Klokánku za energie uhrazeny městem.

S účinností od 1. 1. 2015 došlo na základě novelizace zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ke změně poskytování dotací ze státního rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností. O poskytování dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb rozhoduje město společně s Krajským úřadem Ústeckého kraje dle § 101a Zákona o sociálních službách. Všichni poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě kraje, každým rokem obdrží finanční alokaci z rozpočtu města.

Bytový fond města Litoměřice disponuje 200 byty, avšak tyto byty jsou plně obsazeny nájemníky. Pokud se byt uvolní, přijímají se žádosti a Rada města rozhodne, komu byt bude přidělen. Město v rámci svého současného bytového fondu neuvažuje o vyčlenění bytů na účely sociálního bydlení.

Katalog sociálních služeb:

http://komplanlitomerice.cz/katalog.html

FOD Klokánek: http://www.klokaneklitomerice.cz/

Ostatní: http://komplanlitomerice.cz/

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.1.B:

Roční dotace města azylovým domům a noclehárnám:

2012 - 2 750 000 Kč
2013 - 603 749 Kč
2014 - 540 000 Kč
2015 - 1 863 000 Kč
2016 - 1 202 930 Kč
2017 - 1 100 000 Kč

(hodnota závisí na vyrovnávacích platbách KÚ ÚK)

FOD Klokánek - pravidelná podpora 200 000 Kč/rok

Azylové domy dokáží uspokojit poptávku. V pořadníku těchto služeb se objevuje 1 čekatel z města Litoměřice. To může být způsobeno faktem, že služby jsou využívány i občany jiných měst.

Z vyhodnocení komunitního plánu za rok 2014 - 2017 vyplývá, že kapacita pro občany města Litoměřice je zajištěna.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě zajišťují bydlení na přechodnou dobu pro tuto cílovou skupinu neziskové organizace, které město podporuje finančně i poskytnutím budov na provoz služeb za symbolické nájemné.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ve městě existují kapacity pro zajištění krizového bydlení různých skupin obyvatelstva. Krizové bydlení je zajištěno prostřednictvím sociálních služeb, které poskytuje za finanční podpory kraje a města neziskový sektor. Azylové domy mají kapacitu pro ženy, muže i rodiny s dětmi. Velice pozitivně lze hodnotit finanční podporu zařízení Klokánek, jehož činnost se i díky úsilí města podařilo zachovat. Nabídka a poptávka po tomto typu bydlení je vyvážená.

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v obci?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vzhledem k meziročně neustále klesajícímu počtu vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi, (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) lze konstatovat, že došlo ke snížení počtu sociálně potřebných domácností v obci. 

Je však nutné objektivně konstatovat, že tato skutečnost souvisí se stále se zlepšujícími výsledky ekonomiky a rostoucí poptávce po pracovních silách a kopíruje celorepublikový trend. 

Ke snížení sociálně potřebných domácností přispívá i realizace programů úřadu práce pro dlouhodobě nezaměstná občany. Odbor sociálních věcí aktivně spolupracuje s Úřadem práce Jihlava na realizaci programu pro dlouhodobě nezaměstnané „Frýdlantské dny“, který iniciuje propojením nástrojů základního sociálního poradenství, zajištění základních potřeb uchazečů o zaměstnání pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi a poradenských činností směřujících k návratu osob na trh práce. Cílem tohoto projektu je propojení sociální práce na magistrátu s agendou úřadu práce. Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou současně příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, obdrží doporučení k účasti na těchto poradenských dnech, kdy se tato aktivita stává součástí jejich individuálního akčního plánu. Každý vytipovaný klient se zúčastnil tří schůzek na odboru sociálních věcí, jejichž výstupem je seznámení s informacemi o trhu práce, zpracování životopisu, motivačního dopisu a v neposlední řadě také seznámení s pracovně právním minimem. Dalším postupem je navazující spolupráce se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí. Pokud klient souhlasí, je s ním projednána jeho sociální situace a jsou mu nabídnuty možnosti, které mohou vést k předcházení sociálního vyloučení či řešení jeho nepříznivé sociální situace. Jedná se zejména o oblast zaměstnání, bydlení, problematiky závislostí, dluhových problémů a vzdělanosti

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?
  Statistika vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi ÚP Jihlava

Počet dávek pomoci v hmotné nouzi vyplacených v roce 2015  -  13880

Počet dávek pomoci v hmotné nouzi vyplacených v roce 2019  - 4266

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Na území města se postupně daří snižovat počty sociálně potřebných obyvatel.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Není námitek, dobře zpracované, prosím o opravení přepisů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Dochází ke snížení počtu sociálně potřebných domácností. Klesající počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi je v souladu s ekonomickou situací v ČR a s vývojem nezaměstnanosti v regionu.

Statistické údaje o sociálně potřebných domácnostech jsou vyjádřeny prostřednictvím  množství příjemců dávek příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení, doplatku na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Údaje o počtu příjemců těchto dávek pravidelně poskytuje Úřad práce. Krajská pobočka Úřadu práce, Kontaktní pracoviště v Kopřivnice.  

V roce 2017 se zpřísňovala pravidla vyplácení doplatku na bydlení (snížení výše dávky u osob na ubytovnách – 80% nákladů na bydlení).  Od r. 2017 se posuzuje při poskytnutí dávky obvyklé nájemné v místě. Toto opatření se nijak neodrazilo na výši nájemného soukromých ubytovatelů. V budoucnosti lze očekávat zhoršení situace v důsledku plánovaných změn v dávkovém systému státu (například sloučení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení).

V letech 2015 a 2016 pak došlo k více než 30 % poklesu počtu vyplacených dávek příspěvek na živobytí a také příspěvků na bydlení. Tento trend v letech 2017-2019 pokračuje. Oproti roku 2017 poklesl počet vyplacených dávek příspěvek na živobytí  o téměř 25%, stejně tak příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení o téměř 25%. Počet vyplacených dávek mimořádné okamžité pomoci meziročně v letech 2017 a 2018 klesl, nicméně v roce 2019 je zaznamenán jejich nárůst, což může být způsobeno i změnou metodiky či postoje ÚP k poskytování této dávky. Ze spolupráce odboru sociálních věcí a zdravotnictví s Úřadem práce vyplývá, že příjemci dávek hmotné nouze jsou v současné době zejména osoby obtížně umístitelné na trhu práce (matky s malými dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v předdůchodovém věku apod.). Pro osoby dlouhodobě pobírající dávky hmotné nouze organizoval v letech 2018 a 2019 úřad práce tzv. Kopřivnické poradenské dny, kterých se účastnily i sociální pracovnice obecné sociální práce a seznamovaly klienty s nabídkou pomoci v rámci obecné sociální práce.

Míra nezaměstnanosti v ORP Kopřivnice v letech 2017 – 2019 je poměrně nízká, mírně vyšší či obdobná jak v celé ČR, nižší ve vztahu k Moravskoslezskému kraji. Ze statistik Krajské pobočky Úřadu práce, Kontaktního pracoviště v Kopřivnice vyplývá, že nezaměstnanost v průběhu roku je nižší, k mírnému nárůstu (v řádu desetin procentních bodů) dojde vždy na konci sledovaného roku, což může být způsobeno zaměstnáváním osob jako agenturní pracovníci v přilehlém Průmyslovém parku Kopřivnice (je zde několik významných zaměstnavatelů, kteří zabezpečují pracovní místa pro několik tisíc zaměstnanců).

Srovnáním míry nezaměstnanosti a počtu vyplacených dávek v letech 2017-2019 lze dovodit, že míra nezaměstnanosti neměla vliv na počet vyplacených dávek, ale dochází k zvyšování příjmů obyvatel (nárůst mezd), což má za následek snižování počtu příjemců dávek.

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?
  Počet vyplacených dávek

Počet vyplacených dávek (kvalifikovaný odkad za ORP Kopřivnice):

rok

počet příjemců

Míra nezaměst. k 31.12. (za ORP Kopřivnice)

Přísp. na živobytí

Přísp. na bydlení

Dopl. na bydlení

Mimoř. okamžitá pomoc

2017

4.025

7.100

2905

218

3,76 %

2018

3.477

6.099

2405

145

3,21 %

2019

2.881

5.311

2211

194

3,37 %

 

Zdroj: ÚP Kopřivnice

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Došlo ke zlepšení situace.

Postupně se snižuje počet  soc. potřebných domácností. V regionu je  v současnosti nízká nezaměstnanost, postupně se zvyšují také mzdy.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Trend ve vývoji sociálně potřebných domácností byl ve městě v posledních 3 letech pozitivní.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V kontextu dat za roky 2017 – 2019 lze konstatovat, že za uvedené období došlo:

- prioritně k celkovému snížení počtu dávek poskytovaných v hmotné nouzi, a to jak příspěvku na živobytí (kompenzací jen nevýrazného nárůstu počtu příspěvků na živobytí v r. 2018 je výrazné snížení vyplacené částky této dávky v r. 2018 o téměř 1.000.000,-- Kč oproti r. 2017), tak zejména v r. 2018 výraznému snížení o téměř ¼ počtu doplatků na bydlení,

- mírnému navýšení počtu příspěvků na mobilitu a zpočátku jen velmi mírnému, posléze v r. 2019 výraznějšímu snížení počtu vyplacených příspěvků na péči,

- výraznému snížení průměrné nezaměstnanosti, a to v průběhu tří posuzovaných let o 40% (průměrná nezaměstnanost v r. 2017 činila 4,5%, v r. 2019 2,7%). 

Z uvedených dat je evidentní, že v návaznosti na snižující se nezaměstnanost, klesá zejména počet dávek poskytovaných v hmotné nouzi, a to jak příspěvku na živobytí, který je zacílen na potřeby osob (osob společně posuzovaných) na úrovni zabezpečující jejich základní životní podmínky, tak doplatku na bydlení.

Naopak mírný nárůst je zjevný u příspěvku na mobilitu, který je vyplácen v návaznosti na přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením typu ZTP, či ZTP/P. V kontextu počtu vystavených parkovacích průkazů v rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí (v r. 2017 v počtu 202, v r. 2018 v počtu 165, v r. 2019 145) je nabízejícím se, že k mírnému navýšení počtu příspěvků na mobilitu došlo v důsledku opakované dlouhodobé výplaty této dávky určené osobám se zdravotním postižením. Obdobně lze sumarizovat z r. 2017 do r. 2018 velmi mírné, posléze v r. 2019 výraznější snížení počtu příspěvků na péči. Ke zvýšení částky o 1.300.000,-- Kč, jež byla vyplacena v r. 2019 jako příspěvek na péči, došlo mimo jiné také v důsledku navýšení měsíčních částek příspěvku na péči přiznaném ve IV. a III. stupni v dubnu a červenci 2019. 

Závěrem lze konstatovat, že na základě dat předaných úřadem práce a praxe sociálních pracovníků MěÚ Velké Meziříčí, počty sociálně potřebných obyvatel/domácnosti v naší obci mají dlouhodobě snižující tendenci. Takto se děje zejména v návaznosti na klesající míru nezaměstnanosti v regionu. Z praxe našich sociálních pracovníků také počet dlouhodobě nezaměstnaných stagnuje. Tyto osoby se ve spolupráci úřadu práce a MěÚ Velké Meziříčí v r. 2019 zúčastnili tzv. Frýdlantských dnů, projektu, který zaměřen na zvýšení pracovní uplatnitelnosti dlouhodobě nezaměstnaných.

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?
  Ano

Počet vyplacených sociálních dávek za rok 2017


Hmotná nouze:


- Příspěvek na živobytí – 974 dávek ve výši 2.887.751 Kč.

- Doplatek na bydlení – 392 dávek ve výši 1.151.342 Kč

- Příspěvek na mobilitu – 9876 dávek ve výši 4.150.400 Kč

- Příspěvek na péči – 15483 dávek ve výši 105.021.660 Kč


- Sociální příplatek – nevyplácí se

- Nezaměstnanost za rok 2017 vyjádřená v %: 4,5

Počet vyplacených sociálních dávek za rok 2018

Hmotná nouze:

- Příspěvek na živobytí 1047/1.896.563 Kč

- Doplatek na bydlení 290/784.144 Kč

- Příspěvek na mobilitu 10345/5.873.950 Kč

- Příspěvek na péči 15465/105.673.720 Kč

- Sociální příplatek - nevyplácí se

- Průměrná nezaměstnanost za rok 2018 je 2,9 %.

Počet vyplacených sociálních dávek za rok 2019

Hmotná nouze:

- Příspěvek na živobytí 713/1.407.707 Kč

- Doplatek na bydlení 261/769.713 Kč

Příspěvek na mobilitu 10515/6.087.950 Kč

- Příspěvek na péči 15174/118.756.700 Kč (celkem za obvod Velké Meziříčí a Velkou Bíteš, pozn. nevyplácí se samostatně obvod Velká Bíteš)

- Sociální příplatek - nevyplácí se

- Průměrná nezaměstnanost za rok 2019 2,7 %.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Na území města se postupně daří snižovat počty sociálně potřebných obyvatel.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Trend ve vývoji sociálně potřebných domácností byl ve městě v posledních 3 letech pozitivní.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Příspěvek na živobytí a Doplatek na bydlení jsou jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Jsou 2 základní dávky pomoci v hmotné nouzi, které řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změnám ve struktuře organizace Úřadu práce, není v současné době možné získat porovnatelné údaje, které jsme v předchozích letech stanovili jako měřitelný indikátor. Z tohoto důvodu v hodnocení této oblasti přizpůsobujeme indikátor dle možností Úřadu práce – Kontaktní pracoviště Chrudim.

V průběhu roků dochází k malým změnám při hodnocení (kritéria) zda příspěvek získat či ne. A tím, že u nás většina sociálně slabých občanů bydlí převážně v ubytovnách, je to na příspěvcích znát a samozřejmě má vliv na konečnou finanční výpomoc pohyb těchto občanů z místa na místo.

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální pomoci a je přístupná lidem, kteří mají sociální pojištění a bydlí ve standardním bytě, kde mají trvalý pobyt. Doplatek na bydlení je dávka hmotné nouze, kterou lze vyplácet i do jiných forem bydlení a podléhá každoměsíčnímu individuálnímu posuzování. Lze ho získat, pokud má rodina příjem do 1,3 násobku životního minima a pobírá příspěvek na živobytí.

Protože se v roce 2017 zpřísňovala pravidla vyplácení doplatku na bydlení a snižovaly se vyplácené částky do ubytoven, došlo na místním ÚP k poklesu počtu vyplácených dávek i snížení celkové vyplácené částky, ovšem jen minimálně. Od června 2017 se posuzuje například takzvané sepětí s obcí, na základě tohoto nařízení však „ubylo“ jen minimum případů. Do ubytoven se už dlouhá léta nevyplácí 100 % nákladů, v červnu 2017 tato částka poklesla z 90 % na 80 % normativních nákladů. Avšak i když již podruhé došlo k celostátnímu snížení těchto doplatků, majitelé bohužel nesnížili ceny ubytování a lidé musejí více doplácet z jiných zdrojů, například z příspěvku na živobytí nebo z práce načerno. Problém je, že část příspěvku na živobytí se nyní vyplácí v poukázkách a lidé potřebují hotovost.

Úřad práce také musí nově (od roku 2017) posuzovat „místně obvyklé nájemné“ u různých typů bytů a „obvyklé služby“, což je poměrně zatěžující při oslovování různých zdrojů (realitní kanceláře apod.). Cenové mapy, které byly kdysi pro Českou republiku vytvořeny, nejsou již aktuální.

Data za jednotlivé skupiny (zdroje – vlastní dopočty a výzkum, ÚP)

V podstatě u všech cílových skupin existuje propojený problém práce-bydlení-dluhy. Základem řešení je jakékoli zvýšení příjmů klienta, tak aby se dalo najít alespoň nějaké ubytování. V dnešní době dochází k prohlubování krize v bydlení ve většině cílových skupin zejména kvůli zvyšování finanční náročnosti a nedostupnosti bydlení. Sociální pracovnice zaznamenávají zvýšený zájem o konzultace týkající se bydlení. Dávky v ubytovnách jsou hrazeny od minulého roku jen z 80 %, majitelé nesnížili ceny a lidé musí doplácet velké nájmy z jiných zdrojů a kvůli vyplácení skrze poukázky se jim nedostává hotovosti. Do standardních nájemních bytů, za které by platili i třeba jen polovinu nájmu, se nemají šanci dostat mj. kvůli kauci a neochotě pronajímatelů. V poslední době vzrostly nájmy v Chrudimi kolem 25 %. Zhoršení situace je možné předpokládat i jako důsledek dalších škrtů plánovaných v dávkovém systému na státní úrovni (plánuje se například určitá forma sloučení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení).

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?
  Bylo vyplaceno Kontaktním pracovištěm Chrudim: 2016 PNŽ - 11.234 dávek ročně DNB - 4.115 dávek ročně 2017 PNŽ - 8.052 dávek ročně DNB - 2.832 dávek ročně 2018 PNŽ - 10.246 dávek ročně DNB - 2.504 dávek ročně
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě dochází k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Je uveden nárůst sociálně potřebných domácností, i když dle počtu dávek za uplynulé tři roky jde v případě dávky na bydlení o snížení, v případě příspěvku na živobytí po poklesu v roce 2017, v roce 2018 přišel nárůst. Kolega vidí rozpor mezi vyjádřeným sebehodnocením municipality: hovoří se o zhoršení, ale trend je hodnocen jako stabilní. Možná právě z hlediska odlišného vývoje obou ukazatelů. Takže je trend zhoršující se nebo stabilní? Jak hodnotíte rozsah změny?

Ještě z hlediska prevence chybí edukace v seniorské populaci, která je zmíněna jako výrazně zadlužená. Prevence je zamířena na mládež, což je výborné. Jak se pracuje s ostatními skupinami, zejména pokud roste počet sociálně potřebných domácností.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dávky ÚP

Jak je vidět z indikátoru, za období 2015 - 2017 má počet dávek hmotné nouze klesající tendenci. Je to důsledek klesající míry nezaměstnanosti jak v našem regionu, tak i v celé republice. Statistické údaje jsou za oblast Litoměřicka, kterou spravujeme, tedy nikoliv pouze za město Litoměřice.   

Data a informace ohledně příjemců dávek vyplacených ÚP, zejména příspěvku na péči, dávek pro OZP, dávek v hmotné nouzi, jsou v gesci ÚP a Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz. indikátor). Nárůst příspěvku na mobilitu je v důsledku vyššího počtu držitelů průkazu ZTP a ZTP/P, které jsou nutné pro nárok na tuto dávku. Česká populace stárne a její zdravotní stav se horší. Navýšení objemu dávek u příspěvku na péči, hlavně v roce 2016 je z důvodu navýšení částek příspěvku na péči o 10%.

Nezaměstnanost

V této oblasti je důležité zmínit i míru nezaměstnanosti. Dle podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu má Ústecký kraj nejvyšší nezaměstnanost. V litoměřickém okrese je v porovnání s dalšími okresy Ústeckého kraje míra nezaměstnanosti nejnižší. Nezaměstnanost ve městě se meziročně pohybuje mezi 7 – 8 %. Dle dat získaných z MPSV činí v roce 2017 míra nezaměstnanosti v Litoměřicích 6,50 %, tedy nad průměrem ČR, avšak pod průměrem Ústeckého kraje.

Statistiku volných pracovních míst sleduje Úřad práce. V roce 2014 a 2016 vzrostla nabídka volných pracovních míst, v roce 2014 na 1 volné pracovní místo připadalo 23 uchazečů, v roce 2016 to bylo již "jen" 5 uchazečů na jedno volné pracovní místo.

Město pracuje i s daty ČSÚ a nakládá i s daty vyplývající z příjmů osob ohrožené chudobou za roky 2012 - 2017, avšak konkrétní data zpracovává úřad práce, s kterým město spolupracuje jak zde v Litoměřicích, tak s krajskou pobočkou v Ústí nad Labem.

 

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?

Hodnota indikátoru 9.1.C:

Data Úřadu práce ohledně vyplacených dávek.

Daná oblast je sledována indikátorem Střednědobého plánu rozvoje města (SPRM) A.I2 Nezaměstnanost (rozdíl město mínus kraj)

Data Úřadu práce ohledně vyplacených dávek.

Doplatek na bydlení (DnB):
2015: 3 778 dávek - 14 811 989 Kč
2016: 3 225 dávek - 13 414 154 Kč
2017: 2 199  dávek - 8 531 901 Kč

Příspěvek na bydlení (PnB):
2015: 9 291 dávek - 32 216 638 Kč
2016: 8 735 dávek - 32 383 684 Kč
2017: 8 012 dávek - 29 370 936 Kč

Příspěvek na péči (PnP):

2015: - 146 109 600 Kč

2016: 156 713 820 Kč

217: 168 110 900 Kč

 

Příspěvek na mobilitu:

2015: 8 035 500 Kč

2016: 8 572 000 Kč

2017: 8 930 400 Kč

 

Příspěvek na zvl. pomůcky (OZP):

2015: 4 659 605 Kč

2016: 5 465 227 Kč

2017: 5 786 806 Kč

 

 

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Odpovídá celorepublikovému trendu. Informace o vyplacených dávkách v resortu a dat získaných z MPSV je míra nezaměstnanosti v Litoměřicích v roce 2017 6,50 % - tedy nad průměrem ČR, avšak pod průměrem Ústeckého kraje.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V posledních letech je možné pozorovat mírný pokles sociálně potřebných domácností na Litoměřicku, který byl pozitivně ovlivněn ekonomickým růstem. Míra nezaměstnanosti ve městě je dlouhodobě pod průměrem Ústeckého kraje, v tomto ohledu je město stále ostrovem pozitivní deviace v regionu. Město má dobře nastavenou spolupráci s ÚP ohledně předávání dat, průběžně tak situaci monitoruje a reflektuje ve svých opatřeních.

9.1.4 Disponuje obec byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Jihlava disponuje 17 „Byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením“, které jsou vyčleněny v rámci Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, který upravuje postup při obhospodařování bytového fondu města. Tento počet by se měl v průběhu roku navýšit o 3 byty, aby město v roce 2020 disponovalo 20 byty pro tyto osoby . Počet vyčleněných bytů v současné době nedostačuje potřebám  obyvatelům Jihlavy. Hlavní překážkou navýšení počtu těchto bytů je nedostatek finančních prostředků na obnovu stávajícího bytového fondu. Počet neuspokojených žadatelů v současné době stoupá.

