• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

9 Sociální prostředí

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby. Má vyčleněné rezervy, kdy dochází k navyšování finanční částky z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí nebo ve chvíli, kdy jim nedostačují finance v pobytovém zařízení. V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Vedle již zavedených bytových možností pro klienty  – Azylový dům, ubytovna, noclehárna nově vznikl Komunitní dům -  bydlení pro jednotlivce, partnery a manželé středního nebo seniorského věku, tzn. osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb, vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. A  nově vybavenou bytovou jednotku nábytkem na ubytovně, která  slouží pro krizové umístění klientů na omezenou dobu, ale nejedná se o krizovou službu v režimu zákona.

Ve městě dochází k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností. V podstatě u všech cílových skupin existuje propojený problém práce-bydlení-dluhy.  Město Chrudim uzavřelo s Agenturou pro sociální začleňování  memorandum o spolupráci, Aby bylo možné nastavit udržitelné funkční mechanismy, bylo nutné rozpracovat oblast bydlení do větší hloubky v rámci tematického šetření. Byl vypracován Tematický výzkum o bydlení v Chrudimi ve spolupráci s Univerzitou Pardubice

Pro ověřování cílů byl obnoven oficiální statut pracovní skupiny Koncepce propustného bydlení, ve které  byli  průřezem zástupci neziskových organizací, které se zabývají bydlením a  problémy s bydlením všech dotčených cílových skupin.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Celkově velmi kvalitně zpracováno. Doplněno, přesně vykresluje aktuální stav a situaci včetně aktivního hledání odborného řešení ve spolupráci s dalšími subjekty, podloženo kvalitním výzkumem.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Služby v oblasti azylového bydlení a služby poradenské v oblasti zadluženosti má město zajištěny prostřednictvím NNO a hodnotí je jako velmi efektivní. Město si je vědomo nedostatků v oblasti bytové problematiky ohrožených sociálních skupin a snaží se je řešit podporou soc. služeb, zejména azylových domů.
V současné době je jedním z důležitých opatření připravovaný projekt startovacích bytů, jehož projektová příprava bude zahájena v roce 2018 a bude podána žádost o podporu projektu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je dlouhodobě stabilní situace, Litoměřicko si udržuje nadprůměrně dobrou pozici v rámci regionu. Pozitivní vývoj, kdy město nejenže udrželo zavedená opatření, ale iniciovalo nové i intervence ve prospěch sociálně potřebných, lze pozorovat i mezi roky 2015 a 2017. Pozitivně hodnotit lze vizi a připravenost města věnovat se v následujících letech problematice sociálního bydlení.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí. Ve sledovaném období došlo k navýšení alokovaných finančních prostředků

Město vytváří programy prevence a zavádí opatření pro zmírňování dopadů chudoby

Na území města působí celá řada neziskových organizací, které pomájí občanům překonávat obtížné životní a sociální situace. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Město se zabývá vytvořením koncepce sociálního bydlení.

Na území města se postupně daří snižovat počty sociálně potřebných obyvatel.

Město disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením

Město spolupracuje s Úřadem práce ČR a ostatními státními i nestátními subjekty v oblasti podpory bydlení a zvyšování sociální a finanční gramotnosti obyvatel

Hodnocení oponenta +1

Samospráva věnuje této oblasti adekvátní pozornost a iniciativně přijímá opatření a programy k řešení naléhavých situací a prevence sociální exkluze.

Existuje perspektiva a prostor pro zlepšení, rozšíření a zacílení aktivit, služeb a projektů v této oblasti.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1

Situace je stabilní a město je schopno reagovat na nenadále situace osob v tíživé životní situaci operativně. V oblasti zmírňování chudoby spolupracuje  a podporuje řadu sociálních služeb, které poskytují nejen základní a odborné poradenství, ale také nouzové ubytování. Osvědčil se systém vícestupňového sociálního bydlení (noclehárna, azylové domy, městská ubytovna, sociální byty),  který spolu s pravidly pro bydlení zajišťuje možnost bydlení i v krizových situacích. Postupně se snižuje počet velmi chudých domácností, protože je v regionu  v současnosti dostatek volných pracovních míst s uspokojivou mzdou.  Díky systémové práci odboru města (majetku a sociálního) s dlužníky se daří snižovat zadlužené nájemníky a umožnit jim setrvat ve stávajícím bydlení ( snížil se počet podaných žalob na dlužné nájemné a počet exekučně vyklizených bytů). Stále lze usuzovat z poradenské činnosti na vysokou zadluženost domácností, na kterou město dlouhodobě reaguje různými preventivními programy. 

Hodnocení oponenta +1

Velmi podrobně a přehledně zpracovaný audit sociální oblasti.

Město realizuje řadu aktivit, monitoruje sociální jevy a problematiku ve městě, má diferencovaný přístup k různým skupinám a klade důraz na sociální inkluzi a prevenci.

Zpracování auditu i samotnou situaci a zejména koncepční práci a spolupráci se zainteresovanými subjekty lze hodnotit jednoznačně velmi pozitivně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.1.1 Vytváří obec ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Odbor sociálních věcí má vyčleněnou částku, která je určena pro případ mimořádné události.  V posledních letech jsme částku zvýšili, ale naštěstí nemuseli využít.  V některých případech jej využíváme pro klienty, kteří mají svůj malý důchod. Nedosáhnou na příspěvek na péči nebo mají nárok jen na nejnižší stupeň a bohužel mají omezený i doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí a nedosáhnou na pobytovou službu a nechceme využívat neregistrovaná sociální zařízení.  Ve chvíli, kdy se zhorší např. zdravotní stav klienta a nehodí se ho umístit do noclehárny, příp. ubytovny, můžeme ho  podpořit menší finanční částkou na doplacení pobytové služby než se najde jiné řešení. Hovoříme  zde o klientech, kteří spadají  dlouhodobě k sociálně slabým.

Za Odbor krizového řízení má město vyčleněné finanční prostředky nezbytné pro řešení mimořádných událostí v rámci rozpočtu města v kapitole 259 - krizové řízení, kde je částka pro zajištění stravy a služby, a to jak pro klienty, tak i pro zasahující jednotky hasičů v katastru města. Služby se týkají např. zajištění dopravy pro postižené, odvoz nezbytného odpadu, zajištění nezbytné techniky atd. Dále v kapitole 249 civilní ochrana je vyčleněná částka, za kterou jsou nakupovány prostředky a materiál pro nouzové přežití.  Město disponuje sadou 50ti skládacích postelí, spacích pytlů s vložkou, prostěradel, dekami, zimními bundami, montérkovými saky, spodním prádlem, tričky, ponožkami, obuví do budov, mýdly, vložkami, toal. papíry apod. Ze strany Odboru krizového řízení probíhá  proškolování členů krizového týmu, které je složeno z pracovníků Odboru sociálních věcí pro zajištění evakuace a nouzového ubytování obyvatelstva.

Dále ve chvíli mimořádné situace nám následně pomáhají sociální neziskové organizace, které se zaměřují na materiální pomoc  a mohou veřejnosti nabídnout přes ubytování, oblečení, stravu a vše potřebné a to v dostačující kvalitě. I pro tyto příležitosti má nezisková organizace provozující noclehárnu připravené matrace, které lze použít na určitou potřebnou dobu. 

Potravinová banka, je využívána během roku, ale je možné ji využít i v těchto případech. 

Sociální šatník realizuje Český červený kříž, ale při noclehárně a v rámci odboru sociálních věcí jsou menší šatníky, které se používají celoročně a jsou připravené reagovat na mimořádnou událost. 

Během roku spolupracujeme v této oblasti s Úřadem práce a dalšími neziskovými organizacemi na jednotném postupu při vydávání šatstva. Je to z důvodu toho, kdy sociální šatník může nabídnout oblečení a spotřební materiál pro rodiny. Rodina tímto nemusí žádat o mimořádný příspěvek - tzn. souhlas s vydáváním věcí ze šatníku má na starosti sociální pracovník MěÚ, který vystavuje rodině potvrzení, kolik ks si může klient vyzvednout. Tímto je zamezeno prodávání či plýtvání oblečení (jedna rodina si nemůže opakovaně vyzvedávat donekonečna např. zimní bundy). Tímto je zamezeno podávání žádostí na ÚP na nákup těchto věcí.

Skladové prostory, kterými disponuje Odbor sociálních věcí, je aktivita, kam mohou obyvatelé Chrudimě přinést vše, co je ještě použitelné a nepatří do sběrného dvora (stoly, židle, postele, obývákové stěny, mikrovlnky, školní batohy atd.). Na toto vybavení dochází ve chvíli, kdy byly využity všechny možnosti získání finančních prostředků přes Úřad práce. Tady se hlavně bavíme o klientech, kteří jsou na dávkách hmotné nouze a již mají své nároky vyčerpané nebo opakovaně žádají na stejné vybavení. Tyto zásoby jsou používané také přes celý rok, ale mohou být i podporou pro případné nenadálé situace.

Všechny tyto možnosti, které město má, by nefungovaly, pokud by nedocházelo k jasně vydefinovaným pravidlům a postupům mezi všemi složkami, které jsou k dispozici. Praxe nám ukazuje důležitost strukturace všech činností a  všude přítomna jednotnost působení na klienta má velký úspěch. Zkracuje se tím celková časová dotace projednávání s klientem. Neznamená to, že s ním pracujeme míň času, ale ve chvíli, kdy všichni hovoříme jednotně, informace jsou stejné, nemusí docházet k opakovaným konzultacím.   Tímto zároveň dochází k šetření finančních nákladů na službu.

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  Výše alokované částky (Kč) Za OSV: 2016 - 2018 - 60.000Kč Za Krizové oddělení: Na kapitole 249 - 2016 - 2018 - 80.000Kč Na kapitole 259 - 2016 - 2017 - 30.000Kč 2018 - 80.000Kč 2016 - 2018 - 110.000Kč 2016 - 2018 - 40.000Kč 2016 - 2017 - 77.000Kč 2018 - 1
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí nebo ve chvíli, kdy jim nedostačují finance v pobytovém zařízení.

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby.

V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb.

Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Město nedisponuje byty pro neplatiče, ale disponuje ubytovnou.

Město ve spolupráci s Úřadem práce a NNO  spolupracuje na vytvoření pravidel vzájemné komunikace v oblasti podpory bydlení z důvodu jednotného působení na klienta.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek a námětů.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

 

Město pružně reaguje na vznikající potřeby a má dostatečné vyčleněné zdroje při nečekané události. Tato částka je uvedena v rozpočtu pod kap. 09.

Krizové řízení

Od roku 2012 byla v rozpočtu města vyčleňována částka 30 000 Kč danému účelu.
Od roku 2017 se částka zvýšila na 50 000 Kč. Celkově se vychází ze skutečnosti, že v rezervě je dostatek finančních prostředků na pokrytí případných nákladů řešení krizových situací, a tudíž je částka 50 000 Kč na přípravu a řešení krizových situací dostačující. Krizové situace pomáhají řešit i nestátní neziskové organizace působící ve městě. Více viz indikátor 9.4.2 Krizové řízení obce.

Rozpočet města http://litomerice.imunis.cz/Rr

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.1.A:

od roku 2012 - 30 000 Kč v rozpočtu města

od roku 2017 - 50 000 Kč v rozpočtu města

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V roce 2012 byla vytvořena v rozpočtu města nová položka – příprava na krizové situace. Město je schopno řešit tuto problematiku ze své rozpočtové rezervy.
V roce 2017 byla navýšena. V případě potřeby spolupracují při zajištění péče o občany města s NNO.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má ve svém rozpočtu finanční rezervy pro potřeby náhlé pomoci obětem neštěstí. Ve sledovaném období byla tato částka navýšena z 30 na 50 tis. Kč. Město má dlouhodobě zavedený a propracovaný systém krizového řízení, do kterého je zapojeno mnoho subjektů. Samospráva tak je připravena efektivně reagovat na krizové situace dopadající na obyvatele.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky k zajištění přípravy na krizové situace a řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Od roku 2013 došlo k navýšení alokovaných finančních prostředků, tak aby bylo možné operativně nastavit a zajistit potřebnou pomoc případným obětem neštěstí nebo mimořádné situace. Pro nenadálé případy je rovněž možné využití Fondu rezerv a rozvoje, případně rozpočtovou rezervu.

Město Jihlava podporuje nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb, které dokáží s klienty v krizových situacích efektivně pracovat, včetně zajištění ubytování, ošacení atd. a jsou tak jedním s nástrojů účinné pomoci občanům města v případě nenadálých událostí.

Struktura a činnost organizací je specifikována v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy. https://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-nbsp-meste-jihlave/d-333816

 

Nestátní neziskové organizace podávají své požadavky o financování ať již sociálních služeb či ostatních aktivit a činností na předepsaných formulářích. Těmi se na svých jednáních zabývá Komise pro neziskovou a sociální oblast, která dává svá doporučení Radě města Jihlavy či Zastupitelstvu města Jihlavy. Zpětná vazba v případě schválené dotace spočívá v předkládání vyúčtování a také výročních zpráv.

 

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?
  500000

Hodnota indikátoru:

Rozpočet města Jihlavy

Výše alokované částky:

2012  -  350 000,- Kč

2013  -  500 000,- Kč

2014  -  500 000,- Kč

2015  -  500 000,- Kč

2016  -  500 000,- Kč

Sebehodnocení +1

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí. Ve sledovaném období došlo k navýšení alokovaných finančních prostředků

Hodnocení oponenta +1

Pozitivní nárůst rezervy

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1. A  Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí

V případě mimořádných událostí (požár, povodně apod.) lze žádat Radu města o výjimečnou pomoc, nejedná se však o všeobecně známou informaci, město v těchto obvykle případech jedná operativně a ke každému případu přistupuje individuálně.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ani pracoviště krizového řízení nemají vyčleněnou částku pro tyto případy.

V posledních dvou letech žádný občan nežádal město o výjimečnou pomoc v případě mimořádných událostí.

Ve městě funguje řada sociálních služeb, které pomáhají klientům v krizové situaci (dva azylové domy, noclehárna, městská ubytovna), a to v oblasti bydlení i sociálního šatníku či potravinového servisu (nízkoprahové denní centrum). V případě potřeby řešení mimořádných neštěstí (např. požár domu), je schopna poskytnout mimořádnou finanční pomoc taktéž Charita Kopřivnice, která pro tyto účely využívá prostředků z Tříkrálové sbírky a jejich poskytnutí je konzultováno s pracovníky odboru sociálních věcí zdejšího úřadu.

Město má obecný přehled o osobách se sníženou soběstačností či zdravotním postižením, a to v souvislosti s agendou vedenou odborem sociálních věcí.

Pro osoby bez přístřeší je zpracován Zimní krizový plán (viz. 9.1.B) pro extrémní klimatické podmínky (viz příloha č. 1)

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?

Město má vyčleněné obecné rezervy v rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí, výše této rezervy se dlouhodbě němění. Na základě rozhodnutí předsedy bezpečnostní rady ORP a následně RM Kopřivnice by byla pomoc poskytnuta neprodleně. Prozatím v těchto případech byly všechny potřeby doposud uspokojeny.

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mimoradne-udalosti-koprivnice

Sebehodnocení +1

Situace je stabilní a město je schopno na nenadále situace operativně reagovat.

Město podporuje řadu organizací, které pomáhají lidem v nouzi.

Hodnocení oponenta +1

Město má ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí.

9.1.2 Má obec v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek (dříve občanské sdružení), NNO, církev apod.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim

Město Chrudim ve snaze zdůraznit prioritu bydlení, jako jednu z hlavních životních potřeb všech občanů má vícestupňový systém, jak na svém území zajišťuje a vytváří bydlení pro potřeby různých cílových skupin.  

V letech 2016 - 2018 došlo k realizaci již schváleného  Propustného bydlení, a zároveň k ověřování, zda nám systém funguje v praxi či není potřeba něco udělat jinak.

Zaměřili jsme se  převážně na sociálně slabé rodiny, oběti domácího násilí a duševně nemocné klienty, kdy bylo možno  z krizového bydlení, přes městskou ubytovnu či azylový dům  nebo  z tréninkového bytu získat městský byt, pokud klienti splnili veškeré podmínky, které byly s tímto systém spojeny (placení nájmu, aktivní spolupráce se sociální službou, ochranou práv dětí, dodržování pravidel společného soužití atd.).

Struktura propustného bydlení se člení na:

 1. Bez přístřeší
 2. Krátkodobé bydlení
 3. Pobytové bydlení
 4. Samostatné bydlení s podporou
 5. Samostatné bez podpory.

Každý stupeň propustného bydlení má svá pravidla, se kterými jsou klienti seznámeni a mají pro ně jasný obrys. V této chvíli by se nemělo stát, že by nám tímto sítem propadl klient. Klienti mohou do systému Propustného bydlení vstoupit do jakéhokoli stupně struktury, není podmínkou splnit  všechny stupně a záleží jen na jeho kompetenci, kam bude schopen dojít. Propustné bydlení realizují neziskové organizace s podporou města a všechny jsou formou sociální služby. Poslední stupeň se týká komerčních bytů, který si klient pronajme nebo dosáhne na městský byt. 

Pro ověřování cílů byl obnoven oficiální statut pracovní skupiny Koncepce propustného bydlení, ve které  byli  průřezem zástupci neziskových organizací, které se zabývají bydlením a  problémy s bydlením všech dotčených cílových skupin.

Navázali jsme na výstupy existující pracovní skupiny, která již řešila problematiku propustného bydlení v Chrudimi. Skupinu jsme vyzvali ke spolupráci v rámci projektu a doplnili ji o nové členy. Členy stávající pracovní skupiny jsou: MěÚ Chrudim, SOPRE CR o.p.s., Šance pro Tebe, o. p. s., PDZ,  z. s., Centrum Don Bosco, Rytmus Východní Čechy, o.p.s., Amalthea z. s.

Setkání probíhala od června 2017 do ledna 2019, vždy pod vedením facilitátora Bc. Tomáše Janků. Skupina se sešla celkem 8x. Členové skupiny pracovali na aktualizaci pravidel propustného bydlení a vytvoření jasné koncepce a nastavení systému, ve kterém se vyznají všechny zainteresované strany včetně klientů. Skupina se shodla na tom, že je možné využít již vypracované části koncepce z předchozího období, koncepci považují za dobrou, je ale nezbytné dostatečně rozpracovat všechny klíčové otázky. Je důležité vyladit především cílovou skupinu, pravidla pro poskytování bytu, sankce za nedodržování pravidel a také stanovení koordinační strategie.

Opatření pro  následující období: 

- nutnost městských bytů, které bude  spravoval odbor OSV (v současnosti má byty v nájmu NNO, která byt pronajímá jen své cílové skupině), v bytech se budou střídat podle potřebnosti klienti různých cílových skupin,

- vznikne komise složená ze se zástupců participujících organizací, bude rozhodovat, kdo z navržených klientů splňuje podmínky (má víc bodů, je potřebnější)

- tajemník komise bude pracovník odboru, bude svolávat členy, bude mít přehled o využití bytů

Dále je potřeba se zaměřit se na:

-  snížení počtu rodin s dětmi na nevyhovujících ubytovnách, přesto ubytovny zatím nerušit, zrušením by se ze systému ztratil jeden důležitý stupeň,

- při přechodu do bytu zajistit takovou flexibilní míru podpory sociální práce, aby si domácnosti byt udržely a stabilizovaly se,

- povinnost spolupracovat se sociální službou jako základní podmínka pro přijetí do propustného bydlení zde je potřeba nastavit míru flexibility, co je ještě spolupráce a co už nikoliv, zásada dobrovolnosti, zásada aktivity,

- lépe komunikovat s klienty, proč nezískali městský byt nebo jaké jsou podmínky jeho získání

- promyslet systém tak, by se  klienti zbytečně "nezasekávali" na určitých stupních systému bez možnosti dosáhnout na standardní byt.

V současné době se materiál Propustného bydlení kompletuje. Proto jej nemůžeme zatím přiložit.

Příloha: Směrnice č. 6/2012 Týmová spolupráce při realizaci projektů

Město Chrudim má z důvodu transparentnosti vydané „Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim, na jejichž základě pronajímá volné městské byty. Tato pravidla jsou k dispozici na vyžádání. Město má stanoveny prioritní skupiny, což znamená, že je jasně dané, jaká cílová skupina má nárok byt získat. Pokud by došlo k nejasnosti, zda byt dát matce s dítětem nebo např. otci s dítětem, je v tuto chvíli provedeno í šetření, které doporučí, jak situaci řešit.

Ve skupině osob „A“ Souboru – naléhavé potřeby města v bodu č. 4 jsou  fyzické osoby, které se staly obětí živelné události (např. oběti povodní, požárů, apod.) a ve skupině osob „B“ Souboru – naléhavé případy sociální potřebnosti jsou tito žadatelé:

 • rozvedená manželství, či manželství, kdy manželé žijí prokazatelně odděleně, popř. manželství, která jsou v rozvodovém řízení (úst. § 1 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb.), pokud bude prokázáno ohrožení výchovy nezletilého/nezletilých
 • jeden z rodičů, který má na základě rozhodnutí příslušných orgánů svěřeny do péče a tedy ve své výchově nezletilé dítě, resp. děti,
 • matky (otcové), a to v případech, kdy si otcové (matky) řádně a tedy v předepsané plné výši (ať již z jakýchkoli důvodů) pravidelně neplní svoje vyživovací povinnosti vůči svým nezaopatřeným dětem
 • svobodným matkám (otcům), a to v případech, kdy např. otcovství není určeno a v případech, dále např. kdy si otcové (matky) řádně a tedy v předepsané plné výši (ať již z jakýchkoli důvodů) pravidelně neplní svoje vyživovací povinnosti vůči svým nezaopatřeným dětem,
 • osoby odpovědné za výchovu nezletilého dítěte nebo dětí, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami (za tíživou životní situaci se např. považuje: nízký příjem osoby, dítě nebo děti se specifickými potřebami, apod.),
 • úplná rodina s nezletilým dítětem nebo dětmi, která se ocitla v tíživé životní situaci, kterou nedokáže řešit vlastními silami (za tíživou životní situaci se např. považuje: nízký příjem rodiny, dítě nebo děti se specifickými potřebami, nepříznivý zdravotní stav jednoho nebo obou rodičů, apod.),
 • osoby, které jsou v péči Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim nebo s nimi Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim dlouhodobě pracuje, popř. osobám, které jsou v opatrovnictví města Chrudim, a to na základě stanoviska a doporučení Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim.

Občané města, kteří řeší svou životní situaci a ocitají se v krizi, mají možnost si dát žádost o městský byt. Tu posoudí Bytová komise. Buď žadatele do databáze doporučí zařadit či nikoliv (rozhoduje Rada města).

Nový trend je, že se naše rodiny stěhují do komerčních ubytoven, které vznikají v okolních obcích. Pokud ubytovna splňuje hygienické podmínky a má schválen Provozní řád, je schopna obsáhnout větší počet rodin. Záměr  podnikatelů je naplnit kapacitu ubytoven, proto se rodiny stěhují právě do těchto ubytoven i s vidinou lehčího získání bydlení.  

Je nutné zdůraznit, že město v rámci samosprávy se vždy prioritně stará o své občany a nabídka je s poptávkou za město vyrovnaná.

Krom běžných bytů má město 85 bytů v domě s pečovatelskou službou. Domy s pečovatelskou službou se nacházejí na adrese Strojařů 1141, Obce Ležáků 215 a Soukenická 158. Tyto tři DPS má na starosti Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Čtvrtý DPS Komenského 57 byl v roce 2017 přeměněn na komunitní dům (tzv. KODUM) o kapacitě 12 bytů. Postupně se v něm proměňuje skupina lidí. Mohou tam bydlet jednotlivci nebo páry bez dětí, které nevlastní nemovitost, věkem spíše starší.  Bezbariérové byty má Chrudim 2 v ulici Strojařů a cca 4 Na Větrníku.

Příloha: „Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim, na jejichž základě pronajímá volné městské byty.

Další ubytování poskytuje v Chrudimi neziskový sektor: J. J. Pestalozziho, o.p.s. Štěpánkova 108, P.O.BOX 79, 537 01 Chrudim - http://www.pestalozzi.cz/

Za rok 2018 bylo podpořeno 63 klientů (39 žen a 24 mužů). Počet dospělých byl 26 a dětí 37. Předpoklad na využití služby ze strany klientů je pro rok 2019 přibližně 65 osob.
V zastoupení cílové skupiny převažovaly rodiny s nezletilými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (92 %), následovaly oběti domácího násilí (8 %) a osoby
do 26 let věku pak tuto službu nevyužily vůbec.

V průběhu roku 2018 došlo ke změně cílové skupiny, která byla zredukována z původních tří kategorií a od 1. 6. 2018 byly ponechány pouze dvě: oběti domácího násilí a rodiny
s nezletilými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (původní název „dysfunkční rodiny s nezletilými dětmi“). Zrušena byla spolupráce s mladými dospělými
do 26 let, aby se odborní pracovníci mohli lépe zacílit na konkrétní požadavky klientů, poskytovat poradenství na nejvyšší úrovni a nemít příliš široké spektrum záběru, díky kterému by mohlo docházet ke snižování standardů poskytované podpory a péče. Tato redukce cílové skupiny měla ale za následek snížení celkového počtu klientů služby v roce 2018
(v průměru nyní nastupuje jeden dospělý klient s třemi nezletilými dětmi, v předešlých letech ale bylo více dospělých klientů díky třetí zrušené cílové skupině).

Klienti byli podporováni ve všech oblastech života, ve kterých selhávali za účelem zvýšení soběstačnosti a možnosti uplatnění v samostatném životě. Intervence směřovala zejména
k podpoře k získání samostatného bydlení, vedení domácnosti včetně hospodaření
s finančními prostředky, zvládání péče o děti, umění poradit si v krizové životní situaci
a orientaci v systému dostupných služeb společně s uplatněním se na trhu práce. Největší zájem ze strany klientů byl o oblast finančního hospodaření (92%), řešení jejich nevyhovující bytové situace (88%) a zvládání péče o děti (65%). Z hlediska zájmu klientů dále následuje orientace v systému dostupných služeb a zařazení se na trh práce (50%). Nelze opomenout ani podporu terapeuta pro zorientování se v jejich životních situacích, kdy jim pomáhal porozumět, vytvořit náhled a postupně zpracovávat například zažitá traumata a nabýt většího sebevědomí (23%) a umění samostatně vést vlastní domácnost (také 23%).

Průměrná délka pobytu se pohybovala od šesti měsíců do 1 roku, a to v 83%. Je tedy patrné, že více než dvěma třetinám osob, které prošly zařízením, byla poskytována dlouhodobější podpora s ohledem na stabilizaci životní situace. Služba v trvání do tří měsíců byla využita v 11% a nad dobu 1 roku v 6%. Úspěšnost projektu v rámci sociálního začlenění opět potvrdilo 66% klientů, kterým se podařilo odejít buď do vlastního bydlení, anebo obnovit narušené vazby v původní rodině, kam se vraceli.

Počet lůžkodnů za 1. pololetí dosáhl počtu 4 392 dní, v 2. pololetí potom 5 039 dní. Celková obložnost za rok 2018 dosáhla počtu 9 431 dní, což činí 86% z celkové stoprocentní obložnosti.

Dle trvalého bydliště bylo pouze 17% klientů mimo Pardubický kraj. Tyto osoby byly z Královehradeckého a Středočeského kraje.

Za rok 2018 azylový dům obdržel od zájemců celkem 31 žádostí o poskytování sociální služby, jedná se tedy pouze o dospělé osoby, děti do této sumy nejsou zahrnuty. Žádná žádost nebyla zamítnuta. Nástupů bylo učiněno v průběhu roku celkem 14, a to z toho důvodu že zájemci, kteří si podají žádost, čekají v pořadníku čekatelů do té doby, než se uvolní kapacita zařízení.

V roce 2018 nebyla přijata žádná stížnost na kvalitu poskytované služby. Podněty a připomínky na jiné uživatele řešeny se zainteresovanými aktéry individuálně.

Sopre CR o.p.s. Tovární 1114, 537 01 Chrudim - http://www.soprecr.cz/

Noclehárna (23 míst – muži, ženy a rodiny s dětmi) – poskytuje osobám bez přístřeší základní podporu a pomoc při řešení životní situace s možností využití nabízeného bezpečí, tepla, tělesné čistoty a spánku. Klienti zde dostanou bezplatně sociálně-právní a psychologické poradenství i asistovanou pomoc uživatelům sociálních služeb a rodinám žijícím v sociálně vyloučených komunitách.

V době krize lze navýšit o 3 místa, včetně služby teplé polévky a teplého nápoje.

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  Ano

Propustné bydlení:

5 stupňů propustného bydlení

Azylový dům:

15 bytů

Noclehárna:

23 míst + 3 místa v krizi

Městké byty:

481

Domy s pečovatelskou službou:

85

KODUM:

12

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Azylový dům:

Poptávka odpovídá nabídce služby, vzhledem k časté fluktuaci klientů (služba AD je poskytována na dobu nezbytně nutnou pro překlenutí krizové situace – prevence vytváření závislosti na službě) je kapacita AD celoročně víceméně dostupná (cca 2 volná místa). Standardní doba posouzení žádosti je 14 dní, v naléhavých případech jsme schopni poskytnout službu okamžitě.

Propustné bydlení:

Realizace Propustného bydlení, ověřování v praxi a opětovný vznik pracovní skupiny, která navrhla další opatření pro změnu pravidel.

Zde je poptávka vyšší hlavně na městské byty, kdy budeme potřebovat aspoň 3 byty v režimu propustného bydlení, které budou pod OSV.

Noclehárna:

Zde je nabídka dostačující, včetně Denního centra. Všichni potřební, kteří mají zájem dostanou místo na noclehárně.

KODUM:

Bydlení pro jednotlivce, partnery a manželé středního nebo seniorského věku, tzn. osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb, vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblasti bytového fondu se oběc věnuje, má vytvořenou koncepci - pravidla, založila pracovní skupinu z řady subjektů, které se v této oblasti angažují. Není zcela jasné, zda obec zvažuje (dle výzkumu má málo bytů ve vlastnictví jako většina obcí v ČR), rozšíření bytového fondu, k čemuž povzbuzují též výstupy z realizovaného výzkumu.

S kolegy se ptáme, proč jsou zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudimě dostupné jen na vyžádání a nikoliv volně dostupné na internetu. Můžete, prosím, uvést důvod.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Azylové domy

Ve městě se nachází 3 azylové domy – Domov pro matky s dětmi provozovaný NNO Diakonie ČCE Středisko Litoměřice (kapacita je 8 matek a 24 dětí), Azylový dům NADĚJE pro cílovou skupinu rodiny s dětmi (kapacita 18 bytových jednotek s kapacitou až 75 klientů dle počtu členů rodin) a pro ženy (kapacita 12 míst) a azylový dům pro muže provozovaný Farní charitou Litoměřice (kapacita 23 lůžek). Dále ve městě fungují dvě noclehárny - jedna pro ženy s kapacitou 4 lůžka, druhá pro muže s kapacitou 5 lůžek. Azylové  domy jsou podporovány městem jak finančně - vyhlášením dotačního programu na daný rok, tak poskytnutím budov (viz přidělené a nepřidělené dotace).

https://www.litomerice.cz/dotace/7195-schvalene-dotace-2018-program-podpory-socialnich-sluzeb-2018

Město poskytuje prostory i pro Fond ohrožených dětí - Klokánek. Kapacita tohoto zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je 22 lůžek, pravidelný roční příspěvek města činí 200 000 Kč, v krizovém období 2014 - 2017 byly dlužné částky Klokánku za energie uhrazeny městem.

S účinností od 1. 1. 2015 došlo na základě novelizace zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ke změně poskytování dotací ze státního rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností. O poskytování dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb rozhoduje město společně s Krajským úřadem Ústeckého kraje dle § 101a Zákona o sociálních službách. Všichni poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě kraje, každým rokem obdrží finanční alokaci z rozpočtu města.

Bytový fond města Litoměřice disponuje 200 byty, avšak tyto byty jsou plně obsazeny nájemníky. Pokud se byt uvolní, přijímají se žádosti a Rada města rozhodne, komu byt bude přidělen. Město v rámci svého současného bytového fondu neuvažuje o vyčlenění bytů na účely sociálního bydlení.

Katalog sociálních služeb:

http://komplanlitomerice.cz/katalog.html

FOD Klokánek: http://www.klokaneklitomerice.cz/

Ostatní: http://komplanlitomerice.cz/

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.1.B:

Roční dotace města azylovým domům a noclehárnám:

2012 - 2 750 000 Kč
2013 - 603 749 Kč
2014 - 540 000 Kč
2015 - 1 863 000 Kč
2016 - 1 202 930 Kč
2017 - 1 100 000 Kč

(hodnota závisí na vyrovnávacích platbách KÚ ÚK)

FOD Klokánek - pravidelná podpora 200 000 Kč/rok

Azylové domy dokáží uspokojit poptávku. V pořadníku těchto služeb se objevuje 1 čekatel z města Litoměřice. To může být způsobeno faktem, že služby jsou využívány i občany jiných měst.

Z vyhodnocení komunitního plánu za rok 2014 - 2017 vyplývá, že kapacita pro občany města Litoměřice je zajištěna.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě zajišťují bydlení na přechodnou dobu pro tuto cílovou skupinu neziskové organizace, které město podporuje finančně i poskytnutím budov na provoz služeb za symbolické nájemné.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ve městě existují kapacity pro zajištění krizového bydlení různých skupin obyvatelstva. Krizové bydlení je zajištěno prostřednictvím sociálních služeb, které poskytuje za finanční podpory kraje a města neziskový sektor. Azylové domy mají kapacitu pro ženy, muže i rodiny s dětmi. Velice pozitivně lze hodnotit finanční podporu zařízení Klokánek, jehož činnost se i díky úsilí města podařilo zachovat. Nabídka a poptávka po tomto typu bydlení je vyvážená.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava postupuje při obhospodařování bytového fondu v souladu s Mechanismem hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, který upravuje postup při pronajímání volných městských bytů. V rámci tohoto mechanismu jsou vyčleněny Byty zvláštního určení tj. byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob. Další prioritní skupinou bytů jsou Byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Při rozhodování o přidělení bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením je jedním z podkladů sociální šetření, které provádí odbor sociálních věcí v rámci realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování v souladu s ustanovením § 92 písm d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přednostně jsou poskytovány byty do nájmu těm žadatelům, u kterých odbor sociálních věcí vyhodnotí na základě šetření, že jejich bytová nebo sociální situace je nejvíce nepříznivá, hodná zvláštního zřetele.

Město eviduje neuspokojené žádosti o byty zvláštního určení v  domech s pečovatelskou službou a o byty zvláštního určení – bezbariérové byty. U bytů zvláštního určení v  domech s pečovatelskou službou je v současné době v pořadníku neuspokojeno 11 žadatelů. U bytů zvláštního určení-bezbariérových bytů je v současné době v pořadníku neuspokojeno 5 žadatelů

Město má k dispozici 300 bytů zvláštního určení v domech s pečovatelkou službou, 15 bytů zvláštního určení-bezbariérových bytů  a 20 bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Tento počet je stabilní a zásadním způsobem se nemění.

Město se dále zabývá koncepcí propustného bydlení. V rámci této činnosti Komise pro neziskovou, sociální oblast a prevenci Rady města Jihlavy zřídila dne 5. 11. 2013 pracovní skupinu „Sociální bydlení“. Dne 15. 5. 2014 na 90. schůzi Rady města Jihlavy byla předložena informace z jednání pracovní skupiny „Sociální bydlení“. Pracovní skupina „Sociální bydlení“ navrhla čtyřstupňový koncept bydlení v Jihlavě:

1. stupeň - bydlení v rámci sociálních služeb typu azylové, chráněné a krizové bydlení;

2. stupeň - rezidenční bydlení - více bytů v jednom objektu pod sociálním dohledem;

3. stupeň - nájemní bydlení v bytech města se sociálním doprovodem;

4. stupeň - nájemní bydlení na volném trhu nemovitostí bez omezení;

Město Jihlava finančně podporuje Azylový dům pro muže a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Naděje pro život, které provozuje Středisko křesťanské pomoci Jihlava. Zařízení poskytují přechodné a nouzové ubytování a pomoc osobám, které se ocitli v krizové životmí situaci v souvislosti se ztrátou domova.

Kapacita azylového a krizového bydlení v podstatě odpovídá současným potřebám. Pouze v oblasti azylového bydlení pro ženy a matky s dětmi dochází nárazově k převisu poptávky nad reálnou kapacitou. Chráněné bydlení je v současné době kapacitně nedostatečné Zatímco v oblasti azylového a krizového bydlení je poptávka a nabídka v relativní rovnováze u chráněného bydlení poptávka přesahuje kapacitu. 

V případě potřeby řeší v akutních případech odbor sociálních věcí poskytnutí ubytování s privátními ubytovnami

Statutární město Jihlava v rámci integrované strategie - Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace má stanoven specifický cíl 1.3. – Udržovat sociální soudržnost, rozvíjet sociální služby a aktivity v oblasti sociálního začleňování a místní zaměstnanosti, opatření 1.3.1 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb.

Statutární město chce vhodnými opatřeními podpořit vznik sociálního bydlení ve městě.