Při rozhodování o přidělení bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením je jedním z podkladů sociální šetření, které provádí odbor sociálních věcí v rámci realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování v souladu s ustanovením § 92 písm d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přednostně jsou poskytovány byty do nájmu těm žadatelům, u kterých odbor sociálních věcí vyhodnotí na základě šetření, že jejich bytová nebo sociální situace je nejvíce nepříznivá, hodná zvláštního zřetele. Žadatel o byt pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením musí splňovat obecné podmínky pro uzavření nájemní smlouvy uvedené v Obecných podmínkách pro uzavření nájemní smlouvy Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy . To znamená, že žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, nemají vůči městu Jihlava závazky po lhůtě splatnosti, eventuálně tyto dluhy aktivně řeší (např. uzavření a dodržování splátkového kalendáře) Pokud žadatel nesplňuje podmínky, nebude jeho žádost dále projednávána.


Majetkový odbor spolupracuje s odborem sociálních věcí při řešení nájemců, kteří hrubým nebo zvlášť závažným způsobem porušují své povinnosti včetně neplacení nájemného. Odbor sociálních věcí provádí v dané věci testování příjmové a majetkové situace osob ohrožených ztrátou bydlení, s přihlédnutím k celkové sociální situaci osob užívajících bytovou jednotku. V rámci multidisciplinární spolupráce majetkového odboru, ekonomického odboru a odboru sociálních věcí při řešení situací osob ohrožených ztrátou bydlení a sociálním vyloučením realizuje odbor sociálních věcí, se souhlasem dotčených osob, činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob v souladu s ustanovením § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších právních předpisů. U občanů, kteří odmítají spolupráci probíhá průběžně snaha o jejich motivaci k primární spolupráci a jsou opakovaně upozorňováni na to, jaké důsledky pro ně může mít, pokud svou situaci nebudou aktivně řešit.

Již čtvrtou zimu provozuje Středisko křesťanské pomoci za podpory města „zimní“ noclehárnu „Havaj“. Noclehárna je v provozu od 1. prosince do 31. března, od 19:00 hod. do 7:00 hod. a má kapacitu 12 lůžek. V tomto roce k lůžkům v budově přibyla i iglú pro jednotlivce a pro páry (pět pro jednotlivce a jedno pro pár), která byla pořízena Střediskem křesťanské pomoci za finanční podpory města Jihlava  Zimní noclehárna je stále vyvíjející se služba. V přípravě je investiční rozvojový projekt SKP Jihlava a statutárního města Jihlavy na novou budovu, kde by bylo denní nízkoprahové centrum a noclehárna (celoroční) pro osoby bez přístřeší. Kapacita by se potom mohla navýšit na 18 až 19 osob. Časový plán na nové nízkoprahové denní centrum a noclehárnu je rok 2021-2022. 

Statutární město Jihlava realizuje od 1. 10. 2019 projekt „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“. Cílem projektu je prostřednictvím nabídky standardního bydlení a intenzivní podpory sociálních pracovníků zlepšit ohroženým osobám životní podmínky a rozvíjet jejich dovednosti nezbytné k běžnému životu bez podpory. Sociální práci v domácnostech zajišťuje partner projektu - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava. Pro tento projekt město vyčlenilo 12 bytů. Bydlet v nich bude deset rodin a dva jednotlivci.

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy Komise pro neziskovou a sociální oblast

Byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením – 17

Noclehárna – 12 lůžek + 6 iglů

Projekt „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě – 12 bytů

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením.

Město podporuje nestátní neziskové organizace, které zajišťují ubytování pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené s bydlením.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

S ohledem na vývoj, je 17 (v budoucnu 20) bytů dostatečných? Jak se vyvíjí počet neuspokojených žadatelů v tomto režimu? Je kapacita zimní noclehárny dostatečná?  Možná celkově doplnit o vyhodnocení nabízených aktivit a jejich směřování.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Celá tato otázka souvisí s otázkou 9.1.2, kde je systém pomoci popsán. Od roku 2018 funguje na území města nově terénní služba Armády spásy „Prevence bezdomovectví“, která pomáhá právě osobám, které se ocitli v obtížné sociální situaci spojené s bydlením (viz. 9.1.2). Město nemá byty pro neplatiče, ale provozuje městskou ubytovnu, kde mohou bydlet osoby, které se ocitly v obtížné sociální a životní situaci spojené s bydlení. Na ubytovně musí dodržovat pravidla, týkající se chování, placení ubytovného,… /ubytovací řád/. Smlouva se uzavírá vždy na jeden měsíc a je prodlužována v závislosti na dodržování ubytovacího řádu ubytovaným. S neplatiči, kteří bydlí na ubytovně nebo v městských bytech  zároveň pracují  pracovnice oddělení bytové správy a sociální pracovnice města. Postupně dochází ke snižování dluhů vůči městu (viz  příloha č. 4, Ročenka 2018, graf str. 117, přístupná na: http://www.koprivnice.cz/mesto/rocenka/rocenka2015.pdf).

Žadatelé o byt z řad seniorů či osob se zdravotním postižením (osoby invalidní ve III. stupni) mohou podat žádost o jakýkoliv byt (byt zvláštního určení, byt do pořadníku sociální bydlení či pořadníku bydlení). Vzhledem k nabídce bytů a množstvím přidělených bytů využívají nejčastěji senioři a osoby se zdravotním postižením podání žádosti o byt zvláštního určení - celkem 120 bytů v budově na ul. Česká 320 a v budově na Masarykově nám. 650 - jedná se o malometrážní byty převážně o velikost 0+1 či 1+1. Žadatelé z řad seniorů a osob se zdravotním postižením jsou převážně – jednotlivci, výjimečně dvojice, proto jim vyhovuje nabídka těchto malometrážním bytů, kterými naopak město v rámci standardní bytové nabídky nedisponuje. Počet žadatelů o byt zvláštního ručení je cca 90, z těchto žadatelů si však většina podává žádost jen, aby byli v pořadníku bez úmyslu skutečně nabízený byt přijmout. Což se projevuje v případě nabídky bytu, kdy žadatelé často tento odmítají s tím, že ještě nechtějí opustit své dosavadní bydliště, nechtějí řešit svou situaci přestěhováním do nabízeného bytu. Proto lze konstatovat, že nabídka a poptávka po bytech u cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením je vyrovnaná. Ročně se přidělí cca 15 bytů zvláštního určení, z nich cca 3-5 bytů na základě výjimky schválené radou města, kdy dojde k náhlé potřebě řešit přidělení bytu (např. změna zdravotního stavu, potřeba řešit bytovou situaci apod.). Rada města v převážné většině těmto žádostem vyhoví.

Příloha: rocenka-2018.pdf
 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  Snižování počtu neplatičů v bytech města

Bytová problematika na stránkách města:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=byty-mesta-koprivnice

 Díky řadě opatření v průběhu let v oblasti péče o osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením (viz příloha č.3)  a díky spolupráci OMM a OSV a  intenzivní práci s dlužníky dochází ke snižování dluhů vůči městu (viz  Ročenka 2018, graf str. 117, přístupná na: http://www.koprivnice.cz/mesto/rocenka/rocenka2015.pdf). V současnosti město přistupuje k vyklizení bytu z důvodu neplacení jen ojediněle.

P03 historie prevence soc vyloučení

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Díky systémové práci OMM s nájemci (dlužníky) společně s OSV se daří podchytit dlužníky od počátku a v mnoha případech se je podaří nasměrovat zpět do řádných kolejí. Městu osvědčil model vicestupňového bydlení. NDC, noclehárna, AD, Prevence bezdomovectví či ubytovna s podporou sociální práce OSV, sociální byty. (viz ot. 9.1.2).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město provozuje vlastní noclehárnu, azylový dům, ubytovnu a kromě toho vyčlenilo i část svého bytového fondu za účelem programu „Prevence bezdomovectví“, který realizuje společně s Armádou spásy. Nabídka bytů pro žadatele z řad seniorů a OZP je v zásadě dostatečná. 

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město disponuje byty speciálně vyčleněnými pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením, které se nachází na ulici Uhřínovská. Jedná se o Dům s ubytovacími jednotkami (přízemí + 2 podlaží, celkem 10 bytů se společné zázemí). Tento dům není vhodný pro ubytování dětí. V takovém případě se může zvolit přechodné ubytování v azylových domech a možnost přípisu odboru sociálních věcí a zdravotnictví s následným přednostním přidělením bytu. Dále je možnost využít i soukromých ubytoven a azylových domů.

Klient má možnost se vždy obrátit na sociální pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Velké Meziříčí a v případě jeho zájmu je sociální situace řešena činnostmi sociální práce vedoucími k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začlenění. Sociální pracovníci úzce spolupracují s odborem správy majetku a bytů při řešení situací osob ohrožených ztrátou bydlení a sociálním vyloučením. V případě zájmu klienta je sociální situace intenzivně řešena tak, aby bydlení bylo skutečně po co nejkratší možnou dobu. Pracovníci mohou napsat doporučení k přednostnímu přidělení bytu. Jedná se většinou o 1 - 2 případy za rok, které se vždy podaří co nejefektivněji a nejrychleji vyřešit.

Odbor správy majetku a bytů také spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví při řešení nájemců, kteří porušují své povinnosti, včetně neplacení nájemného. Sociální pracovníci nabízí klientům pomoc a podporu při řešení jejich situace. U občanů, kteří spolupráci odmítají, pracovníci poskytují sociální poradenství, motivaci k primární spolupráci i s upozorněním na důsledky v případě neřešení situace.

Koncepcí sociálního bydlení se bude zabývat Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí pro roky 2021 - 2028 v kapitole Město pro život, který bude předložen zastupitelům ke schválení s největší pravděpodobností na začátku roku 2021 (posunutí termínu z důvodu nouzového stavu).

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  Ano

Město disponuje velkým množstvím bytů (500 bytů + 66 v DPS), které město přiděluje podle Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města. Jsou stanoveny prioritní skupiny, což znamená, že volný byt je obsazen nejnaléhavějším uchazečem (přihlédnutí k naléhavosti bytové potřeby především s ohledem na péči o nezaopatřené děti, rodinné poměry, stávající bytové podmínky aj.).


Město disponuje byty speciálně vyčleněnými pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením, které se nachází na ulici Uhřínovská. Jedná se o Dům s ubytovacími jednotkami (přízemí + 2 podlaží, celkem 10 bytů se společné zázemí). Tento dům není vhodný pro ubytování dětí. V takovém případě se volí přechodné ubytování v azylových domech a možnost přípisu odboru sociálních věcí a zdravotnictví s následným přednostním přidělením bytu. Dále je možnost využít i soukromých ubytoven a azylových domů.


Klient má možnost se vždy obrátit na sociální pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Velké Meziříčí a v případě jeho zájmu je sociální situace řešena činnostmi sociální práce vedoucími k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začlenění. Sociální pracovníci úzce spolupracují s odborem správy majetku a bytů při řešení situací osob ohrožených ztrátou bydlení a sociálním vyloučením. V případě zájmu klienta je sociální situace intenzivně řešena tak, aby bydlení bylo skutečně po co nejkratší možnou dobu. Pracovníci mohou napsat doporučení k přednostnímu přidělení bytu. Jedná se většinou o 1 - 2 případy za rok, které se vždy podaří co nejefektivněji a nejrychleji vyřešit.


Odbor správy majetku a bytů spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví při řešení nájemců, kteří porušují své povinnosti, včetně neplacení nájemného. Sociální pracovníci nabízí klientům pomoc a podporu při řešení jejich situace. U občanů, kteří spolupráci odmítají, pracovníci poskytují sociální poradenství, motivaci k primární spolupráci i s upozorňováním na to, jaké důsledky pro ně může mít, když situaci nebudou řešit.

Pohledávky plynoucí z nájmu bytů (v Kč)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Díky systémové práci odboru správy majetku a bytů s nájemci (dlužníky) společně s odborem sociálních věcí a zdravotnictví se daří zachytit dlužníky už od počátku a v mnoha případech se situace podaří zdárně vyřešit. Touto prací se snižují dluhy na nájemném – viz. tabulka.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město disponuje byty speciálně vyčleněnými pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením. V nejbližší době by rovněž  v rámci Integrovaného plánu rozvoje města měla být přijata koncepce sociálního bydlení.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim nemá pro neplatiče byty, ale provozuje městskou ubytovnu (14 ubytovacích jednotek), kam se mohou lidé, kteří řádně nesplácí nájem či mají nevhodné až patologické chování, přestěhovat a nekončí na ulici. Zde musí dodržovat přísná pravidla, týkající se chování, placení nájmu a smlouvu uzavírají vždy na jeden měsíc, a pokud pravidelně platí nájem, je jim smlouva prodlužována.

Ubytovna splňuje podle § 21a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících zákonů  hygienické podmínky, které schválila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. 

S neplatiči zároveň pracují sociální pracovníci městského úřadu, úřadu práce a také pracovníci neziskových organizací, kteří motivují jednotlivce i rodiny ke zlepšení jejich situace. V rámci propustného bydlení, který je zařazen v Zásadách pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim, mají neplatiči  za podmínek daných v metodice propustného bydlení mít možnost při jejich plnění získat zpět byt a tím zlepšit podmínky pro lepší život.

Nově máme z jedné bytové jednotky  v ubytovně zařízenou místnost, kterou využíváme pro propustné bydlení či jednotlivce a rodiny, které potřebují umístit ihned na dobu určitou. Tzn. ve chvíli, když někdo z noclehárny potřebuje např. po operaci mít klidový režim, tuto možnost mu poskytneme, když vidíme, že by se  někdo z noclehárny mohl posunout v rámci propustného bydlení, nejdříve k tomu využijeme tuto místnost a pak když obstojí se přesouvá klasicky do noclehárny. Nebo když máme rodinu, která potřebuje na přechodnou dobu umístit, také ji zařadíme do tohoto bytu. Byty na noclehárně jsou nevybavené, ale tento byt je vybaven nábytkem a využívám popsaným způsobem.

 Pro osoby v obtížné situaci disponuje město městskými byty (viz 9.1.2)

Na podzim roku 2017 uzavřelo Město Chrudim s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (dále jen Agentura) memorandum o spolupráci. V únoru 2018 po několikaměsíčním shromažďování měkkých (rozhovory s jednotlivými aktéry) i tvrdých (statistiky, data ÚP aj.) dat představili výzkumníci Agentury vstupní analýzu, která definovala jako jednu z významných potřeb města - problematiku dostupného bydlení v Chrudimi.  Aby bylo možné nastavit udržitelné funkční mechanismy, bylo nutné rozpracovat oblast bydlení do větší hloubky v rámci tematického šetření.

Agentura pro sociální začleňování přizvala ke spolupráci nedalekou Univerzitu Pardubice, kde se připravují budoucí specialisté na sociální a kulturní antropologii. Výzkumnický tým studentek pod vedením PhDr. Hany Synkové, tento obsáhlý výzkum uskutečnil v letním semestru.

Do konce roku 2019 bude vyhotovena Koncepce sociálního bydlení.

Příloha: Provozní řád, tematický výzkum

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  ano

Městská ubytovna:

14 bytových jednotek

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město nedisponuje byty pro neplatiče, ale disponuje ubytovnou, ale pro soby v obtížné životní situaci máme městské byty.

Máme nově vybavenou bytovou jednotku na ubytovně, která nám slouží pro krizové umístění klientů, ale nejedná se o krizovou službu v režimu zákona.

Agentura pro sociální začleňování- je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Máme Tematický výzkum bydlení v Chrudimi

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má zpracovaná pravidla a postupy. Disponuje ubytovnou a DPS, dále komunitním domem. Na druhé straně jsou další ubytovny, které obec neprovozuje a kde je předražené nájemné s ohledem na standart vybavení, lokalitu a m2. Součaně jsou tyto ubytovny, kde jsou i rodiny či rodiče s dětmi v lokální izolaci (nedostupný pravidelný spoj - obtížné pro nákupy, cestování za prací, do školy). Tyto ubytovny jsou pak vyloučenými lokalitami. Obecních bytů je málo a díky systému propustného přístupu k bydlení jsou obtížně dostupné, posuzován je každý individuální případ. Otázkou je, jak obec plánuje sociální bydlení a dostupné bydlení jednak pro rodiny s dětmi, jednak malometrážní bezbariérové bydlení pro seniory či osoby se zdravotním postižením. DPS pravděpodobně nejsou bezbariérové. Řeší připravovaná koncepce sociálního bydlení také otázku dostupného bydlení?

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice nemá byty pro neplatiče. V roce 2012 vznikl azylový dům (AD) s kapacitou 83 osob, kde mohou být přijímání i uživatelé z jiných měst kraje nebo celé ČR. AD má naplněnou kapacitu. Poskytovatelé služeb mají ze zákona povinnost přijmout do služby klienta i mimo území města, kdy město zejména sleduje unicitní klienty.

Záměr startovacích bytů
Město Litoměřice má zmapovánu potřebu zajištění bydlení pro mladé či pro začínající rodiny, tzv. startovací byty (ověřeno ze setkání s občany – Desatero problémů města aj.), ale hlavním problémem je financování případných investic v této oblasti. Město má od roku 2016 zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu 52 startovacích bytů v objektu bývalých Kasáren dukelských hrdinů v Litoměřicích. Žádost prošla na jaře 2018 prvním a druhým kolem dotačního programu Ekoinovace (SFŽP) a je očekáváno finální rozhodnutí. Tento projekt je koncipován do pasivního domu, který je  brownfieldem v bývalých vojenských kasárnách. Tento projektu dosud nebyl realizován, a to z důvodu stop stavu pro Litoměřice (do r. 2015 včetně), neboť v minulosti město čerpalo peníze na realizaci osmi bytových jednotek na „Podporované pečovatelské bydlení“ (PPB), a nemá tudíž nárok na případnou dotaci v rámci bytové výstavby. Po uplynutí výše zmíněné lhůty budeme usilovat o realizaci tohoto projektu. I s ohledem na bytovou koncepci připravovanou MPSV bude muset město tuto problematiku řešit.
Celkově však problematika naráží na neexistující zákon o sociálním bydlení.

Komunitní plánování - krizová jednotka
Oblast bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel je řešena i v 5. komunitním plánu – opatření 3.1.1.  V roce 2015 proběhlo mapování možností financování prostupného bydlení. Na konci roku 2015 byla zřízena krizová jednotka města Litoměřice. Krizovou jednotku má město v záloze pro řešení případů náhlé nepředvídatelné tíživé kritické situace, nenadálých živelných pohrom či technických havárií. Krizovou jednotku nebylo za celou dobu od realizace nutné využít. 

https://usti.idnes.cz/litomerice-maji-krizovou-jednotku-dtq-/usti-zpravy.aspx?c=A160218_2226478_usti-zpravy_hrk

Od roku 2017 byla složena pracovní skupina na území okresu Litoměřice tzv. PANEL humanitární organizace Ústeckého kraje - jedná se o organizační, koordinační a komunikační platformou pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. PANEL humanitární organizace nemá vlastní právní subjektivitu, tu však mají samostatně všechny organizace v Panelu humanitárních organizací sdružené. Vzájemné předávání informací mezi IZS a Panelem humanitárních organizací se zaobírá i otázka bydlení, a to konkrétně ve spolupráci s neziskovými organizacemi, kdy disponuje s přehledem kapacit a spoluprácuje konkrétně s volnými místy na ubytování u Diakonie ČCE 6 lůžek, Farní charita 28 lůžek, a to konkrétně pro město Litoměřice.

1/ Dokument o PANELU humanitárních organizací Litoměřicka - 9_1 PANEL HO.pdf
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/foto-litomerice-zridily-krizovou-jednotku-pro-rodiny-v-nouzi-20160217.html

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  ANO

1 byt Velká Krajská - krizová jednotka

Využití 2015 - 2017: 0

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město nemá byty pro neplatiče, ale snaží se řešit bydlení podporou azylových domů a připravovaným projektem k realizaci výstavby startovacích bytů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město nedisponuje byty zvláštního určení pro osoby v obtížné sociální nebo životní situaci. Krizové bydlení je dostatečně pokryto sítí sociálních služeb. Město mapuje a ve své politice reflektuje problémy a potřeby obyvatel ve vztahu k bydlení, ocenit lze koncepční přístup samosprávy věnovaný této problematice mj. i v rámci komunitního plánování či v rámci pracovní skupiny humanitárních organizací. Připraven je záměr startovacích bytů, který čeká na příležitost pro financování.

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení) ? Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podle Vstupní analýzy Agentury pro sociální začleňování z roku 2019 se Kraj Vysočina řadí mezi nejméně postižené kraje ČR, vývoj zadluženosti v Jihlavě však  v posledních letech stoupá. Zvyšuje se zadlužení obyvatel a roste počet osob v exekuci. V roce 2017 se exekuce v kraji týkala necelých 6 % lidí nad patnáct let. Meziroční nárůst počtu osob v exekuci zde činil 3,5 % (856 osob) a počet exekucí vzrostl o 1 % (1 337 exekucí).

 

Dle Strategického plánu sociálního začleňování Jihlava je v Jihlavě evidováno 3 306 osob v exekucích, z toho 2 579 lidí má dvě a více exekuce. Z dostupných dat ze Vstupní analýzy jsou i dlužníci vůči městu Jihlava, kdy 31. 12. 2018 na nájemném dlužilo 407 nájemců, z toho 286 osob byli dlužníci na nájemném z bytů, zbývajících 121 dlužníků mělo dluh na ostatních nájmech (tedy z nebytových prostor, z pozemků apod.). Na všech místních poplatcích bylo k témuž datu evidováno 5 252 dlužníků, z toho na místním poplatku za komunální odpad bylo 4 973 dlužníků. Dlužných pokut bylo evidováno ke stejnému datu 6 330.

 

V listopadu 2019 ve městě Jihlavě proběhlo v rámci projektu Housing first šetření, kde bylo identifikováno 235 domácností v bytové nouzi - 3/4 z nich čelí exekucí. Dle mapy insolvencí je v okrese aktivních 878 insolvenčních návrhů (zdroj:www.mapaexekuci.cz).

 

Od 1. 6. 2019 do 31. 11. 2019 bylo prostřednictvím Občanské poradny podáno 61 insolvenčních návrhů. U této skupiny byl v 21% zjištěn zájem o další vzdělání a to v oblasti finanční gramotnosti. V této skupině se v 35% projevily problémy v zaměstnání, 44% mluvilo o problémech v komunikaci s partnerem.

 

Dlouhodobě neřešená zadluženost, zvláště po nařízení exekuce, má často vliv na rozhodnutí osob pracovat mimo legální pracovní trh. Zadluženost zaměstnanců bývá vnímána jako komplikace pro zaměstnání ze strany zaměstnavatelů (komunikace s exekutorem, provádění srážek, zvýšené náklady na zaměstnance). Tyto komplikace pak vedou často k ukončování pracovních poměrů, což se přenáší do rodinné pohody.

Město Jihlava v letech 2016 – 2017

2016 – 3 472 exekucí

2017 – 3 606 exekucí

 

Porovnání okresu Jihlava roku 2016 a 2017:

2016 – 6 138 osob v exekucích

2017 – 6 363 osob v exekucích

2018 – 6 127 osob v exekucích (projevuje se dál novinka v zákonné úpravě)

 

2016 – 38 638 exekucí

2017 – 38 390 exekucí (počet snížení je dán novinkou v zákonné úpravě – slučování exekucí)

2018 – 39 345 exekucí

 

Z výše uvedeného vyplývá, že počty exekucí mírně stoupají.

 

Město Jihlava samo neorganizuje přednášky nebo semináře zaměřené na problematiku předluženosti a finanční gramotnosti. Touto problematikou se zabývá Občanská poradna Jihlava, z.s., která je městem finančně podporována.

 

 • každoročně je pořádán krajský seminář ve spolupráci s dalšími poradnami věnovaný dluhové a spotřebitelské problematice – semináře se pravidelně účastní 40 – 50 osob z odborné veřejnosti, přednášejí právníci, insolvenční správci, zástupci různých státních a nestátních organizací
 • 2x ročně probíhá seminář v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě, který se věnuje dluhové problematice – zde se účastní vždy 30 – 40 osob
 • v roce 2019 se konala přednáška pro pracovníky úřadu práce na Vysočině – účast 25 osob, tématem dluhová problematika
 • v roce 2018 se konala přednáška na krajské konferenci Svazu žen - dluhová problematika – účast 120 žen
 • probíhá pravidelné školení zaměstnanců v oblasti dluhové problematiky
 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  Vstupní analýzy Agentury pro sociální začleňování Občanská poradna Jihlava Komise pro neziskovou a sociální oblast

2015 – 1580 intervencí, 2280 dotazů – z toho 684 dluhových

2016 – 1432 intervencí, 1672 dotazů – z toho 502 dluhových

2017 – 1864 intervencí, 1462 dotazů – z toho 425 dluhových

2018 – 1607 intervencí, 2749 dotazů – z toho 830 dluhových

2019 – 1549 intervencí, 2462 dotazů – z toho 802 dluhových

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Počty intervencí v oblasti finančního poradenství, dluhové problematiky a exekucí poměrně mírně kolísají. V roce 2018 byl zaznamenán meziročně nárůst poradenských služeb poskytovaných v této oblasti. V roce 2019 byl počet poradenských služeb poskytovaných v této oblasti prakticky totožný s rokem 2018.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Zajímavé by bylo doplnit o vývoj zadluženosti, nejen o počet konzultací. Prosím o opravu přepisu v sebehodnocení municipality - poslední věta V Roce...

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vývoj zadluženosti v Kopřivnici je v posledních letech podobný s trendem v celé ČR, respektive v Moravskoslezském kraji.  To znamená, že zadluženost v letech 2017 ještě mírně stoupala a lze předpokládat, že v roce 2018 i mírně klesla. Jak vyplývá z Mapy exekucí, kde lze dohledat aktuálně data za obec Kopřivnice jen za léta 2016 a 2017, v roce 2018 došlo k mírnému poklesu osob v exekuci v MSK. Kopřivnice kopíruje tento trend a vzhledem k ekonomické situaci obyvatel a nezaměstnanosti a na základě zkušeností sociálních pracovníků, lze předpokládat tento trend také v Kopřivnici

V roce 2018 bylo Občanskou poradnou Kopřivnice zpracováno 7 insolvenčních návrhů a v roce 2019 bylo těchto návrhů 31. Tento nárůst je způsoben novelou insolvenčního zákona, která umožnila vstup do osobního bankrotu i těm dlužníkům, kteří do té doby nebyli schopni dosáhnout na jeho podmínky. Od června už díky novým pravidlům dlužník při žádosti o oddlužení nemusí dokazovat, že v jeho průběhu zvládne splatit aspoň 30 % dluhu, může nově splatit i méně. Výsledkem změny je větší zájem o oddlužení a tím doufejme dojde do budoucna také ke snížení počtu předlužených osob.

Z praxe sociálních pracovníků obce a Občanské poradny v Kopřivnici je zřejmé, že otázka dluhů  je u klientů stále aktuální . Klienti při poradenství ve službách sociální prevence stále požadují rady v této oblasti (insolvenční poradenství, exekuce, vyjednání splátkových kalendářů apod.). Dluhová problematika se týká více než poloviny klientů, s nimiž pracují sociální pracovníci vykonávající soc. práci na obci. Statistika dluhového poradenství se nevede, obvykle jsou dluhy jedním z několika problémů, se kterými se klienti potýkají.

Dle statistik Občanské poradny se počet dotazů na dluhovou problematiku (předluženost) neustále opakuje, ale oproti předchozímu období se nejedná o tak enormní nárůst.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví poskytuje odborné sociální poradenství, které zahrnuje i dluhovou problematiku (sociální pracovníci se průběžně vzdělávají v této problematice), která  je jednou z nejčastěji řešených oblastí, se kterou klienti potřebují pomoci.

Dále obec podporuje formou dotací Občanskou poradnu, která má kontaktní místo v Kopřivnici, zřizovatelem je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s.. 

Nelze opomenout další faktory, které tento trend významně ovlivňují. Jedná se  o zlepšení ekonomické situace obyvatel města – nízká nezaměstnanost. Na druhou stranu tento trend negativně ovlivňuje rozvodovost, která značně destabilizuje institut rodiny, ale i ta se v posledních letech mírně snižuje.

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  Počet exekucí v letech 2016-2018– srovnání obec Kopřivnice, ORP Kopřivnice, Okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj Obec Kopřivnice ORP Kopřivnice rok 2016 2017 2018 2016 2017 2018 počet osob v exekuci 1884 1946 2730 2816 počet exek

Počet exekucí v letech 2016-2018– srovnání obec Kopřivnice, ORP Kopřivnice, Okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

 

Obec Kopřivnice

ORP Kopřivnice

rok

2016

2017

2018

2016

2017

2018

počet osob v exekuci

1884

1946

 

2730

2816

 

počet exekucí celkem

9158

9555

 

12962

13872

 

 

 

Okres
Nový Jičín

MSK

rok

2016

2017

2018

2016

2017

2018

počet osob
v exekuci

10700

10682

10014

110920

112277

106502

počet
exekucí
celkem

53051

52775

51931

602913

609190

607248

Zdroj: mapa exekucí dostupná na: http://mapaexekuci.cz/

(rok 2018 pro obce a ORP není zveřejněn exekutorskou komorou)

v Kopřivnici - vývoj

 

2017

2018

2019

Problematika zadlužování občanů

92

63

37

 

 

 

Zdroj: statistika Občanské poradny, Centrum pro zdravotně postižené moravskoslezského kraje o.p.s. (viz příloha č..5)

Vývoj poskytování dotací na činnost občanské poradny z rozpočtu města:

rok

výše poskytnuté dotace

2017

220.000,- Kč

2018

238.000,- Kč

2019

220.000,- Kč

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Po letech, kdy stoupala zadluženost, se situace postupně stabilizuje.  

Zadlužování  domácností je stále vysoké a obec proto poskytuje podporu lidem formou sociální práce a podporou služeb sociální prevence, které v této oblasti lidem také pomáhají (dotace občanské poradně, prevenci bezdomovectví, AD, NDC, poskytnutí ubytování pro neplatiče – ubytovna).

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Trend v počtu předlužených osob je v posledním období stabilní. Město v dostatečném rozsahu poskytuje a finančně podporuje odborné sociálně poradenské služby věnované dluhové problematice.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Z praktických zkušeností sociálních pracovníků městského úřadu je patrný spíše stagnující stav v oblasti zadluženosti obyvatel. Je zřejmé, že s ohledem na současnou situaci, kdy již není tak snadné získat půjčku, má míra zadluženosti spíše stagnující trend. Občané jsou také více informováni o možnostech řešení svých dluhových problémů, ví, kam a na koho se mohou obrátit s žádostí o poradenství. Obracejí se tak na sociální pracovníky městského úřadu, kteří jim jsou schopni v rámci odborného sociálního poradenství nejen vysvětlit úřední korespondenci, ale také nabídnout možné kroky k řešení, poskytnout náhled a doporučení  v kontextu jejich nejlepších zájmů. Klienti tak získávají informace, jak se zorientovat ve svých dluhových závazcích, kde získat konkrétní informace o stavu svých dluhových závazků, jaká se nabízejí řešení v kontextu aktuálního stavu dluhového závazku. Sociálními pracovníky jsou podporování v aktivním přístupu při řešení svého dluhového zatížení, jsou jimi motivování, nicméně také upozorňování na rizika v případě, kdy své dluhové závazky nebudou řešit (vč. postupů exekutorských úřadů při vymáhání pohledávek věřitelů – exekuční srážky ze mzdy, výkon exekuce v domácnosti apod.). Klientům je nabízeno zprostředkování kontaktu s odborníky konkrétně se zaměřujícími na dluhovou problematiku, a to zejména pracovníky občanských poraden – našemu regionu nejdostupnější Občanskou poradnu ve Žďáru nad Sázavou, která nabízí konzultační hodiny každou sudou středu od 11.30 do 15.00 h v prostorách MěÚ Velké Meziříčí; dále pak Občanskou poradnu v Jihlavě a Třebíči, kdy tyto poradny mají akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. V rámci spolupráce je klientům nabízena podpora a pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalendáře/povolení splácení, návrhů na odklad exekuce, v případě výkonu exekuce v domácnosti také např. návrhu na vyjmutí věcí z exekuce (návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu). V praxi sociálních pracovníků městského úřadu tak zůstávají zejména ti dluhově zatížení klienti, kteří přistupují ke svým dluhovým závazkům dlouhodobě spíše laxněji a v kontextu svého zájmu pouze zařešit aktuální situaci. 

I na základě informací z Občanské poradny Žďár nad Sázavou, která působí pravidelně na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí je stav týkající se množství případů v oblasti předluženosti stagnující ( rok 2017 – 52 konzultací, rok 2018 – 45 konzultací, rok 2019 – 51 konzultací ). Jedná se zhruba o  40% ze všech případů v poradně ve Velkém Meziříčí.

http://www.opzdar.cz/o-poradne.p1.html

Pozitivně je vnímáno preventivní působení na základních školách, kde probíhají na základě vzdělávacích programů výuky finanční gramotnosti v řadě předmětů na 1. i 2. stupni. Na 1. stupni – předmět prvouka, matematika..., na 2. stupni – občanská výchova, rodinná výchova, matematika ... Pokud se naskytne nějaká možnost, tak se třídy se zapojují do projektů k finanční gramotnosti. Naposledy se např. třídy 5.A a 5.B ze ZŠ ulice Školní zapojili do projektu České spořitelny Abeceda peněz.

Rovněž v rodinném centru Kopretina probíhají přednášky a besedy, např. v červnu 2019 beseda s Mgr. Šárkou Zdražilovou „Jak jste na tom s financemi?“

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  Ano

Problematikou předluženosti se zabývají sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří pozorují stagnující trend, a také Občanské poradna Žďár nad Sázavou, která působí pravidelně na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí. Na základě jejich informací a statistiky je také stav týkající se množství případů v oblasti předluženosti stagnující ( rok 2017 – 52 konzultací, rok 2018 – 45 konzultací, rok 2019 – 51 konzultací ). Jedná se zhruba o  40% ze všech případů v poradně ve Velkém Meziříčí.

Statistika dluhového poradenství ve Velkém Meziříčí:

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet osob předlužených ve Velkém Meziříčí má spíše stagnující charakter. Odborné sociální poradenství v této oblasti poskytují sociální pracovnice na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a také pracovnice Občanské poradny Žďár nad Sázavou, která pravidelně 1x za 14 dnů poskytuje bezplatné služby v zasedací místnosti Městského úřadu Velké Meziříčí. Město tuto poradnu finančně každým rokem podporuje v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti a je také zařazená v síti služeb II. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 – 2020.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Trend v počtu předlužených osob je v posledním období stabilní. Město v dostatečném rozsahu poskytuje a finančně podporuje odborné sociálně poradenské služby věnované dluhové problematice. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Počet obyvatel v exekuci v Chrudimi (2016)

Zadluženost je fenomén, jenž má na vznik a prohlubování sociálního vyloučení významný vliv. Dlouhodobě neřešená zadluženost, zvláště pak po uvalení exekuce, má často za následek rozhodnutí takto postižených osob pracovat mimo legální trh práce. Dluhy a exekuce patří mezi faktory snižující motivaci při hledání legálního zaměstnání. Neformální zaměstnání a pobírání sociálních dávek je pak z pohledu sociálně vyloučených výhodnější strategií. Zadluženost zaměstnanců bývá vnímána jako komplikace i ze strany zaměstnavatelů, kteří musí srážky ze mzdy na splácení řešit. Zadluženost rovněž ovlivňuje i stabilitu bydlení. Splátka dluhu či exekuční srážka s sebou nese propad ve finančním rozpočtu domácnosti, což může zapříčinit nezaplacení nájemného. Dluhy na nájemném jsou častou příčinou ztráty standardního bydlení, po níž zpravidla následuje odchod domácností do ubytoven či jiných míst s nižšími náklady na bydlení, které jsou však většinou nevyhovující, ať již z hlediska přelidněnosti nebo technického a hygienického stavu. Řada lidí řeší svou předluženost pomocí půjček z legálních i nelegálních zdrojů.

Lze předpokládat, že vývoj zadluženosti v Chrudimi v posledních letech kopíroval vývoj v celé České republice. To znamená, že zadlužení sociálně slabých se zvyšovalo a rostl také počet nařízených exekucí. Podle údajů Mapy exekucí byl v roce 2016 ve městě Chrudim podíl obyvatel v exekuci 6,77 %, což je zhruba o 2,56 % méně, než byl celorepublikový průměr.

Odborné sociální poradenství Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s. poskytuje pomoc a podporu se zaměřením na finanční a dluhovou problematiku (půjčky, dluhy, exekuce, oddlužení, vzdělávání ve finanční gramotnosti). Za rok 2017 řešilo krizové centrum organizace dluhovou problematiku s 210 klienty, jejichž podíl na celkovém počtu klientů odborného sociálního poradenství tvoří 75 %. Dluhovému poradenství se v Chrudimi věnuje rovněž Farní charita v rámci Občanské poradny.

Dluhové poradenství  v těchto oblastech:

 • Rodinný a osobní rozpočet
 • Práva a povinnosti dlužníků
 • Práva a povinnosti věřitelů
 • Exekuční řízení dle exekučního řádu
 • Insolvenční řízení

V dubnu a v květnu 2016 se na žádost Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim uskutečnil pro studentky seminář zaměřený na dluhovou problematiku. Studentky byly seznámeny s druhy půjček, způsobilostí k právním úkonům, nejčastějšími příčinami zadluženosti mladistvých, s exekucemi, oddlužením a základním pojmoslovím. Zúčastnilo se celkem 29 studentů.

V lednu a únoru 2017 se na žádost Střední školy průmyslové Chrudim uskutečnil pro studenty a studentky seminář zaměřený na dluhovou problematiku. Studenti byli seznámeni s druhy půjček, způsobilostí k právním úkonům, nejčastějšími příčinami zadluženosti mladistvých, s exekucemi, oddlužením a základním pojmoslovím. Zúčastnili se studenti 3. ročníků, celkem 52 studentů a studentek.

 

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  počet klientů s dluhovou problematikou: 2016 - 140 (Pestalozzi) - 333 (OP) 2017 - 210 (Pestalozzi) - 283 (OP)) 2018- - 203 (Pestalozzi) - 261 (OP)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží o zvýšení  ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků  v poradenství.

Připravujeme školení pro studenty škol.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zbytečně podrobně uvedené údaje za rok 2016 a 2017, mapa exekucí je za rok 2017, doporučujeme zaktualizovat. Předešlé roky shrnout do kratšího uceleného textu. Rozvinout oblast prevence.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dle průzkumu Mapy exekucí (Mapa exekucí je interaktivní webová aplikace, která kombinuje statistická data o exekucích s geografickými údaji. Mapa inovativním způsobem předkládá podrobná data o exekucích, která umožňují nejen kvantifikaci problému, ale zejména jeho přesnou lokalizaci až na úroveň nejmenší obce. Mapa byla spuštěna v roce 2017 a vychází z údajů poskytnutých Exekutorskou komorou ČR) se trend počtu předlužených osob (počet lidí v exekuci) oproti loňskému roku zvýšil (konkrétně v Ústeckém kraji o 8,8%).

Chyba je shledána především v právní legislativě, která umožňuje zadlužovat občany, kteří nejsou schopny své závazky plnit. Město a neziskové organizace se snaží dělat maximum pro tuto problematiku, shodně však uvádíme, že v konečném důsledku je to na samotných občanech, zda tuto problematiku dokáží dotáhnout za naší pomoci a spolupráce do konce či nikoli. Zvyšující počet osob, které řeší exekuci (jak je uvedeno v indikátoru) neznamená nedostačující nabídku sociálních služeb, informovanosti města a základních škol, avšak to, že si lidé půjčit chtějí a nedozírají následky.  

Pro ucelený přehled bylo zjištěno, že z regionů jsou nejzadluženější obyvatelé Prahy, kde většinu objemu dluhů tvoří úvěry na bydlení. Na průměrného Pražana připadá dluh 285 tisíc korun. Naopak v Ústeckém kraji průměrný obyvatel dluží 146 tisíc korun.

Důležité je, že existuje Poradenské centrum a osoby, které jsou zadlužené, mají tedy místo, kam mohou přijít tuto problematiku řešit. Pokud je někdo předlužený, je nejefektivnějším řešením této situace podání návrhu na povolení oddlužení (zde je však několik zákonných podmínek a ne všichni klienti dosáhnou na toto řešení). Dalším řešení  je řada opatření, které zabraňují tomu, aby člověk upadal stále hlouběji do dluhové pasti (např. psaní žádostí o splátkové kalendáře nebo psaní žádostí o zastavování exekucí pro nemajetnost atd.).

Poradenské centrum nabízí školení v oblasti dluhové problematiky pro veřejnost i ostatní kolegy z různých sociálních služeb.

 

Dále statistika pro ORP Litoměřice za rok 2017 uvádí, že:

 • Průměrná jistina na osobu je 244 833 Kč.
 • Celkový počet exekucí je 29 701.

Dále, že:

 • 34 % osob v exekuci má 1 exekuci
 • 12 % osob v exekuci má 2 exekuce
 • 40 % osob v exekuci má mezi 3-9 exekucemi
 • 14 % osob v exekuci má mezi 10-29 exekucemi
 • 0 % osob v exekuci má nad 30 exekucí

V rámci řešení problematiky zadluženosti podporuje město Litoměřice tyto služby/pracovníky:

 • PORADENSKÉ CENTRUM LITOMĚŘICE

Poradenské centrum Litoměřice vzniklo v roce 2016, a to sloučením Poradny pro osoby v zadluženosti, Občanské poradny a Poradny pro migranty a uprchlíky (Tyto poradny měly stejného provozovatele, tzn. stejné místo poskytování služeb, pouze otevírací hodiny těchto poraden byly jiné. Toto nastavení bylo pro klienty těchto poraden velice nepraktické, z tohoto důvodu došlo ke sloučení poraden pod jednu službu- Poradenské centrum). Provozovatelem Poradenského centra je Diecézní charita Litoměřice.

Služba poskytuje základní a odborné sociální poradenství ambulantní i terénní formou. Poradna je provozována pět dní v týdnu.

Z hlediska druhu poradenství, které uživatelé čerpají, významně převládá agenda osobního oddlužení, následovaná poradenstvím směřovaným ke zmírnění dopadů exekucí. Ojediněle se vyskytují dotazy k řešení sousedských sporů, přestupků či trestných činů.

Za poslední tři roky je příspěvek z dotací města na provoz Poradenského centra ve výši 150 000 Kč za rok, kromě roku 2016, kdy byla částka poskytnuta nižší s ohledem na financování Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 • TERÉNNÍ PRACOVNÍCI OBCE

Základní poradenství poskytují terénní pracovníci obce, město získává pravidelně dotaci od Úřadu vlády na podporu terénní práce pro znevýhodněné občany.

 • PRACOVNÍK ČOI

Občané města mohou také využívat poradenství České obchodní inspekce. Pracovník ČOI je pro veřejnost k dispozici každou první středu v měsíci na tři hodiny v prostorách městského úřadu.

 • Dlužícím rodinám město vychází vstříc přejímáním dluhů dětí, platby za odpady jsou v Litoměřicích plošně odpuštěny všem dětem do jednoho roku věku dítěte.

Viz také:

Výroční zprávy Diecézní charity Litoměřice http://dchltm.cz/charita-litomerice/vyrocni-zpravy/

http://dchltm.cz/res/archive/017/002146.pdf?seek=1465832880

http://dchltm.cz/res/archive/019/002374.pdf?seek=1500277383

Poradenské centrum Litoměřice http://dchltm.cz/pomoc-v-cr/poradenske-centrum-litomerice/

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  275 klientů

Hodnota indikátoru 9.1.E:

Trend v míře předluženosti obyvatel. Data poradny v zadluženosti (jednotlivé roky - počet klientů):

2008 - 33
2009 - 71
2010 - 81
2011 - 126
2012 - 177
2013 - 192
2014 - 182
2015 – 168
2016 -  330 - vznik poradenského centra (nárůst vlivem větší informovanosti, medializace)
2017 - 275

Rozpočet města:

2015 - 150 000 Kč
2016 - 132 260 Kč
2017 - 150 000 Kč

Konkrétní počet osob v exekuci v rámci ORP Litoměřice za rok 2016 činil 5 464.
V roce 2017 se tento počet zvýšil na 6 139 osob. Jedná se o 12,4% nárůst.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Z údajů lze učinit závěr, že problematika předlužených domácností a jednotlivců v Litoměřicích je jevem, který je řešen. Předluženost jednotlivců a domácností v Litoměřicích nemá charakter masový, dopadající na celé komunity, a ve většině případů ani chronický bez reálné možnosti řešení.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město problematice zadluženosti věnuje velkou pozornost zejména prostřednictvím rozvoje odborného sociálního poradenství a terénní sociální práce obce. Přesto trendu v počtu exekucí je vzrůstající. Tento nedobrý celospolečenský trend nasvědčuje, že problematika zadluženosti je oblast, ve které čeká na veřejnou správu v budoucnosti ještě mnoho práce.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město systematicky dbá na  zajišťování rovného přístupu k veřejným službám pro všechny skupiny obyvatel a aktivně spolupracuje v této oblasti s pestrou škálou organizací.

Město v roce 2019 navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci této spolupráce byl vytvořen Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441 který řeší oblasti bydlení, bezpečnosti a občanského soužití, zdraví, zaměstnanosti a oblast dluhů.