 

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy

Hodnota indikátoru:

Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy

Komise pro neziskovou a sociální oblast

Sebehodnocení +1

Město disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením

Hodnocení oponenta +1

Město disponuje byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením a službami umožňující řešit krizové bydlení. Samospráva se koncepčně věnuje problematice sociálního a prostupného bydlení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům

Město disponuje vícestupňovým modelem bydlením, které je zajišťováno jak v městských zařízeních, tak v zařízeních jiných organizací a je tvořeno noclehárnou, azylovými domy (včetně tzv. tréninkového bytu), městskou ubytovnou a posledním stupněm je  sociální bydlení.

Noclehárna a azylový dům pro muže i ženy (provozovatel Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.); v noclehárně je k dispozici 15 lůžek (v roce 2012 navýšeno z 12). Pro osoby bez přístřeší je zpracován Zimní krizový plán (Příloha č. 1), který řeší možnost jejich ubytování (přenocování) v období extrémních klimatických podmínek. a počet lůžek je dle potřeby navýšen nad běžnou kapacitu, v azylovém domě je 25 lůžek, je zde možné ubytovat  i klienty se zdravotním omezením (1 jednotka je bezbariérová). Pro případ potřeby je krizový koordinátor  připraven poskytnout materiá (zejména karimatky  a spacáky). Město je schopno pružně reagovat na případné krizové  situace.

Domov Salus, o. p. s . provozuje – azylový dům pro matky a děti v nouzi; kapacita - 18 míst pro matky s dětmi; podrobně viz http://domov-salus.cz/ Město podporuje zařízení každoroční provozní dotací.

 

Ubytovna Pod Červeným kamenem (provozovatel Město Kopřivnice)

– 1. NP slouží jako turistické patro (ubytovna) pro širokou veřejnost, má samostatný vchod a řídí se turistickým ceníkem, kdy max. kapacita je 35 lůžek,

- 2. , 3. a 4. NP – ubytovna v režimu vícestupňového bydlení - 2 garsonky + 24 dvoupokojových jednotek (se soc. zařízením) + kuchyň společná pro každé patro.

- ubytovnu zřídilo město s cílem umožnit lidem s trvalým pobytem v Kopřivnici a místních částech v přechodné sociální krizi získat zpět bydlení, které z různých důvodů ztratili a umožnit jim začlenit se zpět do běžné společnosti. Zájemci  musí splnit předem daná kritéria (např. aktivně řešit svoje dluhy, aktivně spolupracovat s určitou sociální službou, se sociálními pracovníky odboru soc. věcí, být motivován k návratu do běžného života).  Ubytovna se řídí svými vlastními pravidly a ubytovacím řádem.

 

Město má ve vlastnictví celkem 790 standardních nájemních bytů a 120 bytů zvláštního určení. Problematika bydlení v městských bytech je ošetřena „Pravidly pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“ (viz Příloha č.3 – dostupná na: http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/pravidla/pravidla_byty_2014.pdf), kde jsou nastaveny jasné podmínky pro přidělování bytů. V rámci těchto pravidel, vedle běžných bytů, je řešeno přidělování sociálního bydlení a bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením v bytech zvláštního určení. Do sociálního bydlení jsou zařazovány byty o velikosti 0+1,0+2 a 1+1, které se vrátí městu jako nezadlužené. Do seznamu žadatelů jsou zájemci zařazováni na základě stanovených ukazatelů bodového hodnocení sociálního odboru, který hodnotí zejména stávající bytovou situaci, zdravotní stav, finanční a sociální situaci.

 

Na území města jsou soukromé ubytovny – jedná se o cca 3 objekty.

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?

Bytová problematika na stránkách města:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=byty-mesta-koprivnice

 

Využití kapacity noclehárny  SSSmK, p.o.:

rok

obložnost

2012

55,9%

2013

38,6%

2014

32,4%

2015

31,2%

2016

31,6%

 

Snížení  využití kapacity noclehárny je způsobeno navýšením kapacity noclehárny v roce 2012. V červnu 2010 byla otevřena městská ubytovna a postupně se zintenzivňuje sociální práce s osobami bez přístřeší jak na OSV, tak v NDC.. (viz příloha č. 2 Historie vývoje péče o osoby  sociálně vyloučené)

 

Využití kapacity azylového domu SSSmK, p.o.:

rok

obložnost

2012

77,5%

2013

87   %

2014

83,2%

2015

84,3%

2016

82,4%

Využití kapacity azylového domu pro matky s dětmi Salus, o.p.s a výše podpory města.:

rok

obložnost

výše poskytnuté dotace z rozpočtu města*

2012

94,44 %

350.000,- Kč

2013

94,44 %

300.000,- Kč

2014

77,77 %

300.000,- Kč

2015

77,88 %

300.000,- Kč

2016

80,41 %

300.000,- Kč

*V roce 2012 byla dotace poskytnuta na všechny služby, od roku 2013 je dotace poskytována na každou službu, kterou organizace poskytuje zvlášť.

 

Poměr nabídky a poptávky v % - Ubytovna Pod Červeným kamenem:

rok

nabídka

poptávka

v %

2010

49

80

63

2011

30

37

23

2012

33

16

-52

2013

30

22

-26

2014

17

24

41

2015

16

7

-56

V prvních letech po otevření ubytovny poptávka převyšovala nabídku, nyní se daří žadatele uspokojovat.

Procento vrácených bytů nabídnutých do sociálního pořadníku:

rok

byty v soc. pořadníků (% z vrácených)

2012

21%

2013

27%

2014

33% (přiděleno 23 bytů)

2015

33% (přiděleno 15 bytů)

2016

37% (přiděleno 15 bytů)

Počet přidělených sociálních bytů má vzrůstající tendenci.

Sebehodnocení +1

Zřízení ubytovny,  zavedení pravidel  pro sociální byty a jejich aktualizace (nová jsou účinná od 07/2014)

Poptávka v soc. bytech sice převyšuje nabídku, ale žadatelé o sociální bydlení jsou ve většině případů určeni nájemci bytu nejpozději do 6 měsíců od podání přihlášky. V krizové situaci (žádost na výjimku) je město schopno žadatele zajistit ihned.

Spolupracující osoby, ubytované na ubytovně mohou získat  obecní byt ze sociálního pořadníku.

Hodnocení oponenta +1

Velmi přehledné informace a ucelený systém pomoci lidem v krizové situaci nebo ohroženým ztrátou bydlení a bezdomovectvím. 

Služby a opatření umožňující řešit potřeby bydlení pro různé cílové skupiny.

Město má systém a kapacity pro zajištění krizového bydlení a souvisejících služeb.

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v obci?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Příspěvek na živobytí a Doplatek na bydlení jsou jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Jsou 2 základní dávky pomoci v hmotné nouzi, které řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změnám ve struktuře organizace Úřadu práce, není v současné době možné získat porovnatelné údaje, které jsme v předchozích letech stanovili jako měřitelný indikátor. Z tohoto důvodu v hodnocení této oblasti přizpůsobujeme indikátor dle možností Úřadu práce – Kontaktní pracoviště Chrudim.

V průběhu roků dochází k malým změnám při hodnocení (kritéria) zda příspěvek získat či ne. A tím, že u nás většina sociálně slabých občanů bydlí převážně v ubytovnách, je to na příspěvcích znát a samozřejmě má vliv na konečnou finanční výpomoc pohyb těchto občanů z místa na místo.

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální pomoci a je přístupná lidem, kteří mají sociální pojištění a bydlí ve standardním bytě, kde mají trvalý pobyt. Doplatek na bydlení je dávka hmotné nouze, kterou lze vyplácet i do jiných forem bydlení a podléhá každoměsíčnímu individuálnímu posuzování. Lze ho získat, pokud má rodina příjem do 1,3 násobku životního minima a pobírá příspěvek na živobytí.

Protože se v roce 2017 zpřísňovala pravidla vyplácení doplatku na bydlení a snižovaly se vyplácené částky do ubytoven, došlo na místním ÚP k poklesu počtu vyplácených dávek i snížení celkové vyplácené částky, ovšem jen minimálně. Od června 2017 se posuzuje například takzvané sepětí s obcí, na základě tohoto nařízení však „ubylo“ jen minimum případů. Do ubytoven se už dlouhá léta nevyplácí 100 % nákladů, v červnu 2017 tato částka poklesla z 90 % na 80 % normativních nákladů. Avšak i když již podruhé došlo k celostátnímu snížení těchto doplatků, majitelé bohužel nesnížili ceny ubytování a lidé musejí více doplácet z jiných zdrojů, například z příspěvku na živobytí nebo z práce načerno. Problém je, že část příspěvku na živobytí se nyní vyplácí v poukázkách a lidé potřebují hotovost.

Úřad práce také musí nově (od roku 2017) posuzovat „místně obvyklé nájemné“ u různých typů bytů a „obvyklé služby“, což je poměrně zatěžující při oslovování různých zdrojů (realitní kanceláře apod.). Cenové mapy, které byly kdysi pro Českou republiku vytvořeny, nejsou již aktuální.

Data za jednotlivé skupiny (zdroje – vlastní dopočty a výzkum, ÚP)

V podstatě u všech cílových skupin existuje propojený problém práce-bydlení-dluhy. Základem řešení je jakékoli zvýšení příjmů klienta, tak aby se dalo najít alespoň nějaké ubytování. V dnešní době dochází k prohlubování krize v bydlení ve většině cílových skupin zejména kvůli zvyšování finanční náročnosti a nedostupnosti bydlení. Sociální pracovnice zaznamenávají zvýšený zájem o konzultace týkající se bydlení. Dávky v ubytovnách jsou hrazeny od minulého roku jen z 80 %, majitelé nesnížili ceny a lidé musí doplácet velké nájmy z jiných zdrojů a kvůli vyplácení skrze poukázky se jim nedostává hotovosti. Do standardních nájemních bytů, za které by platili i třeba jen polovinu nájmu, se nemají šanci dostat mj. kvůli kauci a neochotě pronajímatelů. V poslední době vzrostly nájmy v Chrudimi kolem 25 %. Zhoršení situace je možné předpokládat i jako důsledek dalších škrtů plánovaných v dávkovém systému na státní úrovni (plánuje se například určitá forma sloučení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení).

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?
  Bylo vyplaceno Kontaktním pracovištěm Chrudim: 2016 PNŽ - 11.234 dávek ročně DNB - 4.115 dávek ročně 2017 PNŽ - 8.052 dávek ročně DNB - 2.832 dávek ročně 2018 PNŽ - 10.246 dávek ročně DNB - 2.504 dávek ročně
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě dochází k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Je uveden nárůst sociálně potřebných domácností, i když dle počtu dávek za uplynulé tři roky jde v případě dávky na bydlení o snížení, v případě příspěvku na živobytí po poklesu v roce 2017, v roce 2018 přišel nárůst. Kolega vidí rozpor mezi vyjádřeným sebehodnocením municipality: hovoří se o zhoršení, ale trend je hodnocen jako stabilní. Možná právě z hlediska odlišného vývoje obou ukazatelů. Takže je trend zhoršující se nebo stabilní? Jak hodnotíte rozsah změny?

Ještě z hlediska prevence chybí edukace v seniorské populaci, která je zmíněna jako výrazně zadlužená. Prevence je zamířena na mládež, což je výborné. Jak se pracuje s ostatními skupinami, zejména pokud roste počet sociálně potřebných domácností.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dávky ÚP

Jak je vidět z indikátoru, za období 2015 - 2017 má počet dávek hmotné nouze klesající tendenci. Je to důsledek klesající míry nezaměstnanosti jak v našem regionu, tak i v celé republice. Statistické údaje jsou za oblast Litoměřicka, kterou spravujeme, tedy nikoliv pouze za město Litoměřice.   

Data a informace ohledně příjemců dávek vyplacených ÚP, zejména příspěvku na péči, dávek pro OZP, dávek v hmotné nouzi, jsou v gesci ÚP a Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz. indikátor). Nárůst příspěvku na mobilitu je v důsledku vyššího počtu držitelů průkazu ZTP a ZTP/P, které jsou nutné pro nárok na tuto dávku. Česká populace stárne a její zdravotní stav se horší. Navýšení objemu dávek u příspěvku na péči, hlavně v roce 2016 je z důvodu navýšení částek příspěvku na péči o 10%.

Nezaměstnanost

V této oblasti je důležité zmínit i míru nezaměstnanosti. Dle podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu má Ústecký kraj nejvyšší nezaměstnanost. V litoměřickém okrese je v porovnání s dalšími okresy Ústeckého kraje míra nezaměstnanosti nejnižší. Nezaměstnanost ve městě se meziročně pohybuje mezi 7 – 8 %. Dle dat získaných z MPSV činí v roce 2017 míra nezaměstnanosti v Litoměřicích 6,50 %, tedy nad průměrem ČR, avšak pod průměrem Ústeckého kraje.

Statistiku volných pracovních míst sleduje Úřad práce. V roce 2014 a 2016 vzrostla nabídka volných pracovních míst, v roce 2014 na 1 volné pracovní místo připadalo 23 uchazečů, v roce 2016 to bylo již "jen" 5 uchazečů na jedno volné pracovní místo.

Město pracuje i s daty ČSÚ a nakládá i s daty vyplývající z příjmů osob ohrožené chudobou za roky 2012 - 2017, avšak konkrétní data zpracovává úřad práce, s kterým město spolupracuje jak zde v Litoměřicích, tak s krajskou pobočkou v Ústí nad Labem.

 

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?

Hodnota indikátoru 9.1.C:

Data Úřadu práce ohledně vyplacených dávek.

Daná oblast je sledována indikátorem Střednědobého plánu rozvoje města (SPRM) A.I2 Nezaměstnanost (rozdíl město mínus kraj)

Data Úřadu práce ohledně vyplacených dávek.

Doplatek na bydlení (DnB):
2015: 3 778 dávek - 14 811 989 Kč
2016: 3 225 dávek - 13 414 154 Kč
2017: 2 199  dávek - 8 531 901 Kč

Příspěvek na bydlení (PnB):
2015: 9 291 dávek - 32 216 638 Kč
2016: 8 735 dávek - 32 383 684 Kč
2017: 8 012 dávek - 29 370 936 Kč

Příspěvek na péči (PnP):

2015: - 146 109 600 Kč

2016: 156 713 820 Kč

217: 168 110 900 Kč

 

Příspěvek na mobilitu:

2015: 8 035 500 Kč

2016: 8 572 000 Kč

2017: 8 930 400 Kč

 

Příspěvek na zvl. pomůcky (OZP):

2015: 4 659 605 Kč

2016: 5 465 227 Kč

2017: 5 786 806 Kč

 

 

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Odpovídá celorepublikovému trendu. Informace o vyplacených dávkách v resortu a dat získaných z MPSV je míra nezaměstnanosti v Litoměřicích v roce 2017 6,50 % - tedy nad průměrem ČR, avšak pod průměrem Ústeckého kraje.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V posledních letech je možné pozorovat mírný pokles sociálně potřebných domácností na Litoměřicku, který byl pozitivně ovlivněn ekonomickým růstem. Míra nezaměstnanosti ve městě je dlouhodobě pod průměrem Ústeckého kraje, v tomto ohledu je město stále ostrovem pozitivní deviace v regionu. Město má dobře nastavenou spolupráci s ÚP ohledně předávání dat, průběžně tak situaci monitoruje a reflektuje ve svých opatřeních.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vzhledem k meziročně neustále rostoucímu počtu vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) lze konstatovat, že v období 2012 - 2014 nedochází ke snížení počtu sociálně potřebných domácností v obci. Přesto je nutno objektivně konstatovat, že po skokovém nárůstu takových domácností v roce 2013, kdy se naplno projevily dopady celosvětové ekonomické krize, se v roce 2014 tento stav relativně stabilizoval. V roce 2015 došlo k mírnému snížení sociálně potřebných domácností. Toto je však nutné přičíst především posílení personálního obsazení úřadu práce a razantnímu zvýšení kontrolní činnosti, kdy se podařilo značně omezit počet neoprávněně vyplácených dávek. V roce 2015 rovněž došlo poprvé od začátku hospodářské krize ke zlepšení hospodářského výsledku a v souvislosti s tím k poklesu nezaměstnanosti. Trend snižování počtu sociálně  potřebných domácnotí pokračoval i v roce 2016 a to zejména vzhledem k lepšící se ekonomické situaci obyvatel v souvislosti s vytvářením pracovních míst z důvodu stabilizace ekonomiky.

Protože, jak je výše uvedeno došlo zejména v roce 2013 ke skokovému nárůstu sociálně potřebných domácností lze pokles počtu vyplácených dávek na hodnoty před rokem 2012 povařovat za pozitivní vývoj.

Jednotný informační systém MPSV ani programové vybavení úřadu práce neumožňuje z počtu příjemců dávek přesně specifikovat počet dětí a seniorů v hmotné nouzi. Nicméně na základě kvalifikovaného odhadu lze konstatovat, že počet seniorů v hmotné nouzi je poměrně malý. Počet dětí v hmotné nouzi je odhadován cca na 1/4 z celkového počtu osob v hmotné nouzi.

Po přechodu agendy pomoci v hmotné nouzi do gestce úřadu práce v roce 2012 se vyskytovaly drobné problémy v komunici a spolupráci, které se však postupně podařilo odstranit a v současné době je spolupráce s Úřadem práce ČR, respektive jeho krajskou pobočkou na dobré úrovni.

Informace jsou mezi úřadem práce a městským úřadem předávány prakticky denně, nejčastěji pomocí Jednotného informačního systému MPSV, který musí být v souladu s ustanovením zákona používán k evidenci výkonu sociální práce. Dále probíhají informační schůzky mězi sociálními pracovníky obce a sociálních pracovníků a dávkových specialistů dávek pomoci v hmotné nouzi z úřadu práce. Tyto pracovní setkání se uskutečňují dle potřeby, zpravidla 3x - 4x ročně. 

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?
  v roce 2016 bylo ÚP vyplaceno 10 353 dávek pomoci v hmotné nouzi

Hodnota indikátoru:

Statistika vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi ÚP Jihlava

Sebehodnocení +1

Na území města se postupně daří snižovat počty sociálně potřebných obyvatel.

Hodnocení oponenta +1

Vývoj odpovídá celorepublikové úrovni. Město průběžně monitoruje a vyhodnocuje situaci a reflektuje v rámci svých opatření a služeb.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci

Počet sociálně potřebných domácností  v Kopřivnici se od roku 2008 postupně zvyšoval. Z celkového počtu klientů, kteří pobírali v roce 2011 dávky pomoci v hmotné nouzi tvořilo  51% osoby, které byli na dávkách nepřetržitě od roku 1991.

 V roce 2011 bylo oproti roku 2008 na dávkách vyplaceno o 123% více finančních prostředků a došlo k navýšení počtu vyplácených dávek o 89%. V průběhu roku 2011 došlo k dalšímu mírnému zvýšení počtu rodin s dětmi, jejichž příjmy byly závislé na dávkách pomoci v hmotné nouzi a zároveň se zvyšoval i celkový počet osob, které jsou příjmově odkázány na tyto dávky.

Statistické údaje o sociálně potřebných domácnostech v obci od roku 2012 by bylo možné vyjádřit prostřednictvím poskytovaných dávek v hmotné nouzi, zejména podle  množství příjemců dávek příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení. Údaje o počtu příjemců těchto dávek však nejsou od roku 2012 k dispozici, neboť jejich administrátorem je Úřad práce. Krajská pobočka Úřadu práce, Kontaktní pracoviště v Kopřivnice disponuje pouze kvalifikovaným odhadem, kdy za ORP Kopřivnice mezi roky 2013 a 2014 došlo k mírnému snížení počtu příjemců dávky příspěvek na živobytí a ve stejných letech došlo ke zvýšení příjemců dávky příspěvek na bydlení. V letech 2015 a 2016 pak došlo k více než 30 % poklesu počtu vyplacených dávek příspěvek na živobytí a také příspěvků na bydlení.  Z těchto údajů lze konstatovat, že dochází, zejména v posledních letech, ke zlepšení situace.

V rámci přípravy nového komunitního plánu rozvoje sociálních služeb byl do pracovní skupiny osob v tíživé životní situaci a pracovní skupiny osob se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezení.  přizván také Úřad práce. Zástupce ÚP se tak aktivně účastní jednání a přenášejí potřebné informace. S Úřadem práce byla započata spolupráce na další možné hlubší spolupráci, a to nejen mezi městem a Úřadem práce, ale také ve vztahu k sociálním službám, tzv. setkání s facilitátorem.

 

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?

Procento vrácených bytů nabídnutých do sociálního pořadníku:

rok

byty v soc. pořadníků (% z vrácených)

2012

21%

2013

27%

2014

33% (přiděleno 23 bytů)

2015

33% (přiděleno 15 bytů)

2016

37% (přiděleno 15 bytů)

Počet přidělených sociálních bytů má vzrůstající tendenci.

 

 

Ze statistiky OSV  (příloha č. 4)

 

 

Počet vyplacených dávek (kvalifikovaný odkad za ORP Kopřivnice):

rok

počet příjemců

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na bydlení

2013

7.740

11.016

2014

7.216

12.026

2015

4.971

  8.192

2016

4.390

7.807

Sebehodnocení +1

Postupně se snižuje počet  soc. potřebných domácností. V regionu je  v současnosti nízká nezaměstnanost, postupně se zvyšují také mzdy.

Hodnocení oponenta +1

Město monitoruje vývoj sociální situace o osob ohrožených chudobou a je schopno zajistit údaje o počtu osob v hmotné nouzi ve svém územním obvodu.

Vývoj počtu dávek je ovlivňován legislativními a metodickými změnami, nárůstem kontrol oprávněnosti jejich využívání apod.

9.1.4 Disponuje obec byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim nemá pro neplatiče byty, ale provozuje městskou ubytovnu (14 ubytovacích jednotek), kam se mohou lidé, kteří řádně nesplácí nájem či mají nevhodné až patologické chování, přestěhovat a nekončí na ulici. Zde musí dodržovat přísná pravidla, týkající se chování, placení nájmu a smlouvu uzavírají vždy na jeden měsíc, a pokud pravidelně platí nájem, je jim smlouva prodlužována.

Ubytovna splňuje podle § 21a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících zákonů  hygienické podmínky, které schválila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. 

S neplatiči zároveň pracují sociální pracovníci městského úřadu, úřadu práce a také pracovníci neziskových organizací, kteří motivují jednotlivce i rodiny ke zlepšení jejich situace. V rámci propustného bydlení, který je zařazen v Zásadách pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Chrudim, mají neplatiči  za podmínek daných v metodice propustného bydlení mít možnost při jejich plnění získat zpět byt a tím zlepšit podmínky pro lepší život.

Nově máme z jedné bytové jednotky  v ubytovně zařízenou místnost, kterou využíváme pro propustné bydlení či jednotlivce a rodiny, které potřebují umístit ihned na dobu určitou. Tzn. ve chvíli, když někdo z noclehárny potřebuje např. po operaci mít klidový režim, tuto možnost mu poskytneme, když vidíme, že by se  někdo z noclehárny mohl posunout v rámci propustného bydlení, nejdříve k tomu využijeme tuto místnost a pak když obstojí se přesouvá klasicky do noclehárny. Nebo když máme rodinu, která potřebuje na přechodnou dobu umístit, také ji zařadíme do tohoto bytu. Byty na noclehárně jsou nevybavené, ale tento byt je vybaven nábytkem a využívám popsaným způsobem.

 Pro osoby v obtížné situaci disponuje město městskými byty (viz 9.1.2)

Na podzim roku 2017 uzavřelo Město Chrudim s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (dále jen Agentura) memorandum o spolupráci. V únoru 2018 po několikaměsíčním shromažďování měkkých (rozhovory s jednotlivými aktéry) i tvrdých (statistiky, data ÚP aj.) dat představili výzkumníci Agentury vstupní analýzu, která definovala jako jednu z významných potřeb města - problematiku dostupného bydlení v Chrudimi.  Aby bylo možné nastavit udržitelné funkční mechanismy, bylo nutné rozpracovat oblast bydlení do větší hloubky v rámci tematického šetření.

Agentura pro sociální začleňování přizvala ke spolupráci nedalekou Univerzitu Pardubice, kde se připravují budoucí specialisté na sociální a kulturní antropologii. Výzkumnický tým studentek pod vedením PhDr. Hany Synkové, tento obsáhlý výzkum uskutečnil v letním semestru.

Do konce roku 2019 bude vyhotovena Koncepce sociálního bydlení.

Příloha: Provozní řád, tematický výzkum

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  ano

Městská ubytovna:

14 bytových jednotek

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město nedisponuje byty pro neplatiče, ale disponuje ubytovnou, ale pro soby v obtížné životní situaci máme městské byty.

Máme nově vybavenou bytovou jednotku na ubytovně, která nám slouží pro krizové umístění klientů, ale nejedná se o krizovou službu v režimu zákona.

Agentura pro sociální začleňování- je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Máme Tematický výzkum bydlení v Chrudimi

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má zpracovaná pravidla a postupy. Disponuje ubytovnou a DPS, dále komunitním domem. Na druhé straně jsou další ubytovny, které obec neprovozuje a kde je předražené nájemné s ohledem na standart vybavení, lokalitu a m2. Součaně jsou tyto ubytovny, kde jsou i rodiny či rodiče s dětmi v lokální izolaci (nedostupný pravidelný spoj - obtížné pro nákupy, cestování za prací, do školy). Tyto ubytovny jsou pak vyloučenými lokalitami. Obecních bytů je málo a díky systému propustného přístupu k bydlení jsou obtížně dostupné, posuzován je každý individuální případ. Otázkou je, jak obec plánuje sociální bydlení a dostupné bydlení jednak pro rodiny s dětmi, jednak malometrážní bezbariérové bydlení pro seniory či osoby se zdravotním postižením. DPS pravděpodobně nejsou bezbariérové. Řeší připravovaná koncepce sociálního bydlení také otázku dostupného bydlení?

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice nemá byty pro neplatiče. V roce 2012 vznikl azylový dům (AD) s kapacitou 83 osob, kde mohou být přijímání i uživatelé z jiných měst kraje nebo celé ČR. AD má naplněnou kapacitu. Poskytovatelé služeb mají ze zákona povinnost přijmout do služby klienta i mimo území města, kdy město zejména sleduje unicitní klienty.

Záměr startovacích bytů
Město Litoměřice má zmapovánu potřebu zajištění bydlení pro mladé či pro začínající rodiny, tzv. startovací byty (ověřeno ze setkání s občany – Desatero problémů města aj.), ale hlavním problémem je financování případných investic v této oblasti. Město má od roku 2016 zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu 52 startovacích bytů v objektu bývalých Kasáren dukelských hrdinů v Litoměřicích. Žádost prošla na jaře 2018 prvním a druhým kolem dotačního programu Ekoinovace (SFŽP) a je očekáváno finální rozhodnutí. Tento projekt je koncipován do pasivního domu, který je  brownfieldem v bývalých vojenských kasárnách. Tento projektu dosud nebyl realizován, a to z důvodu stop stavu pro Litoměřice (do r. 2015 včetně), neboť v minulosti město čerpalo peníze na realizaci osmi bytových jednotek na „Podporované pečovatelské bydlení“ (PPB), a nemá tudíž nárok na případnou dotaci v rámci bytové výstavby. Po uplynutí výše zmíněné lhůty budeme usilovat o realizaci tohoto projektu. I s ohledem na bytovou koncepci připravovanou MPSV bude muset město tuto problematiku řešit.
Celkově však problematika naráží na neexistující zákon o sociálním bydlení.

Komunitní plánování - krizová jednotka
Oblast bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel je řešena i v 5. komunitním plánu – opatření 3.1.1.  V roce 2015 proběhlo mapování možností financování prostupného bydlení. Na konci roku 2015 byla zřízena krizová jednotka města Litoměřice. Krizovou jednotku má město v záloze pro řešení případů náhlé nepředvídatelné tíživé kritické situace, nenadálých živelných pohrom či technických havárií. Krizovou jednotku nebylo za celou dobu od realizace nutné využít. 

https://usti.idnes.cz/litomerice-maji-krizovou-jednotku-dtq-/usti-zpravy.aspx?c=A160218_2226478_usti-zpravy_hrk

Od roku 2017 byla složena pracovní skupina na území okresu Litoměřice tzv. PANEL humanitární organizace Ústeckého kraje - jedná se o organizační, koordinační a komunikační platformou pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. PANEL humanitární organizace nemá vlastní právní subjektivitu, tu však mají samostatně všechny organizace v Panelu humanitárních organizací sdružené. Vzájemné předávání informací mezi IZS a Panelem humanitárních organizací se zaobírá i otázka bydlení, a to konkrétně ve spolupráci s neziskovými organizacemi, kdy disponuje s přehledem kapacit a spoluprácuje konkrétně s volnými místy na ubytování u Diakonie ČCE 6 lůžek, Farní charita 28 lůžek, a to konkrétně pro město Litoměřice.

1/ Dokument o PANELU humanitárních organizací Litoměřicka - 9_1 PANEL HO.pdf
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/foto-litomerice-zridily-krizovou-jednotku-pro-rodiny-v-nouzi-20160217.html

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  ANO

1 byt Velká Krajská - krizová jednotka

Využití 2015 - 2017: 0

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město nemá byty pro neplatiče, ale snaží se řešit bydlení podporou azylových domů a připravovaným projektem k realizaci výstavby startovacích bytů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město nedisponuje byty zvláštního určení pro osoby v obtížné sociální nebo životní situaci. Krizové bydlení je dostatečně pokryto sítí sociálních služeb. Město mapuje a ve své politice reflektuje problémy a potřeby obyvatel ve vztahu k bydlení, ocenit lze koncepční přístup samosprávy věnovaný této problematice mj. i v rámci komunitního plánování či v rámci pracovní skupiny humanitárních organizací. Připraven je záměr startovacích bytů, který čeká na příležitost pro financování.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava v současné době nedisponuje žádnými byty pro neplatiče. V minulém období byla k tomuto účelu využívána lokalita „Havaj“. Od tohoto schématu však bylo postupně upuštěno z důvodu jeho neefektivnosti a od roku 2012 nebyla lokalita k tomuto účelu využívána. 

Bytové oddělení spolupracuje s odborem sociálních věcí při řešení nájemců, kteří hrubým nebo zvlášť závažným způsobem porušují své povinnosti včetně neplacení nájemného. Odbor sociálních věcí provádí v dané věci testování příjmové a majetkové situace osob ohrožených ztrátou bydlení, s přihlédnutím k celkové sociální situaci osob užívajících bytovou jednotku. V rámci multidisciplinární spolupráce odboru správy realit a odboru sociálních věcí při řešení situací osob ohrožených ztrátou bydlení a sociálním vyloučením realizuje odbor sociálních věcí, se souhlasem dotčených osob, činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob v souladu s ustanovením § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších právních předpisů.

U osbčanů, kteří odmítají spolupráci probíhá průběžně snaha o jejich motivaci k primární spolupráci a jsou opakovaně upozorňováni na to jaké důsledky pro ně může mít, pokud svou situaci nebudou aktivně řešit.

Obec se snaží vytvářet nástroje k řešení situace osob, které čelí problémům v oblasti bydlení. Je však nutné konstatovat, že efektivnějšímu  řešení problémů v oblasti bydlení by napohla například existence noclehárny a městské ubytovny.

Počet neplatičů nájemného se v poslední době snížil a dle dlouhodobého sledování se ustálil na cca 10 % z celkového počtu nájemců bytů, přičemž se výrazně snížil počet dlouhodobě neplatících nájemců, který se pohybuje cca do 5  % z celkového počtu nájemců bytů.

Město Jihlava disponuje od roku 2012 byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Při rozhodování o přidělení bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením je jedním z podkladů sociální šetření, které provádí odbor sociálních věcí v rámci realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování v souladu s ustanovením § 92 písm d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přednostně jsou poskytovány byty do nájmu těm žadatelům, u kterých odbor sociálních věcí vyhodnotí na základě šetření, že jejich bytová nebo sociální situace je nejvíce nepříznivá, hodná zvláštního zřetele.

Žadatel o byt pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. musí splňovat obecné podmínky pro uzavření nájemní smlouvy uvedené v Obecných podmínkách pro uzavření nájemní smlouvy Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy . To znamená, že žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, nemají vůči statutárnímu městu Jihlava závazky po lhůtě splatnosti. Pokud žadatel nesplňuje podmínky, nebude jeho žádost dále projednávána.

Za použití nástrojů města a se zapojením soukromého a nájemního sektoru, popřípadě komerčních ubytoven a díky osobní invenci sociálních pracovníků se daří celkem úspěšně řešit  problematiku bydlení a sociálního začlenění této skupiny, i když ne vždy se jedná o řešení koncepční.

 

 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?
  20

Hodnota indikátoru:

Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy

 

 

Sebehodnocení +1

Město disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením

Hodnocení oponenta +1

Obec se snaží řešit situaci osob, s problémy v oblasti bydlení. Disponuje byty zvláštního určení a byty pro osoby v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením.

Měst disponuje 790 standardními byty (r. 2015 802 bytů). Počet bytů využívaných pro sociální bydlení (v r. 2014 25 bytů, v r. 2015 27 bytů a v r. 2016 15 bytů) se odvíjí od počtu nezadlužených vrácených bytů městu v daném roce  – viz kapitola 9.1.2. Obecně lze konstatovat, že žadatele o sociální bydlení (k 27.7.2017 – 15 žadatelů ) a žadatele o standardní bydlení (k 27.7.2017 – 26 žadatelů) se daří průběžně uspokojovat. V případně nutnosti řešit nenadálou situaci klientů rada města schvaluje přidělení bytu na základě výjimky – mimo pořadník města, a to ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví.  

Počet bytů zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením a seniory činí 122. Tento počet se dlouhodobě nemění a jeví se jako dostatečný. Město průběžně vyhodnocuje, zda je třeba navýšit počet těchto bytů. Při hodnocení vychází z počtu žadatelů o tyto byty. Dlouhodobě evidujeme pokles zájmu o toto bydlení, neboť občané-senioři preferují zůstat ve stávajícím bydlení, proto město neplánuje rozšířit počet bytů vhodných pro seniory.

Město nemá byty pro neplatiče, ale provozuje městskou ubytovnu (viz bod 9.1.2.), kde mohou bydlet osoby, které (především z důvodu velkých dluhů na nájmu a službách) byly vystěhovány z obecního bytu. Zde musí dodržovat pravidla, týkající se chování, placení ubytovného. Smlouva se uzavírá vždy na jeden měsíc a je prodlužována. S neplatiči, kteří bydlí na ubytovně nebo v městských bytech  zároveň pracují  pracovnice oddělení bytové správy a sociální pracovnice města  a  také soc. služeb (AD, NZDM, NDC). 

Příloha: p02-05.zip
 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?

Bytová problematika na stránkách města:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=byty-mesta-koprivnice

Díky řadě opatření v průběhu posledních let v oblasti péče o osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením (viz příloha č. 2)  a díky spolupráci OMM a OSV a  intenzivní práci s dlužníky došlo ke snížení dluhů vůči městu (viz Příloha č.5 - Ročenka 2015, graf str. 111, přístupná na: http://www.koprivnice.cz/mesto/rocenka/rocenka2015.pdf  a v současnosti město přistupuje k vyklizení bytu z důvodu neplacení jen ojediněle.

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení.

Díky systémové práci OMM s nájemci (dlužníky) společně s OSV se daří podchytit dlužníky od počátku a v mnoha případech se je podaří nasměrovat zpět do řádných kolejí. Touto prací se snižuji dluhy na nájemném, poklesl počet podaných žalob na dlužné nájemné, rovněž se rapidně snížil počet exekučně vyklizených bytů. Zejména se městu osvědčil model vicestupňového bydlení, hlavně možnost využití ubytovny města.

Hodnocení oponenta +1

Město efektivně pracuje s dlužníky na nájemném, v důsledku čehož se snížil počet exekučně vyklizených bytů.

Město disponuje byty zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení) ? Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Počet obyvatel v exekuci v Chrudimi (2016)

Zadluženost je fenomén, jenž má na vznik a prohlubování sociálního vyloučení významný vliv. Dlouhodobě neřešená zadluženost, zvláště pak po uvalení exekuce, má často za následek rozhodnutí takto postižených osob pracovat mimo legální trh práce. Dluhy a exekuce patří mezi faktory snižující motivaci při hledání legálního zaměstnání. Neformální zaměstnání a pobírání sociálních dávek je pak z pohledu sociálně vyloučených výhodnější strategií. Zadluženost zaměstnanců bývá vnímána jako komplikace i ze strany zaměstnavatelů, kteří musí srážky ze mzdy na splácení řešit. Zadluženost rovněž ovlivňuje i stabilitu bydlení. Splátka dluhu či exekuční srážka s sebou nese propad ve finančním rozpočtu domácnosti, což může zapříčinit nezaplacení nájemného. Dluhy na nájemném jsou častou příčinou ztráty standardního bydlení, po níž zpravidla následuje odchod domácností do ubytoven či jiných míst s nižšími náklady na bydlení, které jsou však většinou nevyhovující, ať již z hlediska přelidněnosti nebo technického a hygienického stavu. Řada lidí řeší svou předluženost pomocí půjček z legálních i nelegálních zdrojů.