Ze Strategického plánu pro sociální začleňování 2019 - 2022 vychází konkrétní aktivity, které mají za cíl snižování sociálních nerovností a zajištění rovného přístupu:

Zavedení asistentů prevence kriminality - vznikem pozic asistentů prevence kriminality budou v od roku 2020 zajištěna čtyři pracovní místa pro osoby z řad osob ohrožených sociálním vyloučením, které jsou znevýhodněnou skupinou na trhu práce a jejichž zaměstnáním dojde k jejich finanční stabilizaci.

Jednotné místo pro bydlení Jihlava – zavedení systému ukončování bytové nouze na území statutárního města Jihlava. Projekt je založen na aplikaci principu rovného přístupu k bydlení a snaze po odstranění znevýhodnění domácností nacházejících se ve stavu bytové nouze a zajištění jejich rovného přístupu k důstojnému bydlení.

Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. Město podporuje inkluzivní vzdělávání

V roce 2019 byl vytvořen Místní plán inkluze Jihlava 2019 – 2022, který je podkladem pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Byla podána žádost o podporu na projekt: Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání, jehož cílem je maximální možná podpora pro všechny aktéry ve vzdělávání, zajištění podpůrné sítě zájmového a neformálního vzdělávání a odstranění překážek ve vzdělávání pro všechny. V rámci projektu dojde k nastavení a fungování jednotného metodického vedení a dále k vytvoření podpůrných sítí na území statutárního města Jihlava v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání a začleňování dětí (žáků) ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do prostředí běžného.

V rámci naplňování Strategického plánu pro sociální začleňování 2019 - 2022 jsou realizovány projekty nestátních neziskových organizací:

Občanská poradna Jihlava, z.s. – rozšíření dluhového poradenství, osvětová činnost pro zvýšení dostupnosti služeb občanské poradny

Středisko křesťanské pomoci Jihlava – zavedení terénní práce s lidmi bez domova, podpora provozu noclehárny

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko, rozšíření terénního programu Sovy

Zvýšil se počet bezbariérových budov, komunikací a přechodů. Město věnuje pozornost specifickým skupinám obyvatel, které se nachází v obtížných životních situacích a poskytuje jim účinnou pomoc vedoucí ke snižování sociálních nerovností.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Prosím o doplnění celkového popisu oblasti založeného opět na popisu aktuálních strategií, jejíich východisek a trendů, včetně spolupráce a participace města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Ve městě je pestrá nabídka aktivit a sociálních služeb jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů a tato nabídka se rozšiřuje.  Nabídka aktivit mateřských a rodinných center se rozšiřuje a začala se zaměřovat i na matky na mateřské dovolené. Daří se v základních školách integrovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami za pomoci asistentů pedagoga a různých stavebních úprav. V posledních letech byla provedena řada úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel. Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Nabídka sociálních služeb se rozšiřuje a přizpůsobuje potřebám občanů. Město se snaží různými kanály občany o této oblasti informovat. Město přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti, reaguje na požadavky veřejnosti při poptávce po místech ve školních družinách a mateřských školách.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

K zajištění rovného přístupu k veřejným službám a ke snižování sociálních nerovností přispívá v Kopřivnici mimo jiné rozvinutá vzdělávací infrastruktura, jejíž kapacita je dostatečná, a to i ve vztahu k dětem a žákům se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami. Město Kopřivnice podporuje nejrůznější zájmové činnosti a provozuje mateřské a rodinné centrum.  Zároveň město napomáhá k větší integraci handicapovaných a starších obyvatel tím, že navyšuje počet bezbariérových budov a veřejných prostranství. Rovněž finančně podporuje nejrůznější sociální služby a zároveň realizuje projekty, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel, jakými jsou zejména senioři, lidé s handicapem a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení.

Podporujeme činnosti rodinného centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích.

Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v tíživé životní situaci, rodiny s dětmi).

Přispívá na činnost různých neziskových organizací v oblasti sportu a kultury, reaguje na požadavky veřejnosti při poptávce po místech ve školních družinách a mateřských školách.

Velkou pozornost věnuje také otázce bezbariérovosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Kapacita mateřských i základních škol je ve Velkém Meziříčí dostatečná, a to i ve vztahu k dětem a žákům se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami. Město zároveň podporuje organizace nabízející různé zájmové činnosti, zajišťuje provoz mateřského centra a ve vztahu k rychlejšímu návratu matek do zaměstnání lze pozitivně hodnotit i zajištění provozu miniškolky pro děti do 3-4 let. Podporuje rovněž i organizace, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel, využívá nástrojů komunitního plánování. Postupně eliminuje fyzické bariéry ve veřejném prostoru a v budovách. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim v rámci své působnosti zajišťuje podporu specifickým skupinám. Podporuje pobytová zařízení, ve kterých jsou občané s trvalým pobytem v Chrudimi. V rámci dotací podporuje neziskové organizace, které nemají sídlo v Chrudimi, ale službu ve městě poskytují. K "tísňovému  tlačítku", které je poskytováno v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek při zachování stejné kvality a komfortu pro klienty. Nově vnikla možnost zapůjčení Signalizačního zařízení - moderní asistivní technologie, která pomůže snížit riziko nehody seniora až o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10 let, snížit riziko hospitalizace až o 50%, zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o polovinu. Na podzim roku 2018 došlo k oficiálnímu spuštění  služby Tichá linka pro občany. Ta umožňuje online tlumočení do znakového jazyka nebo online přepis mluvené řeči. Návštěvy a komunikace s úřadem se tak neslyšícím a osobám se sluchovým postižením výrazně usnadní. Úřad navíc disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka. Vydáváme v pořadí pátý katalog, který je rozšířený o další služby -  Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě  Chrudim a v ORP. Od roku  2017 zavádíme tzv.  Cochemský systém - model interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí.

Realizujeme Projekt I2 – Sociální práce v ORP Chrudim, jedná se o systémový projekt, který slouží k pilotnímu ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí. Projekt je zaměřen na profesionalizaci sociální práce na obci a rozvoj spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociální práce.

Dále realizujeme Projekt E2 – Efektivní SPOD, který je zaměřen na získání dovedností a nástrojů k řízení sítě služeb pro ohrožené děti, podpora plnění standardů SPOD, ale nově vzniká Databáze  - webová aplikace - služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim.

Jsme také zapojeni do projektů Lokální síťař pro ORP Chrudim a Hlinsko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, Resocializační program pro děti ohrožené rizikovým způsobem života, Krajský úřad Pardubického kraje v rámci dotačního řízení Programu prevence kriminality na rok 2018, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, v aktivitě Rozvoj náhradní rodinné péče.

Z hlediska rovného přístupu k veřejným službám tuto oblast pokrýváme množstvím akcí a aktivní spoluprací s různými typy organizací.

Podporujeme činnost mateřského centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu. Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. CSSP Chrudim (příspěvková organizace) provozuje denní stacionář Jitřenka.

Věnujeme se i problematice bezbariérovosti ve městě.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích. Poskytujeme jim poradenství a účinnou pomoc Tímto má město Chrudim všechny potřebné služby zabezpečeny.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Velmi pozitivní je množství projektů v sociální oblasti, na nichž město participuje. Řada z nich je pilotních a vzorových. Dokládá to, že se municipalita nebojí inovací, naopka je aktivně vyhledává. Aktvita je také v síťování služeb, aktualizaci katalogu služeb, důrazu na prevenci a využití asistivní technologie.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Díky dlouhodobému procesu komunitního plánování sociálních služeb je zcela zajištěna široká síť sociálních služeb, které jsou určeny pro všechny cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny, rodina, děti a mládež). Město podporuje slaďování rodinného a pracovního života podporou mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež a podporou mateřských center současně s projekty  mezigenerační  spolupráce.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje rovný přístup obyvatel ke službám a usiluje o snižování sociálních nerovností. Ve městě existuje široká nabídka sociálních služeb, rozvinutá je sociální práce, dostatečná pozornost je věnována osvětě a informování veřejnosti a intenzivní spolupráci s aktéry z neziskového i tržního sektoru. Politická reprezentace věnuje problematice sociálně potřebných pozornost a vynakládá na tuto oblast významné prostředky. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.2.1 Podporuje obec vznik a fungování mateřských center, která umožňují matkám snazší návrat do zaměstnání nebo zvyšování jejich kvalifikace v období čerpání rodičovské dovolené?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Jihlava pravidelně podporuje programy zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace, spolky či jednotlivci, kteří se do příslušných programů přihlásili a splnili podmínky pro podporu daného programu. 

 

Na území města Jihlavy působí čtyři organizace, které nabízejí služby mateřských center. Tyto organizace město podporuje formou účelových finančních dotací. Služby jednotlivých organizací jsou určeny pro různé cílové skupiny a tím je pokryto široké spektrum potřeb obyvatel.

 

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 

Posláním sociálně aktivizačních služeb je podpořit rodiny s dětmi ve zvládání složitých životních situací, v rozvoji osobnostních a rodičovských kompetencí a ve vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí. Rodinám s dětmi ve věku od narození do ukončení školní docházky jsou nabízeny zdarma tyto služby.

 

Cílová skupina:

 

rodiny s dětmi ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky, které řeší:

-           obtížnou situaci – např. nezaměstnanost, finance, bydlení, vedení domácnosti, navrácení dětí z ústavní výchovy zpět do rodiny, život v sociálně vyloučeném prostředí atd.

-           rozvod či porozvodovou situaci, výchovu jedním rodičem, komunikaci mezi rozvedenými rodiči, pocit samoty atd.

-           výchovné a vzdělávací problémy

 

Cíl služeb:

•           zastavit zhoršování sociální situace rodin

 

•           zlepšit životní úroveň rodin

 

•           zvýšit sociální dovednosti a kompetence rodičů

 

•           zlepšit nebo obnovit narušené funkce rodiny

 

•           zvýšit připravenost rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží

 

 

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v programech:

 

Sociální asistence - pro rodiny v tíživé situaci, které řeší řadu problémů - např. dlouhodobá nezaměstnanost, finanční problémy, nevyhovující bytové podmínky, příprava dětí do školy apod. Službu mohou využít také těhotné ženy.

 

Sami doma – pro rodiče, kteří vychovávají děti bez partnera nebo cítí, že jsou

 

na výchovu sami a potřebovali by ve své situaci podporu. Službu mohou využít také osamělé těhotné ženy.

 

Neposeda - pro rodiče neklidných dětí.

 

 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava:

 

v rámci „Pohádkové školičky“ připravuje programy primární prevence pro předškoláky. Děti se naučí základním dovednostem fungování v dětském kolektivu, řešení konfliktů a posílí se jejich návyky v oblasti zdravého životního stylu.

 

Klubíčko Jihlava poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi ve věku 3 – 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jeho klientelu tvoří především romské děti a rodiče.

 

Programy v rámci služby pro rodiče, respektive i matky na mateřské dovolené, se realizují především v rámci společných setkání, která probíhají 2x do měsíce. Náplní jsou mimo jiné také různé besedy např. o zdravé stravě s MUDr. Zimenovou, s Bílým kruhem bezpečí apod. Témata společných setkání jsou různá, mohou se věnovat například různým rukodělným technikám, což jim může také zvýšit jejich dovednosti a kompetence. Díky těmto setkáním mohou matky získat užitečné informace z těchto oblastí či přímo využít poradenství k životním otázkám, které řeší. Na zvyšování kvalifikace matek na mateřské dovolené se program vyloženě nezaměřuje, ale v rámci spolupráce s rodiči jim jsou nabízeny různé rekvalifikační kurzy pořádané úřadem práce.

 

Klubíčko je zapojeno v projektu Člověkv tísní a je placeno vícezdrojovým financováním - Kraj, MPSV, MMJ, 2016-2019 placeno z OPVVV

 

Vzhledem k tomu, že od listopadu 2016 v rámci projektu OPVVV byl otevřen nový neformální předškolní klub Klíček, který se taktéž zabývá pomocí a podporou rodinám s dětmi ve věku 3-5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, služba Klubíčko eviduje změny v počtu žádostí uživatelů o umístění dítěte. Okamžitá kapacita se nemění, jedná se o 15 dětí na každém klubu, čímž došlo ke zvýšení přímé práce s rodinou.

 

Projekt Klíček byl ukončen v létě 2019.

 

Krtečkova miniškolka:

 

program je určen dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky.

 

Mateřské centrum Macík:

 

nabízí ženám na mateřské dovolené možnost společenského kontaktu a možnost i během mateřské dovolené uplatnit a rozvíjet své schopnosti

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?
  Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava Komise pro neziskovou a sociální oblast

https://jihlava.charita.cz/co-delame-nase-sluzby/vypis-sluzeb/klubicko-pro-rodiny-s-detmi/

https://www.jihlava.cz/centrum-pro-rodinu-vysocina-z-s/os-43641

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Jihlava pravidelně podporuje programy zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace, sdružení či jednotlivci, kteří se do příslušných programů přihlásili a splnili podmínky pro podporu daného programu

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Na úvod shrńte počet center v Jinhlavě a způsob podpory města a participaci jiných subjektů a vzájemnou spolupráci.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Cílené programy zacílené prioritně na podporu snazšího návratu matek do zaměstnání, či zvyšování jejich kvalifikace v období mateřské město nevyvíjí. Zvyšování kompetence spadá do činností Úřadu práce, který by měl reagovat na poptávku firem. Zástupci města se pravidelně několikrát ročně setkávají na půdě úřadu v Radě pro rozvoj lidských zdrojů, kde jsou zastoupeni největší zaměstnavatelé na území města. Ze strany zaměstnavatelů jsme nezaznamenali poptávku po takovéto spolupráci. Tato skutečnost zřejmě vychází i z dlouhodobě nízké míry nezaměstnanosti. Potřeba takovýchto cílených programů nebyla zaznamenána ani ze strany rodičů s dětmi. Přesto je město připraveno ve spolupráci se zaměstnavateli a mateřskými centry ve městě v případě potřeby na tuto poptávku reagovat.

Městský úřad Kopřivnice má zavedenou pružnou pracovní dobu. Ve výjimečných případech, pokud to nebrání provozním možnostem úřadu, je schopen přizpůsobit pracovní dobu případně i pracovní podmínky zaměstnanci.

Ve městě působí následující organizace:

Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s. je neziskovou organizací, která vznikla a působí na území města od září 2017. Posláním centra je podporovat rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Cílem centra je přispívat k upevňování stability manželství, ke zlepšování vztahů a prevenci vztahových dysfunkcí v rodině a k trvalému posilování základních funkcí rodiny. Činnost, kterou organizace realizuje spočívá v přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství, v pořádání vzdělávacích akcí (přednášek, besed a kurzů) pro veřejnost s cílem podpořit a rozvíjet vztahové, rodičovské a rodinné kompetence účastníků a také v poskytování podpory rodinám zatíženým vztahovými a výchovnými problémy. Tato podpora je uskutečňována nabídkou individuálních konzultací, rodinných mediací a rodinných terapií v rozsahu dle potřeb klientů. Organizace se zapojila do procesu komunitního plánování sociálních služeb a je uvedena ve III. střednědobém plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice v Příloze č. 4 „Síť souvisejících aktivit“ jako organizace, která svými aktivitami vhodně doplňuje síť sociálních služeb.

V roce 2019 organizace uspořádala 2 běhy kurzu osobnostního rozvoje pro ženy ROSE, který byl zaměřen především na rozvoj vnitřního potenciálu a sebedůvěry žen, rozvoj komunikačních kompetencí a zvládání stresu. Kurzu se zúčastnilo celkem 31 žen. 17 účastnic kurzu byly právě maminky na rodičovské dovolené.

www.cprkoprivnice.org

Mateřské centrum Klokan bylo založeno 1. prosince 1997 pod záštitou Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Hlavním cílem MC Klokan je být finančně přístupný maminkám na mateřské dovolené. Nabízí volné setkávání rodičů a dětí na mateřské dovolené v prostředí přizpůsobeném dětským potřebám. Rodiče mohou děti zapojit do organizované činnosti tělovýchovné, výtvarné, hudební. Mohou se zapsat do pravidelné činnosti, kterou připravuje hudební škola Yamaha nebo využít kvalifikované přípravy na vstup do mateřské školy („Chvilka bez maminky“). Klokan nabízí i program pro rodiče formou besed, výtvarných kurzů apod. Nechybí pobytové akce pro celé rodiny. Vítáni jsou zde i rodiče se speciálními potřebami, budoucí maminky, tatínkové i prarodiče. Setkávají se zde lidé nejen různého věku, ale i rozdílného vzdělání a sociálního postavení. Společným zájmem všech je co nejkvalitnější působení na děti již od nejútlejšího věku. Centrum nabízí pravidelnou týdenní organizovanou činnost s programem. Také se zde uskutečňuje mnoho zajímavých akcí, které jsou nyní již tradicí. V týdenním programu Klokana je Klokánkova školička a Klokánek pro děti s rodiči. Město poskytuje příspěvek příspěvkové organizaci města Dům dětí a mládeže Kopřivnice na činnost Mateřského centra Klokan. Pravidelné programy - od pondělí do pátku v době cca od 8:30 do 12:00. V nabídce je bohatý program jednorázových akcí, seminářů a kroužků, informace jsou zveřejňovány pravidelně na měsíčním programu DDM, na webových stránkách DDM a na facebooku.

http://www.ddmkoprivnice.cz/mc-klokan/

www.facebook.com/MaterskeCentrumKlokan

e-mail: materskecentrumklokan@seznam.cz

DDM také provozuje Dětský koutek Žirafka v budově Městského úřadu v Kopřivnici, které je v provozu 2x za týden, a to v pondělí a ve středu. Jedná se o dětský koutek se stálou hlídací službou, kam mohou rodiče na potřebnou dobu umístit své děti, když si chtějí vyřídit své záležitosti na městském úřadě nebo ve městě. Děti zde mají k dispozici hračky, stavebnice či pohádky na DVD. Činnost zabezpečuje externí pracovník s pedagogickým vzděláním. Provoz – každé pondělí a středu v době od 8.00-11.30 hodin a poté 12.30-17.00 hodin mimo období letních prázdnin.

http://www.ddmkoprivnice.cz/

Miniškolička - pod vedením Vodní sporty RELAX s.r.o. , samostatný program pro děti bez rodičů od 2 do 4 let, www.relaxkoprivnice.cz. Město tuto organizaci nepodporuje finančně.

Baby Club Relaxáček, který provozuje Vodní sporty RELAX s. r. o., poskytuje tělovýchovné a sportovní služby v oblasti plaveckých sportů, poradenskou činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti dětí, pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce.

http://www.medicalcarecentre.cz/page/baby-club-relaxacek

 Heidi, rodinné centrum - je místo, jehož hlavní činností je poskytování komplexních služeb pro děti, dospívající, těhotné ženy, rodiče a prarodiče pro využití do jejich života. Podporuje kontaktní rodičovství, respektující přístup a výchovu. Své služby zaměřují na rozvoj schopností, dovedností a znalostí, aby měl každý možnost plnohodnotně trávit svůj čas. Organizace vznikla v roce 2016 a poskytuje komplexní služby v oblasti rodiny a všeho, co s ní souvisí, nabízí pravidelné i jednorázové kurzy, miniškoličku, semináře, přednášky, workshopy a veřejnou hernu. Zapojuje se do aktivit města (týden pro rodinu, férová snídaně apod.), zatím bez finanční podpory města.
https://www.heidirodinnecentrum.cz/
Plavání kojenců a batolat - Club Delfi Kopřivnice

Kurzy "plavání" kojenců a batolat pro rodiče s dětmi – v Kopřivnici od roku 1995.

http://www.plavej.webnode.cz/

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?

Počet účastníků na aktivitách Centra pro rodinu a výše podpory města:

 

rok

výše finanční podpory města

počet účastníků

2018

85 000 Kč

415

2019

85 000 Kč

427

 

 

Výše podpory MC Klokan z rozpočtu města a přehled počtu účastníků:

rok

výše finanční podpory města

počet účastníků

2017

111 000,- Kč

1 432

2018

109 000,- Kč

1 263

2019

144 000,- Kč

1 253

 

Přesto, že sledujeme klesající trend v počtu  zapojených dětí a rodičů, zvyšuje se nabídka aktivit, které  MC Klokan nabízí. Snižující se počet návštěvníků připisujeme demografickému vývoji v počtu obyvatel. Pokles návštěvnosti v MC částečně ovlivnila také činnost v Medical Centra, a rodinného centra Heidi,  které nabízí obdobnou činnost jako MC.

Výše podpory Žirafky z rozpočtu měst:a:

rok

výše finanční podpory města

2017

139 000,- Kč

2018

141 000,- Kč

2019

131 000,- Kč

 

Počet  dětí v Žirafce:

šk. rok

počet účastníků

2016/17

204

2017/18

141

2018/19

163

 

Poměr nabídky (okamžitá kapacita cca 5 míst) a poptávky ze strany klientů je v rovnováze. Často využívají rodiče služby Žirafky opakovaně, jelikož se dětem v zařízení líbí. Rodiče si tudíž tuto službu velice pochvalují, jelikož si mohou vyřídit různé úřední záležitosti na MěÚ Kopřivnice bez stresu a v pohodě. Pokles v posledních dvou letech lze přisuzovat tomu, že díky kapacitě v MŠ se daří umisťovat stále mladší děti (od 2,5 let)

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Nabídka aktivit neziskového sektoru a soukromých subjektů je stabilní. Město má v této oblasti rezervy. Za zvážení stojí podpora projektů zaměřených na pomoc rodičům s dětmi mladšího předškolního věku lépe sladit svůj rodinný život s návratem na trh práce, aniž by přitom museli mít obavy o zajištění péče o své děti (domácí hlídání, chůvy apod.)

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Stávající Mateřské centrum Klokan ani Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s. se specificky nezaměřují na podporu aktivit zacílených na zvyšování kvalifikace matek v období jejich rodičovské dovolené (přesto dva obdobně zaměřené kurzy byly v roce 2019 realizovány). Trend návštěvnosti těchto zařízení je relativně stabilní.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město podporuje činnost rodinného centra Kopretina - centra pro rodiče s dětmi. Každoročně zařízení dostává přímou dotaci na činnost v rámci Grantového programu pro poskytování dotací na daný rok (rok 2020 – 320 000 Kč; rok 2019 – 266 700 Kč; rok 2018 – 254 000 Kč).

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Usiluje o podporu rodiny, zvyšování rodičovských kompetentcí a zodpovědnosti. Pomocí programů působí preventivně proti negativním jevům v rodině, podporuje mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, rodič (matky a otcové) na mateřské a rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, sendvičové generace a rodina v krizi.

Rodinné centrum Kopretina nabízí řadu volnočasových programů pro těhotné či pro rodiče a jejich potomky v předškolním věku. Poskytuje poradenství v oblasti prorodinných služeb. Pořádá vzdělávací a aktivizační programy, semináře a besedy a společenské a víkendové akce pro rodiče s dětmi.