Lze předpokládat, že vývoj zadluženosti v Chrudimi v posledních letech kopíroval vývoj v celé České republice. To znamená, že zadlužení sociálně slabých se zvyšovalo a rostl také počet nařízených exekucí. Podle údajů Mapy exekucí byl v roce 2016 ve městě Chrudim podíl obyvatel v exekuci 6,77 %, což je zhruba o 2,56 % méně, než byl celorepublikový průměr.

Odborné sociální poradenství Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s. poskytuje pomoc a podporu se zaměřením na finanční a dluhovou problematiku (půjčky, dluhy, exekuce, oddlužení, vzdělávání ve finanční gramotnosti). Za rok 2017 řešilo krizové centrum organizace dluhovou problematiku s 210 klienty, jejichž podíl na celkovém počtu klientů odborného sociálního poradenství tvoří 75 %. Dluhovému poradenství se v Chrudimi věnuje rovněž Farní charita v rámci Občanské poradny.

Dluhové poradenství  v těchto oblastech:

 • Rodinný a osobní rozpočet
 • Práva a povinnosti dlužníků
 • Práva a povinnosti věřitelů
 • Exekuční řízení dle exekučního řádu
 • Insolvenční řízení

V dubnu a v květnu 2016 se na žádost Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim uskutečnil pro studentky seminář zaměřený na dluhovou problematiku. Studentky byly seznámeny s druhy půjček, způsobilostí k právním úkonům, nejčastějšími příčinami zadluženosti mladistvých, s exekucemi, oddlužením a základním pojmoslovím. Zúčastnilo se celkem 29 studentů.

V lednu a únoru 2017 se na žádost Střední školy průmyslové Chrudim uskutečnil pro studenty a studentky seminář zaměřený na dluhovou problematiku. Studenti byli seznámeni s druhy půjček, způsobilostí k právním úkonům, nejčastějšími příčinami zadluženosti mladistvých, s exekucemi, oddlužením a základním pojmoslovím. Zúčastnili se studenti 3. ročníků, celkem 52 studentů a studentek.

 

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  počet klientů s dluhovou problematikou: 2016 - 140 (Pestalozzi) - 333 (OP) 2017 - 210 (Pestalozzi) - 283 (OP)) 2018- - 203 (Pestalozzi) - 261 (OP)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží o zvýšení  ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků  v poradenství.

Připravujeme školení pro studenty škol.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zbytečně podrobně uvedené údaje za rok 2016 a 2017, mapa exekucí je za rok 2017, doporučujeme zaktualizovat. Předešlé roky shrnout do kratšího uceleného textu. Rozvinout oblast prevence.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dle průzkumu Mapy exekucí (Mapa exekucí je interaktivní webová aplikace, která kombinuje statistická data o exekucích s geografickými údaji. Mapa inovativním způsobem předkládá podrobná data o exekucích, která umožňují nejen kvantifikaci problému, ale zejména jeho přesnou lokalizaci až na úroveň nejmenší obce. Mapa byla spuštěna v roce 2017 a vychází z údajů poskytnutých Exekutorskou komorou ČR) se trend počtu předlužených osob (počet lidí v exekuci) oproti loňskému roku zvýšil (konkrétně v Ústeckém kraji o 8,8%).

Chyba je shledána především v právní legislativě, která umožňuje zadlužovat občany, kteří nejsou schopny své závazky plnit. Město a neziskové organizace se snaží dělat maximum pro tuto problematiku, shodně však uvádíme, že v konečném důsledku je to na samotných občanech, zda tuto problematiku dokáží dotáhnout za naší pomoci a spolupráce do konce či nikoli. Zvyšující počet osob, které řeší exekuci (jak je uvedeno v indikátoru) neznamená nedostačující nabídku sociálních služeb, informovanosti města a základních škol, avšak to, že si lidé půjčit chtějí a nedozírají následky.  

Pro ucelený přehled bylo zjištěno, že z regionů jsou nejzadluženější obyvatelé Prahy, kde většinu objemu dluhů tvoří úvěry na bydlení. Na průměrného Pražana připadá dluh 285 tisíc korun. Naopak v Ústeckém kraji průměrný obyvatel dluží 146 tisíc korun.

Důležité je, že existuje Poradenské centrum a osoby, které jsou zadlužené, mají tedy místo, kam mohou přijít tuto problematiku řešit. Pokud je někdo předlužený, je nejefektivnějším řešením této situace podání návrhu na povolení oddlužení (zde je však několik zákonných podmínek a ne všichni klienti dosáhnou na toto řešení). Dalším řešení  je řada opatření, které zabraňují tomu, aby člověk upadal stále hlouběji do dluhové pasti (např. psaní žádostí o splátkové kalendáře nebo psaní žádostí o zastavování exekucí pro nemajetnost atd.).

Poradenské centrum nabízí školení v oblasti dluhové problematiky pro veřejnost i ostatní kolegy z různých sociálních služeb.

 

Dále statistika pro ORP Litoměřice za rok 2017 uvádí, že:

 • Průměrná jistina na osobu je 244 833 Kč.
 • Celkový počet exekucí je 29 701.

Dále, že:

 • 34 % osob v exekuci má 1 exekuci
 • 12 % osob v exekuci má 2 exekuce
 • 40 % osob v exekuci má mezi 3-9 exekucemi
 • 14 % osob v exekuci má mezi 10-29 exekucemi
 • 0 % osob v exekuci má nad 30 exekucí

V rámci řešení problematiky zadluženosti podporuje město Litoměřice tyto služby/pracovníky:

 • PORADENSKÉ CENTRUM LITOMĚŘICE

Poradenské centrum Litoměřice vzniklo v roce 2016, a to sloučením Poradny pro osoby v zadluženosti, Občanské poradny a Poradny pro migranty a uprchlíky (Tyto poradny měly stejného provozovatele, tzn. stejné místo poskytování služeb, pouze otevírací hodiny těchto poraden byly jiné. Toto nastavení bylo pro klienty těchto poraden velice nepraktické, z tohoto důvodu došlo ke sloučení poraden pod jednu službu- Poradenské centrum). Provozovatelem Poradenského centra je Diecézní charita Litoměřice.

Služba poskytuje základní a odborné sociální poradenství ambulantní i terénní formou. Poradna je provozována pět dní v týdnu.

Z hlediska druhu poradenství, které uživatelé čerpají, významně převládá agenda osobního oddlužení, následovaná poradenstvím směřovaným ke zmírnění dopadů exekucí. Ojediněle se vyskytují dotazy k řešení sousedských sporů, přestupků či trestných činů.

Za poslední tři roky je příspěvek z dotací města na provoz Poradenského centra ve výši 150 000 Kč za rok, kromě roku 2016, kdy byla částka poskytnuta nižší s ohledem na financování Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 • TERÉNNÍ PRACOVNÍCI OBCE

Základní poradenství poskytují terénní pracovníci obce, město získává pravidelně dotaci od Úřadu vlády na podporu terénní práce pro znevýhodněné občany.

 • PRACOVNÍK ČOI

Občané města mohou také využívat poradenství České obchodní inspekce. Pracovník ČOI je pro veřejnost k dispozici každou první středu v měsíci na tři hodiny v prostorách městského úřadu.

 • Dlužícím rodinám město vychází vstříc přejímáním dluhů dětí, platby za odpady jsou v Litoměřicích plošně odpuštěny všem dětem do jednoho roku věku dítěte.

Viz také:

Výroční zprávy Diecézní charity Litoměřice http://dchltm.cz/charita-litomerice/vyrocni-zpravy/

http://dchltm.cz/res/archive/017/002146.pdf?seek=1465832880

http://dchltm.cz/res/archive/019/002374.pdf?seek=1500277383

Poradenské centrum Litoměřice http://dchltm.cz/pomoc-v-cr/poradenske-centrum-litomerice/

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  275 klientů

Hodnota indikátoru 9.1.E:

Trend v míře předluženosti obyvatel. Data poradny v zadluženosti (jednotlivé roky - počet klientů):

2008 - 33
2009 - 71
2010 - 81
2011 - 126
2012 - 177
2013 - 192
2014 - 182
2015 – 168
2016 -  330 - vznik poradenského centra (nárůst vlivem větší informovanosti, medializace)
2017 - 275

Rozpočet města:

2015 - 150 000 Kč
2016 - 132 260 Kč
2017 - 150 000 Kč

Konkrétní počet osob v exekuci v rámci ORP Litoměřice za rok 2016 činil 5 464.
V roce 2017 se tento počet zvýšil na 6 139 osob. Jedná se o 12,4% nárůst.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Z údajů lze učinit závěr, že problematika předlužených domácností a jednotlivců v Litoměřicích je jevem, který je řešen. Předluženost jednotlivců a domácností v Litoměřicích nemá charakter masový, dopadající na celé komunity, a ve většině případů ani chronický bez reálné možnosti řešení.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město problematice zadluženosti věnuje velkou pozornost zejména prostřednictvím rozvoje odborného sociálního poradenství a terénní sociální práce obce. Přesto trendu v počtu exekucí je vzrůstající. Tento nedobrý celospolečenský trend nasvědčuje, že problematika zadluženosti je oblast, ve které čeká na veřejnou správu v budoucnosti ještě mnoho práce.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Od roku 2008 se neustále zvyšoval počet klientů, kteří řešili problematiku předlužení své domácnosti. Razantní nárůst občanů, kteří nezvládali řešit své finanční závazky, byl zaznamenán v roce 2011, kdy počet intervencí občanské poradny v oblasti dluhové problematiky činil 66% všech provedených intervencí. V roce 2012 zaznamenala občanská poradna pokles žádostí o pomoc při řešení předlužení a počet provedených úkonů činil 38%. Tento pokles je však nutné uvést v kontextu uskutečnění takzvané sociální reformy, kterou byla od roku 2012 posílena sociální práce na obcích a část občanů využila možnosti obrátit se na sociální pracovníky OSV Magistrátu města Jihlavy. V následujícím období se počty intervencí v oblasti finančního poradenství, dluhové problematiky a exekucí poměrně stabilizovaly a byl zaznamenám meziročně mírný pokles poradenských služeb poskytovaných v této oblasti.

Práce s touto cílovou skupinou je pro sociální pracovníky obce náročná zejména na motivaci k řešení předluženosti neboť vbelké množství klientů z této skupiny nemá zájem svou situaci řešit. Rovněž se často stává, že pokud se klienta podaří motivovat nebo již příjde motivovaný svou situci řešit začnou se po určité době objevovat problémy s dodržováním platební morálky.

Město  samo neorganizuje přednášky nebo semináře zaměřené na problematiku předluženosti a finanční gramotnosti. Touto problematikou se zabývá Občanská poradna Jihlava, z..s., která je městem finančně podporována. Občanská poradna pořádá 1x ročně krajský odborný seminář s účastí cca 40 - 50 lidí. Dále pořádá semináře zaměřené na problematiku předluženosti a finanční gramotnosti pro  školy, seniory a azylové domy.

 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?
  2016 - 507 zodpovězených dotazů formou poradenské služby

Hodnota indikátoru:

Počet zodpovězených dotazů v souvislosti s  dluhovou problematikou:  Občanská poradna:

2008 – 180

2009 -  564

2010 -  656

2011 – 1819

2012 – 1179

2013 – 1015

2014 -  839

2015 -  613

2016 - 507

Organizační řád Magistrátu města Jihlavy

 

opj@volny.cz

www.obcanskaporadna.cz

www.facebook.com/obcanskaporadnajihlava

https://cz.linkedin.com/in/karelkrivanek

Sebehodnocení +1

Počty intervencí v oblasti finančního poradenství, dluhové problematiky a exekucí poměrně stabilizovaly a byl zaznamenám meziročně mírný pokles poradenských služeb poskytovaných v této oblasti.

Hodnocení oponenta +1

Město v rámci sociální práce, podpory neziskových organizací zajišťuje sociální služby (pradenství atd.)  a preventivní aktivity. Vývoj v oblasti předlužení odpovídá celostátnímu vývoji. Opatření jsou dostatečná, služby by bylo vhodné rozšířit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.E  Míra předluženosti obyvatel

Z praxe sociálních pracovníků obce a Občanské poradny v Kopřivnici je zřejmé, že se zvyšuje počet klientů, kteří požadují poradenství v této oblasti (insolvenční poradenství, exekuce, vyjednání splátkových kalendářů apod.). Dluhová problematika se týká více než poloviny klientů, s nimiž pracují sociální pracovníci vykonávající soc. práci na obci. Statistika dluhového poradenství se nevede, obvykle jsou dluhy jedním z několika problémů, se kterými se klienti potýkají.

Dle statistik Občanské poradny se počet dotazů na dluhovou problematiku (předluženost) neustále zvyšuje, z čehož lze odvodit, že i počet lidí, kteří mají problémy s dluhy roste. http://www.czp-msk.cz/obcanska_poradna.php

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví poskytuje odborné sociálně poradenství, které zahrnuje i dluhovou problematiku (sociální pracovníci se průběžně vzdělávají v této problematice), která  je jednou z nejčastěji řešených oblastí, se kterou klienti potřebují pomoci. Jedná se o klienty, kteří se dostali do těžké životní situace, často z důvodu ztráty zaměstnání a následných vysokých dluhů, které již nebyli schopni sami řešit. Někteří klienti mají navíc špatné vyjadřovací schopnosti, proto je potřeba je podpořit  a pomoci jim při vyjednávání s věřiteli (např. splátkové kalendáře).

Dále obec podporuje formou dotací Občanskou poradnu, která má kontaktní místo v Kopřivnici, zřizovatelem je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Bieblova 3, Ostrava. Občanská poradna poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, pracovněprávních vztahů a nezaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a také v oblasti dluhové problematiky (řešeno nejčastěji), kde pomáhá při vyjednávání s věřiteli a exekutory a pomáhá při sepisování návrhu na insolvenci.

Projekt města „Bludný kruh financí“ podpoření dotací v rámci prevence kriminality MVČR zaměřený na prevenci zadlužovaní domácností. Hlavním předmětem projektu bylo vzdělávaní v oblasti zadlužovaní domácností s cílem předcházení nepříznivé sociální situaci spojené se zadlužením. Proběhlo 5 přednášek pro různé cílové skupiny (66 osob) -  1.11.2012 – seminář pro osoby ve věku od 16 do 26 let v Klubu Kamarád, 2.10.2012 – seminář pro seniory v klubu seniorů, 25.9.2012 pro rodiny na MU, 5.10.2012 – seminář pro sociální pracovníky úřadu a organizaci v Kopřivnici na MU, 20.11.2012 – seminář pro rodiny a veřejnost v Městské knihovně Kopřivnice. Byla vydána „Informační brožura základů finanční gramotnosti(naklad 1 650 ks). Proběhla osvěta veřejnosti prostřednictvím Kopřivnických novin – 25.10.-19.11.2012 vycházela série osvětových článků s tematikou základů finanční gramotnosti. Byly natočeny dva reklamní spoty, které se vysílaly v KT.

http://prevence.koprivnice.org/aktuality

V roce 2013 a 2014 proběhly besedy spojené s promítáním filmu Šmejdi za účasti autorky filmu, zástupců PĆR, ČOI a živnostenského úřadu.

Finanční poradenství pro své zaměstnance nabízí také firma Brose (i pro agenturní pracovníky) od roku 2013, kdy představili službu Občanské poradny formou dvoudenního informačního stánku přímo v areálu firmy. V roce 2014 organizovali seminář „Bludný kruh financí“, který byl pro malou účast zrušen. Proto se firma Brose rozhodla jít dále pouze cestou individuálních konzultací. V letech 2013 – 2014 této příležitosti využilo 16 zaměstnanců. Finanční poradenství je organizováno ve spolupráci s Občanskou poradnou (Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.). Firma zprostředkovává kontakt, případně předává informace o této službě.

V roce 2015 proběhl projekt  „Jak se nestát obětí“ (předváděcích akcí)“ . Šlo o netradiční vzdělávací preventivní program pro seniory, jehož cílem bylo informování seniorů v tématech souvisejících s předváděcími či podobnými akcemi, na kterých se mohou stát obětmi protiprávního nebo nemravního jednání ze strany organizátorů či prodejců. Aktivita byla realizována formou tzv. Divadla Fórum. Představení se tematicky zaměřila na psychologické i socioekonomické hrozby předváděcích akcí.  Odborně byl projekt garantován PhDr. Romanou Mazalovou (autorka Šmejdů). Představení s diskusí s psycholožkou proběhla 22.9. 2015 (premiéra) v Kopřivnici  (45 seniorů) a  19.11.2015 představení v kulturním domě v Mniší s dopravou seniorů z Lubiny (62 seniorů).

Příloha: p06-07-08.zip
 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?

Statistika OP 2014 (viz příloha č..6) 

V roce 2009 byla řešena dluhová problematika v 95 případech, v roce 2013 v 860 případech (viz příloha č..7 Program prevence kriminality 2014 -2015 – str. 15-16, přístupný na: http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/3_Plan_prevence_2014_2015.pdf)

 

Realizované aktivity:

 

2012

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-pripravila-pro-seniory-seminar-bludny-kruh-financi&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=14739

 

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=bludny-kruh-financi:-co-se-deje-pri-nesplaceni-zavazku-dluznikem&clanek=15069

 

2013

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=jedinou-ucinnou-obranou-proti-%E2%80%9Esmejdum%E2%80%9C-je-pry-ignorovat-je&clanek=16003

 

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o odborné poradenství byla v r. 2013 rozšířena provozní doba poradny o jeden den v týdnu.

 

2014

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=beseda-poradi-jak-se-branit-smejdum&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1092

 

2015 https://www.youtube.com/watch?v=JqXHESig_OE&feature=em-upload_owner

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-na-akci-ucili-jak-odolavat-natlaku-%E2%80%99smejdu%E2%80%99&clanek=19858

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-mnisi-se-budou-ucit-seniori-branit-smejdum&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20095

Vývoj poskytování dotací na činnost občanské poradny z rozpočtu města:

rok

výše poskytnuté dotace

2011

180.000,- Kč

2012

180.000,- Kč

2013

240.000,- Kč

2014

240.000,- Kč

2015

223.000,- Kč

2016

250.000,- Kč

Sebehodnocení 0

Stagnující situace. Po letech, kdy stoupala zadluženost, se situace pomalu stabilizuje.  

Zadlužování  domácností je stále vysoké a obec na tento negativní trend reaguje  navýšením pomoci lidem, kteří jsou předluženi (dotace poradně, poskytnutí ubytování pro neplatiče, preventivní programy, sociální práce.  Nelze opomenout další faktory, které tento trend významně ovlivňují. Jedná se  o nízké příjmy domácností a, ale také o vysokou rozvodovost  manželství, která

značně

destabilizuje institut rodiny. Rozvodovost v Kopřivnici se pohybuje dlouhodobě mírně nad průměrem Moravskoslezského kraje. Okolní obce jsou na tom podobně (viz Příloha č. 8 – tab. Rozvodovost)

Hodnocení oponenta +1

Město adekvátně a komplexně reaguje na rostoucí potřeby v oblasti dluhového poradenství, zadlužeností a exekucí, které rostou v souladu s celorepublikovým trendem. Obec na situaci reaguje v rámci svých kompetencí a možností. Trend je pouze z úrovně města obtížné až nemožné změnit be řešení a legislativních změn na celostátní úrovni.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim v rámci své působnosti zajišťuje podporu specifickým skupinám. Podporuje pobytová zařízení, ve kterých jsou občané s trvalým pobytem v Chrudimi. V rámci dotací podporuje neziskové organizace, které nemají sídlo v Chrudimi, ale službu ve městě poskytují. K "tísňovému  tlačítku", které je poskytováno v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek při zachování stejné kvality a komfortu pro klienty. Nově vnikla možnost zapůjčení Signalizačního zařízení - moderní asistivní technologie, která pomůže snížit riziko nehody seniora až o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10 let, snížit riziko hospitalizace až o 50%, zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o polovinu. Na podzim roku 2018 došlo k oficiálnímu spuštění  služby Tichá linka pro občany. Ta umožňuje online tlumočení do znakového jazyka nebo online přepis mluvené řeči. Návštěvy a komunikace s úřadem se tak neslyšícím a osobám se sluchovým postižením výrazně usnadní. Úřad navíc disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka. Vydáváme v pořadí pátý katalog, který je rozšířený o další služby -  Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě  Chrudim a v ORP. Od roku  2017 zavádíme tzv.  Cochemský systém - model interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí.

Realizujeme Projekt I2 – Sociální práce v ORP Chrudim, jedná se o systémový projekt, který slouží k pilotnímu ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí. Projekt je zaměřen na profesionalizaci sociální práce na obci a rozvoj spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociální práce.

Dále realizujeme Projekt E2 – Efektivní SPOD, který je zaměřen na získání dovedností a nástrojů k řízení sítě služeb pro ohrožené děti, podpora plnění standardů SPOD, ale nově vzniká Databáze  - webová aplikace - služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim.

Jsme také zapojeni do projektů Lokální síťař pro ORP Chrudim a Hlinsko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, Resocializační program pro děti ohrožené rizikovým způsobem života, Krajský úřad Pardubického kraje v rámci dotačního řízení Programu prevence kriminality na rok 2018, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, v aktivitě Rozvoj náhradní rodinné péče.

Z hlediska rovného přístupu k veřejným službám tuto oblast pokrýváme množstvím akcí a aktivní spoluprací s různými typy organizací.

Podporujeme činnost mateřského centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu. Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. CSSP Chrudim (příspěvková organizace) provozuje denní stacionář Jitřenka.

Věnujeme se i problematice bezbariérovosti ve městě.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích. Poskytujeme jim poradenství a účinnou pomoc Tímto má město Chrudim všechny potřebné služby zabezpečeny.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Velmi pozitivní je množství projektů v sociální oblasti, na nichž město participuje. Řada z nich je pilotních a vzorových. Dokládá to, že se municipalita nebojí inovací, naopka je aktivně vyhledává. Aktvita je také v síťování služeb, aktualizaci katalogu služeb, důrazu na prevenci a využití asistivní technologie.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Díky dlouhodobému procesu komunitního plánování sociálních služeb je zcela zajištěna široká síť sociálních služeb, které jsou určeny pro všechny cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny, rodina, děti a mládež). Město podporuje slaďování rodinného a pracovního života podporou mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež a podporou mateřských center současně s projekty  mezigenerační  spolupráce.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje rovný přístup obyvatel ke službám a usiluje o snižování sociálních nerovností. Ve městě existuje široká nabídka sociálních služeb, rozvinutá je sociální práce, dostatečná pozornost je věnována osvětě a informování veřejnosti a intenzivní spolupráci s aktéry z neziskového i tržního sektoru. Politická reprezentace věnuje problematice sociálně potřebných pozornost a vynakládá na tuto oblast významné prostředky. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1

Město důsledně dbá na zajišťování rovného přístupu k veřejným službám pro všechny skupiny obyvatel a aktivně spolupracuje v této oblasti s pestrou škálou organizací.

Pravidelně jsou podporovány programy zaměřené do různých oblastí a organizace poskytující podporu specifickým skupinám obyvatel.

Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení.

Zvýšil se počet bezbarierových budov, komunikací a přechodů.

Město věnuje pozornost specifickým skupinám obyvatel, které se nachází v obtížních životních situacích a poskytuje jim účinnou pomoc vedoucí ke snižování sociálních nerovností.

Hodnocení oponenta +1

Město realizuje řadu aktivit a věnuje této oblasti značnou pozornost.

Město má prostor pro další zlepšování a zkvalitňování aktivit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1

Ve městě je pestrá nabídka aktivit jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů.  Daří se integrovat v základních školách žáky se specifickými vzdělávacími potřebami za pomoci asistentů pedagoga a různých stavebních úprav. Za posledních 10 let byla provedena řada  úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel. Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Poskytuje občanům informace v této oblasti. Přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu a kultury, reaguje na požadavky veřejnosti při poptávce po místech ve školních družinách a mateřských školách.

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje rovné příležitosti a přístup osob se zdravotním postižením a sociálním nebo jiným znevýhodněním k veřejným službám, podpotuje rovný přístup ke vzdělávání a podporuje sociální inkluzi a integraci znevýhodněných osob.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.2.1 Podporuje obec vznik a fungování mateřských center, která umožňují matkám snazší návrat do zaměstnání nebo zvyšování jejich kvalifikace v období čerpání rodičovské dovolené?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město podporuje činnost Rodinného centra Mama klub Chrudim – dostává pravidelně přímou dotaci na činnost, ale také další finance na realizace projektů – prostřednictvím dotací a grantů, které město vypisuje.

Rodinné centrum Mama klub Chrudim posiluje prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy a mateřskou roli ve společnosti, vytváří prostor pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi, získává a předává odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, nabízí prostory pro využívání vlastních znalostí a schopností pro vzájemnou pomoc, vychovává děti i dospělé k aktivnímu poznávání a úctě k přírodě, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti mužů a žen.

http://www.mamaklubchrudim.cz/

Mama klub Chrudim provozuje také kreativní klub Café Zeměplocha. Tento prostor využívá široká veřejnost (tedy nejen rodiče s malými dětmi) a je hojně navštěvován i staršími školáky a mladými dospělými. Návštěvníci zde mají možnost aktivně odpočívat u kávy či jiných nápojů - tvořit, číst, hrát deskové i jiné hry, vzdělávat se... Zároveň zde probíhají přednášky a semináře s různým zaměřením - cestovatelské, osobnostní rozvoj, výchova ke globální odpovědnosti a jiné.

V rámci MAS Chrudimsko byl podpořen projekt "Celoroční péče o děti v Chrudimi" - Jde o provoz zařízení pro celoroční péči o předškolní děti a děti prvního stupně ZŠ. Cílem je zajistit péči o děti v době, kdy se rodiče potřebují věnovat práci. Dětský klub Zeměplocha nabízí obdobnou péči jako školní družiny, během krátkých školních prázdnin příměstské tábory. Provozní doba 12-18 během školního roku a zajištění doprovodu do a ze škol, během prázdnin provoz 7-17 hod.

Snažší návrat do zaměstnání umožní i existence Předškolního klubu Amálky. http://www.amalthea.cz/predskolni-klub-amalka/

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Podporujeme činnost mateřského centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Otázky: Jakou částkou město přispívá ročně na provoz rodinného centra Mama klub Chrudim a předškolního klubu Amálka? Jaká je návštěvnost? Je dostatečná kapacita těchto institucí?

Otázkou je, jak tyto instituce  a jejich programy podporují rozvoj kvalifikace matek a otců na rodičovské dovolené?

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město podporuje snazší návrat do zaměstnání i zvyšování kvalifikace při čerpání rodičovské dovolené, a to nejen ve spolupráci s firmami (např. HENNLICH). Návrat do zaměstnání intenzivně řeší také Městský úřad, který je největším zaměstnavatelem ve městě (včetně městské nemocnice). Městský úřad nabízí v rámci svých benefitů snažší návrat matkám do zaměstnáním zejména umožněním pružné pracovní doby, home office i poskytnutím vzdělávání a supervize po dobu mateřské dovolené.

Ve městě existuje několik organizací, které se touto oblastí zabývají a které město podporuje  finančně:

Příspěvková organizace - Srdíčko

Město Litoměřice je zřizovatelem Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko. V rámci zařízení je poskytována péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let věku v denním režimu (alternativa jeslí). Centrum Srdíčko bylo podpořeno v roce 2015 nad rámec finanční alokace 575 000 Kč  z rozpočtu města na opravu a zkvalitnění centra, v roce 2018 na investice 3 000 000 Kč. Kapacita je naplněna.

http://www.centrumsrdicko.cz/sluzba--pe-e-pro-d-ti-ve-v-ku-od-18-m-sic--do-3-let-v-dennim-rezimu.html

Česko-německá školka Diecézní charity

http://www.skolka-zdislava.cz/o-nas/charita/

PO DDM Rozmarýn

Město Litoměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Rozmarýn. Mateřské  centrum Rozmarýnek, které je součástí DDM, je určeno pro děti od 2,5 let a je ideálním místem pro přípravu na mateřskou školu. Dále DDM Rozmarýn nabízí pro rodiče na mateřské dovolené úterní dopolední klub Čtyřlístek. Program klubu je zaměřený na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností nejmenších dětí. DDM Rozmarýn dále organizuje víkendové aktivity pro rodiny, příměstské tábory pro školní děti, kroužky, semináře a kurzy pro ZŠ a SŠ. Na poli prevence dopravní nehodovosti plní tuto funkci dětské dopravní hřiště, které je součástí DDM Rozmarýn. Tento klub je stabilní, žádaný a frekventovaný a není třeba zvyšování kapacit a změn.
http://www.ddmrozmaryn.cz/Materske-centrum/

https://ddmrozmaryn.iddm.cz/admin/inc/download.php?type=document&id=116

Nestátní nezisková organizace - Klubíčko

Město podporuje od roku 2014 činnost mateřského centra SKP Klubíčko. Mateřské centrum je významnou nabídkou pro rodiny s malými dětmi předškolního věku ve městě. Nabízí prostor pro setkávání a sdílení potřeb rodičů s předškolními dětmi.  V mateřském centru probíhá klub Klubánek – tematické setkávání maminek s dětmi. SKP Klubíčko poskytuje rodinné poradenství, vzdělávání, tvořivé dílničky a další aktivity pro rodiny. Mateřské centrum nabízí tzv. Manželské večery – kurzy upevňování manželského vztahu, řešení konfliktů apod. Dále SKP Klubíčko poskytuje kurzy pro výchovu, rozvoj osobnosti a vzdělávání dětí.
SKP Klubíčko provozuje křesťanskou mateřskou školu. Nabízí však předškolní vzdělávání nejen pro děti z křesťanských rodin, ale i rodin bez vyznání. Je registrována ve školském rejstříku. Kapacita školky je 20 dětí. Do programu jsou zařazeny prvky pedagogiky Montessori. (http://www.umc.cz/skp.klubicko/

MC Klubíčko http://www.umc.cz/skp.klubicko/node/16

Koncepce rodinné politiky

V roce 2014 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Litoměřice Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019, ve které je deklarována podpora služeb, které napomáhají plnění funkcí a soudržnosti rodiny.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_prorodinne_politiky_2014.pdf

Od roku 2018 město navazuje spolupráci s Mateřským centrem Sluníčka, kde jsou přijímány děti již od 1 roku věku dítěte.

Město se aktivně podílí na projektech MPSV - Obec přátelská rodině, kdy se v roce 2016 umístilo na 2. místě, dále se zapojuje do projektů a v roce 2018 získal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. místo ocenění Zlatý erb 2018 v rámci procestu Komunitní plánování sociálních služeb a její osvěty.

 

 

 

 

 

 

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?
  3 centra

Hodnota indikátoru 9.2.A:

Poptávka je v rovnováze s nabídkou. Mateřská centra poskytují své služby nejen litoměřickým dětem.

Mateřské centrum DDM Rozmarýn – 2015: 864 návštěvníků/67 akcí

2016:1028 návštěvníků/74 akcí

2017: 1135 návštěvníků/76 akcí

SKP Klubíčko – 1765 návštěvníků, počet akcí 10 (Zdroj dat: Vyhodnocení cílů a opatření 4. KPSS za rok 2014, opatření 4.2.3 Podpora zdravého pojetí rodiny). V MC Klubíčko došlo k rozšíření provozu ve dvou dnech týdně také na odpolední provoz. SKP Klubíčko uspořádal prázdninový týdenní softball camp, kterého se zúčastnilo 80 dětí. Kapacita byla zcela naplněna (poprvé v roce 2017).

PO Srdíčko
Nabídka je dostačující, je možno uspokojit více rodičů než nyní služby využívá.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice finančně podporuje činnost všech zařízení, které napomájí slaďování rodinného a pracovního života obyvatel města.

 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je vybudovaná stabilní síť mateřských a rodinných center, která nabízí rozmanité služby (volnočasové aktivity, hlídání aj.) pro rodiny s dětmi. Do podpory rodin je zapojeno mnoho subjektů z neziskového i tržního sektoru, se kterými město dlouhodobě spolupracuje. V posledních letech město rozvíjí prorodinnou politiku vlastního úřadu, téma návratu rodičů do zaměstnání řeší i v součinnosti se zaměstnavateli ze soukromého sektoru a tvoří na tomto poli osvětové aktivity.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava pravidelně podporuje programy zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace, sdružení či jednotlivci, kteří se do příslušných programů přihlásili a splnili podmínky pro podporu daného programu.

V rámci projektu rekonstrukce Domu dětí a mládeže Jihalava došlo současně k modernizaci a novému vybavení Mateřského centra Macík.

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

Sami doma – služba pro rodiče, kteří vychovávají děti bez partnera. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Neposeda – služba pro rodiče neklidných dětí. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Duhová rodina – služba pro rodiče a děti se specifickými potřebani. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava v rámci „Pohádkové školičky“ připravuje programy primární prevence pro předškoláky. Děti se naučí základním dovednostem fungování v dětském kolektivu, řešení konfliktů a posílí se jejich návyky v oblasti zdravého životního stylu. „Klubíčko Jihlava“ poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi ve věku 3 – 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jeho klientelu tvoří především romské děti a rodiče. Rodiče se přímo na službě nepodílejí, i když jim tato možnost byla nabídnuta. Několikrát byl matkám doporučen kurz pracovníka v sociálních službách, po jehož absolvování by měly možnost se přímo na službě podílet. Tuto možnost zatím nikdo nevyužil.

Programy v rámci služby pro rodiče, respektive i matky na mateřské dovolené, se realizují především v rámci společných setkání, které probíhají 2x do měsíce. Náplní jsou mimo jiné také různé besedy např. o zdravé stravě s MUDr. Zimenovou, s Bílým kruhem bezpečí apod. Témata společných setkání jsou různá, mohou se věnovat například různým rukodělným technikám, což jim může také zvýšit jejich dovednosti a kompetence. Díky těmto setkání mohou matky získat užitečné informace z těchto oblastí či přímo využít poradenství k životním otázkám, které řeší. Na zvyšování kvalifikace matek na mateřské dovolené se program vyloženě nezaměřuje, ale v rámci spolupráce s rodiči jim jsou nabízeny různé rekvalifikační kurzy pořádané Úřadem práce.

Klubíčko je zapojeno v projektu Člověka v tísní a je placeno vícezdrojovým financováním - Kraj, MPSV, MMJ, 2016-2019 placeno z OPVVV

Vzhledem k tomu, že od listopadu 2016 je v rámci projektu OPVVV byl otevřen nový neformální předškolní klub Klíček, který se taktéž zabývá pomocí a podporou rodinám s dětmi ve věku 3-5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, služba Klubíčko eviduje změny v počtu žádostí uživatelů o umístění dítěte. Okamžitá kapacita se nemění, jedná se o 15 dětí na každém klubu, čímž došlo ke zvýšení přímé práce s rodinou

Krtečkova miniškolka – program je určen dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky

Mateřské centrum Macík – nabízí ženám na mateřské dovolené možnost společenského kontaktu a možnost i během mateřské dovolené uplatnit a rozvíjet své schopnosti.

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?
  7

Hodnota indikátoru:

miniskolka.krtecek@centrum.cz 

mc-macik@seznam.cz

Sebehodnocení +1

Město Jihlava pravidelně podporuje programy zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace, sdružení či jednotlivci, kteří se do příslušných programů přihlásili a splnili podmínky pro podporu daného programu.

 

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje organozace pro rodiny s dětmi se zaměřením na různé cílpové skupiny se specifickými potřebami. Z výčtu uvedených služeb a programů nevyplývá, že jsou orientovány i na zvyšování kvalifikace matek v období čerpání rodičovské dovolené.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání

Ve městě působí následující organizace:

Mateřské centrum Klokan bylo založeno 1. prosince 1997 pod záštitou Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Hlavním cílem MC Klokan je být finančně přístupný maminkám na mateřské dovolené. Nabízí volné setkávání rodičů a dětí na mateřské dovolené v prostředí přizpůsobeném dětským potřebám. Rodiče mohou děti zapojit do organizované činnosti tělovýchovné, výtvarné, hudební. Mohou se zapsat do pravidelné činnosti, kterou připravuje hudební škola Yamaha nebo využít kvalifikované přípravy na vstup do mateřské školy („Chvilka bez maminky“). Klokan nabízí i program pro rodiče formou besed, výtvarných kurzů apod. Nechybí pobytové akce pro celé rodiny. Vítáni jsou zde i rodiče se speciálními potřebami, budoucí maminky, tatínkové i prarodiče. Setkávají se zde lidé nejen různého věku, ale i rozdílného vzdělání a sociálního postavení. Společným zájmem všech je co nejkvalitnější působení na děti již od nejútlejšího věku. Centrum nabízí pravidelnou týdenní organizovanou činnost s programem. Také se zde uskutečňuje mnoho zajímavých akcí, které jsou již nyní tradicí. V týdenním programu Klokana je Klokánkova školička a Klokánek pro děti s rodiči Město poskytuje příspěvek příspěvkové organizaci města Dům dětí a mládeže Kopřivnice na činnost Mateřského centra Klokan. Pravidelné programy - od pondělí do pátku v době cca od 8:30 do 12:00. V nabídce je bohatý program jednorázových akcí, seminářů a kroužků, informace jsou zveřejňovány pravidelně na měsíčním programu DDM, na webových stránkách DDM a na facebooku.

http://www.ddmkoprivnice.cz/mc-klokan/

www.facebook.com/MaterskeCentrumKlokan

e-mail: materskecentrumklokan@seznam.cz

DDM také provozuje hlídací centrum Žirafka v budově Městského úřadu v Kopřivnici, které je v provozu 2x za týden, a to v pondělí a ve středu. Jedná se o dětský koutek se stálou hlídací službou, tzv. soukromou  miniškolku, kam mohou rodiče na potřebnou dobu umístit své děti, když si chtějí vyřídit své záležitosti na městském úřadě nebo ve městě. Děti zde mají k dispozici hračky, stavebnice či pohádky na dvd. Činnost zabezpečuje externí pracovník s pedagogickým vzděláním.

Miniškolička  - pod vedením Vodní sporty RELAX s.r.o. , samostatný program pro děti bez rodičů od 2 do 4 let, www.relaxkoprivnice.cz. Město tuto organizaci nepodporuje finančně.

Baby Club Relaxáček, který provozuje Vodní sporty RELAX s. r. o., poskytuje tělovýchovné a sportovní služby v oblasti plaveckých sportů, poradenskou činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti dětí, pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce.

http://www.medicalcarecentre.cz/page/baby-club-relaxacek

Heidi, rodinné centrum - je místo, jehož hlavní činností je poskytování komplexních služeb pro děti, dospívající, těhotné ženy, rodiče a prarodiče pro využití do jejich života. Podporujeme kontaktní rodičovství, respektující přístup a výchovu. Své služby zaměřují na rozvoj schopností, dovedností a znalostí, aby měl každý možnost plnohodnotně trávit svůj čas. Organizace vznikla v roce 2016 a poskytuje komplexní služby v oblasti rodiny a všeho, co s ní souvisí, nabízí pravidelné i jednorázové kurzy, miniškoličku, semináře, přednášky, workshopy a veřejnou hernu. Zapojuje se do aktivit města (týden pro rodinu, férová snídaně apod., zatím bez finanční podpory města.

http://www.heidirodinnecentrum.cz/onas/

Město nezaregistrovalo změnu poptávky po službách pro předškolní, respektive školní děti a jejich rodiče. Přesto lze konstatovat, že na poptávku rodičů reagovala v r. 2016 soukromá osoba vznikem Rodinného centra Heidi  (http://www.heidirodinnecentrum.cz/).

Městský úřad Kopřivnici má zavedenou pružnou pracovní dobu. Ve výjimečných případech, pokud to nebrání provozním možnostem úřadu, je schopen přizpůsobit pracovní dobu, případně i pracovní podmínky (např. práce z domu) zaměstnanci. Co se týká organizací města, tedy příspěvkových organizací města (základní a mateřské školy, středisko soc. služeb a pod.), jedná se o individuální rozhodnutí statutárních zástupců jednotlivých organizací, přičemž jejich  prioritou je zabezpečit chod jejich organizace.

 

Město Kopřivnice má zájem, aby mohly zejména matky na mateřské dovolené nastoupit do zaměstnání, proto jako jedno z mála měst  již v minulých letech reagovalo na zvýšenou poptávku po umístění dětí do MŠ a navýšilo kapacity MŠ. V současné době neevidujeme neuspokojené žadatele o umístění do MŠ, naopak jsou již nyní přijímány i děti mladší (cca 2,5 roku).

Mezi další aktivity města ke sladění rodiného a pracovního života patřily přednášky realizované Domem dětí a mládeže prostřednictvím mateřského centra Klokan v r. 2017 s podtitulem „Spokojené dítě = spokojená maminka = výkonný  a spokojený zaměstnanec“. Konkrétně:

20.2. 2017   -Jak připravit dítě do 1.třídy

10.4. 2017 -Ve školce je každý jiný aneb společně vzdělávání v MŠ

13.6.2017 -Školka je tu pro všechny aneb vzdělávání dětí od dvou let

Cílené programy či spolupráce se zaměstnavateli, které by vedly k podpoře flexibilních forem práce pro rodiče, ze strany města není rozvíjena. Přestože se pravidelně několikrát ročně schází na půdě úřadu Rada pro rozvoj lidských zdrojů, kde jsou zastoupeni největší zaměstnavatelé na území města, není ze strany zaměstnavatelů poptávka po takovéto spolupráci. Tato skutečnosti zřejmě vychází i z dlouhodobé míry nezaměstnanosti, která se neustále snižuje (v lednu 2016 5,1%, v červnu 2017 3,96 %). Potřeba takovýchto cílených programů nebyla zaznamenána ani ze strany rodičů s dětmi. Přesto je město ve spolupráci se zaměstnavateli a mateřskými centry ve městě v případě potřeby na tuto poptávku připraveno reagovat.

 

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?

Přesto, že sledujeme klesající trend v počtu  zapojených dětí a rodičů, zvyšuje se nabídka aktivit, které  MC Klokan nabízí. Snižující se počet návštěvníků připisujeme demografickému vývoji v počtu obyvatel (viz příloha č. 5 – Ročenka 2015, str. 23). Pokles návštěvnosti v MC částečně ovlivnila také činnost v Medical Centru,  které nabízí obdobnou činnost jako MC.

 

Výše podpory MC Klokan z rozpočtu města a přehled počtu účastníků:

rok

výše finanční podpory města

počet účastníků

2012

110.000,- Kč

1.989

2013

110.000,- Kč

1.584

2014

110.000,- Kč

1.578

2015

109.000,- Kč

1 934

2016

111.000,- Kč

1 548

 

Výše podpory Žirafky z rozpočtu měst:a

rok

výše finanční podpory města

2012

147.000,- Kč

2013

147.000,- Kč

2014

149.000,- Kč

2015

145.000,- Kč

2016

148.000,- Kč

Počet  dětí v Žirafce:

šk. rok

počet účastníků

2011/12

370

2012/13

358

2013/14

361

2014/15

340

2015/16

232

Poměr nabídky (okamžitá kapacita cca 5 míst) a poptávky ze strany  klientů je v rovnováze. Často využívají rodiče služby Žirafky opakovaně, jelikož se dětem v zařízení líbí. Rodiče si tudíž tuto službu velice pochvalují, jelikož si mohou vyřídit různé úřední záležitosti na MěÚ Kopřivnice bez stresu a v pohodě. Větší pokles ve školním roce 2015/2016 lze přisuzovat tomu, že díky kapacitě v MŠ se daří umisťovat stále mladší děti (od 2,5 let)

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace , zvyšuje se nabídka aktivit jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů. Přesto má město v této oblasti ještě rezervy. Za zvážení stojí podpora projektů zaměřených na pomoc rodičům s dětmi mladšího předškolního věku lépe sladit svůj rodinný život s návratem na trh práce, aniž by přitom museli mít obavy o zajištění péče o své děti (domácí hlídání, chůvy apod.)

Hodnocení oponenta +1

Město má dostatečné kapacity zvyšuje se nabídka aktivit jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů. Uvedené organizace a služby a podpora jejich rozvoje ze strany města jsou určitě důležitým prvkem pro budování prostředí nakloněné rodinám s dětmi. Většina jmenovaných aktivit nicméně necílí na podporu úspěšného přechodu z RD do zaměstnání, zvýšení kvalifikace uplatnitelné na trhu práce rodičů na RD, sladění pracovního a rodinného života (spíše jde o aktivity volnočasového/zájmového charakteru).

9.2.2 Monitoruje obec rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Mateřská škola Svatopluka Čecha (www.klicekksrdci.com ). Součástí MŠ byla do roku 2011 speciální třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Jsou zde skupinově integrovány děti s tělesným postižením či oslabením, děti s kombinovanými vadami děti s poruchou vývoje. V roce 2012 byly tyto děti integrovány v běžné třídě (důvodem je menší počet těchto dětí). Od roku 2013 opět funguje speciální třída, kam docházejí děti s různým druhem zdravotního postižení - jejich vzdělávání probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů . Pracují zde speciální pedagogové, asistenti pedagoga a osobní asistenti.

V MŠ Strojařů jsou dvě speciální třídy: logopedická třída pro děti s vadami řeči a speciální třída pro děti s poruchami autistického spektra a jinými vývojovými poruchami. Dětem je věnována individuální péče zaměřená na zmírnění či odstranění problémů a na dosažení jejich maximálních rozvojových možností ve všech oblastech osobnosti dítěte. Ve třídě pracují speciální pedagogové a asistenti pedagoga. Děti z obou speciálních tříd jsou zapojeny do všech aktivit MŠ.

http://www.msstrojaru.cz/

Snahou města je spravovat záležitosti občanů s ohledem na rovné příležitosti. Součástí tohoto přístupu je i vytváření bezbariérového prostředí města s cílem zkvalitnění života nejen zdravotně handicapovaných občanů, ale i dalších skupin obyvatel (např. seniorů, rodičů s malými dětmi, osob s omezenou pohyblivostí na přechodnou dobu způsobenou úrazem, apod.).

Pod CSSP Chrudim je zařazen denní stacionář Jitřenka a denní stacionář Pohoda. Klienti spolupracují v rámci kampaní a akcí ZM a MA 21.
http://www.socialni-sluzby.cz/denni-stacionar-jitrenka.php
http://www.socialni-sluzby.cz/denni-stacionar-pohoda.php

ZŠ Dr. J. Malíka - ZŠ integruje handicapované děti. Ve škole dále pracují speciální pedagog a školní psycholog, kteří úzce spolupracují s učiteli, jsou k dispozici dětem i jejich rodičům. Podle možností pomáhají při výuce žáků se speciálními zdravotními potřebami 2 pedagogičtí asistenti a 1 – 2 osobní asistenti.
http://www.zsmalika.cz/

Ve městě funguje Speciální základní škola Chrudim, kterou zřizuje Pardubický kraj. Tato škola s MěÚ spolupracuje. http://spzschrudim.cz/

Při zápisu do mateřských škol v roce 2011 došlo k převisu počtu dětí přihlášených oproti kapacitě uvolněných míst. Nejvyšší počet nepřijatých dětí byl v MŠ Na Valech. Jednalo se však o děti mladší tří let, dále děti s maminkami na rodičovské dovolené a v některých případech šlo o děti mimochrudimské. Obdobně tomu bylo i v ostatních mateřských školách. Z těchto uvedených skutečností je zřejmé, že nedošlo k situaci, kdy by musely být hromadně odmítány tříleté děti zaměstnaných rodičů.

Ač statistiky přihlášených a přijatých dětí jsou čísla v podstatě „hrozivá“, je jasné, že všichni co mateřskou školu skutečně potřebují, se podařilo bez problémů umístit.

V roce 2012 byla situace následující přijatých 878 a zamítnutých 56 opět zejména méně než tříleté děti.

V roce 2013 se o místa v MŠ ucházelo celkem 352 dětí, z toho bylo 71 nepřijatých. Jednalo se opět o mimochrudimské a méně než tříleté děti. V roce 2013 byla poptávka uspokojena na 80 %, zbývajících 20 % tvořily děti mimochrudimské a děti mladší tří let.

V roce 2014 oproti předcházejícím rokům poklesl poměr zamítnutých žádostí, když 33 dětí z 366 nebylo přijato. V roce 2014 byla poptávka uspokojena na 91 %, zbývajících   9 % tvořily děti mimochrudimské a děti mladší tří let.

V roce 2015 pokračovala klesající tendence počtu zamítnutých žádosti, kdy z 317 přihlášených dětí bylo pouze 23 zamítnutých žádostí. V roce 2015 byla poptávka uspokojena na 93 %, zbývajících   7 % tvořily děti mimochrudimské a děti mladší tří let.

V roce 2016 z 292 přihlášených dětí bylo přijato 260 dětí, což je 89 %. Zamítnuto bylo 32 žádostí. Procentuální pokles přijatých byl způsoben tím, že bylo přihlášeno více mimochrudimských dětí, které však na základě kritérií pro přijetí do MŠ mají jen malou šanci na přijetí.

V roce 2017 bylo z 352 přihlášených přijato 292, což je 82,95 %.

V roce 2018 se při zápise přihlásilo 330 dětí, z nichž bylo 298 přijato (90,3 %).

Je třeba zmínit, že některé nepřijaté děti najdou místo v MŠ v průběhu školního roku, když se většinou z důvodu stěhování uvolní místo.

Při ZŠ Dr.J.Malíka je zřízen Nadační fond Klubu rodičů a přátel Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka. Účelem nadačního fondu je podpora účasti žáků Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka na akcích v rámci projektu " Společně to dokážeme" poskytovat finanční příspěvky potřebným žákům.

Probíhá spolupráce s Úřadem práce a řediteli ZŠ. Vznikla pracovní skupina, jejíž členové jsou ředitelé škol, pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče Archa, Odbor školství, kultury a památkové péče a Odbor sociálních věcí. Do pracovní skupiny jsou dle náplně přizvání hosté a další odborníci (ÚP apod.). V současné době se vytváří metodika, která bude reagovat na propojení zákonů OSPOD a škol.

V roce 2018 vznikla také spolupráce s ředitelkami mateřských škol, kde jsou jedny z důležitých témat, zařazení dětí ze sociálně slabších rodin a obědy zdarma pro tuto cílovou skupinu.

Město je řešitelem projektu MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim. Jeden z jeho hlavních cílů je podrobné zmapování místní situace nastavení rovných příležitostí ve školách a identifikace škol vzdělávajících vyšším podílem dětí a žáků s potřebou  podpůrných opatření.  V rámci projektu pracuje Pracovní skupina pro rovné příležitosti, která plánuje a posuzuje  aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol.

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?

Do škol byly přijaty všechny děti, které přišly k zápisu včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž zdravotní postižení/znevýhodnění umožňuje vzdělávání formou individuální integrace v běžné třídě základní školy.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Do škol byly přijaty všechny děti, které přišly k zápisu včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž zdravotní postižení/znevýhodnění umožňuje vzdělávání formou individuální integrace v běžné třídě základní školy. Základní školy zřizované městem Chrudim nemají speciální třídy. 

Probíhá úzká spolupráce s Úřadem práce a řediteli ZŠ.

Nově zřízena pracovní skupina s ředitelkami MŠ.

Město je řešitelem projektu MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim. Jeden z jeho hlavních cílů je podrobné zmapování místní situace nastavení rovných příležitostí ve školách a identifikace škol vzdělávajících vyšším podílem dětí a žáků s potřebou  podpůrných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zlepšující se 

Konstruktivní přístup k nastavení kapacity MŠ, k integraci a podpoře dětí ze slabších rodin, včetně projektu MAS Mapování potřebnosti podpory žáků...

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, která poskytuje předškolní vzdělávání v rámci svých 11 provozoven umístěných na území města. Zřizovatel se snaží o maximální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je při MŠ Litoměřice zřízeno 5 tříd s upraveným vzdělávacím programem – 3 s vadami řeči, 1 pro kombinovaná postižení tj. somatické/mentální vady a 1  pro vývojové vady, v běžné třídě je integrováno dítě s vývojovou dysfázií. Ve třídách pracují speciální pedagogové. V základních školách zřízených městem Litoměřice plní povinnou školní docházku i 133 dětí s vadami řečí, vývojovými poruchami učení, chování, souběžných postižení a v některých případech podobně jako u MŠ za účasti asistenta pedagoga i děti tělesně či zrakově postižené. Ve 2 z celkových 6 ZŠ je zřízena i přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné.

Základní školy v Litoměřicích vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, děti cizinců i žáky nadané, čemuž je uzpůsobeno zázemí základních škol, podpůrné potřeby výukové materiály, školní pomůcky i přítomnost asistentů pedagogů. K zajištění finanční podpory na vznik podpůrných opatření využívají jak příspěvky zřizovatele, tak prostředky ze státního rozpočtu, jako i projekty v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV). Všechny školy v Litoměřicích tímto umožňují dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku a tím podporují rovné šance dětí na vzdělání.

Městským úřadem jsou podporovány i děti z nízkopříjmových rodin alokovanou částkou 30 000 Kč z rozpočtu města na sportovní a volnočasové aktivity dětí a jsou určeny konkrétním rodinám. V roce 2016 požádalo a bylo podpořeno 22 dětí, 16 dětí v roce 2017. Vždy se jedná o podporu volnočasových aktivit nebo družinky na celý školní rok a děti se nám již nyní hlásí na nový školní rok. Spokojenost dětí město vnímá jako největší odměnu.

 

Příloha:
 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?
  11 MŠ

Hodnota indikátoru 9.2.B:

Město zajišťuje péči v denním režimu (jesle), event. v mateřských centrech.

Žadatelé jsou uspokojování a děti umístěny v rámci kapacit MŠ tak, aby mohly zahájit předškolní vzdělávání v okamžiku dovršení věku 3 let.

Na ZŠ je dostatečná kapacita, jsou přijímány i děti z okolních obcí.

Poptávka uspokojena na 100%.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V současné době je poptávka uspokojena. Umístění dětí se daří řešit ke spokojenosti žadatelů, tedy 100%.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město usiluje o rovný přístup obyvatel ke vzdělávání. Ve městě je rozvinutá síť školských zařízení pro děti předškolního i školního roku, od roku 2013 kapacitně nabídka služeb uspokojuje poptávku. Několik MŠ má zaměřený vzdělávací program na specifické potřeby děti předškolního věku, v souladu s principy inkluzivního vzdělávání se do MŠ i ZŠ daří integrovat děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava důsledně monitoruje a prosazuje dodržování platných právních předpisů a norem ve školských zařízeních, které zřizuje.

Město Jihlava bylo v období 2009 – 2011 nositelem projektu „Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality“ jehož jedním z výstupů bylo i řešení rovného přístupu ke vzdělávání dětí a žáků. V současné době je projekt veden v rámci pětileté udržitelnosti.

Mateřské školy a základní školy realizovaly projekty spolufinancované z OP VK řešící rovný přístup ke vzdělání:

MŠ a SPC Jihlava, Demlova:

projekty OP VK (2009-2012) Oblast podpory – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami :

CZ.01.07/1.2.02/01.0007 Evropské trendy (inovační terapie pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

CZ.01.07/1.2.37/01.0006 Evropské trendy ve vzdělávání II. (další 5 inovačních terapií pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pedagogy)

CZ.01.07/1.2.37/01.0007 Kompetence v praxi (zpracování inovativních metodických materiálů, realizace praktických školících a terapeutických dílen s pedagogy, dětmi a rodiči)

Statutární město Jihlava:

CZ.1.07/1.1.00/46.0005 Otevřená škola - cílem projektu bylo podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem respektive předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů).

 

Těmito projekty prochází cca 10 romských dětí ročně a cca 4 cizinci. Tento trend je setrvalý bez výraznějších výkyvu v početech těchto dětí

 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava v rámci „Pohádkové školičky“ připravuje programy primární prevence pro předškoláky. Děti se naučí základním dovednostem fungování v dětském kolektivu, řešení konfliktů a posílí se jejich návyky v oblasti zdravého životního stylu. „Klubíčko Jihlava“ poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi ve věku 3 – 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

 

Na aktivitách se podílí i rodiče například tím, že pomáhají s přípravami např. na vystupování taneční soutěže Amen Khelas, v případě potřeby jsou uživatelé ochotni materiálně se podílet na připravovaných akcích, mohou sami přijít s tématem na program během společného setkání. Matky jsou také ochotné například pomoci s realizací Dne otevřených dveří na službě, a to zejména vařením tradičních romských jídel. Důležitá je také vzájemná spolupráce, která se týká vzdělávání jejich předškolních dětí. Rodičům jsou pravidelně předávány informace o tom, co by měli se svými dětmi doma procvičovat, a to včetně poskytnutí pracovních listů pro děti. Některé z rodin opravdu s dětmi na základě doporučení pracovníků či logopedky doma pracují, čímž se také na aktivitě podílejí.

 

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

Sociální asistence – zahrnuje mimo dalších aktivit i přípravu dětí do školy

Sami doma – služba pro rodiče, kteří vychovávají děti bez partnera. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Neposeda – služba pro rodiče neklidných dětí. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Duhová rodina – služba pro rodiče a děti se specifickými potřebani. Poskytována je do ukončení povinné školní docházky.

Centrum pro rodinu vysočina pracuje s sromskými rodinami i s rodinami dalších menšin, ale nevede statistiku o jejich počtu.

Občanské sdružení Kamínek při Základní škole speciální Jihlava, Březinova 31 – poskytuje podporu skupinových a individuálních zájmů žáků se zdravotním postižením. Kamínek poskytuje služby převážně žákům školního věku od 7 do 26 let. Mezi příjemci služeb jsou i romští žáci, jejich počet je cca 5% z celkového počtu žáků.

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?
  15 školských zařízení

Hodnota indikátoru:

Poptávka po místech v základních školách byla uspokojena na 100 %.

 

Výstupy z projektu „Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality“

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Sebehodnocení +1

Město Jihlava důsledně monitoruje a prosazuje dodržování platných právních předpisů a norem ve školských zařízeních, které zřizuje.

Hodnocení oponenta +1

Město monitoruje přístup a kvalitu vzdělávání v základních školách a realizuje projekty zaměřené na podporu žáků se speciálními potřebami a rovnými příležitostmi dětí a žáků ve vzdělávání.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání

Město se snaží zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání a pružně reagovat na poptávku.

V pěti základních školách v Kopřivnici působí asistenti, , jedná se o 0,6 – 5,1 úvazku na školu. Tito asistenti pomáhají pedagogovi ve třídách, či v družinách, v nichž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Asistenti pedagoga jsou přidělováni školám na základě žádosti ředitelů škol po předchozím doporučení školského poradenského zařízení a udělení souhlasu krajského úřadu. Počet asistentů nemůže ovlinit město, jakožto zřizovatel, ani rodič.

 

Ve všech úplných základních školách působí školní psycholog.

Na VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici (příspěvková organizace  kraje) působí také školní psycholožka.

V roce 2014, na základě poptávky, byla v ZŠ Milady Horákové  vyřešena na 1. stupni bezbariérovost, se zajištěním bezbariérovosti i pro 2. stupeň vzdělání se počítá v případě poptávky. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-skolach-se-pres-prazdniny-nezahalelo&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1204

 

V Kopřivnici je provozována i Základní a mateřská škola Motýlek  – speciální škola pro děti s více vadami, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V současné době je zde šest oddělení MŠ - speciální a logopedické; dále je zde 8 tříd ve speciální ZŠ. Celkem je v MŠ a ZŠ 103 dětí v denní péči. Dětem je poskytována komplexní spec. pedagogická, rehabilitační a logopedická péče. Je zabezpečena doprava školním automobilem stejně jako do základní školy speciální. Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Musí akceptovat zejména složku výchovnou. To znamená vést žáky k potřebě zapojit se do společnosti, ale tak, aby soužití s nimi nekladlo na jejich okolí neúměrné nároky. Předpokladem je vybavit žáky na tomto stupni triviem základních dovedností a vědomostí, naučit je základům čtení, psaní a počítání. Souběžně je poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně pedagogická a poradenská) péče těmto handicapovaným dětem a mládeži ve spádové oblasti. Rehabilitační třídy, které jsou součástí speciální školy, ovšem se specifickým vzdělávacím programem, umožňují žákům s těžkým mentálním či kombinovaným postižením, realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál. Pro děti s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy.

 

ZŠ Floriána Bayera (příspěvková organizace kraje) - poskytuje
základní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola aktivně spolupracuje s ostatními školami ve městě.

V rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád (organizační složka města), které navštěvují cca z 50% také romské děti, je nabízeno dětem a mládeži (která nemůže nebo nechce využívat běžně dostupné služby) doučování, které zajišťuje speciální pedagog dvakrát týdně. Děti jsou doučovány individuálně, nebo ve skupině max. 4 dětí. Max. denní kapacita je 16 dětí (od 1.1. 2017 bylo NZDM předáno novému provozovateli – Armádě spásy V ČR, a doučování probíhá výhradně individuálně v rámci sociální služby a je o ně zájem).

Romská komunita ve městě není výrazná, většinu příslušníků romské komunity v Kopřivnici tvoří „tradiční“ obyvatele Kopřivnice, kteří se na život ve městě adaptovali. Většina romským rodin žijících ve městě využívá dostupných služeb. Město disponuje dostatečným množstvím míst v mateřských školách, které mohou využít a využívají i rodiče romských dětí. Ve městě působí Základní škola Floriána Bayera pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kde dochází, oproti jiným školám, větší množství romských dětí. Činnost školy je v rámci města, veřejnosti i rodičů hodnocena velmi pozitivně. Škola každoročně otvírá i tzv. přípravnou třídu pro děti s odloženou školní docházkou, kterou využívají nejčastěji právě rodiče romských dětí. 

Ve městě nežije výrazná skupina cizinců s dětmi, stávající cizinci s dětmi, jedná se zejména o občany vietnamské národnosti, jsou standardně začleňováni do vzdělávacích zařízení ve městě a tyto děti dosahují jedny z nejlepších výsledků ve vzdělávání.

Město dále zvažuje od r. 2018 podpořit rozšíření sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS), která mimo jiné také pomáhá rodinám s dětmi např. s nácvikem zajištění pravidelného docházení dětí do ZŠ a MŠ. SAS v současné době poskytuje organizace Salus o.p.s. v kapacitě 0,4 úvazku. Plánovaným rozšíření sociální služby SAS by došlo k navýšení kapacity na 1,8 úvazku.

Trendů růstu předlužených domácností se dosud neprojevil v zapojení se do procesu vzdělávání. Indtividuálně jsou však řešeny případy nízkopříjmových rodin s dětmi, a to ve spolupráci s Úřadem práce.

 

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?

V základních školách narůstá počet integrovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Přehled počtu dětí  se specifickými vzdělávacími potřebami v ZŚ:

 

školní rok

počet  dětí

2011/12

144

2012/13

155

2013/14

167

2014/15

182

2015/16

187

(viz příloha č. 9 Počet žáků se spec. vzdělávacími potřebami)

 

Počet doučovaných dětí v Klubu Kamarád:

školní rok

počet  dětí

2012/13

17

2013/14

10

2014/15

14

2015/16

14

 

V ZŠ a MŠ Motýlek postupně narůstá zájem o umístění dětí s poruchami autistického spektra. Kapacita  ZŠ je zatím na hraně, ale škola  chce navýšit počet míst pro tyto děti. Proto požádala o rozšíření kapacity. Také je v této škole v současné době nedostatečná kapacita ŠD chybí cca 10 míst). I zde škola žádá o navýšení kapacity o dvě třídy, ze stávajících 30 míst na 50.  Co se týče MŠ v tomto zařízení, je  z kapacitních důvodů odmítnuto ročně do 5 dětí. Tyto požadavky se škole daří do cca 1/2 roku vyřídit a děti jsou do MŠ zařazeny. Děti do mateřské školy jsou přijímány na doporučení: - dětských lékařů - klinických logopedů a klinických psychologů - pedopsychiatrů - SPC Nový Jičín, SPC Ostrava-Zábřeh.

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. Společné vzdělávání směřuje k podpoře všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho cílem je podpořit všechny žáky, a to jak na základní škole, tak na školách, které jsou označovány jako školy „speciální“. Vždy je sledován na prvním místě prospěch žáka.  V dnešní době se při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z myšlenky „vzdělávat postižené běžně, pokud je to možné a speciálně, pokud je to nutné“. Od segregovaného vzdělávání se směřuje ke stále vyšší integraci do škol běžných.

K ZŠ a MŠ Motýlek

Město Kopřivnice vydalo souhlasné stanovisko s navýšením kapacity ZŠ a MŠ Motýlek (podle školského zákona vydává obec stanovisko ke kapacitě škol a školských zařízení, i když není jejich zřizovatelem, ale nacházejí se na území dotčené obce.

Hodnocení oponenta +1

Město se snaží zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání, podporuje zapojení romských dětí do běžného předškolního / školního vzdělávání- V základních školách narůstá počet integrovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v obci? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v obci?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Snahou města je spravovat záležitosti občanů s ohledem na rovné příležitosti. Součástí tohoto přístupu je i vytváření bezbariérového prostředí města s cílem zkvalitnění života nejen zdravotně handicapovaných občanů, ale i dalších skupin obyvatel (např. seniorů, rodičů s malými dětmi, osob s omezenou pohyblivostí na přechodnou dobu způsobenou úrazem, apod.).

Ve městě je zmapována bezbariérová situace. Mapování probíhalo ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené, TyfloCentrem a ZŠ Dr.J.Malíka. Budují se bezbariérové vstupy do veřejných budov, po městě jezdí bezbariérové linky městské hromadné dopravy, upravují se přechody pro chodce tak, aby odpovídaly požadavkům bezbariérovosti apod.

Na území města jsou:

 • bezbariérové přechody pro zdravotně handicapované osoby na vozíčku,
 • bezbariérové úřady a instituce (budovy Městského úřadu, Úřadu práce, České pošty, aj.),
 • bezbariérové banky a pojišťovny (budova České spořitelny, Všeobecná zdravotní pojišťovna, aj.),
 • nádražní budova Českých drah, zdravotnická zařízení (Chrudimská nemocnice, a.s., lékárny, Poliklinika, aj.),
 • kulturní zařízení (muzeum, knihovna, galerie),
 • sportovní zařízení (např. krytý plavecký bazén),
 • restaurace, hotely,
 • obchody a obchodní centra (Hypernova, Kaufland, Obchodní centrum Balustráda, Billa, Albert, aj.),
 • bezbariérové školy – MŠ a ZŠ
 • bezbariérové byty pro vozíčkáře.

Město má zpracován projekt, jehož záměrem je vytvoření bezbariérového centra a postupné zpřístupnění všech veřejných budov, sportovišť, vzdělávacích a zdravotnických zařízení. V roce 2010 bylo bezbariérově zpřístupněno i Regionální muzeum – vybudován výtah.

Ve spolupráci se zmiňovanou ZŠ byla zmapována problematika bezbariérovosti ve městě. Na základě podkladů žáků, které byly předány na město Chrudim, vznikla tři asfaltová pole na chodníku před Požární zbrojnicí, tři přechody pro pěší se v této části města staly bezbariérovými a přibylo u nich noční osvětlení. V rámci rekonstrukce ulice byl na podněty rodičů i obyvatel vybudován nový přechod pro chodce.

V roce 2011 byl vybudován výtah v Muzeu. Lze konstatovat, že kulturní zařízení jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

2 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy. Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města. CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Máme zajištěnu 100% bezbariérovost MHD. Parky a odpočinková místa ve městě jsou dostupná i pro handicapované občany.

Mapa bezbariérovosti je k dispozici na MěÚ. 

Ve městě se nachází 168 přechodů pro chodce. Z toho je již intenzivněji nasvětleno v souladu s technickými předpisy 29 ks.

Počet přebudovaných přechodů na bezbariérové v roce:

 • 2009 – 9
 • 2010 – 23
 • 2011 – 22
 • 2012 – 5
 • 2013 - 18
 • 2014 - 21
 • 2015 - 24
 • 2016 - opraveno 46 ks
 • 2017 - opraveno 1 ks
 • 2018 - opraveno 2 ks

Finance na bezbariérovost:

 • 2009- 300.000 Kč
 • 2010 – 936.000 Kč
 • 2011 – 300.000 Kč
 • 2012 – 300.000 Kč
 • 2013 - 270 000 Kč
 • 2014 - 315 000 Kč
 • 2015 - 360 000 Kč
 • 2017 - ZŠ Sladkovského - nájezdová rampa - 25.850,- Kč včetně DPH  (realizace 2017)
 • 2018 - ZŠ Husova 9 - zajištění bezbariérovosti školy - výtah:  1.558.480,- Kč včetně DPH (realizace 2018), ZŠ Husova 9 - venkovní rampa pro vozíčkáře: 372.773,02 Kč včetně DPH (realizace 2018) - celkem tedy - 1 931 253 Kč

Lze konstatovat, že kulturní zařízení města jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

3 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy.

V roce 2018 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení na bezbariérové v ZŠ U Stadionu, v ZŠ Dr. Malíka byla vybudována rampa a v ZŠ Dr. Peška - budova Husova byl zřízen výtah a rampa.

Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města.

CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Bezbariérovost ve školách:

V roce 2016 byla přestavěna příjezdová cesta k MŠ Strojařů. Součástí bylo vybudování bezbariérového parkovacího místa.

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci rekonstrukcí či nových staveb probíhají bezbariérové úpravy automaticky. V roce 2018 proběhla velká investice do zajištění bezbariérovosti v jedné ze ZŠ ve městě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Ocenění zmapování bezbariérové situace města ve spolupráci s NNO, spolky a školou, dále projekt bezbariérové centrum a 100% bezbariérová MHD , rostoucí výdaje na úpravy bezbariérového prostředí města. Reflexe bezbariérového přístupu do škol včetně 3 realizací.

Ot. proč není mapa bezbariérovosti přístupná na internetu? Jaký je asi podíl bezbariérových veřejných budov ve městě?

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

S ohledem na zkvalitnění života nejen pro zdravotně postižené občany, ale i další občany jako jsou senioři, rodiče s kočárky, apod. město zkvalitňuje a vytváří více bezbariérového prostředí.

Podpora města

Město Litoměřice poskytuje každoročně částku na tyto projekty – 2009 – 380 tis. Kč, 2010 – 300 tis. Kč, 2011 – 300 tis. Kč, 2014 – 500 tis. Kč., 2015 - 350 tis. Kč, 2016 - 300 tis. Kč, 2017 - 350 tis. Kč. Bezbariérovost je ve městě průběžně řešena jak v budovách majetku města, veřejných budovách, tak ve veřejných prostranství. Upravují se přechody pro chodce tak, aby odpovdíaly požadavkům bezbariérovosti.

Na území města jsou bezbariérové přechody pro zdravotně handicapované občany na vozíčku, bezbariérové budovy Městského úřadu (dvě budovy ze tří), pošta, obchody (Kaufland, Albert), bezbariérová základní škola a umělecká škola, bezbariérové byty, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko.

V současné je plánován v budově MěÚ venkovní tubusový výtah, bezbariérová pokladna, bezbariérové pracoviště CzechPointu a kancelář sociálních pracovníků pro seniory a OZP.

Mapa bezbariérovosti

Ve městě je zmapována bezbariérová situace. První mapování v rámci skupiny komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením proběhlo na přelomu let 2011 - 2012 a průběžně je situace aktualizována s tím, že většina budov je historického rázu a možnost bezbariérové úpravy je s ohledem na podmínky památkové péče často nerealizovatelná. MAapa bezbariérovosti rozšířena  a doplněna o parkovací místa OZP v roce 2017.

Mapa bezbariérovosti http://litomerice.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a14abea4b601422984c95a72306cefad

Dopravní infrastruktura

Místní komunikace - od roku 2005 jsou upravovány bezbariérové přechody pro chodce a přechodová místa. V letech 2015 - 2017 jsou tyto úpravy v rozsahu 300 - 350 tisíc Kč ročně. V současné době jsou bezbariérové z veliké části všechny hlavní komunikace z okrajů města do historického středu, k nádražím, úřadům a nemocnici. I nadále budeme pokračovat v tomto trendu, kdy bude probíhat "bezbariérové propojování hlavních komunikací a zaměříme se na komunikace vedlejší. Veškerá městská hromadná doprava je bezbariérová.

Rozpočet města - http://litomerice.imunis.cz/Rr, https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.2.C:

Analýza trendu v počtu míst s bezbariérovým přístupem.

Rozpočet města:

2009 - 2014 - 1 480 000 Kč
2015 - 2017 - 1 000 000 Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě jsou bezbariérová místa budována průběžně, současně je aktualizována mapa bezbariérovosti. Výstavba bezbariérových přístupů průběžně pokračuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Postupně dochází ke snižování překážek a bezbariérovým úpravám ve veřejném prostoru. Město tématu nadále věnuje pozornost a finanční prostředky. Hlavní komunikace, veřejná doprava a většina veřejných institucích je již bezbariérových, město se dále plánuje zaměřit na vedlejší komunikace a řešení bezbariérovosti v historických budovách, kde to podmínky dovolí.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město se svým přístupem ke správě záležitostí občanů snaží vytvářet rovné příležitosti a podmínky pro všechny skupiny občanů. Součástí tohoto přístupu je i vytváření bezbariérového prostředí ve městě s cílem zvýšení kvality života především handicapovaných občanů, seniorů, osob s dočasně omezenou hybností, rodičů s malými dětmi, ale i ostatních obyvatel. Město pravidelně mapuje bariery ve městě a reaguje na podměty občanů v této oblasti

Ve sledovaném období byla realizována celá řada projektů, jejižch součástí bylo provedení bezbariérových úprav. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce budov Základní umělecké školy Jihlava a Domu dětí a mládeže Jihlava, kde byly vybudovány osobní výtahy, které nově umožňují bezbariérový přístup do všech podlaží. Bezbariérové úpravy jsou prováděny při regeneraci veškerých veřejných prostranství ve městě a jeho částech. Konkrétně se jedná o revitalizaci sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek I. a II. etapa, ulice. Březinova, Na Kopci, Demova, ulice Jarní, ulice Srázná, regeneraci veřejných prostranství v částech města Pístov a Pávov, regeneraci veřejných prostranství v Městské památkové rezervaci Jihlava, vybudování parků Gustava Mahlera, Nad tunelem nebo u Hellerova rybníka.