Nabízí poradenství v prorodinné oblasti a také zprostředkování dalších služeb (psycholog, speciální pedagog, pediatr, právník aj.), volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které podporují mezigenerační vztahy, společenské vzdělávací a víkendové akce pro rodiny s dětmi a bohatý doprovodný program - zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra.


Kopretina nabízí volné setkávání rodičů a dětí na mateřské dovolené v prostředí přizpůsobené dětským potřebám. Rodiče mohou děti zapojit do organizované činnosti tělovýchovné, výtvarné a hudební. Centrum nabízí i program ro rodiče formu besed, seminářů, přednášek a výtvarných kurzů. Témata společných setkání jsou různá. Díky tomuto mohou rodiče získat užitečné informace z různých oblastí či přímo využít poradenství k životním otázkám, které řeší (přednášky a poradenství viz. příloha).

Zařízení navštíví cca 200 rodin ročně (300 dětí a 230 dospělých).

https://zdar.charita.cz/kontakty/?s=kopretina-centrum-pro-rodice-s-detmi


Ve městě byla v březnu roku 2016 otevřena Miniškolka Rarášek – jako soukromé hlídání, na základě živnostenského oprávnění (péče o děti do 3 let a mimoškolní výchova). V následujícím roce byla podána žádost o dotace na MPSV na zřízení dětské skupiny. Od května roku 2018 byla DS Rarášek s kapacitou 10 dětí zapsána do evidence dětských skupin. Poptávka po službách lehce převyšuje nabídku, a proto byla podána žádost na KHS o navýšení kapacity na 12 dětí. Momentálně je služba péče o dítě pro děti od 1 roku do 3-4 let věku. O děti se starají 2-3 pečovatelky (chůvy). Děti mohou docházet jen vybrané dny v týdnu. V letošním roce se podařilo získat dotaci na provoz až do června roku 2022.

https://skolkauzamku.webnode.cz/


DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí je centrem volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel Velkého Meziříčí a okolí. Zřizovatelem organizace je město Velké Meziříčí, které přispívá na provoz centra částkou 680 000,- Kč.


Prostřednictvím zájmového vzdělávání učí účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet oblíbenou aktivitu, získat nové poznatky a zkušenosti, dovednosti i návyky, podporovat osobnostní rozvoj, realizovat se v kolektivu, umět se adaptovat v různém prostředí a zkvalitňovat tím svůj životní styl.


Provozují pravidelné (zájmové útvary dle oborů), příležitostné (jednorázové akce, dílničky, soutěže, přehlídky), spontánní (návštěvy herny, využití dílen), ale i táborové (letních tábory, příměstské tábory, výlety, pobytové akce) a osvětové (výchovné programy pro MŠ, ZŠ, osvěta pro veřejnost) formy činnosti.


http://www.dozavm.cz/o-nas/

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?
  Ano

Ve městě působí rodinné centrum Kopretina, které nabízí prorodinné aktivity a služby a také dětská skupina Rarášek.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Z hlediska rovného přístupu k veřejným službám tuto oblast pokrýváme množstvím akcí a aktivní spolupráci s různými typy organizací.

Podporujeme činnosti rodinného centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu.

Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město podporuje fungování mateřského centra nabízejícího širokou paletu aktivit, které nicméně ve většině případů necílí specificky na podporu zvyšování kvalifikace matek v období jejich rodičovské dovolené. Ve vztahu k snazšímu a rychlejšímu návratu matek do zaměstnání lze ale pozitivně hodnotit mj. podporu fungování miniškolky určené pro děti do 3-4 let.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město podporuje činnost Rodinného centra Mama klub Chrudim – dostává pravidelně přímou dotaci na činnost, ale také další finance na realizace projektů – prostřednictvím dotací a grantů, které město vypisuje.

Rodinné centrum Mama klub Chrudim posiluje prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy a mateřskou roli ve společnosti, vytváří prostor pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi, získává a předává odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, nabízí prostory pro využívání vlastních znalostí a schopností pro vzájemnou pomoc, vychovává děti i dospělé k aktivnímu poznávání a úctě k přírodě, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti mužů a žen.

http://www.mamaklubchrudim.cz/

Mama klub Chrudim provozuje také kreativní klub Café Zeměplocha. Tento prostor využívá široká veřejnost (tedy nejen rodiče s malými dětmi) a je hojně navštěvován i staršími školáky a mladými dospělými. Návštěvníci zde mají možnost aktivně odpočívat u kávy či jiných nápojů - tvořit, číst, hrát deskové i jiné hry, vzdělávat se... Zároveň zde probíhají přednášky a semináře s různým zaměřením - cestovatelské, osobnostní rozvoj, výchova ke globální odpovědnosti a jiné.

V rámci MAS Chrudimsko byl podpořen projekt "Celoroční péče o děti v Chrudimi" - Jde o provoz zařízení pro celoroční péči o předškolní děti a děti prvního stupně ZŠ. Cílem je zajistit péči o děti v době, kdy se rodiče potřebují věnovat práci. Dětský klub Zeměplocha nabízí obdobnou péči jako školní družiny, během krátkých školních prázdnin příměstské tábory. Provozní doba 12-18 během školního roku a zajištění doprovodu do a ze škol, během prázdnin provoz 7-17 hod.

Snažší návrat do zaměstnání umožní i existence Předškolního klubu Amálky. http://www.amalthea.cz/predskolni-klub-amalka/

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Podporujeme činnost mateřského centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Otázky: Jakou částkou město přispívá ročně na provoz rodinného centra Mama klub Chrudim a předškolního klubu Amálka? Jaká je návštěvnost? Je dostatečná kapacita těchto institucí?

Otázkou je, jak tyto instituce  a jejich programy podporují rozvoj kvalifikace matek a otců na rodičovské dovolené?

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město podporuje snazší návrat do zaměstnání i zvyšování kvalifikace při čerpání rodičovské dovolené, a to nejen ve spolupráci s firmami (např. HENNLICH). Návrat do zaměstnání intenzivně řeší také Městský úřad, který je největším zaměstnavatelem ve městě (včetně městské nemocnice). Městský úřad nabízí v rámci svých benefitů snažší návrat matkám do zaměstnáním zejména umožněním pružné pracovní doby, home office i poskytnutím vzdělávání a supervize po dobu mateřské dovolené.

Ve městě existuje několik organizací, které se touto oblastí zabývají a které město podporuje  finančně:

Příspěvková organizace - Srdíčko

Město Litoměřice je zřizovatelem Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko. V rámci zařízení je poskytována péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let věku v denním režimu (alternativa jeslí). Centrum Srdíčko bylo podpořeno v roce 2015 nad rámec finanční alokace 575 000 Kč  z rozpočtu města na opravu a zkvalitnění centra, v roce 2018 na investice 3 000 000 Kč. Kapacita je naplněna.

http://www.centrumsrdicko.cz/sluzba--pe-e-pro-d-ti-ve-v-ku-od-18-m-sic--do-3-let-v-dennim-rezimu.html

Česko-německá školka Diecézní charity

http://www.skolka-zdislava.cz/o-nas/charita/

PO DDM Rozmarýn

Město Litoměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Rozmarýn. Mateřské  centrum Rozmarýnek, které je součástí DDM, je určeno pro děti od 2,5 let a je ideálním místem pro přípravu na mateřskou školu. Dále DDM Rozmarýn nabízí pro rodiče na mateřské dovolené úterní dopolední klub Čtyřlístek. Program klubu je zaměřený na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností nejmenších dětí. DDM Rozmarýn dále organizuje víkendové aktivity pro rodiny, příměstské tábory pro školní děti, kroužky, semináře a kurzy pro ZŠ a SŠ. Na poli prevence dopravní nehodovosti plní tuto funkci dětské dopravní hřiště, které je součástí DDM Rozmarýn. Tento klub je stabilní, žádaný a frekventovaný a není třeba zvyšování kapacit a změn.
http://www.ddmrozmaryn.cz/Materske-centrum/

https://ddmrozmaryn.iddm.cz/admin/inc/download.php?type=document&id=116

Nestátní nezisková organizace - Klubíčko

Město podporuje od roku 2014 činnost mateřského centra SKP Klubíčko. Mateřské centrum je významnou nabídkou pro rodiny s malými dětmi předškolního věku ve městě. Nabízí prostor pro setkávání a sdílení potřeb rodičů s předškolními dětmi.  V mateřském centru probíhá klub Klubánek – tematické setkávání maminek s dětmi. SKP Klubíčko poskytuje rodinné poradenství, vzdělávání, tvořivé dílničky a další aktivity pro rodiny. Mateřské centrum nabízí tzv. Manželské večery – kurzy upevňování manželského vztahu, řešení konfliktů apod. Dále SKP Klubíčko poskytuje kurzy pro výchovu, rozvoj osobnosti a vzdělávání dětí.
SKP Klubíčko provozuje křesťanskou mateřskou školu. Nabízí však předškolní vzdělávání nejen pro děti z křesťanských rodin, ale i rodin bez vyznání. Je registrována ve školském rejstříku. Kapacita školky je 20 dětí. Do programu jsou zařazeny prvky pedagogiky Montessori. (http://www.umc.cz/skp.klubicko/

MC Klubíčko http://www.umc.cz/skp.klubicko/node/16

Koncepce rodinné politiky

V roce 2014 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Litoměřice Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019, ve které je deklarována podpora služeb, které napomáhají plnění funkcí a soudržnosti rodiny.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_prorodinne_politiky_2014.pdf

Od roku 2018 město navazuje spolupráci s Mateřským centrem Sluníčka, kde jsou přijímány děti již od 1 roku věku dítěte.

Město se aktivně podílí na projektech MPSV - Obec přátelská rodině, kdy se v roce 2016 umístilo na 2. místě, dále se zapojuje do projektů a v roce 2018 získal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. místo ocenění Zlatý erb 2018 v rámci procestu Komunitní plánování sociálních služeb a její osvěty.

 

 

 

 

 

 

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?
  3 centra

Hodnota indikátoru 9.2.A:

Poptávka je v rovnováze s nabídkou. Mateřská centra poskytují své služby nejen litoměřickým dětem.

Mateřské centrum DDM Rozmarýn – 2015: 864 návštěvníků/67 akcí

2016:1028 návštěvníků/74 akcí

2017: 1135 návštěvníků/76 akcí

SKP Klubíčko – 1765 návštěvníků, počet akcí 10 (Zdroj dat: Vyhodnocení cílů a opatření 4. KPSS za rok 2014, opatření 4.2.3 Podpora zdravého pojetí rodiny). V MC Klubíčko došlo k rozšíření provozu ve dvou dnech týdně také na odpolední provoz. SKP Klubíčko uspořádal prázdninový týdenní softball camp, kterého se zúčastnilo 80 dětí. Kapacita byla zcela naplněna (poprvé v roce 2017).

PO Srdíčko
Nabídka je dostačující, je možno uspokojit více rodičů než nyní služby využívá.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice finančně podporuje činnost všech zařízení, které napomájí slaďování rodinného a pracovního života obyvatel města.

 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je vybudovaná stabilní síť mateřských a rodinných center, která nabízí rozmanité služby (volnočasové aktivity, hlídání aj.) pro rodiny s dětmi. Do podpory rodin je zapojeno mnoho subjektů z neziskového i tržního sektoru, se kterými město dlouhodobě spolupracuje. V posledních letech město rozvíjí prorodinnou politiku vlastního úřadu, téma návratu rodičů do zaměstnání řeší i v součinnosti se zaměstnavateli ze soukromého sektoru a tvoří na tomto poli osvětové aktivity.

 

9.2.2 Monitoruje obec rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

MĚSTO JIHLAVA SI JE VĚDOMO TOHOTO PROBLÉMU. V ROCE 2019 ZAČALO SPOLUPRACOVAT S AGENTUROU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ. HLAVNÍM CÍLEM VÝZKUMU AGENTURY BYLO V JIHLAVĚ ZMAPOVAT SITUACI OBYVATEL SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH NEBO OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM.

BYL PROVEDEN PRŮZKUM STÁVAJÍCÍHO STAVU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Z PROSTŘEDÍ VYKAZUJÍCÍHO PRVKY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY VE MĚSTĚ JIHLAVA A MÍSTNÍ PLÁN INKLUZE. V SOUČASNÉ DOBĚ MĚSTO PŘEDKLÁDÁ NA MŠMT ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKT "PODPŮRNÉ SÍTĚ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ", NAVAZUJÍCÍ NA VÝZVU Č. 75 OPVVV. VŠECHNY ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MĚSTEM JIHLAVA BUDOU DO PROJEKTU ZAPOJENY. BUDOU PODPOŘENI ŽÁCI/DĚTI ZE SOCIOEKONOMICKY ZNEVÝHODNĚNÉHO A SOUČASNĚ KULTURNĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ, DÁLE RODIČE A OSOBY, JÍMŽ JE DÍTĚ SVĚŘENO DO PÉČE, ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU OHROŽENI PŘEDČASNÝM ODCHODEM ZE VZDĚLÁVÁNÍ. DÁLE BUDOU PODPOŘENI PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ.

ŽÁKŮM ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN JSOU ZAJIŠŤOVÁNY NA ZŠ KŘÍŽOVÁ OBĚDY ZDARMA Z NADACE WOMEN FOR WOMEN, V SOUČASNÉM ŠKOLNÍM ROCE JE TO 13 ŽÁKŮ.

PROJEKT POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V KRAJI VYSOČINA: MŠ MOZAIKA, ZŠ TGM, ZŠ SPECIÁLNÍ, ZŠ OTOKARA BŘEZINY, ZŠ KOLLÁROVA, ZŠ A MŠ NAD PLOVÁRNOU A ZŠ JUNGMANNOVA.

NA ZŠ JUNGMANNOVA V RÁMCI ŠKOLNÍHO KLUBU A ŠKOLNÍ DRUŽINY, POKUD POBÍRAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, SE MOHOU DĚTI ÚČASTNIT VŠECH AKTIVIT ZDARMA. ŠKOLOU JE UMOŽNĚNO DOUČOVÁNÍ ZDARMA, NÁVŠTĚVA SPORTOVNÍHO A TANEČNÍHO KROUŽKU ZDARMA - VE SPOLUPRÁCI S ROMEOU, KDY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SE NA VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ZDARMA PODÍLÍ POSKYTNUTÍM PROSTOR. ŠKOLA ZŘÍDILA STŘEDISKO DĚTI NA STARTU, KTERÉ DĚTI MOHOU ZDARMA TAKÉ NAVŠTĚVOVAT A ZAPOJIT SE DO SPORTOVNÍ ČINNOSTI.

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?
  spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

10 škol bude zapojeno do projektu „Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání“

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Jihlava monitoruje a prosazuje dodržování platných právních předpisů a norem ve školských zařízeních, které zřizuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Podporuje město JIhlava konkrétně žáky ze sociálně slabých rodin, např. příspěvky na sportovní a zájmovou činnost, příspěvkem na obědy ve školní jídelně či jinou formou?

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město se snaží zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání a pružně reagovat na poptávku.

Ve všech základních školách zřízených městem Kopřivnice působí asistenti pedagoga. Tito asistenti pomáhají pedagogovi ve třídách, v nichž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením nebo specifickými vzdělávacími potřebami. Asistenti pedagoga jsou zaměstnáváni školami na základě žádosti ředitelů škol po doporučení školského poradenského zařízení a udělení souhlasu krajského úřadu.

Ve všech úplných základních školách působí školní psycholog.

Na VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici (příspěvková organizace  kraje) také působí školní psycholožka.

V roce 2014, na základě poptávky, byla v ZŠ Milady Horákové  vyřešena na 1. stupni bezbariérovost, od roku 2019 je škola bezbariérová plně (i na 2. stupni, kam přešli 2 žáci s tělesným postižením). Bezbariérový přístup je vybudován i do školní družiny a do školní jídelny – výtah.

V Kopřivnici je provozována Základní a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p. o.  - škola pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V současné době má 7 oddělení MŠ - speciální a logopedické a 9 tříd v ZŠ (3 třídy se vzdělávacím programem ZŠ, 6 tříd se vzdělávacím programem ZŠ speciální). Celková kapacita zařízení je 130 dětí a žáků. Škola poskytuje dětem a žákům komplexní speciálně pedagogickou, rehabilitační a logopedickou péči. Pedagogové školy využívají při výchově a vzdělávání speciální metody, přístupy, individualizaci a terapie (hipoterapie, canistarepie, arteterapie a další). Úzce spolupracuje s příslušnými Speciálně pedagogickými centry, jejíž doporučení je nezbytnou podmínkou pro přijetí dětí a žáků do školy. Dále škola spolupracuje se spolkem Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, a to zejména při dopravě děti ze spádových oblastí a dalších aktivitách školy.

ZŠ Floriána Bayera (příspěvková organizace kraje) - Posláním školy je účinnými, moderními, přitažlivými, ale i speciálními výchovnými a vzdělávacími prostředky, metodami a formami činnosti poskytnout kvalitní základní vzdělání žákům v běžných třídách i integrovaným žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1.9.2016 se škola stala vzhledem k nové legislativě v souvislosti se zavedením společného vzdělávání běžnou základní školou   se třídami samostatně zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona (vady řeči, autismus, lehké mentální postižení). V roce 2017 byla otevřena další běžná třída školy s prvky Montessori výuky (celkem již 2 běžné třídy ZŠ pro žáky 1. -5. roč.). Ve škole je přípravná třída pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve školním roce 2018/19 nebyla tato přípravná třída poprvé otevřena z důvodu legislativních změn (mohly být zařazeny jen pro děti s odkladem ŠD), tudíž byl nedostatečný počet dětí pro otevření této třídy. Změnu v zákoně velmi negativně přijali rodiče, kteří měli vysoký zájem o docházku pětiletých dětí do přípravné třídy v naší škole (měli zde sourozence, neměli místa v MŠ) především z řad romských rodin, změna v zákoně nebyla vůbec dobrým krokem, došlo k vyrušení mnoha přípravných tříd, kde se cíleně, mimo jiné, pracovalo se žáky se sociálním znevýhodněním v celé ČR.

Na základě poptávky rodičů dětí s odkladem školní docházky, se domluvil zřizovatel s ředitelkou ZŠ M. Horákové a od roku 2019/2020 je na této škole zřízena přípravná třída, která je v tomto školním roce plně obsazena dle legislativy, která umožňuje max. počet 15 dětí. Škola těmto dětem zajistila také družinu a obědy ve školní jídelně. Město jako zřizovatel zajistilo příspěvek na vybavení této třídy vhodným nábytkem a pomůckami, včetně pracovních sešitů apod. Dětem v této třídě se věnuje aprobovaná paní učitelka (speciální pedagog) se zaměřením na logopedii, která je poskytována u většiny z těchto dětí. Předpokládáme, že se přípravná třída na této škole bude otevírat i v následujících letech jako vhodná alternativa pro děti s odkladem školní docházky. . Na další školní rok je přijato už 10 dětí.

Město v v rámci  MAP ORP Kopřivnice (2017) a MAP ORP Kopřivnice II (2018-2019) organizuje vzdělávací aktivity pro pedagogy i rodiče a řada témat je věnována inkluzi a rovným příležitostem:

 2-6/2017 - 47 vzdělávacích akcí, přes 600 účastníků - výběr z témat:

pedagogové - Agresivita současných dětí, Individuální přístup k žákům, Společné vzdělávání v MŠ, Učení v pohybu, Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ, Asistent pedagoga a chůva v MŠ, Nadané dítě v MŠ, Škola s místem pro všechny, Výchovný styl etické výchovy, Motivace žáka, atribuce a akceptace žáka, Desatero třídního učitele

rodiče - Jak připravit dítě do 1.třídy, Ve školce je každý jiný, Školka pro všechny

 2018 - 44 vzdělávacích akcí, přes 1100 účastníků - výběr z témat:

pedagogové - cyklus otevřených kabinetů pro speciální pedagogy, cyklus otevřených kabinetů pro pedagogy I.stupně ZŠ, ochutnávky moderních didaktických metod na školách, Hranice a jejich udržování, Jak na šikanu ve škole, Konference "Vemte talent do svých rukou", Bezpečná škola, exkurze do různých školních prostředí s tématy realizace inkluze a rovných příležitostí, Výslovnost dětí, Přechod dítěte z MŠ na ZŠ - diskusní workshop s PPP

rodiče - Dítě a šikana, Mluva hrou aneb logopedie pro rodiče, Autorita rodičů.

 2019 - 57 vzdělávacích akcí, přes 1900 účastníků - výběr z témat:

pedagogové - konference "Rovné příležitosti ve vzdělávání", Kompetence pro život do našich škol, rozvoj cyklu otevřených kabinetů pro speciální pedagogy, Moderní didaktika - ochutnávky metod ve školách, exkurze na ZŠ Ostrava a NJ - podpora nadaných dětí, Agresivita a asertivita, Na co slyší dnešní rodiče, Cyklus Socioklima

rodiče - Dětský vztek a vzdor, Jak přežít pubertu, Jedy a protijedy v komunikaci

žáci ZŠ - badatelský kroužek pro nadané-zvídavé děti.

 V rámci sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kamarád probíhá v případě zájmu a zejména potřeby dětí a mládeže individuální doučování . 

Naše školy využívají možnosti poskytování obědů zdarma z nadace Women for Women, kdy jsou vytipovány potřebné děti a je jim zajištěn oběd zdarma formou darovací smlouvy s touto nadací. Město tuto aktivitu podporuje a každoročně schvaluje řadu žádostí ze škol.

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?
  Počet dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, počet asistentů pedagoga

V základních školách jsou integrováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Stoupá počet asistentů pedagoga, kteří se podílejí na vzdělávacím procesu.  

Přehled počtu dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŚ zřízených městem Kopřivnice -

§ 16 ods. 9  školského zákona a počty asistentů pedagoga

školní rok

počet  dětí

Počet asistentů pedagoga

2016/17

161

 

2017/18

172

 

2018/19

131

 

 

V ZŠ a MŠ Motýlek postupně narůstá počet dětí, které se zde vzdělávají. Ve školním roce 2015/2016 to bylo 103 dětí, v současnosti je to již 130 dětí.

Město Kopřivnice vydalo souhlasné stanovisko s navýšením kapacity ZŠ a MŠ Motýlek (podle školského zákona vydává obec stanovisko ke kapacitě škol a školských zařízení, i když není jejich zřizovatelem, ale nacházejí se na území dotčené obce.

Počet žáků v ZŠ Floriána Bayera se specifickými vzdělávacími potřebami**:

školní rok

Počet dětí

Počet asistentů
pedagoga

v přípravné třídě

se zdrav. postižením

se soc. znevýhod.

pro žáky
se zdrav. postižením

pro žáky
se soc. znevýhod.