Realizace bezbariérových úprav probíhala i v rámci projektů rekonstrukcí nebo přístaveb základních škol, např. ŽŠ speciální Březinova 31, ZŠ E. Rošického a mateřských škol MŠ Březinova 30, MŠ Březinova 113, MŠ Nad Plovárnou a MŠ Jarní.

Ve městě proběhla výstavba bezbariérových zastávek MHD trolejbusových linek A a C včetně dolní části Masarykova náměstí a Dopravní podnik města Jihlavy realizoval nákup nízkopodlažních vozidel MHD.

Podrobnosti o vybraných projektech jsou k dosažení pod odkazem: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=465617&p1=51960

V rámci projektu ZOO pěti kontinentů, který spočíval e výstavbě šesti nových pavilonů, byly tyto zpřístupněny osobám s omeznou schopností pohybu.

Statutární město Jihlava prostřednictvím Mechanismu přidělování dotací pro opravy domů poskytuje právnickým i fyzickým osobám příspěvek na vybudování bezbariérového přístupu do veřejných prostor.

Zřízení bezbariérových přístupů do budovy Denního a týdenního stacionáře, Královský vršek 9

Město Jihlava při plánovací investičních akcí spolupracuje především s budoucími provozovateli infrastruktury, v našem případě Integrované centrum sociálních služeb, Denní a týdenní stacionář, speciální a praktická škola apod., jejichž klienty jsou osoby se zdravotním postižením. V této oblasti jsou v současné době plánovány tři projekty, a to Rekonstrukce objektu ul.  Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby Integrovaného centra sociálních služeb, Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava – II. etapa a Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě.

U novostaveb je bezbariérovost samozřejmostí, dokonce je to jedna z podmínek ze stavebního zákona.

U rekonstrukcí je bezbariérovost obecně požadována, ale přihlíží se k účelnosti a technickým možnostem.

Projednání projektů s organizacemi osob se zdravotním postižením není povinné, ale stavební úřad to investorům doporučuje.

Město má zpracovaný generel bezbariérové dopravy a na jeho tvorbě se podílely organizace osob se zdravotním postižením.

V rámci veřejných projednání významných akcí  města jsou do projektů zapracovávány relevantní připomínky ze strany veřejnosti, včetně organizací osob se zdravotním postižením (např. revitalizace sídlišť apod.).

 V případě žádosti nebo stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v obci věcně příslušný odbor magistrátu města (odbor dopravy, odbor správy realit, kancelář tajemníka, apod.) předá tento podnět odboru rozvoje města, který zajistí projednaní takového návrhu na investiční poradě vedení města. Na základě rozhodnutí z investiční porady je tento návrh zařazen do zásobníku projektů, který je podkladovým materiálem pro tvorbu rozpočtu města. Rozpočet města na daný kalendářní rok schvaluje Zastupitelstvo města Jihlavy. Tento postup lze uplatnit pouze na objekty v majetku města.

Tabulka bezbariérových úprav na místních komunikacích

Dopravní ostrůvky pro chodce

1 370 000,00

 1. Havlíčkova ZŠ 2x (ostrůvky nad a pod ZŠ)

350 000,00

 1. Romana Havelky (ostrůvek na silnici kraje)

250 000,00

 1. Tolstého Dům kultury (ostrůvky v místě zastávky MHD)

200 000,00

 1. Havlíčkova (ostrůvek nad Billou)

250 000,00

 1. Náměstí Svobody (nasvícení přechodů s ostrůvkem)

320 000,00

Úpravy chodníků a dopravní telematika - II. etapa

3 993 318,90 

1)  oprava chodníků a ostrůvků ul. Havlíčkova - Fritzova

751 178,60  

2)  bezbariérové úpravy v křižovatce Seifertova,Žižkova

319 751,40  

 Dočasné opravy povrchů komunikací k zajištění bezpečnosti

38 555,10  

3)  bezbariérové úpravy křižovatek na ul. Jiráskova

773 470,70  

Odvod do ekologického fondu - kácení stromů ul. 17. listopadu

25 619,00  

4)  bezbariérové úpravy ul. Žižkova - u základní školy

174 992,90  

5)  bezbariérové úpravy Benešova - Žižkova

758 005,40  

6)  bezbariérová úprava křižovatky a ostrůvku Zborovská - Fritzova

635 877,50  

7)  oprava chodníků a ostrůvku do bezbariérové úpravy na ul. R. Havelky

272 788,10  

8)  oprava chodníků a ostrůvku do bezbariérové úpravy na ul. Havlíčkova

243 080,20  

Oprava chodníku ulice Fritzova

2 499 354,60 

1) oprava chodníku ul. Fritzova

793 830,80  

2) oprava chodníku ul. Fritzova u parku

402 522,70  

3) oprava chodníku ul. Fritzova - mezi Úprkova a Nerudova

241 760,40  

4) oprava chodníku ul. Fritzova u Legia

134 616,50  

5) oprava spojovacího chodníku Tyršova - Jiráskova

393 146,10  

6) oprava chodníku ul. Fritzova - plk. Švece - Karolíny Světlé

324 908,60  

7) oprava chodníku ul. Fritzova - Karolíny Světlé -  Jiráskova

208 569,50  

Oprava stávajících chodníků ul. Březinova, Na Kopci, Demlova s bezbariérovou úpravou

1 997 579,90 

 1. oprava chodníku ul. Březinova - Na Kopci - 1. část

877 867,80  

 1. oprava chodníku ul. Březinova - Na Kopci - 2. část

555 372,30  

 1. oprava chodníku Na Kopci 13

564 339,80  

Opravy chodníků – bezbariérové trasy

8 432 409,10

 1. bezbariérové přístupy k Domu zdraví

3 500 000.00

 1. oprava celého úseku chodníku v ulici Jana Masaryka

700 000, 00

 1. oprava chodníku z ulice Jiráskova kolem Auto Kelly na ulici Kainarova

1 204 000,00

 1. oprava chodníku Na Vyhlídce

850 000,00

 1. oprava komunikace pro pěší a vozidla na ulici Znojemská

2 178 409,10

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?
  35

Hodnota indikátoru:

Lze konstatovat, že trend v oblasti bezbariérovosti je pozitivní, má zvyšující tendenci. V rámci rekonstrukcí či nových staveb probíhají bezbariérové úpravy automaticky.

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

http://www.jihlava.cz/generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-jihlavy/d-386706/p1=50152

Sebehodnocení +1

Zvýšil se počet bezbarierových budov, komunikací a přechodů

Hodnocení oponenta +1

Pozitivní vývoj ve snižování bariér na veřejných prostranstvích a zvýšování bezbariérových důležitých služeb a úřadů, škol atd.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.C Bezbariérová mobilita

Nové nebo rekonstruované komunikace pro pěší a přechody pro chodce resp. místa pro přecházení jsou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny obecně závazné technické požadavky zabezpečující jejich bezbariérové užívání. Přechody pro chodce jsou nasvětlovány a u přechodů s velkou intenzitou chodců (resp. vozidel) je realizováno navíc nasvětlení LED diodami. 

Chodníky i přechody se staví (rekonstruují) jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik (např. RPS Sever, IPRM, Bezbariérové město atd.).

Prioritně jsou upravovány chodníky v havarijním stavu, další projekty jsou závislé na výši uvolněných prostředků v daném roce (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů).

Město realizuje samostatné akce v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 -2022.

Větší  zdravotnická zařízení ve městě jsou bezbariérová (např. Poliklinika), výjimku mohou tvořit některé ordinace individuálně umístěné v rodinných či bytových domech.

Město nemá zpracovanou celkovou analýzu bezbariérovosti města.

Město v rámci bezbariérovosti staveb standardně spolupracuje s organizací NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.

Podíl bezbariérových budov a veřejných prostranství není sledován.

Město má zpracovanou Analýzu bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici (2008) - projekt Bezbariérové město Kopřivnice:

·         jedná se o analýzu čtyř základních tras, které propojují 30 budov občanské vybavenosti ve městě (nejen ve vlastnictví města), jedná se jak o úřady, tak i sportoviště či kulturní zařízení,

·         k roku 2016 je z větší části hotová první trasa a část trasy druhé a třetí, která propojuje MÚ Kopřivnice, Radnici, Úřad práce, Poštu, Finanční úřad, dvě ZŠ, ZUŠ, Dům s pečovatelskou službou, Kulturní dům Kopřivnice, Technické muzeum Kopřivnice a několik dalších budov občasné vybavenosti a to i s napojením na bytové domy, součástí úprav byly stávající chodníky a rekonstrukce stávajících a zřízení nových přechodů pro chodce na těchto trasách.

Město zvažuje zpracování přehledu bezbariérových zařízení, institucí nebo veřejných prostranství. V současné době je podán do příslušné výzvy projekt, jehož výstupem by měla být Analýza bezbariérovosti (Zpracovatelé dokumentu navrhnou, na místě posoudí a vyhodnotí hlavní komunikační trasy pro pěší v rozsahu cca 14 km chodníků a bude posouzeno cca 40 objektů občanské vybavenosti, které se na těchto trasách nacházejí). Předpokládané dokonční tohoto dokumentu je plánováno do konce roku 2018 

 

V roce 2016 začala druhá etapa rekonstrukce ulice Štramberská, jejíž součástí je kompletní úprava hlavního dopravního prostoru v celé její délce. Bude vyměněn povrch komunikace, kde budou nahrazeny stávající žulové kostky asfaltobetonovým krytem. Z žulových kostek budou realizovány parkovací pruhy podél této ulice. Dojde k úpravě všech přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce se dočkají také chodníky a autobusové zastávky podél komunikace. Data budou zahrnuta až po kolaudaci této stavby, tedy v roce 2017.

Dále se bude v roce 2017 realizovat několik dalších investičních akcí zaměřených na úpravy ve prospěch bezbariérovosti a doplnění komunikací pro cyklisty a chodce.

Projekčně se připravují další akce, kde za zmínku stojí příprava kompletní rekonstrukce centrální části města.

Veřejná hromadná doprava ve městě je zajišťována přostřednictvím místní hromadné dopravy, kdy objednatelem této dopravy je Moravskoslezský kraj. Část této dopravy musí být zajištěna prostřednictvím bezbariérových autobusů. Ze strany občanů není zvýšená poptávka po zajištění většího množství bezbariérové dopravy. V rámci individálních dotazů občanů se zdravotním postižením je těmto nabízena fakultativní sociální služba Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. - bezbariérová doprava (http://www.czp-msk.cz/bezbarierova_doprava.php). 

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?

Vývoj počtu bezbariérových přechodů a míst k přecházení ve městě:

rok

počet přechodů**

počet míst pro přecházení***

2011

8

10

2012

13

0

2013

10

5

2014

5

9

2015

1

7

2016

0

7

**počet bezbariérových přechodů pro chodce (úprava stávajících resp. zřízení nových)

***počet bezbariérových míst pro přecházení (úprava stávajících resp. zřízení nových)

 

Vývoj  plochy bezbariérových chodníků, počtu autobusových zastávek a parkovacích míst:

rok

plocha chodníků*

počet autobus.zastávek**

počet park. míst***

2011

3 720 m2

 

4

5

2012

7 450 m2

9

5

2013

15 720 m2

0

2

2014

8 260 m2

2

  4 

2015

3 980 m2

1

4

2016

1 180 m2

0

4

 * plocha nových a rekonstruovaných chodníků bez obchodních domů (jiný investor) a  bodových oprav (bezbariérových)

**počet bezbariérových autobusových zastávek (úprava stávajících resp. zřízení nových)

*** počet upravených nebo zřízených parkovacích míst pro ZTP včetně bezb. úprav (pouze městská parkoviště - bez OD)

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o., Akční plán města a rozpočet města

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. V  této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Za posledních 10 let byl učiněn velký krok ve vnímání potřeby úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel.

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje odstraňování bariér v budovách úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství. Věnuje tématu významnou pozornost.

9.2.4 Zajišťuje obec nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim v rámci své působnosti zajišťuje podporu specifickým skupinám. Neziskovým organizacím je umožněno vícezdrojové financování v rámci přidělování městských dotací a grantů - viz také informace v bodu 7.2.2.  Občané se o podpoře dozvídají na webových stránkách, v Chrudimském zpravodaji, mají k dispozici Katalog sociálních služeb ve městě Chrudim a nově máme v tisku pátý Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě  Chrudim a v ORP. Dále občané získávají informace, zde na úřadě, při jednáních nebo formou depistáží přímo ve svém bydlišti.

V rámci projektu Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim vzniká databáze - webová aplikace - služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim. Na základě průzkumu trhu jsme navázali spolupráci s firmou Railsformers s. r. o, která nyní začíná pracovat na tvorbě online databáze. Tvorba aplikace je rozdělena do čtyř etap. V průběhu těchto etap bude zpracována implementační analýza, dojde k výběru šablon a k navržení základní struktury aplikace. Následně bude vyvinutá základní kostra, jednotlivé role a práva uživatelů, bude probíhat testování aplikace, tvorba manuálu a další potřebné dokumentace. Uvedení databáze do ostrého provozu plánujeme na měsíc květen 2019. Po ukončení projektu chceme databázi rozšířit o další služby pro dospělé klienty (zdravotně postižení,  senioři, menšiny atd.)

Finance, které město na sociální služby v neziskových organizacích poskytuje jsou dostačující pro chrudimské občany. Pokud bychom komentovali skutečnost, že se na služby obrací i lidé z okolí, finance by byly potřeba vyšší. Zde je to problém každé obce, která by měla přispívat neziskovým organizacím na služby pro své občany, ale tak se neděje a lidé z okolí dostávají stejnou službu jako lidé z Chrudimi, kdy město neziskové organizace podporuje. Tato situace přetrvává. V rámci Komunitního plánování ve městě Chrudim a potřeb klientů se některé služby změnily, některé zanikly, jiné vznikly.

Město Chrudim  v rámci Programu pro poskytování dotací Chrudim, dotace na podporu sociální oblasti, "Podpora sociálních pobytových služeb" podporuje registrovaná zařízení sociálních služeb, poskytujících pobytové služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších přepisů, která mají klienty s trvalým bydlištěm v Chrudimi. Tento program je v souladu s koncepcí města a jeho hlavními prioritami v daných oblastech samosprávy. Účelem programu je jasný transparentní přístup při podpoře společensky a sociálně prospěšných aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace jsou:

- poskytování sociální pobytové služby v minimální délce 3 měsíců, a to klientovi hlášenému k trvalému pobytu na území města Chrudim minimálně 12 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí dotace

- výše dotace je stanovena dle počtu klientů splňujících kritérium v bodě 1.

Z tohoto důvodu vznikla nová položka v rozpočtu Odboru sociálních věcí Příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudim).

V roce 2017 vznikly v rámci Programu pro poskytování dotací Chrudim, dotace pro neziskový sektor.

Dotační program je zaměřen na podporu registrovaných ambulantních nebo terénních sociálních služeb působících na území města Chrudim,  na podporu osob v nepříznivé sociální situaci, osob, které jsou oslabeny nebo ztratily své přirozené schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu či krizové životní situace. Dále je zaměřen na prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů v Chrudimi. Vychází zejména z potřeby zachování či rozvoje stávající sítě poskytovatelů sociálních služeb. Konkrétní účel každé poskytnuté dotace bude stanoven ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Dále je nezbytnou podmínkou i to, že žadatel musí předmětnou činnost v sociální oblasti řádně vykonávat na území města Chrudim minimálně 12 měsíců po sobě jdoucích před podáním žádosti dle čl. 2 tohoto programu.

Důvody podpory:

 1. Poskytování registrovaných ambulantních nebo terénních sociálních služeb působících v Chrudimi.
 2. Podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi, mládeže, obětí domácího násilí.
 3. Podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů.
 4. Podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.).
 5. Podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům).
 6. Podpora protidrogové politiky.
 7. Podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně-patologických jevů.

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

 1. Význam a rozsah poskytovaných služeb.
 2. Délka trvání podporované služby (dlouhodobý charakter).
 3. Prospěšnost a potřebnost sociální služby.
 4. Spolupráce při akcích pořádaných městem Chrudim.
 5. Posouzení schopností a připravenosti žadatele realizovat projekt, vytvoření zázemí pro poskytování služby, odbornost a zkušenosti žadatele.

 

Odbor sociálních věcí www.chrudim.eu

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje komplexní sociálně-právní poradenství rodinám s nezl. dětmi. Oddělení vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí a také funkci veřejného poručníka. Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů sleduje dodržování výchovných opatření uložených soudem a podává návrhy k soudu. Zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení a pěstounská péče a svěření dítěte do výchovy jiné osoby). Má povinnost se zájemci uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče včetně poskytnutí, zajištění nebo zprostředkování pomoci a služeb z nich vyplývajících. Pod oblast sociálně-právní ochrany dětí patří i agenda kurátora pro mládež, která je však organizačně zařazena pod oddělení sociální prevence a pomoci. 

Za určitých podmínek může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo, vyžaduje-li to zájem dítěte, může rozhodnout o výchovných opatřeních. Dále pak navštěvuje dítě v zařízení, kde je realizována ústavní výchova a sleduje dodržování práv dítěte.

Oddělení zajišťuje nepřetržitou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí bezodkladné pomoci nezl. dětem (ocitnou-li se bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy či příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny).

Od 1. 1. 2015 se oddělení řídí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Oddělení sociální prevence a pomoci

 

Sociální pracovníci oddělení poskytují základní a odborné sociální poradenství osobám v nepříznivých životních situacích s cílem přispět k řešení a zlepšení jejich situace. Provádí sociální šetření a depistáže, kdy kontaktují občany v jejich přirozeném prostředí. Zastávají terénní sociální práci pro seniory, zdravotně postižené občany, pro rodiny s těžce zdravotně postiženými dětmi, nezaměstnané, sociálně vyloučené občany, atd. Podílí se rovněž na tvorbě preventivních aktivit s cílem předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů.

Oddělení zajišťuje agendu kurátora pro dospělé, který poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní, ochranné, či jiné náhradní výchovy, osobám dotčeným trestním stíháním, výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, stejně jako jejich rodinám, blízkým a osobám, jejichž práva jsou ohrožena trestnou činností jiné osoby, nebo jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Hlavní okruh klientely tvoří pachatelé trestné činnosti a mladí občané propuštění z ústavní
a jiné výchovy po dosažení zletilosti. S uvedenými kurátor provádí individuální pohovory, aplikuje metody kontinuální sociální práce a úzce spolupracuje nejen se sociálními pracovníky příslušných institucí.  Kurátor pro dospělé také doporučuje úřadu práce poskytnutí mimořádné okamžité pomoci pro výše uvedené osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu nedostatku finančních prostředků na zajištění jejich základních životních potřeb.

Výkon opatrovnictví u osob s omezenou svéprávnost je další spravovanou agendou, kdy zmocnění pracovníci zastávají soudem ustanovenou funkci veřejného opatrovníka pro tyto občany. 

Oddělení v neposlední řadě zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na opiáty. Je zde rozhodováno o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a zároveň je dohlíženo nad plněním povinností zvláštního příjemce důchodu. V rámci oddělení jsou vydávána doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS či souhlas s jeho ukončením. Taktéž dochází k zastupování osob, které podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce. Jsou zde vydávány parkovací průkazy pro zdravotně postižené a je zajištěna distribuce euroklíčů pro osoby se zdravotním postižením v rámci mezinárodního projektu EUROKLÍČ.

Nejdůležitějšími partnery pro pracovníky oddělní je Úřad práce ČR (krajské pobočky), orgány OSPOD, ČSSZ, soudy, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, zařízení volnočasového charakteru a další navazující subjekty (rodinná centra, azylové domy, ubytovny, denní centra aj.), dále Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba, Občanské a právní poradny, Městská policie, Policie ČR, atd. 

Na oddělení pracuje koordinátor komunitního plánování sociálních služeb a romský poradce.

Rok 2016

Počet případů rodin zaevidovaných za sledovaný rok 

   631

Počet klientů kurátorů pro děti a mládež

165

Počet dětí v náhradní rodinné péči

122

Počet žadatelů o náhradní rodinnou péči k 31.12. 2016

34

Počet soudních jednání, kterých se účastnil OSPOD

747

1. „Pracovní skupina k sociální problematice dětí ve školách při MěÚ Chrudim“     pokračovala ve své činnosti. Byly projednávány specifické situace spojené se vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků dětí ze základních škol se zaměřením na jejich řešení. Setkání proběhlo v termínech 9.3, 11.5., 14.9. a 2.11. 2016.

2. Dne 15.6.2016 se na Střední odborné škole zdravotní a sociální se od 10:00 do 15:10 hodin uskutečnila beseda na téma náhradní rodinná péče.

3.  Dne 24. 2. 2015 se uskutečnilo setkání mezi pracovníky OSPOD a opatrovnickými soudci. Společná schůzka se zabývala výchovnými opatřeními, výkonem rozhodnutí u předběžných opatření, řízením v oblasti náhradní rodinné péče a omezením svéprávnosti ve vztahu k rodičovské odpovědnosti. Účastníkům setkání byly představeny prostory pracovníků OSPOD.

4. Dne 21.9. 2016 se vedoucí OSPOD zúčastnila školení operativců PČR z Pardubického kraje a informovala je o činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve věcech týkajících se trestné činnosti mládeže a trestné činnosti páchané na dětech.

5. Dne 22.9.2016 v rámci konference pořádané u příležitosti 10let existence Intervenčního centra Pardubice byl prezentován příspěvek OSPOD na téma „Domácí násilí z pohledu OSPOD“.

6. Dne 20.10.2016 se konala ve spolupráci našeho odboru sociálních věcí a Centra J.J. Pestalozziho konference na téma (Ne)úplná rodina v azylovém době a její specifika. Deset odborníků z řad psychologů, soudních znalců, předneslo 11 příspěvků zaměřených mimo jiné na specifické projevy dětí v azylovém domě (AD) a rizika poškození při práci s rodinným systémem. Popsána byla ne/úplná rodina v AD včetně zvláštností romské rodiny; osobnost a limity klientů v AD.  Shrnuty byly i rizikové faktory vedoucí ke ztrátě bydlení a dilemata při práci s danou cílovou skupinou.  Hlavním přínosem byla možnost diskutovat mechanismy účinné podpory, získání nových poznatků z dané oblasti a sdílení zkušeností z dobré praxe. Konference poukázala také na náročnost práce s rodinami v azylovém bydlení, potřebu multidisciplinárního týmu v dané službě a zajistit terapeuticko-pedagogickou práci se sekundárními klienty (dětmi). Z dotazníkového šetření byla potvrzena vysoká kvalita a úroveň příspěvků i celé konference. 

 • V měsících lednu – dubnu 2016 proběhl na základních školách a víceletém gymnáziu projekt „Právo pro každý den“. Projektu se zúčastnily se svými žáky celkem tři chrudimské základní školy. Výuka probíhala ve čtyřech blokách, které byly zaměřeny zejména na oblast práva obecného, pracovního, přestupkového a trestního. 12. 04. 2016 proběhlo školní kolo soutěže a celý projekt vyvrcholil dne 31. 05. 2016, kdy bylo v Hlinsku realizováno krajské kole.
 • V měsíci březnu a dubnu se uskutečnily dvě přednášky na téma Násilí na dětech
  a sexuální zneužívání, a to ve dvou základních školách. Odlehčenou formou se žáci seznámily s druhy násilí a shlédly praktické ukázky v následné prezentaci. V řízené diskusi mohly sdílet své osobní zážitky k danému tématu. Celkem se zúčastnilo 5 tříd 5. ročníků v počtu 138 žáků.
 • V měsících únoru a listopadu se uskutečnily besedy se seniory a osobami zdravotně postiženými v denním stacionáři Pohoda. Tématem bylo připomenutí zásad preventivního chování. Klienti obou stacionářů (Jitřenka a Pohoda) si připomněli důležitá telefonní čísla a postup při řešení krizových situací, zmíněna byla i důležitost používání reflexních prvků.
 • Dne 10. 11. 2016 proběhla ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a pomoci ve Spolkovém domě přednáška pro seniory na téma „Na problém nejste sami!“. V rámci této besedy získali přítomní senioři informace týkající se dědění, darování a praktické rady, jak se bránit nekalým praktikám některých prodejců.
 • V tomto roce byl realizován projekt „Máme šanci!“ a to ve spolupráci s neziskovou organizací Šance pro Tebe,o.s., Chrudim, který byl podpořen dotací z MVČR. V rámci projektu se jednalo celkem o šest akcí – dvě pobytové akce a čtyři jednodenní zážitkové výlety. U projektu vnímáme snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních situací, životního způsobu a rizikových situací u cílové skupiny (mladších a starších dětí a mladých dospělých). Dále došlo k zvyšování sociálních znalostí, schopností a dovedností všech zúčastněných.

Rok 2017:

Počet případů rodin zaevidovaných za sledovaný rok 

   682

Počet klientů kurátorů pro děti a mládež

126

Počet dětí v náhradní rodinné péči

132

Počet žadatelů o náhradní rodinnou péči k 31.12. 2016

34

Počet případů, kde byl OSPOD jmenován opatrovníkem

462

Počet dětí, u kterých byl soudem stanoven dohled

34

Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou

39

Počet dohod o výkonu pěstounské péče uzavřených OSPOD

20

Počet zásahů v rámci pohotovostní služby OSPOD

33

 

 • „Pracovní skupina k sociální problematice dětí ve školách při MěÚ Chrudim“ pokračovala ve své činnosti. Byly projednávány specifické situace spojené se vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků dětí ze základních škol se zaměřením na jejich řešení. Setkání proběhlo v termínech 5. 4. a 7. 6. 2017.
 • Dne 16. 2. 2017 se konalo setkání se zástupci pracovní skupiny k sociální problematice dětí ve školách při Městském úřadu Chrudim, jehož
  tématem byla spolupráce mezi školami a OSPOD.
 • Dne 5. 5. a 14. 6. 2017 se zástupci OSPOD zúčastnili školení policistů PČR z Pardubického kraje, kde je informovali o činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve věcech týkajících se trestné činnosti mládeže a trestné činnosti páchané na dětech.
 • Dne 18. 5. 2017 se v Mamaklubu Chrudim konala beseda „Jak se žije pěstounům?“, jejíž přípravu zajišťoval tým náhradní rodinné péče OSPOD Chrudim.
 • OSPOD Chrudim je součástí pracovní skupiny, která se podílí na pilotáži zavádění cochemské praxe v rámci správního obvodu Okresního soudu v Chrudimi. Spolupráce byla zahájena v srpnu 2018. Pracovní skupina se scházela pravidelně, a to v termínech 21. 8., 27. 9., 5. 10., 19. 10., 2.11., 13. 11., 11. 12. 2017. Zahájení spolupráce předcházela přednáška Mgr. Richarda Pešata, vedoucího OSPOD Nový Jičín, která se konala na Městském úřadě dne 26. 6. 2017.
 • Dne  12.  10.  2017  proběhlo  v přednáškovém  sále  chrudimského  Regionálního  muzea mezioborové setkání k řešení rodinných sporů. Předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi spolu  s  představiteli  orgánů  sociálně-právní  ochrany  dětí  působících  v jeho  obvodu a  psycholožkou  Poradny  pro  rodinu  Pardubického  kraje  seznámili  přítomné  zástupce poskytovatelů  sociálních  služeb  s principy Cochemského modelu  řešení  rodinných  sporů, v nichž jako účastník vystupuje nezletilé dítě. Setkání vedl lokální síťař Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast ochrany práv dětí.
 • Dne 19. 10. 2017 se uskutečnilo setkání mezi pracovníky OSPOD a opatrovnickými soudci. Společná schůzka se zabývala výchovnými opatřeními, výkonem rozhodnutí u předběžných opatření, řízením v oblasti náhradní rodinné péče a omezením svéprávnosti ve vztahu k rodičovské odpovědnosti.

 • Dne 21. 09. 2017 proběhlo úvodní setkání skupiny case managmentu za účasti facilitátora Mgr. Jaroslava Marka. Cílem setkávání je upevnit spolupráci, sdílet dobrou praxi, poukazovat na neefektivní řešení konkrétních situací v oblasti sociální práce, hledat a navrhovat optimální řešení těchto situací.
 • Ve dnech 19. 06., 11. 09. a 20. 11. 2017 se uskutečnila setkání nad revizí pravidel propustného bydlení, která facilitoval Bc. Tomáš Janků.
 • V měsících lednu – dubnu 2017 proběhl na základních školách a víceletém gymnáziu projekt „Právo pro každý den“. Projektu se zúčastnily se svými žáky celkem tři chrudimské základní školy a GJR. Výuka probíhala ve čtyřech blocích, které byly zaměřeny zejména na oblast práva obecného, pracovního, přestupkového a trestního. 25. 04. 2017 proběhlo školní kolo soutěže, ze které postoupilo celkem 12 družstev do městského kola a celý projekt vyvrcholil dne 24. 05. 2017, kdy bylo v Chrudimi realizováno krajské kolo.
 • V tomto roce se dne 2.února, 19. dubna a 1. listopadu uskutečnily besedy se seniory a osobami zdravotně postiženými v denním stacionáři Pohoda. Tématem bylo připomenutí zásad preventivního chování. Klienti obou stacionářů (Jitřenka a Pohoda) si připomněli důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému a postup při řešení krizových situací, zmíněna byla i důležitost používání reflexních prvků. V rámci besed byly popsány i konkrétní případy, se kterými se na odbor mohou obyvatelé v nepříznivé sociální situaci obrátit.

 

Rok: 2018:

Počet případů rodin zaevidovaných za sledovaný rok 

   714

Počet klientů kurátorů pro děti a mládež

163

Počet dětí v náhradní rodinné péči

137

Počet osob vykonávajících náhradní rodinnou péči k 31. 12. 2018

143

Počet případů, kde byl OSPOD jmenován opatrovníkem

500

Počet dětí, u kterých byl soudem stanoven dohled

27

Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou

45

Počet pořádaných případových konferencí

46

Počet zásahů v rámci pohotovostní služby OSPOD

26

 • „Pracovní skupina k sociální problematice dětí ve školách při MěÚ Chrudim“ pokračovala ve své činnosti. Byly projednávány specifické situace spojené se vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků dětí ze základních škol se zaměřením na jejich řešení. Setkání proběhlo v termínu 5. 10. 2018.
 • Dne 17. 10. 2018 se konalo setkání se zástupci pracovní skupiny k sociální problematice dětí ve školách při Městském úřadu Chrudim, jehož tématem byla spolupráce mezi školami a OSPOD.
 • Dne 16. 11. 2018 se konalo setkání se zástupci pracovní skupiny k sociální problematice dětí v mateřských školkách při Městském úřadu Chrudim, jehož tématem byla spolupráce mezi školkami a OSPOD.
 • OSPOD Chrudim je součástí pracovní skupiny, která realizuje cochemskou praxi v rámci správního obvodu Okresního soudu v Chrudimi. Spolupráce byla zahájena v srpnu 2017. Pracovní skupina se scházela pravidelně, a to v termínech 22. 1., 7. 3., 3. 5., 19. 6., 12. 9., 25. 10. a 12. 12. 2018.
 • Dne 22. 10. 2018 proběhlo na oddělení Sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Chrudimi setkání nad tématem Cochemské praxe. Jednání se zúčastnili zástupci neziskových organizací, které se věnují problematice ohrožených dětí a jejich rodin (např. Amalthea z. s., Krizové centrum J. J. Pestalozziho o.p.s, Ambulantní centrum Laxus z. ú., Vesta Pardubice z., s., Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím), předsedkyně soudu v Chrudimi JUDr. Soňa Soukupová, PhDr. Roman Miletín - ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje, a další hosté z řad příslušných odborníků včetně psychologů. Cílem setkání bylo představení modelu interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí   tzv. Cochemské praxe. Dále pak zjišťování možností a potřeb neziskových organizací pro zapojení se do jednotného přístupu při poskytování služeb rozvádějících se rodičů
  a jejich dětí.
 • Ke konci roku proběhla ve dnech 7.11., 14.11. a 28.11.2018 akce Mosty mezi OSPODY. Setkání byla zaměřena nejen na výměnu zkušeností z dobré praxe, ale také na oblasti či témata, která potřebují pracovníci OSPOD sdílet.

 

 • V tomto roce se sešla skupina case managmentu za účasti facilitátora Mgr. Jaroslava Marka celkově 6x, a to ve dnech 25. 01., 29. 03., 11. 05., 22. 06., 12. 10. a 27. 11. 2018 Cílem setkávání je upevnit spolupráci, sdílet dobrou praxi, poukazovat na neefektivní řešení konkrétních situací v oblasti sociální práce, hledat a navrhovat optimální řešení těchto situací.
 • Ve své práci pokračovala i skupina propustného bydlení, kterou facilitoval Bc. Tomáš Janků. Setkání nad revizí pravidel propustného bydlení proběhla ve dnech 15. 01.,
  15. 03., 19. 10. a 04. 12. 2018.
 • V měsících lednu – dubnu 2018 proběhl na základních školách a víceletém gymnáziu projekt „Právo pro každý den“. Projektu se zúčastnila se svými žáky ZŠ Dr. Peška a GJR. Výuka v rozsahu 32 vyučovacích hodin probíhala ve čtyřech blocích, zaměřených zejména na oblast práva obecného, pracovního, přestupkového a trestního. Celý projekt vyvrcholil dne 05. 06. 2018, kdy bylo v Chrudimi realizováno krajské kolo. Z celých východních Čech se ho zúčastnilo celkem 24 týmů, tedy 96 dětí.
 • I v tomto roce proběhly přednášky v denních stacionářích Pohoda a Jitřenka, a to dne 28. 02. a 11. 10. 2018. Tématem byla prevence při manipulaci s doklady a penězi, prevence při pohybu za šera, připomenuta byla důležitá telefonní čísla IS. Pro velký zájem byla podstatná část druhé přednášky věnována možnostem zastoupení dle NOZ a podrobněji tématu omezení svéprávnosti.
 • Společnost Renarkon o.p.s. z Ostravy ve dnech 31. 05. – 01. 06. 2018 realizovala aktivity z oblasti specifické primární prevence nežádoucích jevů u dětí a mládeže na ZŠ Školní náměstí, kde se zúčastnilo 70 žáků, na ZŠ Dr. Peška se 72 žáky, na GJR se 328 studenty a na SŠZS se 109 studenty, celkově se tedy účastnilo 579 žáků a studentů.
 • Ve dnech 22. a 23. 10. 2018 pokračovala v rámci preventivních programů na ZŠ Dr. Peška realizace další vzdělávací činnosti, tentokrát od společnosti Semiramis, z.ú. Nymburk. Vzdělávání proběhlo v rozsahu 9 vyučovacích hodin pro 3 třídy.
 • V rámci sociální práce s obyvateli KODOMu se uskutečnilo 05. 12. 2018 předvánoční setkání obyvatel Komunitního domu a sociálních pracovnic OSV MěÚ ve vánočně vyzdobené společenské místnosti KODOMu. Obyvatelé domu si připravili program s recitací vlastních básní, prohlídkou fotografií a společným vyprávěním. Příjemné bylo zjištění, že přestože se jedná o různorodou skupinu osob, postupně se obyvatelé sbližují a navzájem si pomáhají.
 • Dne 25. 10. 2018 byla za účasti tajemníka Městského úřadu Chrudim Ing. Františka Chmelíka, zástupců služby Tichá linka a pracovníků Odboru sociálních věcí, nalepena samolepka s QR kódem služby Tichá linka. Tím došlo k oficiálnímu spuštění této služby pro občany. Ta umožňuje online tlumočení do znakového jazyka nebo online přepis mluvené řeči. Návštěvy a komunikace s úřadem se tak neslyšícím a osobám se sluchovým postižením výrazně usnadní. Úřad navíc disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka. 
 •  V rámci projektu Tichá Linka byla poskytována MěÚ Chrudim technická pomoc a  podpora k Tiché lince a to každý měsíc.  Od 3. prosince 2018 probíhal minikurz znakového jazyka v prostorách MěÚ Chrudim. Minikurzu se účastnily  tří pracovnice sociálního odboru, oddělení sociální prevence a pomoci, dvě pracovnice  OSPODU a dvě pracovnice klientského servisu. 
 • V roce 2018 probíhalo plánování dostupného bydlení v Chrudimi ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Agenturou pro sociální začleňování a vznikl dokument – Tematický výzkum bydlení v Chrudimi.
 • Dne 30. 11. 2018 proběhlo setkání organizací působících v sociální oblasti v ORP Chrudim v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

Od dubna byl zahájen projekt Podpora sociální práce v obci Chrudim a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím ESF. Hlavním cílem projektu je personální posílení a rozvoj sociální práce v obci Chrudim, nastavování jednotných postupů, zavádění nových metod a technik sociální práce do praxe, prohloubení multidisciplinární spolupráce a rozšíření dostupnosti sociální práce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Jednou z aktivit projektu je vytvoření systému propustného bydlení pro obyvatele města, kteří mají zájem změnit svou nepříznivou životní situaci. V rámci této aktivity se scházejí zástupci Odboru sociálních věcí Městského úřadu Chrudim, SOPRE CR, Šance pro Tebe, Péče o duševní zdraví, Salesiánský klub mládeže Centrum Don Bosco, Rytmus Východní Čechy a Amalthea. Dále byla zřízena podpůrná pracovní skupin case managmentu. Členové skupiny, kterými jsou Úřad práce Chrudim, Farní charita Chrudim, Centrum J. J. Pestalozziho, Péče o duševní zdraví, Rytmus Východní Čechy, Šance pro Tebe a Odbor sociálních věcí Městského úřadu Chrudim, vnímají tato setkávání jako příležitost společně revidovat postupy spolupráce a zabývat se koordinací případové práce pro účinnou pomoc potřebným. Realizací této aktivity chceme upevnit spolupráci, sdílet dobrou praxi, poukazovat na neefektivní řešení konkrétních situací v oblasti sociální práce, hledat a navrhovat optimální řešení těchto situací. Sociální pracovníci procházejí v rámci projektu potřebným vzděláváním a pracují pod supervizí

Nastavování jednotných postupů a jednotného přístupu ke klientům

Byl kontraktován odborník do role konzultanta KA1 Mgr. Bc. Irena Drijáková, DiS. , 10 setkání s konzultantkou (od srpna 2017 do března 2019 –tady je ten termín nejasný, proběhne jen přes email, ale nějaký termín dáme), vytvoření Manuálu sociální práce

Zřízení a činnost podpůrné pracovní skupiny casemanagement

Zpracovali jsme kazuistiku typického klienta oddělení sociální prevence a pomoci a na základě této kazuistiky jsme vytvořili typickou síť služeb spolupracujících při řešení nepříznivé situace klienta. Služby jsme obsadili existujícími organizacemi v našem regionu, oslovili jsme zástupce těchto organizací a sestavili pracovní skupinu, která má oficiální status pracovní skupiny při Městském úřadu Chrudim. Členové této pracovní skupiny jsou: Úřad práce Chrudim, Farní charita Chrudim, Centrum J. J. Pestalozzi, Péče o duševní zdraví, z. s., Rytmus Východní Čechy, o.p.s., Šance pro Tebe, z. ú., OSV MěÚ Chrudim.

Setkání probíhala od září 2017 do února 2019, a to pod vedením facilitátora Mgr. Jaroslava Marka. Celkem se uskutečnilo 8 setkání (aktivita byla rozšířena o 3 setkání). Skupina si definovala cíle a nástroje své činnosti, způsob práce a témata, kterými se bude dále zabývat. Skupina se shodla na potřebě koordinování intervencí v síti, nastavení pozice case manažera (koordinátora případu) a hledání nástrojů pro společnou komunikaci ve prospěch klientů.

Případové konference

8 případovek v období říjen 2017 – leden 2019

Spolupráce s obcemi II. typu

Setkání s pěti obcemi (Heřmanův Městec, Třemošnice, Skuteč, Nasavrky a Chrast – vydefinování potřeb pracovníků obcí při spolupráci, vydefinování kroků spolupráce

Propustné bydlení

Navázali jsme na výstupy existující pracovní skupiny, která již řešila problematiku propustného bydlení v Chrudimi. Skupinu jsme vyzvali ke spolupráci v rámci projektu a doplnili ji o nové členy. Členy stávající pracovní skupiny jsou: MěÚ Chrudim, SOPRE CR o.p.s., Šance pro Tebe, o. p. s., PDZ,  z. s., Centrum Don Bosco, Rytmus Východní Čechy, o.p.s., Amalthea z. s.

Setkání probíhala od června 2017 do ledna 2019, vždy pod vedením facilitátora Bc. Tomáše Janků. Skupina se sešla celkem 8x. Členové skupiny pracovali na aktualizaci pravidel propustného bydlení a vytvoření jasné koncepce a nastavení systému, ve kterém se vyznají všechny zainteresované strany včetně klientů. Skupina se shodla na tom, že je možné využít již vypracované části koncepce z předchozího období, koncepci považují za dobrou, je ale nezbytné dostatečně rozpracovat všechny klíčové otázky. Je důležité vyladit především cílovou skupinu, pravidla pro poskytování bytu, sankce za nedodržování pravidel a také stanovení koordinační strategie.

 

Součinnost sociálních pracovníků Oddělení sociální prevence a pomoci MěÚ Chrudim v rámci Odboru sociálních věcí, spolupráce s OSPOD.

Spolupráce a návaznost obou oddělení v rámci případové práce.

Celkem 5 setkání s konzultantem Mgr. Miroslavem Šramotou v období od září 2017 do května 2018. V rámci setkání došlo k ujasnění smyslu této části aktivity a byl nastaven způsob realizace všech plánovaných pěti setkáních. Skupina pracovala na popisu stávajícího stavu spolupráce obou oddělení,  formulování silných a slabých stránek spolupráce a definovala své potřeby při této spolupráci. Dvoudenní výjezdní setkání za účasti dvou metodiků (MUDr. Františka Matuška a Mgr. Štefana Schvarce) se uskutečnilo v listopadu 2018.

Spolupráce s odborem finančním a správy majetku, s oddělením právním

 

Účast na workshopech

Témata – Multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce

 • Příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR
 • Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrovnictví
 • Standardy činností sociální práce ve veřejné správě

 

Účast na zahraničních studijních cestách – Bratislava, Krakow, Berlín, Vídeň

Profesní (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků obcí dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou
 • Klient pobytového zařízení v hmotné nouzi, příčiny a možná řešení
 • Komunikace s klienty užívajícími návykové látky,
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • Psychiatrické minimum v terénní sociální práci
 • Dávky hmotné nouze – zákon o pomoci v HN,
 • Efektivní komunikace s romskými klienty
 • Řešení sociálních problémů v rámci terénních služeb
 • Seminář na klíč dvoudenní – Case management v práci s rodinou aneb Jak efektivně komunikovat
 • Konflikt, důsledky a možnosti řešení konfliktních vztahů – práce s konfliktním klientem
 • Vybrané problémy sociální práce na obcích
 • Sociální práce s manipulativními rodiči
 • Jednání s psychopatickým klientem
 • Seminář na klíč – Základy krizové intervence
 • Sociální pracovník jako průvodce člověka s problém závislosti

Mimo projekt:

 • Dluhová problematika
 • Zaměstnanost
 • Představení projektu Brizolit – řešení bezpečnostních rizik vyloučených lokalit

 

Od září 2017 rok probíhá na oddělení projekt „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim“. Spolupráce je jednou z klíčových metod sociální práce. Síť služeb pro ohrožené děti a rodiny efektivně řízená a koordinovaná může nabízet velké množství zdrojů pomoci, odborných názorů a kvalifikovaných pracovníků zapojených do vzájemné spolupráce. Cílem projektu je vyladění existující sítě pomoci, stanovení pravidel komunikace, nastavení aktualizace informací, zajištění snadné orientace v síti tak, aby docházelo ke komplexní a koordinované pomoci klientům. Fungující síť služeb pro ohrožené děti pracuje ve vzájemné součinnosti a návaznosti, jednotlivé subjekty znají své kompetence v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sdílí potřebné informace. Probíhá hodnocení spolupráce, dochází k poskytování zpětné vazby. V případě potřeby se do případu zavádí supervize sítě. Koordinátoři případů – pracovníci OSPOD – umějí posoudit efektivitu a intenzitu služeb pro konkrétní rodiny. Pokud má pracovník OSPOD k dispozici fungující síť pomoci, má více prostoru a času pro intenzivní koordinaci případu.

 

Projekt se skládá ze 4 vzájemně propojených aktivit.

1. Analýza stávajících případů SPOD jako cesta k optimální síti služeb pro ohrožené děti a rodiny (dále jen KA 1)

Obsahem aktivity je zpracovat analýzu současného stavu koordinování a spolupráce sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim, vytvořit softwarový nástroj pro vyhodnocování a sledování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny, nastavit způsob průběžné aktualizace dat a využívání sítí služeb v ORP Chrudim a navrhnout postup, jak může obec s rozšířenou působností efektivně reagovat na situaci nedostatečné nabídky či kapacity konkrétní služby v ORP.

2. Pracovník OSPOD jako manažer sociálně-právní ochrany dětí (dále jen KA 2)

Obsahem aktivity je metodicky popsat proces efektivního řízení sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny, navrhnout nástroj pro koordinaci spolupráce a ten využívat při řešení jednotlivých případů, rozvinout kompetence sociálních pracovníků OSPOD Chrudim v oblasti koordinace služeb pro ohrožené děti a rodiny, zavést supervizi sítě a ověřit její funkčnost a potřebnost v rámci spolupráce sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny.

3. Formalizované sítě problémových situací jako nástroj pro přímou práci s klientem (dále je KA 3)

Obsahem aktivity je u vybraných typů problémových situací v rámci SPOD graficky zpracovat ideální stav sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny a tento stav porovnat s reálnou sítí v ORP Chrudim a navrhnout opatření.

4. Sdílení praxe sociálních pracovníků veřejné správy jako motivace k dalšímu rozvoji (Dále jen KA 4)

Obsahem aktivity je navázat kontakty mezi sociálními pracovníky veřejné správy měst Chrudim, Třebíč, Kolín, Náchod a Hlinsko a prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe rozvinout výměnu informací a zkušeností.

V rámci projektu:

Aktivita KA 1

 • Dne 3. 10. 2017, 26. 10. 2017, 26. 3. 2018, 21. 5. 2018, 18. 6. 2018, 25. 9. 2018,
  16. 11. 2018, 26. 11. 2018 se uskutečnila metodická setkání k aktivitě KA 1 - konzultace realizace aktivit, poskytnutí doporučení, vedení a připomínkování výstupů projektu.
 • Dne 9. 10. 2017, 27. 10. 2017, 6. 11. 2017, 27. 11. 2017, 21. 12. 2017, 23. 1. 2018,
  4. 9. 2018 se uskutečnila metodická setkání k aktivitě KA 1 – logika databáze v oblasti sociálních služeb, požadavky, připomínky, připomínkování rozpracované verze logiky databáze, detailní popis sekcí a funkcí databáze.
 • Dne 31. 5. 2018 došlo k setkání se zástupci firmy Railsformers s.r.o., na kterém se  upřesnily a vysvětlily požadavky a podrobností týkající se připravované databáze.
 • Dne 1. 2. 2018 – první setkání multidisciplinárního týmu nad tématem logiky databáze.
 • Dne 27. 2. 2018 – kulatý stůl nad tématem: Koordinování a spolupráce sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Představení Analýzy současného stavu koordinování
  a spolupráce sítě služeb pro ohrožené děti.
 • Dne 22. 3. a 26. 3. 2018 – zrealizován brainwriting s pracovníky OSPOD k aktivitě KA 1.
 • Dne 5. 3. 2018 – schůzka s vedoucí Odboru sociálních věcí a vedoucí oddělení sociální prevence k aktivitě KA 1 v návaznosti na propojení s komunitním plánem sociálních služeb.
 • Dne 19. 3. 2018 – setkání vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim a manažerky klíčových aktivit projektu s radním Pardubického kraje pro sociální záležitosti Ing. Pavlem Šotolou.

Aktivita KA 2

 • Dne 5. 12. 2017, 31. 1. 2018, 28. 3. 2018, 19. 4. 2018, 14. 5. 2018, 25. 5. 2018,
  15. 6. 2018, 27. 6. 2018, 8. 8. 2018, 12. 9. 2018, 20. 11. 2018 se uskutečnila metodická setkání k aktivitě KA 2, kde se nastavovala koordinace spolupráce a představovala se struktura nástrojů pro koordinaci a řízení sítě a sdílení informací v případové práci.
 • Dne 5. 9. 2018 se uskutečnil první workshop na téma „Jak nastavit správný cíl“ lektor Mgr. Dana Stoklasová a 4. 10. 2018 se uskutečnil druhý workshop na téma „Naučme se smartovat“ lektor Ing. Mgr. Aleš Herzog.

 

Aktivita KA 3

 • Dne 3. 4. 2018, 10. 5. 2018, 25. 6. 2018, 28. 8. 2018, 18. 9. 2018, 10. 12. 2018 se uskutečnila metodická setkání k aktivitě KA 3 – formalizované sítě, na kterých se řešily doporučení a připomínky k výstupům k aktivitě KA 3. Dne 14. 9. 2018
  a 23. 11. 2018 se uskutečnila setkání multidisciplinárního týmu nad tématem řešení situací při identifikaci chybějících služeb sítě, realizace spolupráce formou smluv na konkrétní zakázku, financování sociálních služeb.

Aktivita KA 4

 • Dne 14.2.2018 se uskutečnilo první setkání 5 měst, 5 témat – na téma Jak hovořit s dítětem a neublížit? Jak hájit zájem dítěte a neublížit? Hosty setkání byly Eva Klucká – psycholog a Mgr. Lenka Smolová – vrchní komisařka Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.
 • Dne 23. 5. 2018 se uskutečnilo druhé setkání pěti měst, pět témat – na téma Rozhodování v případech odebírání dítěte, dilema zasáhnout nebo nezasáhnout? Jaká jsou rizika? Jak poznáme míru ohrožení. Hostem setkání byl Mgr. Jindřich Racek – mezinárodní organizace LUMOS.
 • Dne 31. 10. 2018 se uskutečnilo třetí setkání pěti měst a jeho tématem bylo: Práce s dospívajícím klientem s problémovým chováním, aneb jak na ně? Význam práce kurátora pro mládež? Je klient schopen změny? Jaká opatření fungují a jaká naopak vůbec? Hostem tohoto setkání byla PhDr. Petra Novotná, (ředitelka Pedagogickopsychologické poradny v Ústí nad Orlicí), která se v rámci své praxe zabývá výchovnými a výukovými obtížemi, rodinnou terapii, individuální psychoterapií a pracuje s týmy učitelů.

 

 

 

Centrum sociálních služeb a pomoci

 

Odbor sociálních věcí je zřizovatelským odborem pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (dále jen CSSP).

Po celou dobu existence CSSP pečlivě, profesionálně, ale především lidsky pečuje nejen
o seniory a osoby se sníženou soběstačností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Organizace poskytuje komplex ambulantních, terénních a zdravotních služeb. Dále zajišťuje volnočasové aktivity. Poskytuje bezplatné poradenství pro laické pečující.

Organizace oslovuje široké spektrum obyvatel od klientů školního věku až po seniory. Pečovatelská služba CSSP, jako jediná v Chrudimi, poskytuje pečovatelskou službu celé cílové skupině, které je možné tuto sociální službu ze zákona poskytnout. Je tím myšlena klientela od rodin s dětmi až po seniory. V rámci domácí zdravotní a ošetřovatelské péče zapůjčuje kompenzační pomůcky. Sociální poradenství bylo v roce 2018 poskytováno bezplatně přibližně 369 klientům. Od roku 2014 poskytuje pečovatelskou službu s ohledem na aktuální potřeby klientů 24 hodin denně 365 dní v roce. Celkem pracovníci v sociálních službách poskytli základní i fakultativní činnosti pečovatelské služby 144 232 krát.

Věkový průměr klientů v roce 2018 byl 80,5 let. V roce 2017 činil věkový průměr klientů 80,2 let.

CSSP se tradičně zapojilo do aktivit Zdravého města – Desatero problémů. Pro klienty CSSP organizuje pravidelné aktivity a jejich plán zveřejňuje každý měsíc v Chrudimském zpravodaji a na webových stránkách organizace.

CSSP občanům nabízí:

 • nepřetržitou terénní pečovatelskou službu,
 • ambulantní pečovatelskou službu,
 • Denní stacionář Pohoda,
 • Denní stacionář Jitřenka,
 • Domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči KIRKÉ,
 • Senior klub vč. volnočasových aktivit,
 • půjčovnu kompenzačních pomůcek vč. tísňového tlačítka,
 • bezplatné sociální poradenství,
 • poradenství pro laické pečující,
 • 3 domy s pečovatelskou službou s nepřetržitým provozem.

Výběr z aktivit CSSP:

 • Jarní ples
 • Kondiční cvičení + jóga pro seniory
 • Týden sociálních služeb (celorepubliková akce)
 • Opékání špekáčků s klienty služeb
 • Sportovní dopoledne v Denním stacionáři Pohoda a Jitřenka
 • Zahradní slavnosti
 • Aktivní účast na soutěžní výstavě výtvarných a ručních prací klientů na výstavě „Šikovné ruce seniorů“ v Lysé nad Labem
 • Arteterapie
 • Květinové aranže s Ing. Mikanovou
 • Počítačové kurzy
 • Angličtina pro seniory
 • Účast na „Vánočním muzicírování“ v Pardubicích
 • Zapojení do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“
 • Taneční odpoledne
 • Dny otevřených dveří
 • Sběr plastových uzávěrů na pomoc potřebným
 • Pravidelné návštěvy Senior klubu Městské knihovny
 • Návštěvy filmových a divadelních představení, výstav
 • Pravidelné nabídky besed s odborníky z oblasti historie Chrudimě (RNDr. Tomáš Pavlík), literatury (Ing. Marcela Fidlerová, Vendula Váchová), přírody (Ondřej Švadlenka, DiS), bezpečnosti (oddělení sociální prevence a pomoci, Městská policie), zdravé výživy (Ing. Dana Šťastná z Kruhu zdraví), ekologie (Ing. Tibor Schwarz) a další
 • Canisterapie
 • Výlet na Podhůru k rozhledně Bára s Ing. Alenou Vařejkovou z Městských lesů
 • Vánoční posezení s rodinnými příslušníky a hosty
 • Přednášky s RNDr. Procházkovou + výlety k přednáškám
 • Přírodovědné besedy a vycházky s RNDr. Naděždou Gutzerovou
 • Pravidelné návštěvy plaveckého bazénu
 • Přednáška členů Okresního sdružení hasičů Chrudim
 • Výlet s klienty na Monaco
 • Vystupování dětí z MŠ na akcích CSSP
 • Spolupráce se ZUŠ Chrudim
 • Vzdělávání zaměstnanců za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb
 • Preventivní divadla
 • Muzikoterapie s paní Ivetou Novotnou
 • Trénování paměti, četba, aktivity zaměřené na seberealizaci
 • Pracovní a výtvarné činnosti – keramika, kreslení, přírodniny, vyšívání, háčkování, pletení,…
 • Hudební činnosti – zpívání v doprovodu kytary a kláves 1 x týdně
 • Návštěvy výstav Regionálního muzea, ve výstavní síni Vodních zdrojů, ve výstavní síni Divadla K. Pippicha
 • Pohybové činnosti v denním stacionáři - cvičení se sportovními pomůckami (fitbally, overbally, gumy na cvičení), na sportovních trenažérech – venkovní cvičební zařízení, pravidelné pobyty venku – na zahradě, vycházky do parku, města apod.
 • Pravidelné turnaje obou DS v kuželkách, na sportovním dopoledni, na opékání špekáčků, na akci Mikuláš a anděl v denních stacionářích
 • Adventní trhy v Chroustovicích
 • Hudební vystoupení dětí či dalších osob v denním stacionáři (děti z MŠ, manželé Macourkovi, hudební soubor Klíček)
 • Akce Loutkářská Chrudim
 • „Májové koulení“ - turnaj v petangue – Heřmanův Městec

 

 

Rok 2016

Druh služby

Počet

Pečovatelská služba

339 klientů

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče

12 850 návštěv u 214 klientů

Stacionář Jitřenka

Stacionář Pohoda

11 klientů

15 klientů

Senior klub

 330 klientů/ 12928 účastníků,

1094 uskutečněných akcí

 

Rok 2017

Druh služby

Počet

Pečovatelská služba

279 klientů

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče

11 249 návštěv u 237 klientů

Stacionář Jitřenka

Stacionář Pohoda

11 klientů

15 klientů

Senior klub

 330 klientů/ 12002 účastníků,

1072 uskutečněných akcí

 

Rok 2018

Druh služby

Počet

Pečovatelská služba

247 klientů

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče

10288 návštěv u 225 klientů

Stacionář Jitřenka

Stacionář Pohoda

12 klientů

19 klientů

Senior klub

 338 klientů/ 10634 účastníků,

993 uskutečněných akcí

Nově mámev CSSP zavedené signalizační zařízení

Moderní asistivní technologie, která pomůže snížit riziko nehody seniora až o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10 let, snížit riziko hospitalizace až o 50%, zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o polovinu.

 • automatický hovor s asistentem (není potřeba nic přijímat, zařízení na klienta mluví přímo)
 • detekci pádu
 • rozpoznání delší nehybnosti
 • identifikaci neobvyklé situace
 • lokalizaci klienta prostřednictvím GPS
 • kontrolu vlastní funkčnosti
 • automatickou změna na noční režim při nabíjení
 • nepřetržité fungování všude, kde je dostupný GPS signál

Signalizační zařízení současně dokáže samo vyhodnotit situaci a rozpozná potíže člověka například pád nebo jiné rizikové situace i ve chvíli, kdy senior nemůže tlačítko použít. V takovém případě zabudovaný systém upozorní operátora a dokáže také díky GPS určit polohu seniora. Pokud by se stalo, že by upadl a nebyl schopen si přivolat pomoc, operátor bude signalizačním zařízením upozorněn na neaktivitu seniora a díky systému GPS pošle pomoc přímo na místo, ve kterém se senior nachází.

Krizová pomoc - Pestalozzi:

ROK 2017

 

V rámci služby KP probíhala spolupráce s 456 klienty.

Celkem jsme pracovali s 344 dospělými klienty /z toho 240 žen a 104 mužů/ a se 112 dětskými klienty /z toho 54 dívek a 58 chlapců/.

Z celkového množství klientů vystupovalo 74 klientů v anonymitě.

Počet setkání s uživatelem:  1 343.

Počet krátkodobých setkání s uživatelem do 30 min:  217.

Počet hodin setkání s uživatelem:  1 218 h a 20 min.

Počet hodin krátkodobých setkání s uživatelem do 30 min:  50 h a 50 min.

 

ROK 2018

 

V rámci služby KP probíhala spolupráce s 536 klienty.

Celkem jsme pracovali s 379 dospělými klienty /z toho 275 žen a 104 mužů/ a se 157 dětskými klienty /z toho 64 dívek a 93 chlapců/.

Z celkového množství klientů vystupovalo 86 klientů v anonymitě.

Počet setkání s uživatelem:  1 630.

Počet krátkodobých setkání s uživatelem do 30 min:  295.

Počet hodin setkání s uživatelem:  1 355 h a 20 min.

Počet hodin krátkodobých setkání s uživatelem do 30 min:  77 h a 45 min.

 

Dejme šanci pracovat - projekt NNO Šance pro Tebe - Cílem projektu je vyrovnání příležitostí znevýhodněných osob ze soc. vyloučených lokalit na trhu práce, a to především rozvojem kompetencí cílové skupiny. Realizace projektu umožní zřídit 3 tréninková pracovní místa v šicí dílně s obchodem, která poskytnou šanci mladým dospělým na jejich cestě ke změně. Osoby z CS získají mnohdy první zkušenosti se zaměstnáním, základní pracovní návyky a potřebnou praxi pro zvýšení šance na další uplatnění na otevřeném trhu práce. Důležitou součástí je prevence.

Modernizace vybavení Farní charity Chrudim pro poskytování sociálních služeb ve spádovém území - Díky projektu dojde k vyšší dostupnosti a kvalitě služeb, vedoucí k sociální inkluzi osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. Vytvoří se tak podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Ke zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné na území MAS Chrudimsko dojde díky novému služebnímu autu. Ten bude sloužit pracovníkům terénního týmu sociální služby na cesty za klienty při poskytování služeb v jejich přirozeném prostředí. Projekt zlepší dostupnost služeb v odlehlejších částech oblasti MAS s nevyhovující dopravní obslužností. Zlepší kvalitu poskytovaných služeb možností setkávat se klienty dle jejich aktuálního stavu a potřeb.

Nově je připraven program prevence hospitalizace duševně nemocných. Cílem projektu je vytvořit program, který by zvýšil šanci vážně duševně nemocných lidí zvládat život v jejich přirozeném prostředí bez nutnosti hospitalizací. V praxi odzkoušet fungování multidisciplinárního týmu a efektivně spolupracovat s dalšími prvky systému péče. Výstupem bude příručka programu a přímá práce s minimálně 30 klienty. Program bude z velké části realizován prací s klienty v jejich prostředí, tedy terénní formou.

Informace:

 • Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Chrudim a v ORP
 • https://www.dataplan.info/cz/chrudim
 • Chrudimský zpravodaj – aktuální informace 
 • Letáky, plakáty na jednotlivé akce, PR
 • webové stránky města, CSSP a NNO

Přílohy - dotační pravidla, katalog sociálních a souvisejích služeb ve městě Chrudim a ORP

 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?
  ano

Finance za OSV -

pobytová dotace -

2016 - 221.000Kč

2017 - 234.000Kč

2018 - 253.500Kč


neziskový sektor

2017 - 297.800Kč

2018 - 368.400Kč

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město  podporuje pobytová zařízení, ve kterých jsou občané s trvalým pobytem v Chrudimi. 

Město podporuje v rámci dotací neziskové organizace, které nemají sídlo v Chrudimi, ale službu ve městě poskytují.

Vydává pátý Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě  Chrudim a v ORP

Tísňová péče byla pretransformována na "tísňové tlačítko", které je poskytováno v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek při zachování stejné kvality a komfortu pro klienty.

Signalizační zařízení - moderní asistivní technologie, která pomůže snížit riziko nehody seniora až o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10 let, snížit riziko hospitalizace až o 50%, zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o polovinu.

Projekt - Podpora sociální práce v obci Chrudim a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.“- nastavování jednotných postupů, zavádění nových metod a technik sociální práce do praxe, prohloubení multidisciplinární spolupráce a rozšíření dostupnosti sociální práce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Projekt - „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim“-  cílem projektu je vyladění sítě pomoci stanovení pravidel komunikace, nastavení aktualizace informací, zajištění snadné orientace v síti tak, aby docházelo ke komplexní a koordinované pomoci klientům.

Cochem - model interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí

Tichá linka -služba pro občany. která umožňuje online tlumočení do znakového jazyka nebo online přepis mluvené řeči.

Databáze - databáze - webová aplikace - služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Popis dosavadního vývoje navrhujeme s kolegy zestručnit. Odkaz na odbor sociálních věcí není funkční. Oceňení zajímavých inovativních projektů, komunitní plánování na celé správní území ORP i katalog služeb pro celé území. V rámci komunitního plánování vyzvižení rodinní neformální pečující. Navrhujeme doplnit též do textu včetně konkrétních podpůrných opatření (např. vzdělávání, terénní poradenství, svépomocné skupiny, vše, co jim obec nabízí)

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Komunitní plánování

Ve městě je zajištěna široká síť soc. služeb (v současné době 42 registrovaných sociálních služeb). V procesu komunitního plánování jsou zastoupeny služby sociální péče, prevence i poradenství. Komunitní plánování je rozděleno do čtyř pracovních skupin  - a to PS Senioři (základ 16 členů+hosté), Rodina, děti a mládež (základ 12 členů+hosté), Osoby se zdravotním postižením (základ 13 členů+hosté) a v neposlední řadě i osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny (základ 23 členů+hosté). V návazné spolupráci jsou obce v ORP, MAS Podřipsko a MAS České středohoří. Za účelem cílené progrese úsek KPSS úzce spolupracuje s metodikem Michalem Polesným z Centra komunitní práce Ústecký kraj + ČR.– Do procesu jsou zapojeny i služby související a volnočasové. Tento model se osvědčil a v něm je i pokračováno. Spolupráci s KPSS navazuje více sociálních služeb v neziskovém sektoru jako je např. Tyflocentrum i volnočasových organizací jako jsou mateřská centra,knihovna K.H. Máchy, apod. Záměrem je propojit stávající síť a spokojenost našich občanů, což je viditelné při kulatých stolech či fórech.

Cílem našeho úseku KPSS je propojení a zajištění sociální práce ve městě, spokojenosti a klidu všech občanů, a to se nám daří s ohledem na spokojenost občanů.

Informace o dění a Komunitním plánování sociálních služeb je medializováno jak prostřednictvím webových stránek, tak při pravidelných setkáních pracovních skupin, prostřednictvím mobilního rozhlasu, dále mobilní aplikace, radničního zpravodaje, na informacích Města Litoměřice (tzv. ÍČKO) a na vývěskách v listinné podobě.
http://komplanlitomerice.cz/

http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eecb14e42494488aa90b011a28540334&extent=1569690.6004%2C6537219.3034%2C1577754.7069%2C6541920.1806%2C102100

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/5918-analyza-potrebnosti-socialnich-sluzeb-so-orp-litomerice

Pro město Litoměřice je slaďování rodinného a pracovního života jednou z priorit. Městský úřad nabízí v rámci této koncepce např. prorodinné dny, rodičovskou dovolenou (pro otce), home office, upravenou pracovní dobu. V roce 2017 byl MěÚ podroben gender auditu a jdeme tak příkladem ostatním městům v rámci výměny "dobré praxe". V rámci městského úřadu byl v roce 2017 uspořádán pro zaměstnance workshop s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, s důrazem na slaďování profesního a rodinného života“.

Genderový audit: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Gender_audit_2018.pdf

V rámci ucelení potřeb byla v roce 2016 byla vytvořena analýza potřeb v oblasti bydlení, v roce 2017 byla vypracována analýza potřebnosti sociálních služeb města Litoměřic a jeho ORP, které reflektují potřeby občanů. V roce 2017 byl vytvořen:

Sociální práce ve městě je plně a dostatečně zastoupena sociálními pracovníky z městského úřadu zaměřující se na osoby nesvéprávné, osoby v tíživé životní situaci, na rodiny s dětmi, ale i specializovány na seniory. Dále město v téže práci podporuje sociální práci u neziskových organizací jako je NNO Naděje, Farní charita, Centrum pro náhradní rodinnou péči, Diakonie, Fokus, Spirála, Český červený kříž, Hospic sv. Štěpána, Camphill na Soutoklu, CSP Litoměřice, Sluníčko Lucie Brožková a spolupracuje dále např. se Svazem tělesně postižených civilizačními chorobami, Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, Waldorfskou iniciativou, FOD Klokánek a dalšími.
Co se týká respitních služeb, město nemá dostatečnou kapacitu z důvodu nedostatečného personálního zabezpečení a nedostatku zařízení. Jedná se však o systémový problém, neboť práce sociálního pracovníka je podfinancována a zájem o ni je tak nízký. Přesto se město snaží zajistit tuto službu prostřednictvím tzv. Hezkých domů Lovosice, CSP Skalice a litoměřického Hospice sv. Štěpána.

Na území města Litoměřice však existuje široká nabídka různých forem vzdělávání (předškolní, základní, střední, vysoké, celoživotní). Město Litoměřice zřídilo příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Litoměřice, která má 11 odloučených pracovišť. Dále je město zřizovatelem 6 základních škol a základní umělecké školy. Rodiče mohou využít i mateřské školy, základní, střední a vysokou školu soukromých zřizovatelů.  Kapacita MŠ i ZŠ je plně využita, všechny děti jsou umístěny. V roce 2015 navštěvovalo MŠ 833 dětí, 828 dětí v roce 2016 a 786 dětí v roce 2017 (snížení počtu dětí je v důsledku poklesu dětí v demografickém vývoji).

DDM http://www.ddmrozmaryn.cz

Knihovna http://www.knihovnalitomerice.cz/

www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/4827-rozpocet-mesta-na-rok-2017


 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.2.D:

 

4. Komunitní plán byl vytvořen na roky 2014 - 2017

5. Komunitní plán na roky 2018 - 2020

Alokovaná částka na podporu sociálních služeb ve městě v roce 2016 - 2018 - 8 000 000 Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě probíhá proces plánování sociálních služeb, kdy jsou služby z rozpočtu města pravidelně finančně podpořeny.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Obyvatelům se specifickými potřebami se dostává ve městě náležité podpory. V Litoměřicích existuje rozmanitá paleta sociálních služeb, dlouhodobě funguje komunitní plánování, vyzdvihnout je třeba také dobře nastavenou spolupráci s poskytovateli služeb, ale rovněž velkorysost politické reprezentace města na sociální služby vynakládat prostředky. Od roku 2015 město významně rozvíjí i nadstavbu k zavedenému systému sociálních služeb (katalog a mapa sociálních služeb, mobilní aplikace aj.), která slouží k informování veřejnosti a lepší orientaci v nabídce. Významným článkem podpory je kvalitní sociální práce pracovníku městského úřadu, na kterém existuje mnoho typových pozic a k efektivnímu výkonu přispívá i dostatečné personální zabezpečení a nízká fluktuace mezi sociálními pracovníky.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava pravidelně finančně podporuje aktivity zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace a skupiny obyvatel.

Odbor sociálních věcí prostřednictvím sociálních pracovníků realizuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením přímou sociální práci zaměřenou na změnu klienta.

Činnost terénních sociálních pracovníků v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením se zaměřuje na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících v těchto lokalitách s důrazem na překonání sociálně ekonomického vyloučení. Formou terénní práce uvnitř lokalit  jsou vyhledáváni jedinci a skupiny ohrožené sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí. S těmito osobami a skupinami je realizována přímá sociální práce zaměřená na změnu klienta. Za použití vhodných metod sociální práce je klientům poskytována pomoc především v oblasti rozvoje schopností a dovedností v oblasti funkční gramotnosti sociálně vyloučených a to zejména při hospodaření s příjmy, placení závazků, získání a udržení zaměstnání, udržení stávajícího bydlení, jednání s úřady, administrativních úkonech, vyřizování nárokových sociálních dávek apod., tak aby byla minimalizována rizika spojená s životem v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením.

Sociální kurátor pro dospělé pracuje s klienty ve všech fázích trestního řízení i po jeho skončení. To znamená ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve výkonu vazby a po té na svobodě. Cílem je navázání vzájemného socioterapeutického vztahu v zájmu působení na osobnost klienta tak, aby byly upevněny, event. vytvořeny jeho pozitivní vazby k okolí a nedocházelo k jeho sociální izolaci.

V rámci výkonu agendy kurátorů pro mládež zajišťuje péči o nezletilé děti do 15 let  věku, které se dopustily činu jinak trestného, o mladistvé 15-18 let, kde bylo zahájeno trestnístíhání nebo o nezletilé děti s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie a další).

Odbor sociálních věcí zajišťujezajišťuje sociálně právní ochranu dítěte, preventivní a poradenskou činnost, podávání návrhů k soudu, výkon funkce opatrovníka. Zajišťuje v oblasti náhradní rodinné péče a zprostředkování osvojení a pěstounské péče.

Město Jihlava vykonává funkci opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni či omezeni ve způsobilosti k právním úkonům.

Město Jihlava provozuje Klub seniorů Jihlava jehož účelem je zapojení seniorů města do kulturního a společenského života.

Dalším spolkem sdružujícím seniory je Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava, který zabezpečuje pro své členy i ostatní seniory v Jihlavě akce zdravotního, kulturního společenského a zábavného charakteru.

Město Jihlava je zřizovatelem Domova pro seniory Jihlava-Lesnov, příspěvková organizace jehož kapacita je 146 lůžek.

Dalším pobytovým zařízením pro seniory je Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s. s kapacitou pro 75 klientů

Město Jihlava je zřizovatelem Integrovaného centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, které poskytuje ambulantní a terénní sociální služeby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku. Integrované centrum sociálních služeb Jihlava poskytuje pečovatelskou službu, odlehčovací službu  a denní stacionář.

Město je dále zřizovatelem Denního a týdenního stacionáře Jihlava, příspěvkové organizace. Zde jsou poskytovány ambulantní a pobytové sociální služeby osobám, které mají sníženou soběstačnost i z důvodu věku. Kapacita denního stacionáře je 30 klientů a týdenního stacionáře 28 klientů.

Jako další příklad nabídky služeb pro seniory na území města Jihlavy lze uvést kontaktní poradenské a informační místo pro seniory Senior point, který je zaměřen především na cílovou skupinu 55 let a více. Občané zde mohou získat přehled kulturních akcí a zúčastnit se přednášek na kterých získají spoustu nových poznatků a užitečných rad. Řadu aktivit pro seniory provozuje i Bílý kruh bezpečí.

 

Občanská poradna Jihlava, z. s. poskytuje odborné sociální poradenství osobám v krizi tj i seniorům, menšinám, sociálně znevýhodněným skupinám, lidem s nižším stupněm vzdělání, apod. Informace o Občanské poradně Jihlava – vlastní www stránky, FCB, reklama, novinové články, tiskové zprávy, semináře, rozhlas. OP poskytuje osobní i telefonické konzultace.

Intervenční centrum Kraje Vysočina informuje o nabídce formou rozhlasových relací v Českém rozhlase Vysočina, formou rozhovorů  s vedoucí Intervenčního centra v regionálním tisku, organizováním odborných seminářů a konferencí pro odbornou veřejnost, účastí na různých pracovních skupinách (PMS, OSPOD a pod.). Dále předáváním informací o nabídce pomoci IC na besedách pro studenty SŠ a SOU, besedách s pacienty psychiatrických nemocnic, předáváním informativních materiálů uživatelům a zájemcům služby IC, při různých profesních setkáních.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb spolupracuje město Jihlava především  s těmito státními I nestátními organizacemi:

 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?

Hodnota indikátoru:

 

Organizační řád Magistrátu města Jihlavy.