2016/17

10

48

12+10 v PT*

3

1

2017/18

11

43

18+11 v PT

6

1

2018/19

-

51

18

7

-

*Zkratka PT = přípravná třída, byla do škol. roku 2017/2018 zřizována výhradně pro děti se sociálním znevýhodněním, potom změna legislativy v neprospěch těchto dětí (pouze děti s odkladem školní docházky do přípravné třídy)

**Vyjma žáků uvedených v tabulce jsou  i v běžných třídách školy taktéž integrováni žáci se zdravotním postižením v rámci PO - tito žáci byli do celkového počtu žáků s postižením i soc. znevýhodněním započtení, ostatní běžní žáci tedy ne, ale celkově zde nejsou pouze žáci se SVP, ale i běžní žáci- inkluzivní vzdělávání.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Společné vzdělávání směřuje k podpoře všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho cílem je podpořit všechny žáky, a to jak na základní škole, tak na školách, které jsou označovány jako školy „speciální“. Vždy je sledován na prvním místě prospěch žáka.  V dnešní době se při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z myšlenky „vzdělávat postižené běžně, pokud je to možné a speciálně, pokud je to nutné“. Od segregovaného vzdělávání se směřuje ke stále vyšší integraci do škol běžných.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je dostupná vzdělávací infrastruktura pro děti a žáky se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami, přičemž dochází k navyšování její kapacity. V souladu s trendem inkluzivního vzdělávání rovněž na všech základních školách ve městě působí asistenti pedagoga

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město se snaží zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání a reagovat na poptávku.

Město Velké Meziříčí zřizuje Základní školu na ulici Sokolovská 13,  ZŠ na ulici Oslavická 20, ZŠ na ulici Školní 2055, ZŠ v místní části Lhotky 42 a místní části Mostiště 50.V těchto školách zřizovaných městem plní povinnou školní docházku  i děti s vadami řeči, vývojovými poruchami učení, chování a to za účasti asistenta pedagoga. Tito asistenti pomáhají pedagogům ve třídách, či v družinách, nichž je vzděláván žák nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i se zdravotním postižením. Asistenti pedagoga jsou přidělováni školám na základě žádosti ředitelů škol po předchozím doporučení školského poradenského zařízení a udělení souhlasu krajského úřadu. Počet asistentů nemůže ovlivnit město, jakožto zřizovatel, ani rodič.

ZŠ na ulici Školní je zcela bezbariérová, na ZŠ Oslavickou je zajištěn částečný bezbariérový přístup, na ZŠ Sokolovská v současné době probíhají úpravy k úplné bezbariérovosti.

Město Velké Meziříčí je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, která poskytuje předškolní vzdělávání v rámci svých 6 provozoven (MŠ na ul. Čechova, Sportovní, Mírová, Sokolovská, Oslavická, Nad Plovárnou), umístěných na území města. Zřizovatel se snaží o maximální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž za pomoci asistentů pedagoga.

Specifická podpora dětem ze sociálních rodin (úhrada obědů) probíhá i prostřednictvím projektu neziskové organizace Woman for women, o.p.s. pro 2 žáky v ZŠ Sokolovská, ZŠ Školní (7 dětí) a Oslavická (3 děti) tuto situaci řeší prostřednictvím anonymních dárců. Tito dárci platí obědy přímo ve škole. Výhoda anonymních dárců je, že není třeba, aby rodiče žáků byli v hmotné nouzi. Jedná se např. o dítě romské národnosti, matku samoživitelku apod.

Pokud se v příspěvkové organizaci města DÓZA – středisko volného času objeví dítě, které by nemohlo navštěvovat zájmovou aktivitu z důvodu soc. slabé rodiny, je takováto situace řešena s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, kdy lze napsat přípis a úhrada je tak prominuta. Týká se to v současné době 2 dětí.

V rámci prorodinné politiky města také v tělovýchovné jednotě SOKOL, kde je více oddílů (atletika, házená, gymnastika, jóga), hradí příspěvek pouze 1. dítě v rodině, další již ne.

Ve městě nežije výrazná skupina cizinců ani romská komunita. Tyto děti jsou standardně začleňovány do vzdělávacích zařízení ve městě.


Ve Velkém Meziříčí je provozována Základní škola a Praktická škola - speciální škola pro děti s více vadami, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Patří k nejstarším školám speciálně pedagogického zaměření v Kraji Vysočina. Poskytuje vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení, kombinovanými vadami a nově vzdělávají i žáky s lékařskou diagnózou autismus.

Plně respektují fyzické a psychické možnosti a předpoklady dětí. Umožňují jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péče osvojily základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života.

Škola je pověřena organizací Kurzů k získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální. Organizace a ukončování se řídí Informací MŠMT ČR č.j. 18 965/2005-24.

Již v roce 2005 byla zahájena jednání mezi Městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina o možnosti využití části budovy na Poštovní ulici pro potřeby speciální školy. Výsledkem byla dohoda mezi těmito subjekty, jejímž výsledkem je úprava prostor a skutečnost, že od  roku 2008 je ve městě speciální škola, která je zcela bezbariérová.

https://www.zsspecialnivm.cz/ 

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?
  Ano

Na základních školách narůstá počet integrovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

šk. rok 2015/16 - 184 žáků

šk. rok 2016/17 - 265 žáků

šk. rok 2017/18 - 368 žáků

šk. rok 2018/19 - 470 žáků

šk. rok 2019/20 - 484 žáků

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. Společné vzdělávání směřuje k podpoře všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho cílem je podpořit všechny žáky, a to jak na základní škole, tak na školách, které jsou označovány jako školy "speciální". Vždy je sledován na prvním místě prospěch žáka.

Město Velké Meziříčí je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, která poskytuje předškolní vzdělávání v rámci svých 6 provozoven, umístěných na území města. Zřizovatel se snaží o maximální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž za pomoci asistentů pedagoga. nedochází k výraznému převisu počtu dětí přihlášených oproti kapacitě volných míst.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve Velkém Meziříčí je dostupná vzdělávací infrastruktura pro děti a žáky se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami, přičemž dochází k navyšování její kapacity. V souladu s trendem inkluzivního vzdělávání rovněž na základních i mateřských školách ve městě působí asistenti pedagoga.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Mateřská škola Svatopluka Čecha (www.klicekksrdci.com ). Součástí MŠ byla do roku 2011 speciální třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Jsou zde skupinově integrovány děti s tělesným postižením či oslabením, děti s kombinovanými vadami děti s poruchou vývoje. V roce 2012 byly tyto děti integrovány v běžné třídě (důvodem je menší počet těchto dětí). Od roku 2013 opět funguje speciální třída, kam docházejí děti s různým druhem zdravotního postižení - jejich vzdělávání probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů . Pracují zde speciální pedagogové, asistenti pedagoga a osobní asistenti.

V MŠ Strojařů jsou dvě speciální třídy: logopedická třída pro děti s vadami řeči a speciální třída pro děti s poruchami autistického spektra a jinými vývojovými poruchami. Dětem je věnována individuální péče zaměřená na zmírnění či odstranění problémů a na dosažení jejich maximálních rozvojových možností ve všech oblastech osobnosti dítěte. Ve třídě pracují speciální pedagogové a asistenti pedagoga. Děti z obou speciálních tříd jsou zapojeny do všech aktivit MŠ.

http://www.msstrojaru.cz/

Snahou města je spravovat záležitosti občanů s ohledem na rovné příležitosti. Součástí tohoto přístupu je i vytváření bezbariérového prostředí města s cílem zkvalitnění života nejen zdravotně handicapovaných občanů, ale i dalších skupin obyvatel (např. seniorů, rodičů s malými dětmi, osob s omezenou pohyblivostí na přechodnou dobu způsobenou úrazem, apod.).

Pod CSSP Chrudim je zařazen denní stacionář Jitřenka a denní stacionář Pohoda. Klienti spolupracují v rámci kampaní a akcí ZM a MA 21.
http://www.socialni-sluzby.cz/denni-stacionar-jitrenka.php
http://www.socialni-sluzby.cz/denni-stacionar-pohoda.php

ZŠ Dr. J. Malíka - ZŠ integruje handicapované děti. Ve škole dále pracují speciální pedagog a školní psycholog, kteří úzce spolupracují s učiteli, jsou k dispozici dětem i jejich rodičům. Podle možností pomáhají při výuce žáků se speciálními zdravotními potřebami 2 pedagogičtí asistenti a 1 – 2 osobní asistenti.
http://www.zsmalika.cz/

Ve městě funguje Speciální základní škola Chrudim, kterou zřizuje Pardubický kraj. Tato škola s MěÚ spolupracuje. http://spzschrudim.cz/

Při zápisu do mateřských škol v roce 2011 došlo k převisu počtu dětí přihlášených oproti kapacitě uvolněných míst. Nejvyšší počet nepřijatých dětí byl v MŠ Na Valech. Jednalo se však o děti mladší tří let, dále děti s maminkami na rodičovské dovolené a v některých případech šlo o děti mimochrudimské. Obdobně tomu bylo i v ostatních mateřských školách. Z těchto uvedených skutečností je zřejmé, že nedošlo k situaci, kdy by musely být hromadně odmítány tříleté děti zaměstnaných rodičů.

Ač statistiky přihlášených a přijatých dětí jsou čísla v podstatě „hrozivá“, je jasné, že všichni co mateřskou školu skutečně potřebují, se podařilo bez problémů umístit.

V roce 2012 byla situace následující přijatých 878 a zamítnutých 56 opět zejména méně než tříleté děti.

V roce 2013 se o místa v MŠ ucházelo celkem 352 dětí, z toho bylo 71 nepřijatých. Jednalo se opět o mimochrudimské a méně než tříleté děti. V roce 2013 byla poptávka uspokojena na 80 %, zbývajících 20 % tvořily děti mimochrudimské a děti mladší tří let.

V roce 2014 oproti předcházejícím rokům poklesl poměr zamítnutých žádostí, když 33 dětí z 366 nebylo přijato. V roce 2014 byla poptávka uspokojena na 91 %, zbývajících   9 % tvořily děti mimochrudimské a děti mladší tří let.

V roce 2015 pokračovala klesající tendence počtu zamítnutých žádosti, kdy z 317 přihlášených dětí bylo pouze 23 zamítnutých žádostí. V roce 2015 byla poptávka uspokojena na 93 %, zbývajících   7 % tvořily děti mimochrudimské a děti mladší tří let.

V roce 2016 z 292 přihlášených dětí bylo přijato 260 dětí, což je 89 %. Zamítnuto bylo 32 žádostí. Procentuální pokles přijatých byl způsoben tím, že bylo přihlášeno více mimochrudimských dětí, které však na základě kritérií pro přijetí do MŠ mají jen malou šanci na přijetí.

V roce 2017 bylo z 352 přihlášených přijato 292, což je 82,95 %.

V roce 2018 se při zápise přihlásilo 330 dětí, z nichž bylo 298 přijato (90,3 %).

Je třeba zmínit, že některé nepřijaté děti najdou místo v MŠ v průběhu školního roku, když se většinou z důvodu stěhování uvolní místo.

Při ZŠ Dr.J.Malíka je zřízen Nadační fond Klubu rodičů a přátel Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka. Účelem nadačního fondu je podpora účasti žáků Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka na akcích v rámci projektu " Společně to dokážeme" poskytovat finanční příspěvky potřebným žákům.

Probíhá spolupráce s Úřadem práce a řediteli ZŠ. Vznikla pracovní skupina, jejíž členové jsou ředitelé škol, pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče Archa, Odbor školství, kultury a památkové péče a Odbor sociálních věcí. Do pracovní skupiny jsou dle náplně přizvání hosté a další odborníci (ÚP apod.). V současné době se vytváří metodika, která bude reagovat na propojení zákonů OSPOD a škol.

V roce 2018 vznikla také spolupráce s ředitelkami mateřských škol, kde jsou jedny z důležitých témat, zařazení dětí ze sociálně slabších rodin a obědy zdarma pro tuto cílovou skupinu.

Město je řešitelem projektu MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim. Jeden z jeho hlavních cílů je podrobné zmapování místní situace nastavení rovných příležitostí ve školách a identifikace škol vzdělávajících vyšším podílem dětí a žáků s potřebou  podpůrných opatření.  V rámci projektu pracuje Pracovní skupina pro rovné příležitosti, která plánuje a posuzuje  aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol.

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?

Do škol byly přijaty všechny děti, které přišly k zápisu včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž zdravotní postižení/znevýhodnění umožňuje vzdělávání formou individuální integrace v běžné třídě základní školy.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Do škol byly přijaty všechny děti, které přišly k zápisu včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž zdravotní postižení/znevýhodnění umožňuje vzdělávání formou individuální integrace v běžné třídě základní školy. Základní školy zřizované městem Chrudim nemají speciální třídy. 

Probíhá úzká spolupráce s Úřadem práce a řediteli ZŠ.

Nově zřízena pracovní skupina s ředitelkami MŠ.

Město je řešitelem projektu MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim. Jeden z jeho hlavních cílů je podrobné zmapování místní situace nastavení rovných příležitostí ve školách a identifikace škol vzdělávajících vyšším podílem dětí a žáků s potřebou  podpůrných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zlepšující se 

Konstruktivní přístup k nastavení kapacity MŠ, k integraci a podpoře dětí ze slabších rodin, včetně projektu MAS Mapování potřebnosti podpory žáků...

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, která poskytuje předškolní vzdělávání v rámci svých 11 provozoven umístěných na území města. Zřizovatel se snaží o maximální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je při MŠ Litoměřice zřízeno 5 tříd s upraveným vzdělávacím programem – 3 s vadami řeči, 1 pro kombinovaná postižení tj. somatické/mentální vady a 1  pro vývojové vady, v běžné třídě je integrováno dítě s vývojovou dysfázií. Ve třídách pracují speciální pedagogové. V základních školách zřízených městem Litoměřice plní povinnou školní docházku i 133 dětí s vadami řečí, vývojovými poruchami učení, chování, souběžných postižení a v některých případech podobně jako u MŠ za účasti asistenta pedagoga i děti tělesně či zrakově postižené. Ve 2 z celkových 6 ZŠ je zřízena i přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné.

Základní školy v Litoměřicích vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, děti cizinců i žáky nadané, čemuž je uzpůsobeno zázemí základních škol, podpůrné potřeby výukové materiály, školní pomůcky i přítomnost asistentů pedagogů. K zajištění finanční podpory na vznik podpůrných opatření využívají jak příspěvky zřizovatele, tak prostředky ze státního rozpočtu, jako i projekty v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV). Všechny školy v Litoměřicích tímto umožňují dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku a tím podporují rovné šance dětí na vzdělání.

Městským úřadem jsou podporovány i děti z nízkopříjmových rodin alokovanou částkou 30 000 Kč z rozpočtu města na sportovní a volnočasové aktivity dětí a jsou určeny konkrétním rodinám. V roce 2016 požádalo a bylo podpořeno 22 dětí, 16 dětí v roce 2017. Vždy se jedná o podporu volnočasových aktivit nebo družinky na celý školní rok a děti se nám již nyní hlásí na nový školní rok. Spokojenost dětí město vnímá jako největší odměnu.

 

Příloha:
 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?
  11 MŠ

Hodnota indikátoru 9.2.B:

Město zajišťuje péči v denním režimu (jesle), event. v mateřských centrech.

Žadatelé jsou uspokojování a děti umístěny v rámci kapacit MŠ tak, aby mohly zahájit předškolní vzdělávání v okamžiku dovršení věku 3 let.

Na ZŠ je dostatečná kapacita, jsou přijímány i děti z okolních obcí.

Poptávka uspokojena na 100%.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V současné době je poptávka uspokojena. Umístění dětí se daří řešit ke spokojenosti žadatelů, tedy 100%.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město usiluje o rovný přístup obyvatel ke vzdělávání. Ve městě je rozvinutá síť školských zařízení pro děti předškolního i školního roku, od roku 2013 kapacitně nabídka služeb uspokojuje poptávku. Několik MŠ má zaměřený vzdělávací program na specifické potřeby děti předškolního věku, v souladu s principy inkluzivního vzdělávání se do MŠ i ZŠ daří integrovat děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v obci? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v obci?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

V roce 2018 došlo k dokončení tří zásadních projektů města Jihlavy v oblasti sociálních služeb a bezbariérových úprav s cílem zvýšení komfortu pro osoby se zdravotním postižením. Byla dokončena rekonstrukce objektu Integrovaného centra sociálních služeb v ulici Žižkova 106, kde došlo ke kompletnímu bezbariérovému zpřístupnění objektu včetně vybudování výtahu. Dále byla zrealizována přístavba objektu Denního a týdenního stacionáře Jihlava včetně vybudování bezbariérového WC. Součástí projektu byla výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem se zajištěním bezbariérového přístupu. Dalším projektem bylo vybudování dvou bytů chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením, z nichž jeden je zcela bezbariérový.


V období let 2017-2019 pokračovaly bezbariérové úpravy chodníků ve městě. Došlo k bezbariérovému řešení chodníků v ulicích Smrčenská – U Boroviny, Brtnická, Březinova, Wolkerova. Dále došlo k vybudování bezbariérových zastávek MHD v ulicích Brnická, Telečská, Hradební a části města Popice. Na zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě jsou zaměřeny další projekty města, které byly spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Konkrétně se jednalo o projekty Zvýšení bezpečnosti dopravy na přechodech pro chodce (došlo k realizaci bezbariérových úprav na chodnících a zastávkách MHD a nasvětlení přechodů pro chodce v 10 lokalitách ve městě), Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku Jihlava (došlo k realizaci bezbariérových úprav na chodnících a zastávkách MHD a nasvětlení přechodů pro chodce v průmyslové zóně v Hruškových Dvorech), Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě (došlo k vybudování nového chodníku s bezbariérovými úpravami v průmyslové zóně v Hruškových Dvorech, vybudování nového chodníku s bezbariérovými úpravami a nasvětlení přechodu pro chodce v lokalitě ul. Sokolovská – Kollárova, bezbariérové úpravy chodníku a zastávky MHD včetně nasvětlení přechodu v lokalitě Hruškové Dvory – MOKOV a ulice S. K. Neumanna – Za Poštou)


Bezbariérové úpravy byly dále provedeny v rámci vybudování nového dopravního terminálu v ulici Na Dolech a vybudování chodníků  P+R v ulici Žižkova.

V současné době není možné vyčíslit celkový odhad budov ve městě, které mají bezbariérový přístup. Detailní analýzu by bylo možné provést za budovy ve vlastnictví města.

 

Statutární město Jihlava řeší bezbariérové přístupy do budov ve svém vlastnictví. Provedení bezbariérových úprav je součástí řešení každé rekonstruované budovy. Bezbariérové přístupy byly vybudovány např. při rekonstrukci Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava, Žižkova 106 (výtah), bytu chráněného bydlení v ul. Matky Boží 36 (přístupová rampa a plně bezbariérový byt), přístavby Denního a týdenního stacionáře (bezbariérové WC a přístupový chodník na venkovní sportoviště). Aktuálně je řešena rekonstrukce objektů U Mincovny 6 a 8 včetně vybudování výtahu a bezbariérového přístupu, kam budou přemístěny odbory školství, kultury a tělovýchovy a odbor životního prostředí, které nebyly dosud bezbariérově přístupné. Bezbariérové úpravy jsou řešeny při všech rekonstrukcích nebo stavbách nových chodníků, přechodů pro chodce nebo zastávkách MHD (např. v průmyslovém parku Jihlava, ul. Sokolovská – ul. Kollárova, Hruškové Dvory – Mokov, ul. Sk. K. Neumanna – ul. Za Poštou, , ul. Brtnická – ul. Tylova, ul. Březinova – Heulos, ul. E. Rošického – ZŠ Rošického, ul. Havlíčkova – ul. Kollárova – ul. Na Vyhlídce, Pávov – dětské hřiště, ul. Pávovská – Kronospan, ul. Pávovská – ul. U Rybníka, ul. Rantířovská -  ul. Za Prachárnou, ul. Sokolovská – ul. Resslova, ul. Sokolovská – ul. Stamicova, a dále při stavbě dopravního terminálu Na Dolech, parkoviště P+R, ul. Žižkova apod.

Město při identifikaci prostor a budov, kde plánuje úpravy bezbariérovosti, systémově nespolupracuje s občanskými spolky, neziskovými organizacemi či jinými subjekty. Statutární město Jihlava disponuje Mechanismem přidělování dotací pro opravy či úpravy domů, ze kterého jsou financovány úpravy nemovitostí pro umožnění pohybu osobám s omezenu schopností pohybu či orientace. Formou dotace lze poskytnout fyzickým i právnickým osobám dotaci na úpravu vstupu do nemovitosti, k výtahu včetně schodů, úpravu povrchu podlahy, rozšíření a úpravu dveří, odstranění prahů apod. (viz https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=519692).

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  Zvýšil se počet bezbariérových budov, komunikací a přechodů

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

http://www.jihlava.cz/generel-bezbarierovedopravy-abezbarierovych-tras-nauzemi-mesta-jihlavy/d-386706/p1=50152

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Lze konstatovat, že trend v oblasti bezbariérovosti je pozitivní, má zvyšující tendenci. V rámci rekonstrukcí či nových staveb probíhají bezbariérové úpravy automaticky.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Lze nějak vyčíslit odhad budov, které mají bezbariérový přístup?

Spolupracuje město při identifikaci prostor a budov, kde plánuje úpravy bezbariérovosti, s nějakými občanskými spolky, neziskovými organizacemi či jinými subjekty?

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Nové nebo rekonstruované komunikace pro pěší a přechody pro chodce resp. místa pro přecházení jsou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny obecně závazné technické požadavky zabezpečující jejich bezbariérové užívání. Přechody pro chodce jsou postupně nasvětlovány bezpečnostními svítidly.

Chodníky i přechody se staví (rekonstruují) jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik.

Prioritně jsou upravovány chodníky v havarijním stavu, další projekty jsou závislé na výši uvolněných prostředků v daném roce (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů).

Město realizuje samostatné akce v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 -2022 (aktualizován v roce 2014).

Město Kopřivnice v období let 2017 – 2019 zrealizovalo desítky akcí ve prospěch zlepšení podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 • Město má zpracovanou Analýzu bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici k roku 2018:jedná se o analýzu čtyř základních tras v délce cca 16 km, které propojují více než 40 budov občanské vybavenosti ve městě (nejen ve vlastnictví města), jedná se jak o úřady, tak i sportoviště či kulturní zařízení, další chodníky byly posouzeny v rámci zpracování Plánu udržitelné městské mobility v roce 2019, zásadním strategickém dokumentu města, který se mimo jiné také zabývá Bezbariérovostí komunikací,
 • k roku 2019 je z větší části hotová první trasa a část trasy druhé a třetí, která propojuje MÚ Kopřivnice, Radnici, Úřad práce, Poštu, Finanční úřad, dvě ZŠ, ZUŠ, Dům s pečovatelskou službou, Kulturní dům Kopřivnice, Technické muzeum Kopřivnice a několik dalších budov občasné vybavenosti a to i s napojením na bytové domy, součástí úprav byly stávající chodníky a rekonstrukce stávajících a zřízení nových přechodů pro chodce na těchto trasách.