 

Zásady pro činnost Komise pro neziskovou, sociální oblast a prevenci Rady města Jihlavy, schválené Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 352/12-ZM ze dne  12. 6. 2012.

 

Komunitní plán

webové stránky města Jihlavy

Sebehodnocení +1

Město věnuje pozornost specifickým skupinám obyvatel, které se nachází v obtížních životních situacích a poskytuje jim účinnou pomoc vedoucí ke snižování sociálních nerovností

Hodnocení oponenta +1

Město poskytuje a podporuje poskytování sociálních služeb a dalších opatření pro osoby a různé cílové skupiny v obtížných životních situacích (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel

Město podporuje rozvoj sociálních služeb, které nabízejí služby pro různé skupiny obyvatel ve městě. Prostřednictvím komunitního plánování vznikl již  II. Střednědobý plán sociálních služeb města  Kopřivnici na období 2003-2016, , jehož platnost byla v roce 2016 prodloužena do konce roku 2017.   (viz příloha č..10, dostupný na: http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/kom_plan_koprivnice_web.pdf). Cílem plánování sociálních služeb je vytvoření plánu dalšího rozvoje sociálních služeb ve městě. Hlavním přínosem komunitního plánování je zapojení všech účastníků systému sociálních služeb (tj. uživatele, poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb. Strategická část dokumentu navrhuje řešení udržitelnosti a rozvoje současného stavu, tak aby byly zajištěny efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby pro občany města. Proces komunitního plánování sociálních služeb je zcela otevřený všem zájemcům, vše je veřejné (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice).

Obec každoročně finančně podporuje  aktivity neziskových organizací formou dotačních programů v různých oblastech. Dotační programy pro rok 2014:

 • Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Program na podporu kultury a osvětové činnosti
 • Program na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů
 • Podpora sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti (od roku 2016 formou individuálních dotací)
 • Zdravé město Kopřivnice

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – poskytuje sociální práci a sociálně právní poradenství. Pravidelně  každoročně organizuje Dny sociálních služeb, aby občany informovalo o možnostech péče ve městě. (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=poskytovatele-socialnich-sluzeb-se-prezentovali-pred-kdk&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20957).

Odbor v oblasti péče o nejstarší generaci každoročně spolupracuje na organizaci  4 společensko-kulturních akcí pro seniory v Kopřivnici a místních částech Mniší a Vlčovice, provádí návštěvy seniorů z Kopřivnice v domovech pro seniory v okrese Nový Jičín – každoročně je předáno celkem cca 40 dárkových balíčků k Vánocům s individuálních přáním každému z nich. Dále odbor zrealizuje cyklozájezdy pro seniory.V rámci odboru je zajišťován provoz 2 Klubů seniorů a částečná úhrada aktivit členů klubů v Kopřivnici a společného klubu Mniší – Vlčovice. Členové obou klubů vyvíjejí vlastní klubovou činnost – setkávání se při společenských hrách, procházkách v blízkém okolí, organizují poznávací či turistické zájezdy. Vedení obou klubů aktivně spolupracuje s odborem – provádí hodnocení aktivit, podávají náměty, připomínky, pracovníci odboru se účastní na některých jejich akcích apod. Od roku 2012 odbor organizuje celoroční aktivizační programu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior“. Tento program obsahuje vzdělávací aktivity (Akademie třetího věku, trénování paměti, seniorcomp), jednorázové besedy, přednášky, výstavky, sportovní aktivity a společensko-kulturní akce.

 (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-budou-i-letos-setkavat-na-akcich&clanek=20395)

Město je zřizovatelem organizace, která poskytuje sociální služby, samo poskytuje prostřednictvím org. složky službu nízkoprahového denního centra (od 1.1.2017 tuto činnost předalo NNO Armáda spásy) a podporuje další organizace jak na území města, tak mimo něj, pokud poskytují služby občanům města a to prostřednictvím dotačního programu.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. – zřizováno městem Kopřivnice; zastřešuje poskytování sociálních služeb na území města Kopřivnice; provozuje pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, odlehčovací služby, rehabilitace, stravovnu, azylový dům s noclehárnou a denní stacionář pro dospělé občany se zdravotním a mentálním postižením http://www.sssmk.cz/

Charita Kopřivnice poskytuje na území města a v okolí sociální službu pečovatelská služba, a také domácí zdravotní péči.

Therápon 98, a.s. poskytuje pečovatelskou službu a sociální službu ve zdravotnickém zařízení - tzv. sociální lůžka. Kromě těchto sociální služeb provozuje také středisko následné lůžkové péče a domácí zdravotní péče.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. poskytuje na území města od roku 2009 služby odborného sociálního poradenství -  Občanskou poradnu, která poskytuje široké sociálně právní poradenství. V r. 2013 rozšířena činnost o 1 den na základě zvýšené poptávky po službě. Dále organizace poskytuje  od roku 2011 službu Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením. Služba vznikla na základě potřeby vyjádřené v prvním kom. plánu sociálních služeb. Tato sociální služba je schopna poskytovat své služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. V tomto případě je i snížaná sazba za využití služby.

Z. s.“ Máš čas?“ – provozuje nízkoprahové denní centrum Racek  pro osoby bez přístřeší. Usilují o sociální začlenění a pozitivní změnu v životech osob bez přístřeší v Kopřivnici. Služba vznikla v roce 2010. Cíle: Zdravotní a sociální rizika spojena s životem na ulici jsou minimalizována  prostřednictvím služby; uživatelé služby aktivně řeší svou situaci; uživatelé získávají ekonomickou nezávislost; situace osob bez přístřeší v Kopřivnici je mapována. Zařízení je nízkoprahové, usilujeme o minimalizaci bariér, které by bránily potencionálním uživatelům službu využít. Pomoc je realizována přímo nebo zprostředkovaně. Kontakt pracovníků s klienty je postaven na svobodném a dobrovolném rozhodnutí ze strany klienta vstoupit do interakce s pracovníkem.

http://ndcracek.koprivnice.org/

Klub Kamarád – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let v Kopřivnici, organizační složka města. Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující se na území města.. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného času a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim – např. orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady; pomoc se vzděláváním,  se zdravím; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; pomoc s uplatněním na trhu práce; rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností mladých lidí ve společnosti. Od 1.1. je sužba předána NNO Armáda spásy (http://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/nzdm-koprivnice/).

Renarkon, o.p.s. – poskytuje soc. službu terénní program pro osoby závislé na návykových látkách. V roce 2013 rozšířila organizace svou činnost i o poradenství pro rodinné příslušníky, známe atd.

Službu tísňové péče na území Moravskoslezského kraje zajišťovala Slezská diakonie do 31.3.2017. Služba byla opakovaně zájemcům z řad seniorů či jejich rodinných příslušníků nabízena, a to jak pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak sociálními službami. V posledních pěti letech službu nevyužil žádný klient z Kopřivnice. Nově byla navázána spolupráce s organizací Anděl strážný, z.ú, který sídlí v České Lípě a provozuje tísňovou péči zejména v Čechách, ale také na třinecku, a svou činnost je schopen rozšířit i do Kopřivnice. Činnost organizace byla představována i veřejnosti (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=pracovnici-andela-strazneho-nabizeli-sos-tlacitka&clanek=22416). Informaci o této službě mají opět všechny organizace ve městě a průběžně ji nabízejí případným zájemcům, dosud však o ni nebyl zájem. Pokud by nastala změna, měst je ochotno se na jejím provozu podílet.

Ve městě v rámci deinstitucionalizace vzniklo v r. 2013 Chráněné bydlení Kopřivnice (http://www.dnanovo.cz/chb-koprivnice-popis/ ), v roce 2016 zde začala působit organizace Jinak o.p.s. poskytující prvnímu klientovi z Chráněného bydlení i sociální službu – podpora samostatného bydlení, a to v bytě, který přidělo město na základě výjimky. Postupně se počítá s navyšováním množství klientů této terénní služby s tím, že město je připraveno a ochotno poskytovat nájemní byty klientům těchto služeb. Dále město reagovalo na vznik nových služeb a poptávku po službách navazujících na proces deinstitucionalizace a připravilo projekt vzniku sociálně terapeutických dílen ve městě. Město na tento projekt (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-terapeuticke-dilny-koprivnice ) žádá o dotaci v rámci IROP, z výzvy určené na deinstitucionalizaci.

Kopřivnické noviny poskytují aktuální informace v oblasti sociálních služeb – např: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=socialni-sluzby-ve-meste-priblizuje-specialni-kalendar&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=13605, http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=diskuze-s-odborniky-osvetlila-nabizene-socialni-sluzby&clanek=15719, http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=odbornici-na-bezdomovectvi-potvrdili-ze-socialni-sluzby-jsou-ve-meste-zadouci&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=11854

Poměrně dobře se daří komunikace mezi poskytovateli socálních služeb, zdravotnickými zařízení a odborem sociálních věcí. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví do konce roku 2017 bude opět (stejně jako v roce 2012) průběžně navštěvovat všechny ordinace lékařů ve městě, kdy lékařům a zdravotním setrám bude osobně předán k využití nový katalog sociálních služeb a letáky vytvořené pracovníky odbor s konakty cíleně zěměřené na osoby se zdravotním postižením a osoby v tíživé životní situaci.

Ve městě nejsou poskytovány socální služby výhradně pro cizince, ve městě není výrazná skupina cizinci. Stávající sociální služby však cizinci mohou využít.

Většina sociálních služeb na území města nevykazuje neuspokojené žádatele o sociální služby. Výjimku tvoří sociální služba osobní asistence. Město se snaží na tuto poptávku reagovat zvyšováním dotace na tuto sociální službu s cílem navýšení kapacity této služby. Ostatní sociální služby vykazují neuspokojené žadatele obvykle sezóně, např. pobytová odlehčovací služba v době letních prázdnin, azylový dům v zimním období apod.

 

Neformální péče je podporována spíše formou přednášek, např. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=na-druhou-cast-besedy-o-peci-prislo-35-senioru&clanek=18532 , či kulatý stůl na téma Omezení svéprávnosti a opatrovnictví, který se uskutečnil dne 11.5.2017 za účasti soudkyně Okresního soudu v Novém JIčíně, na který byli osobně pozváni taktéž všichni opatrovníci žijící ve městě.

Město ve spolupráci s Diakonií ČCE – střediskem Valašské Meziříčí hodlá uspořádat zdarma kurzy pro laické pečující, a to na přelomu roku 2017/2018. Do aktivity hodláme zapojit jak poskytovatele sociálích služeb, zdravotnická zařízení, tak Úřad práce.

Příloha: p10-11-12.zip
 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?

V rámci plánování sociálních služeb jsou každé 4 roky mapovány potřeby veřejnosti v této oblasti (http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zaverecna_zprava_mapovani_potreb_verejnosti.pdf,

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Zaverecna_zprava_Koprivnice_socialni_oblast.pd)Jak opakovaně vyplývá z těchto šetření, kopřivničané jsou s nabídkou služeb více méně spokojeni. Dlouhodobě chybí jen domov pro seniory, nicméně  ve většině případů jsou potřeby občanů operativně řešeny formou odlehčovací služby. Čekací lhůty pro umístění do služby Domov pro seniory jsou v průměru 3 měsíce, výjimečně 6.

Město má zpracován katalog poskytovatelů sociálních služeb (viz příloha č. 11) v tištěné i elektronické podobě http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/ a Mapu služeb pro osoby se zdravotním postižením (viz. příloha č. 12). Oba dokumenty jsou ke stažení na: http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/dokumenty-ke-stazeni.

Které soc. služby město podporuje je patrné z každoročního přehledu dotací na stránkách města: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

Počet akcí v rámci serie „Aktivní senior“:

 

rok

Počet akcí

2012

16

2013

16

2014

18

2015

19

2016

19

 

Průměrná návštěvnost na akcích se odvíjí od náplně a místa konání. Velkých společensko –kulturních akcí se účastní i 200 osob, sportovní aktivity navštěvuje v průměru 30-60 osob. V případě pořádání cyklozájezdů je naplněn celý autobus a poptávka převyšuje nabídku. Oblíbené jsou také vzdělávací aktivity.

 

Přehled výše dotací vyplacených v sociální oblasti (podrobný rozpis  je uveden v příloze č. 13):

rok

celková částka – sociální služby

2011

1.057.000,- Kč

2012

1.287.000,- Kč

2013

1.146.000,- Kč

2014

   958.000,- Kč

2015

1.822.060,- Kč

2016

1.834.800,- Kč

 

 

 

Přehled příspěvků z rozpočtu města a získané dotace MPSV na soc. služby poskytované  p.o. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice:

rok

výše příspěvku

Dotace MPSV  na soc. sl.

2011

4.955.000,Kč

1.887.000,- Kč

2012

4.878.093,- Kč

2.735.000,- Kč

2013

5.163.425,- Kč

2.317.000,- Kč

2014

8.042.151,- Kč

2.026.000,- Kč + IP

2015

6.386.600,- Kč

3.342.600,- Kč

2016

8.094.653,- Kč

3.328.000,- Kč

 

Přehled čerpání prostředků z rozpočtu města a získané dotace  -   Klubu Kamarád, organizační složka města:

rok

prostředky  z rozpočtu města

Dotace MPSV – na soc. sl. + MVČR

2011

1.294.430,-Kč

281.000,- Kč

2012

1.224.030,-Kč

309.000,- Kč

2013

1.070.270,- Kč

508.000,- Kč

2014

   876.824,- Kč

860.600,- Kč

2015

1.007.883,- Kč

555. 000,- Kč

2016

1.109.536,- Kč

555.000,- Kč

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení situace. Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Poskytuje občanům informace v této oblasti. Přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu a kultury.

Hodnocení oponenta +1

Město poskytuje, respektive zajišťuje škálu různých sociálních služeb pro různé cílové skupiny. V rámci služeb podporuje aktivity zaměřené na sociální inkluzi a prevenci.

9.2.5 Podporuje obec nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Rozšířila se v posledních letech kapacita školek na území obce - uspokojena většina zájemců z řad obyvatel obce - v posledních letech je 100% uspokojena poptávka rodičů tříletých dětí s trvalým pobytem na území města. V roce 2018 byla zahájena rekonstrukce dvou tříd v MŠ Strojařů na třídy pro dvouleté děti. Jedná se o prostory, které byly využívány Ekocentrem Paleta a mateřským centrem Mama klub.

Kapacita ZŠ je dostatečná.

Na území obce je Dům dětí a mládeže http://www.ddm-chrudim.cz/ a nízkoprahové kluby (Futur, Kopretina, Agora http://www.sance.chrudim.cz/ ) pro neorganizované děti a mládež

V mateřských školách fungují kroužky  např. dramatické soubory, zobcová flétna, logopedické kroužky, zpívání, fotbal a taneční kroužky.

V základních školách jsou pro žáky školy zřízeny také dramatické kroužky, sportovní hry, zpívání, šikovné ručičky, zobcová flétna, výtvarný kroužek, výuka PC apod.  Většina je v rámci školní družiny zdarma a potom jde o aktivity placené.

Dále ve městě funguje DDM, který nabízí zájmovou činnost společensko-vědní, estetickou, přírodovědnou, technickou a sportovní. Město zřizuje Základní uměleckou školu, ve které je možno navštěvovat hudební, taneční, dramatické a výtvarné oddělení.

Ve městě je nespočet občanských sdružení, která nabízejí využití volného času pro děti i dospělé. Například v oblasti sportu – hokej, fotbal, házená, florbal, cvičení v Sokole, gymnastika, basketbal apod.

Z ostatních aktivit jsou to např. SDH, Společnost seniorů a přátel, Český svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů, Junák, Mamaklub, Klub českých turistů a řada dalších.

EDDA z.ú. provozuje "jesle" s kapacitou cca 10 dětí. V současné době usiluje o jejich rozšíření.

http://edda-chrudim.cz/

Vědecké příměstské tábory

V letech 2019 - 2020 je připraven projekt, v rámci něhož budou realizovány Vědecké příměstské tábory v území MAS Chrudimsko v době školních prázdnin pro 1. stupně ZŠ a předškolní děti. Díky projektu bude rodičům účastníků příměstského tábora umožněno lépe sladit pracovní program s péčí o děti. Nejen upevnit jejich stávající pozici, ale ještě zlepšit dosavadní postavení na trhu práce. Poznávání základů chemie, fyziky a přírodovědy zajistí dětem přírodovědnou gramotnost. Aktivity se proloží sportem a VV tvořením.

V rámci MAS Chrudimsko byl v roce 2018 podpořen projekt Mama klubu s názvem - Učebna jazyků, řemesel, IT a přírodních věd. Záměrem projektu je vybavení místnosti tak, aby mohla být využívána jako multifunkční učebna zaměřená na klíčové kompetence - výuku cizích jazyků, řemesel, IT a přírodních věd. Učebna takto vzniklá se nachází v objektu, kde žadatel sídlí a provozuje většinu svých dalších aktivit. Mama klub Chrudim provozuje rodinné centrum a centrum učení a dlouhodobě se aktivně podílí na realizaci zájmového a neformálního vzdělávání dětí (předškolních i školních) i dospělých.

 • 9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ze strany města jsou podporovány organizace a aktivity, které umožňují sladit práci s rodinným životem. Město reaguje na poptávku po službách, jsou rozšiřovány nabízené aktivity a služby příspěvkových a neziskových organizací a nabídky dalších subjektů. Město se snaží zvýšit povědomí o organizacích, které poskytují prorodinné služby nejen prezentací v tisku, ale i v rámci pořádaných kampaní. Organizace mohou být i žadateli projektů v rámci fungování MAS Chrudimsko.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez námětů a připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pro město Litoměřice je slaďování rodinného a pracovního života jednou z priorit. Městský úřad nabízí v rámci této koncepce např. prorodinné dny, rodičovskou dovolenou (pro otce), home office, upravenou pracovní dobu. V roce 2017 byl MěÚ podroben gender auditu a jdeme tak příkladem ostatním městům v rámci výměny "dobré praxe". V rámci městského úřadu byl v roce 2017 uspořádán pro zaměstnance workshop s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, s důrazem na slaďování profesního a rodinného života“.

Genderový audit: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Gender_audit_2018.pdf

Na území města Litaoměřice existuje široká nabídka různých forem vzdělávání (předškolní, základní, střední, vysoké, celoživotní). Město Litoměřice zřídilo příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Litoměřice, která má 11 odloučených pracovišť. Dále je město zřizovatelem 6 základních škol a základní umělecké školy. Rodiče mohou využít i mateřské školy, základní, střední a vysokou školu soukromých zřizovatelů.  Kapacita MŠ i ZŠ je plně využita, všechny děti jsou umístěny. V roce 2015 navštěvovalo MŠ 833 dětí, 828 dětí v roce 2016 a 786 dětí v roce 2017 (snížení počtu dětí je v důsledku poklesu dětí v demografickém vývoji).

Každá z MŠ má svá specifická zaměření, jako např. ekologický program, turistický, logopedický, tělesný, výtvarný, pěvecký aj. V některých MŠ jsou třídy věkově smíšené, v jiné jsou třídy dle věku dětí.

V Mateřské škole Litoměřice je zřízeno pět tříd pro děti s upraveným vzdělávacím programem - dvě na MŠ pro děti s vývojovými vadami a pro děti s kombinacemi vad, tři MŠ mají po jedné třídě pro děti s vývojovými vadami. V roce 2017 vznikla třída pro děti mladší tří let na MŠ Delfínek. V MŠ Beruška je jedna třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti s vývojovými poruchami a jedna třída pro děti s kombinovanými vadami. V MŠ Kytička funguje jedna třída s prvky lesní školky.

Město jako zřizovatel finančně zajišťuje provoz zařízení mateřských i základních škol s akcentem na úspory v oblasti energií, kde využívá možností EU podpory za účelem zajištění kompletního zateplení objektů s výměnou oken, instalace fotovoltaických elektráren a solárního ohřevu vody.

DDM http://www.ddmrozmaryn.cz

Knihovna http://www.knihovnalitomerice.cz/

www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/4827-rozpocet-mesta-na-rok-2017

 • 9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.2.E:

Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života:

Nabídka a kapacita zařízení pro děti je ve města Litoměřice rozmanitá a nabídka pokrývá veškerou poptávku rodičů a jejich dětí.

 

 

 

 

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

 Ze strany města jsou podporovány organizace a aktivity, které usnadňují sladit práci s rodinným životem.  Město reaguje na poptávku po službách, jsou rozšiřovány nabízené aktivity a služby příspěvkových a neziskových organizací a nabídky dalších subjektů. Příkladem je rozšíření kapacity MŠ v letech 2009 – 2010 a vznik soukromých MŠ v r. 2013 a 2014.

Město Litoměřice se snaží v roce 2015 - 2017 zvýšit povědomí o organizacích, které poskytují prorodinné služby nejen prezentací v tisku (např. Radniční zpravodaj), ale i v rámci pořádaných kampaní, mobilního rozhlasu, vývěskami, apod. Počátkem roku 2018 se otevírá nové mateřské centrum pro děti od 1 roku.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podporu slaďování rodinného a pracovního života město řeší po dvou liniích. První z nich je dobře rozvinutá a rozmanitá nabídka školských zařízení, která reflektuje speciálně vzdělávací potřeby dětí a nabídka uspokojuje poptávku. Druhým směrem jsou pak osvětové aktivity a aktivity směřující k určité kultivaci prorodinných politik zaměstnavatelů v dané lokalitě. Město Litoměřice jako zaměstnavatel jde v tomto ohledu příkladně a dobrou praxi sdílí. V této otázce tak město zaslouží hodnocení par excellence.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava v současné době disponuje dostatečnou kapacitou mateřských škol a základních škol. Je zřizovatelem  Domu dětí a mládeže a Základní umělěcké školy.  Nad rámec zákona podporuje na svých školách zřizování školních klubů a zájmového vzdělávání.

Pro přijímání dětí do MŠ stanovena kritéria. Tato kritéria stanoví ředitel/ředitelka každé jednotlivé mateřské školy tak, aby bylo naplňováno právo na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání a nedocházelo k diskriminaci. Stanovení kritérií je plně v kompetenci ředitelů mateřských škol a zřizovatel nemůže do procesu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zasahovat a nařizovat přijetí jednotlivců.

Město Jihlava navýšilo kapacity svých MŠ a v současné době se do MŠ dostaly všechny děti starší 3 let, jejichž rodiče požádali o zápis v řádném termínu v květnu 2017 na školní rok 2017/2018. Tedy pokud mají rodiče uvedených menšin zájem, aby jejich dítě navštěvovalo předškolní vzdělávání, nic jim nebrání v podání žádosti a přijetí dítěte do MŠ.

Na jedné MŠ je i třída německých dětí, jejichž rodiče pracují ve firmě BOSCH, v běžných třídách jsou děti cizinců z různých zemí (Ukrajina, Mongolsko, Rumunsko, Kosovo, Vietnam, Čína, Moldávie, Slovensko)

Romské děti také navštěvují běžné MŠ, rodiče však raději upřednostňují návštěvu dětských center Klubíčko a Klíček místní Charity, kde nic neplatí (školné a stravné).

Co se týká zdravotně znevýhodněných dětí, tak město je zřizovatelem MŠ Demlova, která má speciální třídy pro zdravotně postižené děti, děti s nižším stupně zdravotního postižení jsou přijímány do běžných tříd všech jihlavských mateřských škol.

Statutární město Jihlava ve sledovaném období realizovalo několik projektů podporujících sladění rodinného a pracovního života svých obyvatel. Jednalo o výstavbě a rozšíření kapacity mateřských škol – MŠ Demlova 100 nových míst, MŠ Nad Plovárnou 100 nových míst, MŠ Na Stoupách 50 nových míst, MŠ Březinova 30 25 nových míst, MŠ Mahenova 50 nových míst a MŠ Resslova 50 nových míst.

V rámci zkvalitnění výuky na základních školách proběhla obnova školních hřišť, kde byla vybudována moderní multifukční hřiště s umělým povrchem, sektory pro některé atletické disciplíny a zázemí pro školní družiny formou dětských hřišť (ZŠ Demlova a ZŠ O, Březiny, ZŠ Kollárova, ZŠ Jungmannova, ZŠ T. G. Marasyka, ZŠ Seifertova a ZŠ Havlíčkova). Další nová dětská hřiště byla vybudována při mateřských školách (MŠ Dvořákova a MŠ Březinova 114 MŠ a ZŠ Nad Plovárnou).

V rámci nabídky volnočasových aktivity došlo k rekonstrukci základní umělecké školy a domu dětí a mládeže s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb a navýšení kapacity o cca 100 dětí v každém zařízení. Současně byly vybudovány nebo obnoveny tři desítky dětských hřišť a dva rozsáhlé areály volnočasových aktivity (areál u Hellerova rybníka a sportovně relaxační centrum Český mlýn).

Dům dětí a mládeže se zabývá organizováním zájmových kroužků pro děti a mládež. Nabízí volnočasové aktivity v oblasti sportu, techniky, přírody, hudby, zpěvu, tance a vzdělání. Pořádá sportovní utkání, přehlídky hudebních, pěveckých a tanečních útvarů či rukodělné soutěže. Zajišťuje letní i příměstské tábory. Řada kroužků je určena přímo pro děti a jejich rodiče - od nejmenčích Macík (funguje na principu mateřského centra), hra na flétnu - dítě + rodič, keramika pro děti a dospělé, pohybové aktivity atd. - http://www.ddmjihlava.cz/

Základní umělecká škola poskytuje komplexní vzdělávání ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně- dramatickém. Představení a výstavy žáků ZUŠ jsou pořádány především pro širokou veřejnost, zejména však pro jejich rodiny. Více infrormací - http://www.zus-jihlava.cz/. 

ZOO Jihlava, příspěvková organizace, nabízí řadu aktivit pro rodiny s dětmi - tématické dny, soutěže, zájmové kroužky, přednášky, příměstské tábory, envirnmentální vzdělávání apod. - http://www.zoojihlava.cz/cz/

Město Jihlava pro zapojení seniorů a těžce zdravotně postižených občanů města do kulturního a společenského života zřídilo a provozuje klub seniorů.

Na úzení obce funguje klub Erko – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož cílem je podpora při začleňování dětí a mládeže, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a Nízkoprahový klub Vrakbar, který pomáhá mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života a předcházet vznikajícím sociálním rizikům.

Na území města je množství občanských sdružení, které nabízejí využití volného času pro děti a dospělé a to například: Klub českých turistů, Kynologický klub Jihlava, Český svaz ochránců přírody, Malá kopaná Jihlava atd..

Statutární město Jihlava organizuje či finančně podporuje formou dotací řadu akcí, které jsou určeny pro celé rodiny - Havíření (během víkendu 3 průvody, v každém jde 200 dětí), Týden pro rodinu - organizátor Centrum pro rodinu, průvod Sv. Martina; Branný závod pro seniory - 150 seniorů + 40 dětí; Závody kočárků - Strollering - 50 rodin, Jihlavský půlmaraton včetně rodinného běhu, Běh pro světlušku, dětská divadelní a filmová představení - DKO (http://www.dko.cz/), DIOD (http://www.diod.cz/), Kino Dukla (http://www.kinodukla.cz/)apod.

Přehled dotací do kultury, sportu, volnočasových aktivit a aktivit v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 jsou uveřejněny na webu Jihlavy - https://www.jihlava.cz/vyzvy-granty/ds-53558; více informací o využívání dotací v Auditu UR - téma 8 - Kultura a volný čas.

Mladé rodiny a rodiče je zde více jak 15 let fungucící Gravid centrum (https://www.facebook.com/Gravid-centrum-Jihlava-261544090692539/) - předporodní kurzy pro rodiče, poradenství, cvičení pro těhotné ženy a ženy po porodu, předporodní kurzy nabízí i Nemocnice Jihlava; Plavecký klub ORCA (http://www.orcaclub.cz/)- kurzy plavání pro děti od 6 měsíců s rodiči.

V Jihlavě funguje Family a Senior Point - http://jihlava.familypoint.cz/

 

 • 9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života ?

Hodnota indikátoru:

Organizační řád Magistrátu města Jihlavy

 

Výroční zpráva Diecézní charity Brno, Oblastní  charity Jihlava

 

Sebehodnocení +1

Město Jihlava v současné době disponuje dostatečnou kapacitou mateřských škol a základních škol. Je zřizovatelem  Domu dětí a mládeže a Základní umělěcké školy.  Nad rámec zákona podporuje na svých školách zřizování školních klubů a zájmového vzdělávání.

Hodnocení oponenta +1

Město disponuje dostatečnou kapacitou mateřských škol a základních škol. Podporuje další předškolní a mimoškolní zařízení a aktivity neziskových organizací, které pomáhají sladit zaměstnání s rodinným životem.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života

Město podporuje dostatek míst v MŠ, školních družinách, podporuje širokou nabídku v DDM, ve sportovních klubech (dotace na činnost), v kulturních občanských sdružení v kultuře (dotace).

Město pružně reaguje na poptávku po umístění dětí v MŠ a školních družinách. V tuto chvílí, vhledem k dostatečné kapacitě míst v MŠ, jsou příjímány do MŠ i děti mladší tří let - cca od 2,5 roku a od září 2017 budou otevřeny i dvě oddělení pro děti od 2 let. V těchto odděleních budou působit tzv. chůvy.

Počet pedagogických pracovníků MŠ je stabilní, nárůst je v zařízeních, kde došlo k navýšení početně o celou třídu. Na základě výsledků z poslední inspekce (ČŠI) jsou naše mateřské školy hodnoceny velice kladně i co se týče výsledků vzdělávání.

Provozní doba MŠ a ŠD je od 6:00 do 16:00 h., což se jeví jako dostačující a ze strany rodičů nejsou evidovány požadavky na rozšíření provozní doby MŠ a ŠD.

V Kopřivnici působí firma Brose, která zřídila v r. 2014 pro své zaměstnance z Kopřivnice a okolí firemní zařízení KIDS CLUB. Zde jsou umístěny jesle pro děti od 1 roku, mateřská škola a školní družina pro až 75 děti rodičů, kteří pracují do večerních hodin. Provozní doba zařízení je od 5:30 do 17:30 hod. Probíhají zde i prázdninové programy - příměstské tábory.

V Domě dětí a mládeže jsou pořádány různé zájmové kroužky pro děti, v létě i tábor.

http://www.ddmkoprivnice.cz/

V Kopřivnici je i Klub Kamarád, což je sociání služba -  nízkoprahové zařízení pro děti mládež na Francouzské ulici, kde děti mohu trávit svůj čas, jsou zde realizovány různé  fakultativní aktivity -  výlety, v létě pak i tábor.

 • 9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života ?

Příspěvková organizace Mateřské školy Kopřivnice sdružuje 9 pracovišť:

kapacita původní

kapacita po navýšení *

Krátká

100

104

Francouzská

100

112

Česká

75

75

 Zd. Buriana

75

81

Ig. Šustaly

75

78

Záhumenní

75

78

Pionýrská

75

76

Lubina

45

45

Mniší

25

45

c e l k e m

645

694

* k 15 .09.2010 (nové oddělení v Mniší o počtu 20 dětí)

 

Počet  nepřijatých dětí do MŠ:

školní rok

počet  dětí*

2012/13

47

2013/14

60

2014/15

38

2015/16

14

2016/17

8

* vč.. žádostí podaných během roku

Jak vyplývá ze statistiky neuspokojených žádostí odboru školství, žádosti rodičů o umístění dítěte do MŠ převyšují nabídku, ale to  z toho důvodu, že rodiče přihlašují do MŠ stále mladší děti (mezi druhým a třetím rokem). V současné době jsou uspokojeni zájemci o umístění v  MŠ ve věku od 3 let a výše, dále děti, které budou dosahovat tří let do konce kalendářního roku. Neuspokojené žádosti jsou pro děti mladší – dvou až dvou a půl leté.

Přehled nabídky DDM:

rok

počet/počet účastníků

 

kroužky

akce

tábory

2011

92/1180

401/16850

27/921

2012

98//1118

467/27596

31/933

2013

103/1193

355/20217

25/850

2014

102/1180

311/20937

18/643

2015

97/1085

408/12265

24/879

2016

88/1065

284/10199

20/696

 

Přehled kapacit v ZŠ:

kapacita

ZŠ / MŠ při ZŠ

kapacita

ŠD

17.listopadu

620 / 56

120

dr. Milady Horákové

750

110

Emila Zátopka

650

100

Alšova

624

90

Lubina

110

57

Mniší

80

60

CELKEM

2834 / 56

537

Kapacita ZŠ i kapacita ŠD je dostatečná, každoročně je sledován údaj o počtech tříd a počtech žáků v ZŠ a ŠD (viz příloha č. 14)

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. Vzhledem k dostatečné kapacitě v příspěvkové organizaci Mateřské školy Kopřivnice a využitím volných prostor pro zřízení MŠ při jedné ze základních škol (nárůst kapacity o dalších 56 míst – viz přehled kapacit v ZŠ) se daří uspokojovat žádosti rodičů, a to již dětí ve věku mezi druhým a třetím rokem.

Hodnocení oponenta +1

Město zajišťuje dostupnost předškolních a školních zařízení, včetně mimoškolních zařízení pro děti a rodiny a podporuje jejich využívání a rozvoj. Výsledky vzdělávání v mateřských školách jsou pozitivní.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Zapojujeme všechny cílové skupiny i specifické skupiny obyvatel  v rámci spolupráce s neziskovými organizacemi působící v různých oblastech. Vznikají nové postupy k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami. Vznikl vyjímečně prechodný dvouletý Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících služeb města  Chrudim 2019-2020. Při tvorbě přechodového plánu KPSS 2019 - 2020:

Využili jsme výstupy z on-line „Ankety veřejnosti ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Chrudimi“
Využili jsme dotazníky organizacím, které sloužily jednak ke sběru dat do připravované databáze, ale také  pro zjišťování údajů ke komunitnímu plánování
Spolupracovali jsme s lokálním síťařem MPSV
Vycházeli jsme ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 – 2030, Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 – 2021, Zprávy z mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Chrudim za období 2016 - 2017).
Již nyní pracujeme na projektovém záměru, který uplatníme ve výzvě 99 Podpora procesů ve službách. Chceme tvořit komunitní plán na celé ORP, který propojí všechny funkční procesy a plány ostatních obcí na celém území ORP a zastřeší je. Tento plán bude podložen profesionálním výzkumem sociálních služeb a cílových skupin.

Poslední roky jsme se zaměřili na fungování týmů, kde zdůrazňujeme spolupráci, jednotné vystupování, dodržování pravidel týmu, jasně vymezené kompetence subordinace, kvalitní komunikaci a informovanosti ostatních o všem, co je důležité. Zapojením proškolených a motivovaných dobrovolníků se zvyšuje kvalita života dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Pozivitní je přechodový plán, anketa veřejnosti, koordinace s plánem kraje a začlenění do strategického plánu města, komunitní plán pro celé území ORP s propojením plánů ostatních obcí.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel města je pravidelně sledována pomocí ECI indikátoru, ze kterého vyplývá celková spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí. Obyvatelé mají zájem účastnit se veřejného dění, což dokládá zvyšující se účast na diskuzních fórech. Ve městě nejsou sociálně vyloučené lokality a ghetta. V posledních letech dochází k rozšiřování dobrovolnické činnosti v neziskových organizacích (NNO) i ve veřejné správě a k propojování rodinných, pracovních i mezigeneračních projektů. Vzhledem k výše uvedenému hodnotíme tuto oblast jako velmi úspěšnou.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Společenské klima a životní podmínky ve městě se zdají být v Litoměřicích velmi dobré. Naprostá většina obyvatel je spokojena s životem ve městě, město je otevřeno participativnímu přístupu při tvorbě politik, do které se aktivně zapojují občané, ale i síť spolupracujících organizací. Dobrou sociální soudržnost dokládá úspěšný rozvoj komunitních a inkluzivních projektů i dobrovolnictví. Patologické jevy se nezdají být významným problémem, stížnosti na patologické jevy a nesnášenlivé soužití mezi různými skupinami obyvatel se neobjevují mezi problémy, které občané artikulují.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Sebehodnocení +1

Spokojenost  obyvatel je pravidelně zjišťována a z provedených průzkumů vyplývá spokojenost občanů s místem, kde žijí.

Obyvatelé mají zájem podílet se na rozvoji města

Došlo k nenásilnému zániku ghet sociálně vyloučených obyvatel

Město dlouhodobě koncepčně podporuje odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel cílenou sociální prací s jednotlivými komunitami v rámci multidisciplinárních týmů.

Problém bezdomovectví a sociálního vyloučení je řešen sociálními pracovníky a v této oblasti nejsou zaznamenávány stížnosti obyvatel.

Ve městě funguje celá řada dobrovolnických aktivit.

Hodnocení oponenta +1

Město realizuje řadů opatření, aktivit a programu s cílem podpory sociální inkluze a zlepšování životních podmínek obytel.

V oblasti sociální politiky město realizuje koncepční a vzájemně provázaná opatření se snahou o zohlednění specifické situace a potřeb různých skupin obyvatel.