 

Postupně se provádějí bezbariérové úpravy v základních školách (v rámci projektů IROP, které realizují základní školy nebo město):

2017

 • ZŠ Milady Horákové – rekonstrukce sociál zařízení v družině, kde vzniklo bezbariérové WC

2018

 • ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce sociálního zařízení, vč. bezbariérové úpravy na každém patře vzniklo bezbariérové WC a zároveň byla škola vybavena schodolezem.
 •  ZŠ 17. listopadu -  zrekonstruováno jedno WC na bezbariérové a škola vybavena schodolezem.
 • ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálek v přízemí – vzniklo bezbariérové WC
 • ZŠ Mniší - instalována šikmá schodišťová  plošina
 • ZŠ M. Horákové –  - byla realizována II. etapa bezbariérových úprav v ZŠ dr. Horákové - bezbarierová výtahová plošina za 2.434 tis. Kč a tím se stala budova plně bezbariérová od vstupu do objektu.

2019

 •  ZŠ 17. listopadu – rekonstrukce sociálního zařízení – v každém patře vzniklo bezbariírové WC.

V roce 2019 byl po komplexní rekonstrukci bývalé výměníkové stanice (ul. Školní 928) vybudován  objekt pro účely poskytování sociální služby sociálně-terapeutické dílen, který je plně bezbariérový. Stejně tak byl rekonstruovan objekt na ul. Francouzská 1181 ba komunitní Centrum PětKa na sídlišti Sever, který je nově bezbariérový a došlo zde i k přemístění sociální služby Denní stacionář Kopretina z Vlčovic, původně z bariérového objektu. Převážná většina sociálních služeb poskytována na území města je tímto přístupná i pro osoby se sníženou schopností pohybu, a to včetně nízkoprahového denního centra pro bezdomovce Race a Azylového domu, kde je jedna bytová jednotka taktéž bezbariérová.

V roce 2020 se bude realizovat několik dalších velkých investičních akcí zaměřených na úpravy ve prospěch bezbariérovosti a doplnění komunikací pro cyklisty a chodce.

Za zmínku stojí zahájení rekonstrukce centra města nebo předpokládaná přestavba stávající křižovatky ulic Obránců míru, Školní a Francouzská na okružní, úprava a doplnění chodníku, a to včetně úpravy a nasvětlení stávajících 4 nevyhovujících přechodů pro chodce. Dále začne úprava veřejného prostranství okolo nového muzea Tatry na ulici Husova.

Projekčně se začne v roce 2020 připravovat přestavba nevyhovující křižovatky ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše, a to včetně úpravy a nasvětlení přechodu pro chodce a okolních chodníků.

Ve městě je odhadem cca 50% budov s plně bezbariérovým přístupem, zbývající část je přístupná s dopomocí a jen malé procento je zcela bezbariérové. Doprava ve městě, respektive všechny autobusy jsou plně bezbariérové. Většina přechodů je již bezbariérová. 

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  počet bezbariérových přechodů a autobusových zastávek

Vývoj počtu bezbariérových přechodů a míst k přecházení ve městě:

rok

počet přechodů**

počet míst pro přecházení***

2011

8

10

2012

13

0

2013

10

5

2014

5

9

2015

1

7

2016

0

7

2017

9

9

2018

1

16

2019

4

9

**počet bezbariérových přechodů pro chodce (úprava stávajících resp. zřízení nových)

***počet bezbariérových míst pro přecházení (úprava stávajících resp. zřízení nových)

 

Vývoj  plochy bezbariérových chodníků, počtu autobusových zastávek a parkovacích míst:

rok

plocha chodníků*

počet autobus.zastávek**

počet park. míst***

2011

3 720 m2

 

4

5

2012

7 450 m2

9

5

2013

15 720 m2

0

2

2014

8 260 m2

2

  4 

2015

3 980 m2

1

4

2016

1 180 m2

0

4

2017

4620 m2

4

9

2018

3930 m2

1

10

2019

4870 m2

2

2

 * plocha nových a rekonstruovaných chodníků bez obchodních domů (jiný investor) a  bodových oprav (bezbariérových)

**počet bezbariérových autobusových zastávek (úprava stávajících resp. zřízení nových)

*** počet upravených nebo zřízených parkovacích míst pro ZTP včetně bezb. úprav (pouze městská parkoviště - bez OD)

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o., Akční plán města a rozpočet města

Analýza bezbariérových tras a objektů - 2018

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V  této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Za poslední 3 roky byl učiněn velký krok ve vnímání potřeby úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Na základě dvouletých akčních plánů a zpracované Analýzy bezbariérových tras a objektů město navyšuje počet bezbariérových budov a veřejných prostranství a napomáhá tak k větší integraci handicapovaných a starších obyvatel. Podíl bezbariérových veřejných budov je ve městě zhruba 50 %.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město se svým přístupem ke správě záležitostí občanů snaží vytvářet příležitosti a podmínky pro všechny skupiny občanů. Součástí tohoto přístupu je i vytváření bezbariérového prostředí ve městě s cílem zvýšení kvality života především handicapovaných občanů, seniorů, rodičů s malými dětmi, osob s omezenou pohyblivostí, ale i ostatních obyvatel. Město pravidelně mapuje bariéry ve městě a reaguje na podněty občanů v této oblasti.

Na území města jsou:

- bezbariérové přechody pro osoby zdravotně postižené

- bezbariérové úřady (budova Městského úřadu, Úřadu práce, Finančního úřadu, České pošty)

- bezbariérové banky a pojišťovny (Česká spořitelny, KB, Moneta Money bank, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká pojišťovna, aj.)

- bezbariérové školy (mateřská škola, základní škola, Základní umělecká škola)

- zdravotnická zařízení (Dům zdraví, lékárny)

- kulturní zařízení (kulturní dům, muzeum, knihovna, aj.)

- sportovní zařízení (zimní stadion, fotbalové hřiště, koupaliště, aj.)

- bezbariérové restaurace

- bezbariérové obchody (Kaufland, Billa, Penny Market, Coop, aj.)

 

U novostaveb je bezbariérovost samozřejmostí, dokonce je to jedna z podmínek uvedena ve stavebním zákoně.

U rekonstrukcí je bezbariérovost obecně požadována, ale přihlíží se k účelnosti a technickým možnostem.

Propojení projektů s organizacemi osob se zdravotním postižením není povinné, ale stavební úřad to investorům doporučuje.

V případě žádosti nebo stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v obci příslušný odbor města (odbor dopravy, školství, odbor správy majetku a bytů, kancelář tajemníka, apod.) předá tento podnět odboru výstavby, který zajistí projednání tohoto návrhu na poradě vedení města. Na základě rozhodnutí porady je tento návrh zařazen do projektů, které jsou podkladovým materiálem pro tvorbu rozpočtu města. Rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města Velké Meziříčí. Tento postup lze uplatnit pouze na objekty v majetku města.

Ve městě je zmapována bezbariérová situace, tzv. Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Velké Meziříčí.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/7990-generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-velke-mezirici-2

Bezbariérové úpravy ve městě, realizované v posledních letech:

2014

- most přes řeku Balinku ul. Na Paloukách (bezbariérový nájezd)


2015

- Jupiter club (kulturní dům)


2016

- Dům zdraví (vybudován výtah)

- zámek a muzeum (vybudován výtah)

- Městská knihovna (vybudována nájezdová rampa)

- oprava chodníku, přechodu a jeho osvětlení, zbudování parkovacích míst pro handicapované obyvatele, ul. Františkov

- fotbalové hřiště, bezbariérový přístup, restaurace

- oprava chodníku ul. Sportovní

- přístup do MŠ na ulici Sportovní

- úprava přechodu ul. Hornoměstská, Třebíčská


2017

- přebudováno nádvoří a vnitřní dvorek v ZŠ Oslavická

- oprava a osvícení chodníků ul. Příční, ul. Křižní

- oprava a osvětlení chodníku ul. Jihlavská


2018

- most přes řeku Balinku ul. Třebíčská VM

- parkoviště u MŠ Mostiště

- úprava sociálního zařízení na bezbariérové v KD Hrbov

2019

- vybudování nového chodníku ul. Nábřeží VM

- vybudování nového chodníku k základní škole Mostiště

- vybudován nový chodník, 1 x přechod pro chodce a 3 x místo na přecházení  na ulici Třebíčská

 - MŠ Sportovní – výměna výtahu

- zřízen bezbariérový přístup na parkoviště pro novou služebnu MP

- nový přechod ulice K Novému nádraží

- vypracován projekt bezbariérovosti pro ZŠ Sokolovská

- vybudování osvětlení hřiště Kunšovec

- nová autobusová zastávka Novosady

- dodávka a montáž zábradlí ul. Nábřeží

- nové parkoviště ulice Čechova vč. VO

- rozšíření VO Lhotky

- nový asfalt u KD Lhotky

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  Ano

Lze konstatovat, že trend v oblasti bezbariérovosti je pozitivní, má zvyšující tendenci. V rámci rekonstrukcí či nových staveb probíhající bezbariérové úpravy automaticky. Město má vypracován Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras. Bezbariérovost je také uvedena jako jedno z opatření ve II. Komunitním plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Lze konstatovat, že trend v oblasti bezbariérovosti je pozitivní, má zvyšující tendenci. V rámci rekonstrukcí či nových staveb probíhající bezbariérové úpravy automaticky. Město má vypracován Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zpracovaný Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras  a na jeho základě postupně pracuje na navyšování podílu bezbariérových budov, veřejných prostranství a tras a napomáhá tak k větší integraci handicapovaných, starších obyvatel i dalších skupin obyvatel s omezenou pohyblivostí.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Snahou města je spravovat záležitosti občanů s ohledem na rovné příležitosti. Součástí tohoto přístupu je i vytváření bezbariérového prostředí města s cílem zkvalitnění života nejen zdravotně handicapovaných občanů, ale i dalších skupin obyvatel (např. seniorů, rodičů s malými dětmi, osob s omezenou pohyblivostí na přechodnou dobu způsobenou úrazem, apod.).

Ve městě je zmapována bezbariérová situace. Mapování probíhalo ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené, TyfloCentrem a ZŠ Dr.J.Malíka. Budují se bezbariérové vstupy do veřejných budov, po městě jezdí bezbariérové linky městské hromadné dopravy, upravují se přechody pro chodce tak, aby odpovídaly požadavkům bezbariérovosti apod.

Na území města jsou:

 • bezbariérové přechody pro zdravotně handicapované osoby na vozíčku,
 • bezbariérové úřady a instituce (budovy Městského úřadu, Úřadu práce, České pošty, aj.),
 • bezbariérové banky a pojišťovny (budova České spořitelny, Všeobecná zdravotní pojišťovna, aj.),
 • nádražní budova Českých drah, zdravotnická zařízení (Chrudimská nemocnice, a.s., lékárny, Poliklinika, aj.),
 • kulturní zařízení (muzeum, knihovna, galerie),
 • sportovní zařízení (např. krytý plavecký bazén),
 • restaurace, hotely,
 • obchody a obchodní centra (Hypernova, Kaufland, Obchodní centrum Balustráda, Billa, Albert, aj.),
 • bezbariérové školy – MŠ a ZŠ
 • bezbariérové byty pro vozíčkáře.

Město má zpracován projekt, jehož záměrem je vytvoření bezbariérového centra a postupné zpřístupnění všech veřejných budov, sportovišť, vzdělávacích a zdravotnických zařízení. V roce 2010 bylo bezbariérově zpřístupněno i Regionální muzeum – vybudován výtah.

Ve spolupráci se zmiňovanou ZŠ byla zmapována problematika bezbariérovosti ve městě. Na základě podkladů žáků, které byly předány na město Chrudim, vznikla tři asfaltová pole na chodníku před Požární zbrojnicí, tři přechody pro pěší se v této části města staly bezbariérovými a přibylo u nich noční osvětlení. V rámci rekonstrukce ulice byl na podněty rodičů i obyvatel vybudován nový přechod pro chodce.

V roce 2011 byl vybudován výtah v Muzeu. Lze konstatovat, že kulturní zařízení jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

2 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy. Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města. CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Máme zajištěnu 100% bezbariérovost MHD. Parky a odpočinková místa ve městě jsou dostupná i pro handicapované občany.

Mapa bezbariérovosti je k dispozici na MěÚ. 

Ve městě se nachází 168 přechodů pro chodce. Z toho je již intenzivněji nasvětleno v souladu s technickými předpisy 29 ks.

Počet přebudovaných přechodů na bezbariérové v roce:

 • 2009 – 9
 • 2010 – 23
 • 2011 – 22
 • 2012 – 5
 • 2013 - 18
 • 2014 - 21
 • 2015 - 24
 • 2016 - opraveno 46 ks
 • 2017 - opraveno 1 ks
 • 2018 - opraveno 2 ks

Finance na bezbariérovost:

 • 2009- 300.000 Kč
 • 2010 – 936.000 Kč
 • 2011 – 300.000 Kč
 • 2012 – 300.000 Kč
 • 2013 - 270 000 Kč
 • 2014 - 315 000 Kč
 • 2015 - 360 000 Kč
 • 2017 - ZŠ Sladkovského - nájezdová rampa - 25.850,- Kč včetně DPH  (realizace 2017)
 • 2018 - ZŠ Husova 9 - zajištění bezbariérovosti školy - výtah:  1.558.480,- Kč včetně DPH (realizace 2018), ZŠ Husova 9 - venkovní rampa pro vozíčkáře: 372.773,02 Kč včetně DPH (realizace 2018) - celkem tedy - 1 931 253 Kč

Lze konstatovat, že kulturní zařízení města jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

3 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy.

V roce 2018 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení na bezbariérové v ZŠ U Stadionu, v ZŠ Dr. Malíka byla vybudována rampa a v ZŠ Dr. Peška - budova Husova byl zřízen výtah a rampa.

Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města.

CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Bezbariérovost ve školách:

V roce 2016 byla přestavěna příjezdová cesta k MŠ Strojařů. Součástí bylo vybudování bezbariérového parkovacího místa.

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci rekonstrukcí či nových staveb probíhají bezbariérové úpravy automaticky. V roce 2018 proběhla velká investice do zajištění bezbariérovosti v jedné ze ZŠ ve městě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Ocenění zmapování bezbariérové situace města ve spolupráci s NNO, spolky a školou, dále projekt bezbariérové centrum a 100% bezbariérová MHD , rostoucí výdaje na úpravy bezbariérového prostředí města. Reflexe bezbariérového přístupu do škol včetně 3 realizací.

Ot. proč není mapa bezbariérovosti přístupná na internetu? Jaký je asi podíl bezbariérových veřejných budov ve městě?

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

S ohledem na zkvalitnění života nejen pro zdravotně postižené občany, ale i další občany jako jsou senioři, rodiče s kočárky, apod. město zkvalitňuje a vytváří více bezbariérového prostředí.

Podpora města

Město Litoměřice poskytuje každoročně částku na tyto projekty – 2009 – 380 tis. Kč, 2010 – 300 tis. Kč, 2011 – 300 tis. Kč, 2014 – 500 tis. Kč., 2015 - 350 tis. Kč, 2016 - 300 tis. Kč, 2017 - 350 tis. Kč. Bezbariérovost je ve městě průběžně řešena jak v budovách majetku města, veřejných budovách, tak ve veřejných prostranství. Upravují se přechody pro chodce tak, aby odpovdíaly požadavkům bezbariérovosti.

Na území města jsou bezbariérové přechody pro zdravotně handicapované občany na vozíčku, bezbariérové budovy Městského úřadu (dvě budovy ze tří), pošta, obchody (Kaufland, Albert), bezbariérová základní škola a umělecká škola, bezbariérové byty, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko.

V současné je plánován v budově MěÚ venkovní tubusový výtah, bezbariérová pokladna, bezbariérové pracoviště CzechPointu a kancelář sociálních pracovníků pro seniory a OZP.

Mapa bezbariérovosti

Ve městě je zmapována bezbariérová situace. První mapování v rámci skupiny komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením proběhlo na přelomu let 2011 - 2012 a průběžně je situace aktualizována s tím, že většina budov je historického rázu a možnost bezbariérové úpravy je s ohledem na podmínky památkové péče často nerealizovatelná. MAapa bezbariérovosti rozšířena  a doplněna o parkovací místa OZP v roce 2017.

Mapa bezbariérovosti http://litomerice.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a14abea4b601422984c95a72306cefad

Dopravní infrastruktura

Místní komunikace - od roku 2005 jsou upravovány bezbariérové přechody pro chodce a přechodová místa. V letech 2015 - 2017 jsou tyto úpravy v rozsahu 300 - 350 tisíc Kč ročně. V současné době jsou bezbariérové z veliké části všechny hlavní komunikace z okrajů města do historického středu, k nádražím, úřadům a nemocnici. I nadále budeme pokračovat v tomto trendu, kdy bude probíhat "bezbariérové propojování hlavních komunikací a zaměříme se na komunikace vedlejší. Veškerá městská hromadná doprava je bezbariérová.

Rozpočet města - http://litomerice.imunis.cz/Rr, https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.2.C:

Analýza trendu v počtu míst s bezbariérovým přístupem.

Rozpočet města:

2009 - 2014 - 1 480 000 Kč
2015 - 2017 - 1 000 000 Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě jsou bezbariérová místa budována průběžně, současně je aktualizována mapa bezbariérovosti. Výstavba bezbariérových přístupů průběžně pokračuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Postupně dochází ke snižování překážek a bezbariérovým úpravám ve veřejném prostoru. Město tématu nadále věnuje pozornost a finanční prostředky. Hlavní komunikace, veřejná doprava a většina veřejných institucích je již bezbariérových, město se dále plánuje zaměřit na vedlejší komunikace a řešení bezbariérovosti v historických budovách, kde to podmínky dovolí.

9.2.4 Zajišťuje obec nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Odbor sociálních věcí prostřednictvím sociálních pracovníků realizuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením přímou sociální práci zaměřenou na změnu klienta. Činnost terénních sociálních pracovníků v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením se zaměřuje na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících v těchto lokalitách s důrazem na překonání sociálně ekonomického vyloučení. Formou terénní práce uvnitř lokalit jsou vyhledáváni jedinci a skupiny ohrožené sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí. S těmito osobami a skupinami je realizována přímá sociální práce zaměřená na změnu klienta. Za použití vhodných metod sociální práce je klientům poskytována pomoc především v oblasti rozvoje schopností a dovedností, v oblasti funkční gramotnosti,a to zejména při hospodaření s příjmy, placením závazků, získání a udržení zaměstnání, udržení stávajícího bydlení, jednání s úřady, administrativních úkonech, vyřizování nárokových sociálních dávek apod., tak aby byla minimalizována rizika spojená s životem v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením.

Sociální kurátor pro dospělé pracuje s klienty ve všech fázích trestního řízení i po jeho skončení. To znamená ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve výkonu vazby a po té na svobodě.


V rámci výkonu agendy kurátorů pro mládež zajišťuje péči o nezletilé děti do 15 let věku, které se dopustily činu jinak trestného, o mladistvé 15-18 let, kde bylo zahájeno trestní stíhání nebo o nezletilé děti s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie a další).


Odbor sociálních věcí zajišťuje sociálně právní ochranu dítěte, preventivní a poradenskou činnost, podávání návrhů k soudu, výkon funkce opatrovníka. V oblasti náhradní rodinné péče a zprostředkování zajišťuje osvojení a pěstounskou péči.


Město Jihlava vykonává funkci opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni či omezeni ve způsobilosti k právním úkonům.

Město Jihlava pravidelně finančně podporuje aktivity zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace a skupiny obyvatel.


Město Jihlava provozuje Klub seniorů Jihlava, jehož účelem je zapojení seniorů města do kulturního a společenského života.

Dalším spolkem sdružujícím seniory je organizace Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava, která zabezpečuje pro své členy i ostatní seniory v Jihlavě akce zdravotního, kulturního, společenského a zábavného charakteru.

Město Jihlava bylo do 31.12.2019 zřizovatelem Domova pro seniory Jihlava-Lesnov, příspěvková organizace jehož kapacita je 146 lůžek. Dalším pobytovým zařízením pro seniory je Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s. s kapacitou pro 75 klientů.

Město Jihlava je zřizovatelem Integrovaného centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, které poskytuje ambulantní a terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku. Integrované centrum sociálních služeb Jihlava poskytuje pečovatelskou službu, odlehčovací službu a denní stacionář.

Od 1.1.2020 došlo ke sloučení příspěvkových organizací statutárního města Jihlavy – Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace a Domova pro seniory Jihlava- Lesnov, příspěvková organizace, pod jednu organizací – Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace.


Město Jihlava je dále zřizovatelem Denního a týdenního stacionáře Jihlava, příspěvkové organizace. Zde jsou poskytovány ambulantní a pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost. Kapacita denního stacionáře je 30 klientů a týdenního stacionáře 28 klientů.

Jako další příklad nabídky služeb pro seniory na území města Jihlavy lze uvést kontaktní poradenské a informační místo pro seniory Senior point, který je zaměřen především na cílovou skupinu 55 let a více. Občané zde mohou získat přehled kulturních akcí a zúčastnit se přednášek, na kterých získají spoustu nových poznatků a užitečných rad. Řadu aktivit pro seniory provozuje i Bílý kruh bezpečí z.s..

Občanská poradna Jihlava, z. s. poskytuje odborné sociální poradenství osobám v krizi tj i seniorům, menšinám, sociálně znevýhodněným skupinám, lidem s nižším stupněm vzdělání, apod. Informace o Občanské poradně Jihlava –   www stránky, Facebook, reklama, novinové články, tiskové zprávy, semináře, rozhlas. Organizace poskytuje osobní i telefonické konzultace.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb spolupracuje město Jihlava především s těmito státními i nestátními organizacemi, které jsou uvedeny v Příloze poskytovatelů sociálních služeb Komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy:

https://www.jihlava.cz/poskytovatele-socialnich-sluzeb-a-souvisejicich-sluzeb/d-466974/p1=103727

Město Jihlava realizuje od 1. 10. 2019 projekt „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“. Cílem projektu je prostřednictvím nabídky standardního bydlení a intenzivní podpory sociálních pracovníků zlepšit ohroženým osobám životní podmínky a rozvíjet jejich dovednosti nezbytné k běžnému životu bez podpory. Sociální práci v domácnostech zajišťuje partner projektu - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava. Pro tento projekt město vyčlenilo 12 bytů. Bydlet v nich bude deset rodin a dva jednotlivci.

 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?
  Komise pro neziskovou a sociální oblast Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy Organizační řád Magistrátu města Jihlavy webové stránky statutárního města Jihlavy

221 míst v domovech pro seniory

30 míst v denním stacionáři

28 míst v týdenním stacionáři

303 bytů zvláštního určení v domech s pečovatelkou službou

16 bytů zvláštního určení-bezbariérových bytů

17 bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením

12 bytů zařazených do projektu „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město věnuje pozornost specifickým skupinám obyvatel, které se nachází v obtížných životních situacích a poskytuje jim účinnou pomoc vedoucí ke snižování sociálních nerovností.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený
Aktivit a forem podpory je celá řada, bylo by možné danou odpověď zpřehlednit a doplnit o odkaz na katalog sociálních a návazných služeb.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město podporuje finančně formou individuálních dotací a darů širokou škálu různých sociálních služeb pro různé cílové skupiny. V rámci služeb podporuje aktivity zaměřené na sociální inkluzi a prevenci. Dotační programy, včetně možnosti žádat o individuální dotace, jsou zveřejňovány  na stránkách města (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice ).

Všechny tyto služby jsou popsány v katalogu sociálních služeb, který je veřejně dostupný na stránkách města (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice-analyzy ) a existuje také v elektronické podobě, kde je možno vyhledávat podle různých kritérií (http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/ ). V tištěné podobě je katalog   k dispozici na Městském úřadě na odboru sociálních věcí, v Městském informačním centu, je rozdáván na různých akcích města, zejména při pořádán např. dnů soc. služeb, je k dispozici všem poskytovatelům sociálních služeb.

Prostřednictvím komunitního plánování vznikl již  III. Střednědobý plán sociálních služeb města  Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2018-2021 (dále jen „3. Komunitní plán“), který je veřejně dostupný na internetových stránkách města  (http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/plan_socialnich_sluzeb2018.pdf ). 

Strategická část dokumentu navrhuje řešení udržitelnosti a rozvoje současného stavu, tak aby byly zajištěny efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby pro občany města. V dokumentu je stanovena k 1.8.2018 tzv. základní síť sociálních služeb (8 poskytovatelů – 14 sociálních služeb) a dále rozšířená základní síť sociálních služeb (12 poskytovatelů – 19 služeb), síť ostatních sociálních služeb (3 poskytovatelé – 5 služeb), které jsou na území města poskytovány, ale nesplnily podmínky k zařazení do základní či rozšířené základní sítě sociálních služeb. Dále je popsána síť  souvisejících aktivit,, které poskytované sociální služby vhodně doplňují (11 organizací). Jednotlivé sítě jsou uvedeny v  3. Komunitním plánu včetně podmínek vstupu do sítě či výstupu se sítě.

Na území města působí celkem 9 poskytovatelů sociálních služeb a další poskytovatelé mimo území, kteří poskytují služby občanům města.

V rámci plánování sociálních služeb jsou každé 4 roky mapovány potřeby veřejnosti v této oblasti a ve finanční analýze  město zjišťuje i využití kapacit jednotlivých služeb. (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice-analyzy ).

Jak opakovaně vyplývá z těchto šetření, kopřivničané jsou s nabídkou služeb více méně spokojeni. Dlouhodobě chybí jen domov pro seniory, nicméně ve většině případů jsou potřeby občanů operativně řešeny formou odlehčovací služby. Město vstoupilo do jednání s Moravskoslezským krajem a podařilo se dohodnout, že výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici bude realizována z rozpočtu kraje. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení. Na vydání stavebního povolení MSK  navazuje dokončení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby.

Na konci roku 2019 město zahájilo aktivity pro mapování potřeb pečujících osob, kdy na začátku roku 2020 byla oslovena veřejnost – pečující osoby a požádáni o vyplnění dotazníku. Na základě tohoto mapování budou pro následující období navrhovány aktivity pro pečující.

V reakci na mapování potřeb všech cílových skupin a na základě zjištěných potřeb vznikají nové služby, nebo je navyšována kapacita:

 Sociálně terapeutické dílny Effatha Kopřivnice s kapacitou 15 klientů – otevřeny 2.5,.2019 - investiční projekt „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“ z Integrovaného operačního programu z výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování  - přestavba výměníku a vybavení nových prostor. Vybrán poskytovatel Slezská diakonie. Celkové náklady projektu činily 11,62 mil. Kč, z toho podíl z rozpočtu města činil 3,4 mil. Kč.

Rozšíření cílové skupiny služby denní stacionář Kopretina a jeho přemístění do nových bezbariérových prostor – od 1.7.2019 (provozovatel Středisko sociálních služeb Města Kopřivnice, p.o.) pro 12 klientů.  Nyní mohou služby využívat i osoby s vysokou mírou potřeby podpory. Prostor vznikl v rámci projektu „Komunitní centrum Kopřivnici“  - rekonstrukce objektu bývalých jeslí na ul. Fransouzská 1181 na komunitní centrum. Celý projekt komunitního Centra Pětka je prezentován veřejnosti, má společné webové stránky  http://centrumpetka.cz/ a facebookové stránky https://www.facebook.com/centrumpetka. Projekt vzniku Komunitního centra Kopřivnice byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu činily 34,3 mil. Kč, z toho podíl z rozpočtu města činil 16,3 mil. Kč.

 V polovině roku 2018 došlo k navýšení kapacity o 2 pečovatelky (2 úvazky) pečovatelské služby poskytované Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Terénní program Prevence bezdomovectví – od 1.1.2018, poskytovatel služby Armáda spásy (viz 9.1.1) - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=sluzba-pomaha-26-lidem-ohrozenym-ztratou-bydleni&clanek=24822 

 K 31.12. 2017 ukončila činnost organizace Salus, která která provozovala azylový dům pro matky s dětmi (celková kapacita 17 osob) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v kapacitě 0,4 úvazku.

Činnost těchto služeb byla nahrazena Armádou spásy  - Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v kapacitě 1,8 úvazku  a víše zmíněným projektem Prevence bezdomovectví, který více odpovídá potřebám občanů města a je v souladu se současnými trendy v oblasti sociálního bydlení. Armáda spásy zároveň provozuje krizový byt (viz. 9.1.1)

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen „OSV!“)– poskytuje sociální práci a sociálně právní poradenství v rámci celého území ORP, poptávka z obcí je však výjimečná. Město získává každoročně dotaci na sociální práci, ta však pokrývá náklady na sociální pracovníky jen z malé části na rozdíl od dotace na OSPOD. Sociální práce je rozdělena tak, že některé pracovnice vykonávají funkci opatrovníka, jiné se zaměřují na aktivity kurátora, na seniory, na osoby se ZP, komunitní plánování. Každá pracovnice má svoji specializaci. Od poloviny roku 2020 budou dvě pracovnic vykonávat roli tzv. „poradce pro pečující“ – tato aktivity navazuje na mapování potřeb pečujích osob.

 OSV pravidelně každoročně organizuje Dny sociálních služeb, aby občany informovalo o možnostech péče ve městě (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=den-socialnich-sluzeb-pobavil-mladez-dospelym-poskytl-rady&clanek=24172).V roce 2019 se uskutečnila místo dne sociálních služeb Výstava poskytovatelů sociálních služeb ve vestibulu radnice, a to v době celostátního týdne sociálních služeb (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=nabidku-socialnich-sluzeb-ve-meste-ukaze-vystava&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1968, http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=socialni-sluzby-ve-meste-se-prezentovaly-verejnosti&clanek=26148), současně probíhala propagace jednotlivých služeb včetně možnosti tyto služby navštívit v rámci dnů otevřených dveří.

 Každoročně připravuje OSV tzv. projekt celoročních aktivit pro seniory. V roce 2019 se jednalo již o 8. ročník tohoto projektu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior 2019 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Kalendář aktivit je pro seniory vydáván jak v tištěné podobě vždy na počátku roku, je dostupný také na odkaze Aktivní senior na stránkách města  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior , kde jsou i další zajímavé články a odkazy pro seniory,  nově také na facebooku  https://www.facebook.com/aktivnisenior/ .  Aktivity projektu Aktivní senior byly v roce  2019 (stejně jako v r. 2018) spolufinancovány z dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019, z kterého Město Kopřivnice obdrželo dotaci ve výši 99.000 Kč. Tento program obsahoval celkem 21 jednotlivých aktivit, u 17 aktivit byl hlavním organizátorem OSV.

Kromě tohoto programu běžel pravidelný  provoz 2 městských Klubů seniorů – v Kopřivnici a společný klub Mniší-Vlčovice. Tyto kluby jsou při pořádání svých akcí (zájezdů a společenských akcí) finančně podporovány z rozpočtu města.

O všech aktivitách, které město organizuje, jsou občané standardně informováni na stránkách města, v Kopřivnických novinách, v Kabelové televizi Kopřivnice a na sociálních sítích. Rovněž předáváme informace prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb.

https://www.facebook.com/M.Koprivnice/

https://www.facebook.com/zdravemesto

 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?
  výše podpory organizacím v sociální oblasti

Počet akcí v rámci serie „Aktivní senior“:

rok

Počet akcí

2016

19

2017

 

2018

 

2019

 


Průměrná návštěvnost na akcích se odvíjí od náplně a místa konání. Velkých společensko–kulturních akcí se účastní přes  200 osob, sportovní aktivity navštěvuje v průměru 30-60 osob. V případě pořádání cyklozájezdů je naplněn celý autobus a poptávka převyšuje nabídku. Oblíbené jsou také vzdělávací aktivity. 

Přehled celkové výše dotací a darů vyplacených v sociální oblasti v Kč:

rok

dary

dotace

2016

59.000

1.834.800

2017

70.000

3.415.000

2018

76.910

3.945.000

2019

113.000

4.920.810

 

V r. 2017 došlo k výraznému nárůstu podpory, a to zejmena z důvodu:

- financovaní NZDM Kamarád formou dotace, když dříve se jednalo o organizační složku města,

- dotace Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb k zajištěni budoucího financovaní sociálních služeb po ukončení podpory těchto služeb z evropských projektů.

V roce 2018 se zvýšila podpora z důvodů otevření nové soc. služby terénní program Prevence bezdomovectví a v roce 2019 další navýšení na nově vzniklou službu Sociálně terapeutické dílny.

Přehled příspěvku na proovoz z rozpočtu města,  získané dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 313 MPSV vyplacené prostřednictvím Moravskoslezského kraje a dotace z individuálního projektu Moravskoslezského kraje "Služby sociální prevence..."  na soc. služby poskytované  p.o. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice v Kč:

rok

výše příspěvku

Dotace MPSV  na soc. sl.

IP kraje

2017

6.395.522

3,617 mil

1,747 mil

2018

7.576.040

5,161 mil

1,747 mil

2019

8.076.915

6,447 mil

1,747 mil

 

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Přičemž výše této podpory se stále zvyšuje. Poskytuje občanům informace v této oblast a reaguje na měnící se potřeby města zřizováním nových služeb. Přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu a kultury.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město finančně podporuje nejrůznější sociální služby a zároveň realizuje projekty, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel, jakými jsou zejména senioři, lidé s handicapem a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Pro město Velké Meziříčí je jednou z priorit i proces komunitního plánování sociálních služeb, kdy se sociální služby plánují tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jde o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Cílem je posilování sociální soudržnosti komunity a podpora sociálního začleňování a předcházení sociálního vyloučení jednotlivců i skupin, výsledkem potom zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám a také to, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.

Město má zpracovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2017.

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/Sociln_sluby/Ak%C4%8Dn%C3%AD_pl%C3%A1n_rozvoje_soci%C3%A1ln%C3%ADch_slu%C5%BEeb_pro_rok_2017_%C5%BD.pdf


 Dále II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 - 2020.

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/odbor_socialni/II_KPSS_ORP_VM_fin%C3%A1ln%C3%AD_verze.pdf


Připravuje se další Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021 – 2023.

V rámci procesu komunitního plánování byly vytvořeny 4 pracovní skupiny:

- pracovní skupina "Senioři",

- pracovní skupina "Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi "

- pracovní skupina "Děti, mládež do 26 let a rodina"

- pracovní skupina "Osoby se zdravotním postižením"

Součástí II. Komunitní plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 - 2020 je také Síť sociálních služeb s přehledy poskytovaných služeb pro jednotlivé cílové skupiny.

Všechny služby a organizace jsou od září 2016 uvedeny na webu města Velké Meziříčí v Elektronickém katalogu sociálních služeb.

https://www.velkemezirici.cz/

Opatření č. 3  II. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 - 2020  je zvýšení míry povědomí jednotlivých cílových skupin o možnostech využívání a nabídce poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Velké Meziříčí, proto byl Elektronický katalog sociálních služeb validován a optimalizován a doplněn o geografickou možnost vyhledávání v rámci celého ORP.

Odbor sociálních věcí prostřednictvím sociálních pracovníků realizuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením přímou sociální práci.

Za použití vhodných metod sociální práce je klientům poskytována pomoc především v oblasti rozvoje schopností a dovedností v oblasti funkční gramotnosti sociálně vyloučených a to zejména při hospodaření s příjmy, placení závazků, získání a udržení zaměstnání, udržení stávajícího bydlení, jednání s úřady, administrativních úkonech, vyřizování nárokových sociálních dávek apod., tak aby byla minimalizována rizika spojená s životem v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na úseku sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje také sociálně právní ochranu dítěte podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tj. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6, vykonává funkci kolizního opatrovníka, poručníka a veřejného opatrovníka, poskytuje preventivní a poradenskou činnost aj. Organizuje náhradní, rodinnou péči v mezích výše uvedeného zákona (osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu, svěření do péče jiné fyzické osoby), a také plní funkci kurátora pro děti a mládež.

Na úseku sociální práce, sociální kurately a veřejného opatrovnictví vykonává sociální práci v přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zaměřenou na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji, pomocí depistáže vyhledává a navazuje kontakt s potenciálními klienty v jejich přirozeném prostředí, poskytuje základní a odborné sociální poradenství, provádí sociální šetření aj., v rámci sociální kurately poskytuje pomoc a podporu osobám  ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; vykonává funkci veřejného opatrovníka na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění dalších předpisů aj.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Již z pouhého výčtu organizací, které ve Velkém Meziříčí působí a které město Velké Meziříčí svou grantovou politikou podporuje, je zřejmé, že na velikost města čítající 12 tisíc obyvatel, je podpora obyvatel se specifickými potřebami více než dobrá.

Např. na webu města je Elektronický katalog sociálních služeb, kde si mohou obyvatelé vyhledat sociální službu, dle jejich životní situace, cílové skupiny, vzdálenosti a jiných kritérií.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město finančně podporuje nejrůznější sociální služby a organizace, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel, jakými jsou zejména senioři, lidé s handicapem a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je aktivně využíván nástroj komunitního plánování sociálních služeb.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim v rámci své působnosti zajišťuje podporu specifickým skupinám. Neziskovým organizacím je umožněno vícezdrojové financování v rámci přidělování městských dotací a grantů - viz také informace v bodu 7.2.2.  Občané se o podpoře dozvídají na webových stránkách, v Chrudimském zpravodaji, mají k dispozici Katalog sociálních služeb ve městě Chrudim a nově máme v tisku pátý Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě  Chrudim a v ORP. Dále občané získávají informace, zde na úřadě, při jednáních nebo formou depistáží přímo ve svém bydlišti.

V rámci projektu Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim vzniká databáze - webová aplikace - služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim. Na základě průzkumu trhu jsme navázali spolupráci s firmou Railsformers s. r. o, která nyní začíná pracovat na tvorbě online databáze. Tvorba aplikace je rozdělena do čtyř etap. V průběhu těchto etap bude zpracována implementační analýza, dojde k výběru šablon a k navržení základní struktury aplikace. Následně bude vyvinutá základní kostra, jednotlivé role a práva uživatelů, bude probíhat testování aplikace, tvorba manuálu a další potřebné dokumentace. Uvedení databáze do ostrého provozu plánujeme na měsíc květen 2019. Po ukončení projektu chceme databázi rozšířit o další služby pro dospělé klienty (zdravotně postižení,  senioři, menšiny atd.)

Finance, které město na sociální služby v neziskových organizacích poskytuje jsou dostačující pro chrudimské občany. Pokud bychom komentovali skutečnost, že se na služby obrací i lidé z okolí, finance by byly potřeba vyšší. Zde je to problém každé obce, která by měla přispívat neziskovým organizacím na služby pro své občany, ale tak se neděje a lidé z okolí dostávají stejnou službu jako lidé z Chrudimi, kdy město neziskové organizace podporuje. Tato situace přetrvává. V rámci Komunitního plánování ve městě Chrudim a potřeb klientů se některé služby změnily, některé zanikly, jiné vznikly.

Město Chrudim  v rámci Programu pro poskytování dotací Chrudim, dotace na podporu sociální oblasti, "Podpora sociálních pobytových služeb" podporuje registrovaná zařízení sociálních služeb, poskytujících pobytové služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších přepisů, která mají klienty s trvalým bydlištěm v Chrudimi. Tento program je v souladu s koncepcí města a jeho hlavními prioritami v daných oblastech samosprávy. Účelem programu je jasný transparentní přístup při podpoře společensky a sociálně prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace jsou:

- poskytování sociální pobytové služby v minimální délce 3 měsíců, a to klientovi hlášenému k trvalému pobytu na území města Chrudim minimálně 12 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí dotace

- výše dotace je stanovena dle počtu klientů splňujících kritérium v bodě 1.

Z tohoto důvodu vznikla nová položka v rozpočtu Odboru sociálních věcí Příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudim).

V roce 2017 vznikly v rámci Programu pro poskytování dotací Chrudim, dotace pro neziskový sektor.

Dotační program je zaměřen na podporu registrovaných ambulantních nebo terénních sociálních služeb působících na území města Chrudim,  na podporu osob v nepříznivé sociální situaci, osob, které jsou oslabeny nebo ztratily své přirozené schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu či krizové životní situace. Dále je zaměřen na prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů v Chrudimi. Vychází zejména z potřeby zachování či rozvoje stávající sítě poskytovatelů sociálních služeb. Konkrétní účel každé poskytnuté dotace bude stanoven ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Dále je nezbytnou podmínkou i to, že žadatel musí předmětnou činnost v sociální oblasti řádně vykonávat na území města Chrudim minimálně 12 měsíců po sobě jdoucích před podáním žádosti dle čl. 2 tohoto programu.

Důvody podpory:

 1. Poskytování registrovaných ambulantních nebo terénních sociálních služeb působících v Chrudimi.
 2. Podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi, mládeže, obětí domácího násilí.
 3. Podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů.
 4. Podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.).
 5. Podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům).
 6. Podpora protidrogové politiky.
 7. Podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně-patologických jevů.

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

 1. Význam a rozsah poskytovaných služeb.
 2. Délka trvání podporované služby (dlouhodobý charakter).
 3. Prospěšnost a potřebnost sociální služby.
 4. Spolupráce při akcích pořádaných městem Chrudim.
 5. Posouzení schopností a připravenosti žadatele realizovat projekt, vytvoření zázemí pro poskytování služby, odbornost a zkušenosti žadatele.

 

Odbor sociálních věcí www.chrudim.eu

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje komplexní sociálně-právní poradenství rodinám s nezl. dětmi. Oddělení vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí a také funkci veřejného poručníka. Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů sleduje dodržování výchovných opatření uložených soudem a podává návrhy k soudu. Zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení a pěstounská péče a svěření dítěte do výchovy jiné osoby). Má povinnost se zájemci uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče včetně poskytnutí, zajištění nebo zprostředkování pomoci a služeb z nich vyplývajících. Pod oblast sociálně-právní ochrany dětí patří i agenda kurátora pro mládež, která je však organizačně zařazena pod oddělení sociální prevence a pomoci. 

Za určitých podmínek může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo, vyžaduje-li to zájem dítěte, může rozhodnout o výchovných opatřeních. Dále pak navštěvuje dítě v zařízení, kde je realizována ústavní výchova a sleduje dodržování práv dítěte.

Oddělení zajišťuje nepřetržitou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí bezodkladné pomoci nezl. dětem (ocitnou-li se bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy či příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny).

Od 1. 1. 2015 se oddělení řídí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Oddělení sociální prevence a pomoci

 

Sociální pracovníci oddělení poskytují základní a odborné sociální poradenství osobám v nepříznivých životních situacích s cílem přispět k řešení a zlepšení jejich situace. Provádí sociální šetření a depistáže, kdy kontaktují občany v jejich přirozeném prostředí. Zastávají terénní sociální práci pro seniory, zdravotně postižené občany, pro rodiny s těžce zdravotně postiženými dětmi, nezaměstnané, sociálně vyloučené občany, atd. Podílí se rovněž na tvorbě preventivních aktivit s cílem předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů.

Oddělení zajišťuje agendu kurátora pro dospělé, který poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní, ochranné, či jiné náhradní výchovy, osobám dotčeným trestním stíháním, výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, stejně jako jejich rodinám, blízkým a osobám, jejichž práva jsou ohrožena trestnou činností jiné osoby, nebo jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Hlavní okruh klientely tvoří pachatelé trestné činnosti a mladí občané propuštění z ústavní
a jiné výchovy po dosažení zletilosti. S uvedenými kurátor provádí individuální pohovory, aplikuje metody kontinuální sociální práce a úzce spolupracuje nejen se sociálními pracovníky příslušných institucí.  Kurátor pro dospělé také doporučuje úřadu práce poskytnutí mimořádné okamžité pomoci pro výše uvedené osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu nedostatku finančních prostředků na zajištění jejich základních životních potřeb.

Výkon opatrovnictví u osob s omezenou svéprávnost je další spravovanou agendou, kdy zmocnění pracovníci zastávají soudem ustanovenou funkci veřejného opatrovníka pro tyto občany. 

Oddělení v neposlední řadě zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na opiáty. Je zde rozhodováno o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a zároveň je dohlíženo nad plněním povinností zvláštního příjemce důchodu. V rámci oddělení jsou vydávána doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS či souhlas s jeho ukončením. Taktéž dochází k zastupování osob, které podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce. Jsou zde vydávány parkovací průkazy pro zdravotně postižené a je zajištěna distribuce euroklíčů pro osoby se zdravotním postižením v rámci mezinárodního projektu EUROKLÍČ.

Nejdůležitějšími partnery pro pracovníky oddělní je Úřad práce ČR (krajské pobočky), orgány OSPOD, ČSSZ, soudy, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, zařízení volnočasového charakteru a další navazující subjekty (rodinná centra, azylové domy, ubytovny, denní centra aj.), dále Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba, Občanské a právní poradny, Městská policie, Policie ČR, atd. 

Na oddělení pracuje koordinátor komunitního plánování sociálních služeb a romský poradce.

Rok 2016

Počet případů rodin zaevidovaných za sledovaný rok 

   631

Počet klientů kurátorů pro děti a mládež

165

Počet dětí v náhradní rodinné péči