Město svou sociální politikou a programy podporuje kvalitu života obyvatel, rovné příležitosti a sociální soudržnost města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Sebehodnocení +1

Sociálně vyloučené lokality v Kopřivnici nejsou. Spokojenost obyvatel s místem kde žijí je dlouhodobě vysoká. Zájem občanů o veřejná projednávání je stabilní, lidé se zajímají o dění ve městě. Jejich zájem je ovlivněn lokalitou, o které se jedná a také tématem. Lehce klesá ochota občanů zúčastnit se veřejného projednávání. Tento trend může být způsoben tím, že řada problémů je řešena, občané jsou průběžně radnicí informováni prostřednictvím Kopřivnických novin a Kabelové televize. V Kopřivnici nejsou vyloučené lokality, i když veřejnost vnímá problémy související s pohybem osob bez přístřeší či pod vlivem návykových látek. Jedná se však o ojedinělé případy, které jsou však velmi intenzivní a toto jejich působení ovlivňuje veřejné mínění. Radnice komunikuje se všemi skupinami obyvatel, prostřednictvím různých setkání a pracovních skupin v rámci plánování sociálních služeb, Zdravotního plánu, Plánu zdraví apod. Při sestavování těchto skupin se dbá na to, aby v pracovních skupinách byly zastoupeny všechny zájmové skupiny obyvatel (senioři, zdravotně postižení, senioři apod.) nebo organizace, které jednají v jejich prospěch. V Kopřivnici působí registrovaní i neregistrovaní dobrovolníci. Registrovaní se angažují zejména v sociálních a zdravotnických zařízeních, ostatní vyvíjejí řadu aktivit v neziskových organizacích a různých zájmových klubech, a to zejména v oblasti sportu, ale také kultury a dalších zájmových činnostech.

Hodnocení oponenta +1

Samospráva monitoruje sociálně vyloučené a lokality a má rozvinutý systém práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením, respektive osobami, které se nacházejí v konfliktní situaci se svým okolím. Městu se daří kontrolovat vyloučené lokality a osoby předcházet zhoršení jejich situace.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.3.1 Existují v obci sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Sociální vyloučení může mít celou řadu podob, které se odlišují jak závažností, tak i způsobem jejich řešení, proměňují se v čase a týkají se různých skupin osob. Sociální vyloučení je možné definovat jako stav, v němž se ocitají lidé, kteří mají ztížený přístup k institucím, společenským sítím, ekonomickým a kulturním statkům a participaci na chodu většinové společnosti, na níž jsou ovšem závislí. Tyto bariéry může představovat například zadlužení, ztráta bydlení či zaměstnání, rozpad rodiny, rozvoj duševní nemoci, závislost na návykových látkách nebo gamblerství, a to vzniklé jak v důsledku životní krize, která, pokud není zavčas řešena, může zahájit propad jednotlivce či rodiny na sociální dno, tak mohou být tyto bariéry dlouhodobě „pěstovány“ v rámci stabilních společenských sítí. Sociálně vyloučení se svým životním podmínkám přizpůsobují a osvojují si specifické vzorce chování, které jsou mnohdy v rozporu s hodnotami majority.

Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita, v případě České republiky obecně, zejména etnicita romská. Ačkoliv u značné části obyvatel převažuje názor, že v případě sociálního vyloučení se jedná primárně o problém etnický, pravdou zůstává, že osvojené životní priority a strategie sociálně vyloučených romských rodin jsou prakticky totožné s těmi, které jsou vlastní i neromské populaci v podobné životní situaci. Taktéž platí, že ne všichni Romové v České republice žijí v prostředí sociálního vyloučení a ne každý, kdo se v podmínkách sociálního vyloučení nalézá, je Rom.

Sociálně vyloučení v Chrudimi

Stanovení jasných kritérií pro kvantifikaci sociálně vyloučených osob je velmi obtížné. Přibližnou velikost cílové skupiny lze odhadnout na základě několika relevantních ukazatelů, jež odkazují k ohrožení různými rizikovými faktory. Přehled těchto faktorů je uveden níže a podrobněji se jim věnují jednotlivé kapitoly této zprávy.

 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

V hmotné nouzi se v Chrudimi nachází 229 rodin (553 společně posuzovaných osob)

Nezaměstnanost delší než 12 měsíců se v Chrudimi týká 105 osob a jejich rod

V exekuci je 1327 osob, což představuje 6,77 % z celkového počtu obyvatel Chrudimi starších 15 let, nezaměstnaných osob s exekucí je 88

z toho: osoby sociálně vyloučené
 

Počet obyvatel, kteří obývají sociálně vyloučené lokality uvedené v Analýze sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 (tzv. Gabalova mapa), čítá přibližně 75 až 100 osob

V ubytovnách na území města žije okolo 100 osob, jejichž životní styl nese charakteristiky sociálního vyloučení, 36 osob žijících v ubytovně je příjemcem dávek na bydlení (80 společně posuzovaných osob)

Nezaměstnanost delší než 5 let se týká přibližně 30 uchazečů o zaměstnání a jejich rodin.

V této souvislosti se často hovoří o tzv. sociálně vyloučených lokalitách (SVL), ve smyslu geograficky oddělených a jasně ohraničených lokalit, což není v současné době v případě města Chrudim adekvátní. V Chrudimi se s geografickou segregací sociálně slabých obyvatel prakticky nelze setkat. Výjimku mohou představovat ubytovny (městská ubytovna v Tovární ulici a ubytovna U Krkavce v Moravské ulici. Ke zvýšené koncentraci sociálně slabých na některých adresách sice dochází, nicméně ne v takové míře, aby byla pro sousedství ohrožující, natož aby docházelo k odlivu majority z těchto míst, či dokonce k dramatickému poklesu ceny nemovitostí.

V městské ubytovně nalezneme podle ubytovacího řádu 16 jednotek pro maximálně 66 osob. Oproti jiným ubytovnám se zde neplatí za osobu. Pokud není zaplacen nájem, je možnost vypovědět ubytovaného den po nezaplacení. Nejsou zde povolena zvířata a návštěvy jsou omezeny na 15-17:00 odpoledne. Pokoje nejsou vybavené, není v nich ani kuchyňská linka, jen umyvadlo s baterií. Smlouva se obnovuje po měsíci. Ze šestnácti jednotek je většina určena pro 3 osoby (kolem 22m2), čtyři jsou určené pro 5 osob (kolem 30 m2) a dvě jednotky o velikosti 44,8 m2 mají kapacitu až 8 ubytovaných.

Sociální pracovnice dochází do ubytovny dle potřeby. Každý měsíc pořádá společnou poradu s ubytovanými. Lidé také chodí na sociální odbor podepisovat dodatky a při tom je možné individuálně řešit různé potíže, nejčastěji bydlení, finance, případně práci, čistotu dětí, občas exekuce. Dále řeší doklady a velké, někdy i stotisícové nedoplatky u VZP. Tento dluh a narůstající penále se týká i mládeže, která byla vyřazena z evidence Úřadu práce.

Ubytovna "U krkavce" má pověst „nejhorší“ a taktéž nejkoncentrovanější ubytovny ve městě. Původně prý byla na úrovni, avšak dnešní hygienická situace ubytovny není dobrá. Ubytovna poskytuje 52-55 lůžek. V ubytovně žijí lidé různého původu i věku včetně seniorů, jsou zde i některé větší rodiny, které nešlo z důvodů velikosti místností ubytovat na městské ubytovně. Přes den lze potkat na ubytovně především ženy, muži nejsou přítomni z důvodu pracovní činnosti.

Ubytovna Na Rozhledně má jednoho majitele a část je pronajímána i ZŠ a MŠ. Původně šlo o internát SŠ. Ubytovna je jen pro muže a má kapacitu 70 lůžek. Pokoje jsou většinou 3 lůžkové, několik 2 lůžkových je za příplatek. Ubytovna je zrekonstruovaná, čistá, moderně a vkusně vybavená.

Je plně naplněna především zahraničními dělníky, místních lidí bez domova je zde ubytováno asi pět, většinou s trvalým pobytem na místním úřadě. Po špatných zkušenostech s předchozími bydlícími nechce paní správcová přijímat starší lidi (měli tu ubytované, kteří spíše potřebovali pečovatelskou službu, tu nemůže správce suplovat a například je krmit) a lidi závislé na alkoholu (následkem pobytu byly nepoužitelné matrace a pokoje). Svoji filosofii shrnula slovy „Kdo se fláká a dělá bordel, toho neberu.“ I se zahraničními dělníky (nejčastěji rumunskými) však řeší časté prohřešky vůči hygieně. Někteří ubytovaní odtud odešli do komerčního bydlení u nádraží.

Zaměstnavatelem ukrajinských dělníků je Transporta. Rumunští dělníci vyrábějí pera k autům. Přicházejí i zedníci a obkladači, lidé, kteří budují v Transportě kovárnu. Ubytovávají se i vietnamští dělníci, nejde však o rodinnou migraci. Ve vedlejším objektu byli do nedávna vojáci, kteří se vraceli z mise, nyní je objekt prázdný. Do roku 2013 objekt sloužil i jako ubytovna pro „civilisty“.

Kromě městské ubytovny v Chrudimi, ubytovny U Krkavce a na Rozhledně, bývalo v minulých letech ubytování naproti nádraží (ulice ČS Armády), kde majitel neměl část prostor ve sklepě zkolaudovaných jako byty a lidé zde bydlící nemohli v těchto prostorách obdržet dávky hmotné nouze. Situace se zlepšila před dvěma lety, kdy proběhla rekonstrukce, více se začalo dbát na hygienu a hodně lidí se odstěhovalo.

Dalšími ubytovnami v Chrudimi jsou ubytovna U Pivovaru (dříve Relax) na ulici Obce Ležáků (2 apartmány pro 10 lidí, cena kol. 130 Kč/noc), která má být kvalitní, stejně tak jako ubytovna v Morašicích (21 osob, 7 pokojů, dlouhodobé ubytování 150 Kč/noc). Ubytovna DisTherm na Čáslavské ulici nabízí 15 míst s dlouhodobým ubytováním mezi 115-150 Kč/den. Dříve zde bydleli i lidé na hmotné nouzi, nyní spíše dělníci. Dále v Chrudimi funguje Hotel Centrál v Husově ulici, což má být slušnější ubytovna. Nepotvrzené ubytování je poblíž sladovny.

Bezdomovcům se věnujeme již několik let, služby pro ně máme tak vyšperkované:-), že by neměl sociální sítí žádný bezdomovec propadnout. Ve městě existuje noclehárna (viz 9.1.2). Otázkou zůstává, jestli se my všichni okolo nesnažíme a oni jen přijímají. Ještě se za celou dobu praxe nestalo, že by až dno klesnul člověk, který by opravdu měl zájem o poskytované služby a mě chuť se svým životem něco udělat. Vzchopit se, zvednout se a vrátit se do života, který vedl ještě než se z něho stal bezdomovec.

Stručný přehled poskytovatelů sociálních služeb, kteří v Chrudimi, respektive na Chrudimsku, vykonávají sociální služby, jejichž cílovou skupinou jsou sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby

 • 9.3.A Sociální bariéry ?
  Stanovení jasných kritérií pro kvantifikaci sociálně vyloučených osob je velmi obtížné. Přibližnou velikost cílové skupiny lze odhadnout na základě několika relevantních ukazatelů, jež odkazují k ohrožení různými rizikovými faktory. Přehled těchto faktorů je uveden níže a podrobněji se jim věnují jednotlivé kapitoly této zprávy.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Problém bezdomovectví je řešen sociálními pracovníky a stížnosti ze strany občanů jsou minimální.

Ve městě existuje řada dobrovolnických aktivit.

Ve městě máme vyloučené lokality, kterými jsou považovány ubytovny. Na všech úrovních probíhá sociální práce, kterou se snažíme stabilizovat a zlepšit situaci klientů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Hodnotím pozitivně otevřené řešení romské problematiky. Otázkou je, jak Chrudim bude eliminovat ubytovny, které jsou sociálně vyloučenými lokalitami?

Prosím dokončit větu: "Nezaměstnanost delší než 12 měsíců......"

Dále pod tím uvedené spojení: "z toho: osoby sociálně vyloučené" je mino kontext.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dle analýzy MPSV z roku 2015, v rámci níž byla zpracována mapa vyloučených lokalit https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index2f08.html?page=iframe_orp, je na Litoměřicku uvedených pět vyloučených lokalit. K tomuto zjištění bychom rádi za Město Litoměřice dodali, že těchto pět vyloučených lokalit je na území ORP Litoměřice, nikoli ve městě a město žádnou sociálně vyloučenou lokalitu nemá. Tato skutečnost je i uvedena na Mapě sociálně vyloučených a sociálně vyloučených ohrožených romskými lokalitami v České republice KÚ ÚK (uvedena viz. níže).

Co se týče vydané "Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014 - 2016" ta je staršího data, jednalo se především o krizové, avšak ne vyloučené lokality, které se navíc postupně podařilo zklidnit, a proto vyloučená lokalita na území města v současné době žádná není. Analýza potřeb v oblasti bydlení zpracovaná v roce 2016 poukazuje na jen symbolicky vyloučenou lokalitu v Revoluční ulici. Tento bytový dům byl následně prodán. Situace v ulici je již v současné době stabilizovaná.


S občany v přechodné krizi a kumulaci obyvatel s problematickou minulostí, kteří se nacházejí v těžké životní situaci intenzivně sledují zaměstnanci města – terénní sociální pracovník, sociální pracovník pro rizikové a nepřizpůsobivé občany, imigranty a občany bez přístřeší, sociální pracovník pro rodiny s dětmi a sociální pracovník pro osoby vycházející z VTOS. S touto cílovou skupinou pracují i místní nestátní neziskové organizace – NADĚJE a Farní charita. V roce 2016 se ve městě rozšířilo infekční kožní onemocnění (svrab), které se rozšířilo mezi bezdomovci. Ohnisko nákazy se podařilo vydezinfikovat a všechny nakažené osoby zmapovat a vyléčit. V té chvíli byla zřízena 24hodinová péče v Azylovém domě v Želeticích, kde byl i sběr oblečení a hygienických pomůcek.

Mapa sociálně vyloučených lokalit poskytnuta KÚ ÚK: https://www.esfcr.cz/mapa/int_ust.html

Osobní a rodinná krize - viz http://komplanlitomerice.cz/customarticles/rodinna-a-osobni-krize/0/15/0

 • 9.3.A Sociální bariéry ?
  Ve městě není sociálně vyloučená lokalita.

Hodnota indikátoru 9.3.A:

Město nedisponuje atributy označující lokalitu jako vyloučenou.
Vše je řešeno v kompetenci sociálních pracovníků, NNO a městské policie.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě existují všechny sociální služby důležité pro prevenci sociálního vyloučení.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vyloučená lokalita ve městě dle zpracovatele auditu není. Sociální pracovníci města ve spolupráci s neziskovými organizacemi se zaměřují na práci a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V současné době se na území Města Jihlava nenacházejí ghetta sociálně vyloučených skupin obyvatel.

Ve sledovaném období se ve městě nacházely 3 takovéto lokality

 • Mlýnská 68 – po zakoupení objektu souromým majitelem se obyvatelé rozptýlili do městské zástavby
 • Jarní ulice „U“ – lokalita zaknikla přirozeným vývojem

lokalita „Havaj“ – za pomoci sociálních pracovníků se obyvatele podařilo integrovat do městské zástavby ev. na ubytovny. Poslední rodina opustila lokalitu na jaře 2015.

Ve Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v kraji Vysočina – aktualizace pro období 2016 až 2020 je na základě analýzy z roku 2015y v ORP Jihlava uváděno celkem 6 sociálně vyloučených lokalit. Z toho se na území města nachází 3. Jedná se o ubytovny s velkou obměnou obyvatel a město Jihlava tyto objekty primárně nopovažuje za sociálně vyloučené lokality.

V obci existují osoby ohrožené sociálním vyloučením zejména z důvodu ztáty zaměstnání, předluženosti, ohrožení ztrátou bydlení, nedostatečných příjmů zdravotního stavu nebo věku. Tyto osoby jsou sociálními pracovníky odboru sociálních věcí vyhledávány a je jim nabízena kopmlexní pomoc při řešení jejich situace a to ve spolupráci se nestátními neziskovými organizacemi., které působí na území města.

Ve sledovaném období nebyl zaznamenán přesun části obyvatel ohrožených sociálním vyloučením do okolních menších obcí.

Naopak lze konstatovat, že dochází k "migraci" bezdomovců nebo jiných sociálně vyloučených obyvatel z jiných obcí v důsledku nabídky sociálních služeb ve Jihlavě. (V současné době se na území města nachází cca 120 bezdomovců. Z tohoto počtu je 1/3 osob z jiných obcí a měst nebo cizích státních příslušníků)

 

 • 9.3.A Sociální bariéry ?

Hodnota indikátoru:

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji

Registr poskytovatelů sociálních služeb

 

 

Sebehodnocení +1

Na území města se nenacházejí vyloučené lokality. S osobami ohroženými sociálním vyloučením je případě zájmu zahájena sociální práce směřující k sociálnímu začlenění těchto osob.

Hodnocení oponenta +1

Město se zaměřuje na sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a podporuje další opatření s cílem sociální inkluze a prevence sociálního vyloučení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.A Sociální bariéry

V Kopřivnici neexistují ghetta sociálně vyloučených skupin obyvatel. Cílenou bytovou politikou město ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotníctví dochází k tomu, že se v oblastech, dříve považováných za  sociálně vyloučené lokality, nekumuluji "problémoví" občané. Přesto se ve městě objevují občané i rodiny, které lze považovat za sociálně vyloučené  či sociálním vyloučením ohrožené. Tito se nejvíce koncetntrují v lokalitách viz níže.   

V rámci obce Kopřivnice máme na území lokality, o kterých můžeme hovořit jako o sociálně problémových, a to na ulici Horní, Francouzská, Komenského, Příborská a nově ulice Záhumení, které však nemají všechny znaky sociálně vyloučené lokality.

Ulice Horní - jedná se o blok tří dvoupodlažních obecních domů s cca 18 jednopokojovými byty na jedné ulici, který doplňuje Azylový dům a noclehárna. Toto území hodlá město zařadit do lokality, ve které by v budoucnu (od 01/2018) mohla začít působit Armáda spásy, která by zde ralizovala terénní sociální službu - terénní program, včetně komunitní práce, zaměřený na podporu klientů ve schopnosti zvládnout samostatně bydlet v nájemním bydlení. Nachází se na konci Kopřivnice směrem ke Štramberku. Kolem jsou rodinné domky, ve vzdálenosti cca 100 metrů je samoobsluha. Základní škola ve vzdálenosti do 500 m.

Ulice Francouzská (1196,1197) – jedná se o obytný obecní dům se dvěma vchody, se 6 podlažími, kde je 126 bytů o velikosti 2+0. Nachází se na opačném konci města od ul. Horní, směrem na Příbor. Okolo jsou panelové domy, základní škola je 300 m, samoobsluha 100 m. Domy prošli v posledních letech revitalizací. 

Ulice Příborská – komerční ubytovna Eliška, jedná se o jeden bytový dům u nákladového nádraží ČSD, který dříve sloužil jako byty zaměstnanců. Ubytovna s 11 byty a kapacitou 80 lůžek. Ubytovna se nachází cca 1 km od ul. Francouzské. V ubytovně dochází k časté obměně ubytovaných, neboť bydlí dvě až tři osoby v jednom pokoji, jsou problémoví, požívají alkoholické nápoje popřípadě návykové látky.

Ulice Komenského -  Ubytovna Pod červeným kamenem, je ubytovnou města. Jedná se o dům se suterénem a s 3 podlažími. Suterén slouží pro ubytování turistů s vlastním vchodem. Tři podlaží slouží k ubytování občanů města. Kapacita je 24 jednotek po dvou pokojích s vlastním sociálním zařízením, tři garsonky  s vlastním sociálním zařízením. Ubytovna se nachází v okrajové části města, kde jsou situována sportoviště, SOU, internáty učiliště. Cca 0,5 km jsou rodinné domy, 500 m SOU, ZŠ 3 km. Většina bydlících je na dávkách HN dlouhodobě, bez perspektivy pracovního uplatnění. Rodiny s dětmi jsou závislé také ve většině případů na dávkách státní sociální podpory.

Ulice Záhumenní, č.p. 1151. Jedná se o 12ti podlažní dům v soukromém vlastnictví s několika vlastníky, kde na každém patře je cca 10 bytů o velikosti 0+2 nebo garsoniéra. Dům se nachází v centru města, kde jsou dostupné všechny potřebné služby (2 školy  ve vzdálenosti 50 a 150 metrů, 2MŠ do 300 m, poliklinika do 500 m, obchody v těsné blízkosti). Do tohoto domu se postupně stěhují mezi jinými také Romové i z jiných měst a obcí a získávají zde na základě nájemní smlouvy trvalý pobyt. Nájemné je ve srovnání s jinými nájemními byty stejné velkosti značně vyšší. V tomto domě bydlí cca 90 Romů, vesměs v přelidněných malých bytech. Většina z nich je v péči sociálních pracovnic města nebo OSPOD. Město se situaci pokusilo řešit, v r. 2016 a 2017 se uskutečnilo několik setkání s majiteli bytů tohoto domu s nabídkou spolupráce. Situace zde se mírně zlepšila. Další jednání budou následovat.

Ve všech výše jmenovaných lokalitách působí sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví (a to jak všeobecní soc. pracovníci, tak pracovníci OSPOD), kteří zde docházjí. Míra intenzity spolupráce s jednotlivými klietny je velmi individuální. Zejména pracovníci bytového oddělení využívají činnost sociálních pracovníků při řešení problémů klientů. V posledních letech se projevuje i to, že se na sociální odbor častěji obracejí také zástupci bytových družstev, soukromí majitelé bytů, rodinní příslušníci apod., ale také např. lékaři s žádostmi o intervenci u osob, u kterých vnímají, že by bylo vhodné s nimi sociáně pracovat. V případě potřeby se v rámci sociální práce spolupracuje taktéž s místními NNO.

 

 

 • 9.3.A Sociální bariéry ?

Činnost* strážníků v problémových lokalitách:

Rok

Záhum. 1151

Horní

Ubytovna Komensk.

Franc. 1196 a 1197

2012

**

36

7

6

26

2013

78

28

15

61

2014

45

24

9

52

2015

74

61

9

43

2016

87

67

6

23

* Činnost strážníků v těchto lokalitách = oznámení od občanů, černé skladky, asistence s jinými orgány, doručování písemností, odchyty psů, řešení přestupkového jednání, kontrola osob, aj.

** Rok 2012 je hodnocen pouze za období 07/2012 až 12/2012 (§ 24a, odst. 3, Zákona 553/1991 Sb., o obecní policii)

Situace v těchto problémových lokalitách se oproti předchozím letům zlepšila i díky zvýšeným kontrolám MP. V těchto lokalitách je prováděna intenzivnější kontrolní činnost v průběhu celého roku.

Problémové lokality vznikají v závislosti na tom, kam se problémové rodiny a jednotlivci sestěhovávají a problémy se spíše přemísťují (Francouzská > Záhumenní)

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace ve sledovaných lokalitách. Sociálně vyloučené lokality v Kopřivnici nejsou.

Hodnocení oponenta +1

Situace v těchto problémových lokalitách se oproti předchozím letům zlepšila i díky zvýšeným kontrolám MP. V těchto lokalitách je prováděna intenzivnější kontrolní činnost v průběhu celého roku.

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel obce s místem, ve kterém žijí? – sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita okolního prostředí (čistota, zeleň, graffiti apod.).
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Spokojenost obyvatel je pravidelně dle metodiky prováděna prostřednictvím šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím.

Cílem dotazníkového šetření bylo zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti.

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Pro zachycení specifik Chrudimi byla část dotazníku zachycující spokojenost obyvatel s místním společenstvím mírně upravena. Dále bylo do dotazníku včleněno několik otázek, které se týkají hodnocení a fungování městského úřadu a jím nabízených služeb. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů. Bylo osloveno na 700 respondentů.

Veřejnost může výsledky sledovaných indikátorů najít na webových stránkách města Chrudim
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

Poslední měření proběhlo v roce 2015. Od této doby sledujeme spokojenost prostřednictvím hodnocení dílčích akcí, evaluací veřejných projednání apod.

Ve sledování spokojenosti obyvatel sledujeme trendy, vyhodnocujeme výsledky a snažíme se přijímat nápravná opatření při negativních výsledcích. Výsledky sledování pravidelně zveřejňujeme na webu města, jsou s nimi seznamováni zastupitelé města.

 • 9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí ?
  93,9% v roce 2015
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel města je pravidelně sledována s pomocí indikátoru A1 a vyplývá z něj celková spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí.Poslední měření proběhlo v roce 2015.Od této doby sledujeme spokojenost prostřednictvím hodnocení dílčích akcí, evaluací veřejných projednání apod.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Poslední výzkum je datován rokem 2015, což je dosti zastaralé. Otázkou je, zda dílčí data z různých průzkumů a evaluací mohou nahradit komplexní šetření...

Oba dva odkazy jsou nefukční.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Spokojenost obyvatel je pravidelně sledována prostřednictvím šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů ECI – Spokojenost občanů s místním společenstvím. Dotazníkové šetření v roce 2017 bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použit i v jiných městech ČR.
Z výsledků vyplývá, že většina respondentů - 92,5 % (!) je s životem ve městě spokojena. Kvalita kulturního vyžití ve městě je vysoká, podílí se na ní Městská kulturní zařízení, NNO, spolky, aktivní občané.
Možnost sportovního vyžití je taktéž vysoká, podílí se na ní Městská sportovní zařízení, sportovní kluby, školy. Informace o akcích a sportovních a kulturních organizací je možné najít na webu města: https://www.litomerice-info.cz/ a kamvltm.cz. Občané mají zájem o prostředí, v němž žijí, účastní se proto aktivnivě kulatých stolů a veřejných projednávání.

Spokojenost obyvatel v roce 2017 http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1000:vysledky-dotaznikoveho-eteni-eci-2017&catid=63:spolecne-evropske&Itemid=97

 • 9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí ?
  92,5 %

Hodnota indikátoru 9.3.B:

92,5 %

Město měří prostřednictvím indikátoru SPRM - Spokojenost s životem ve městě (ECI).

Výsledky dotazníkového šetření Spokojenost občanů s místním společenstvím:
2007 - 89,33 %
2011 - 81,9 %
2014 - 90,2 %
2017 - 92,5 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Z uvedených dat je patrný pozitivní vývoj tohoto indikátoru, který v roce 2017 dosáhl úrovně 92,5 %.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně monitoruje spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí. Míra spokojenosti se životem ve městě dlouhodobě stoupá, 92,5 % je zcela mimořádný výsledek! 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Spokojenost obyvatel je ve městě pravidelně zjišťována. Spokojenost občanů s místním společenstvím je jedním z deseti standardizovaných indikátorů používaných v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti. Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují, a další dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života, jež tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. Znamená možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem a je hodnocen jako klíčový indikátor místní udržitelnosti.

 

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím je skutečnost, že spokojeny jsou více jak dvě třetiny respondentů (71,8 %). Tento výsledek je ovšem horší než v předcházejících letech: 2011 (78,5 %) a 2013 (78,7 %). Při detailnějším pohledu na titulkový indikátor je patrné, že o něco málo jsou spokojenější muži, osoby s vysokoškolským vzděláním, lidé bydlící v okrajových částech či osoby ve věkových skupinách 31 až 40 let. Nejvíce nespokojenou skupinou jsou nezaměstnaní. Při porovnání s jinými městy, kde probíhalo obdobné šetření, je nezbytné konstatovat, že lidé v Jihlavě jsou na základě šetření z roku 2015 spíše méně spokojeni.3

Obyvatelé obdobně jako v předcházejícím šetření kladně hodnotí možnost provozovat své koníčky, záliby a veřejné služby. Naopak méně spokojeni jsou s možnostmi účastnit se místního plánování, s čímž koresponduje i podílení se na místním plánovacím procesu. Dále občané vyjadřují nespokojenost s mezilidskými vztahy a možnostmi zaměstnání. Z hlediska veřejných služeb jsou nejméně spokojeni se sociálními službami a s fungováním Městské policie. Na druhou stranu si cení středních a základních škol.

Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé jako nejdůležitější možnosti zaměstnání. Stejně hodnotí oblast mezilidských vztahů a ochrany životního prostředí. Jako nejméně důležitá byla ohodnocena možnost účasti na místním plánování. Tyto závěry odpovídají výsledkům z předcházejících šetření. Z hlediska fungování a služeb magistrátu respondenti nejvíce oceňují prostředí MMJ a jeho technické vybavení a naopak hůře hodnotí dobu vyřízení a čekací dobu. Pozitivní je, že oproti roku 2011 jsou všechna hodnocení služeb Magistrátu města Jihlavy příznivější.

V otázce kvality veřejných služeb obsadily čelná místa knihovna, divadlo a kino. Při vnímání kvality prostředí respondenti nejvíce oceňovali odvoz odpadů a nízkou hlukovou zátěž v noci. Zatímco kvalita údržby komunikací, čistota veřejných prostor a zastavěné prostory nebyly hodnoceny pozitivně. Dostupnost veřejných služeb je další oblastí, na kterou se šetření zaměřilo. Z výsledků plyne, že dle obyvatel jsou nejlépe dostupné lékařské služby, policie a veřejná doprava. Obyvatelé jsou nespokojeni s mírou nezaměstnanosti a hospodařením s majetkem města.    

 • 9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí ?
  71.8%

Hodnota indikátoru:

Výsledky dotazníkového šetření Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy

http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=89150

Sebehodnocení +1

Spokojenost  obyvatel je pravidelně zjišťována a z provedených průzkumů vyplývá spokojenost občanů s místem, kde žijí.

Hodnocení oponenta +1

I když při posledním dotazníkovém průzkumu (2015) spokojenost obyvatel poklesla, tak stále více než 70 % spokojených rezidentů lze považovat za dobrý výsledek. Každopádně lze ale souhlasit s tím, že je pravidelně monitorována spokojenost občanů s životem v Jihlavě.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí

Město pravidelně zjišťuje ne/spokojenost obyvatel od r. 2005 a následně v letech 2008 (v r. 2007 probíhala tvorba strategického plánu s širokým zapojením obyvatel - abychom obyvatele „nezahltili“ byl průzkum odložen), 2010, 2012, 2014 a 2016 – dostupné na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice .

Dle výsledků šetření mezi obyvateli je spokojenost stabilní.

V měření postupujeme dle metodiky TIMUR – sledování společného evropského indikátoru (ECI) A1 Spokojenost obyvatel.  Výsledky jsou  předkládány radě i zastupitelstvu, následně zveřejněno na webu města. Výsledky se snaží město zohlednit při realizaci aktivit a akcí.

Obecný výstup: míra spokojenosti obyvatel Kopřivnice je dlouhodobě velmi vysoká a meziročně se zásadně neliší. V posledním výzkumu jsme zaznamenali nárůst spokojenosti občanů. Průměrná míra spokojenosti zůstává stejná jako v předchozích dvou průzkumech. Pozitivní také je, že se výstupy zásadně neliší v závislosti na sociálně demografických charakteristikách respondentů, takže stejně spokojeně se zde cítí například mladí i starší lidé. Jako důvody nespokojenosti uváděli respondenti nejčastěji stav komunikací a problémy související se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel. Naopak největšími přednostmi, kterými by se dotazovaní v Kopřivnici pochlubili, jsou Technické muzeum Tatra, kopřivnická muzea obecně a rozhledna na Bílé hoře.

 • 9.3.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí ?

Dotazníková šetření jsou dostupná na stránkách města: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 

Spokojenost obyvatel s místem kde žijí – dotazníková šetření

rok

Součet spíše spokojen a spokojen

Počet oslovených respondentů

2005

87,4 %

613

2008

92,3 %

772

2010

88,6 %

850

2012

85,7 %

850

2014

83,9 %

850

2016

93, 3%

800

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení.

Situace  je dlouhodobě pozitivní.

Hodnocení oponenta +2

Stabilní vysoká spokojenost obyvatel a kvalita života obyvatel, spokojenost a důvěra ve správu města.

9.3.3 Mají obyvatelé obce zájem podílet se na veřejném dění obce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti – aktivní i pasivní.

Součástí aplikace MA 21 na městském úřadě je projednávání jakýchkoliv záměrů města s veřejností. Metody komunitního plánování se využívají při plánovaných rekonstrukcích dětských hřišť, ulic, odpočinkových míst, regenerací parků, projednání Desatera problémů. Pro zaměstnance, kteří komunikují s veřejností jsou připravovány speciálné vzdělávací moduly.

V průběhu realizace projektu Zdravé město a MA 21 jsme zjistili, že na setkání, která připravujeme pro veřejnost, nedochází mnoho mladých lidí – cca ve věku 15 – 25 let. Proto jsme připravili speciální modul „Desatero problémů očima mladé generace“. Smyslem celé akce bylo nabídnout mládeži ve městě možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje města Chrudim. Cílem tohoto setkání bylo vytipovat „Desatero problémů města z pohledu chrudimské mládeže“.

Zapojení veřejnosti probíhá i v  rámci komunitního plánování sociálních služeb. 
Komunitní plánování sociálních služeb je nástroj, který napomáhá zajišťovat dostupnost sociálních služeb v obci. Jedná se o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny.

 • 9.3.C Účast občanů na veřejném dění ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Obyvatelé mají zájem se podílet na rozvoji města.

Pomocí speciálního vzdělávacího programu se snažíme zvýšit zájem obyvatel o problematiku UR a MA21 a posílit tak vztahy mezi různými skupinami v obci.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Kolik akcí týkajících se veřejného dění a rozvojových otázek je ročně pořádáno a jaká je účast občanů?

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zájem o veřejné dění je v Litoměřicích nadstandardní, občané se aktivně zapojují do diskuzí k veřejnému dění a životu ve městě v různých formách diskuzí: veřejné fórum Desatero problémů, kulaté stoly, veřejná projednávání investic atd.

Fórum „Desatero problémů Litoměřic"

Na příklad občané Litoměřic mohou každoročně vyjádřit svůj názor ke kvalitě života města na veřejné diskuzi s názvem „Desatero problémů Litoměřic". Tato forma setkání nám umožňuje každoročně sestavovat žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Následně po akci probíhá ověřovací anketa, která ověřuje u široké veřejnosti, zda souhlasí problémy nadefinovanými na této akci. Výstupy z akce jsou prezentovány Radě a Zastupitelstvu města, které uloží zodpovědným garantům řešit tyto problémy.  Účast na veřejných fórech je vysoký, má pravidelně jednu z nejvyšších účastí v ČR - viz indikátor 9.3.C, stejně tak je vysoký počet respondentů v anketě.

viz http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Mladá a školní fóra

Školní fóra se v posledních třech letech pravidelně každoročně konají na všech litoměřických ZŠ, pro žáky a studenty ZŠ a SŠ se každý rok koná Mladé fórum, kterého se účastní starosta, vedoucí odborů a další politice a zaměstnanci úřadu. O účast na nich je vždy velký zájem.

viz http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=120

Kulaté stoly

Město organizuje kromě jiného v průběhu roku kulaté stoly a ankety zaměřené na různá témata související s kvalitou života ve městě – ankety na různá témata: např. dětská hřiště, odpadkové koše, kulaté stoly - budoucnost sportu v Litoměřicích, rozvoj cyklistiky, zdravé stravování a další. Zájem o jednotlivé akce je dle tématu (od 10 osob – kulatý stůl ke stravování po 200 osob – kulatý stůl ke sportu). V rámci aplikace MA 21 jsou ve městě investiční akce částečně projednávány s veřejností - revitalizace parku v Jiráskových sadech, budoucnost areálu bývalých kasáren pod Radobýlem, budoucnost areálu městského pivovaru. doprava ve městě atd.
Priority občanů jsou uvedeny v jednotlivých zprávách na webu Zdravého města. Více na stránkách
http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121.

Témata kulatých stolů:
2015: gymnázium, návrh řešení brownfieldu kasáren, regenreace části Pokratice, revitalizace tržnice, podnikatelské fórum
2016: o rodině, podnikatelské fórum, rozvoj geotermání energie v Litoměřicích
2017: udržitelná městská doprava, energie, školství, snídaně s podnikateli

Veřejná projednávání

Jsou formou pro představování a projednávání konkrétních témat, podobně jako u kulatých stolů.

Více viz http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121

Využíváme rovněž různé formy anket - např. ověřovací anketa desatera problémů (2015, 2016, 2017, 2018), anketa k přípravě plánu udržitelné městské mobility (2017).

 • 9.3.C Účast občanů na veřejném dění ?
  ANO

Hodnota indikátoru 9.3.C:

Návštěvnost na fórech a zájem občanů podílet se na veřejném dění je trvale vysoká a je jednou z nejvyšších v rámci Zdravých měst ČR.

Účast na fóru "Desatero problémů":
2012 - 150 osob
2013 - 170 osob
2014 - 200 osob (nejvíce v ČR)
2015 - 226 osob
2016 - 212 osob
2017 - 200 osob
2018 - 197 osob

Ověřovací anketa:
2015 - 233 osob
2016 - 403 osob
2017 - 419 osob
2018 - 377 osob

Sociologický průzkum:
2015 - 500 osob
2016 - 500 osob
2017 - 500 osob
2018 - 500 osob

Kulaté stoly:
2015 - 5
2016 - 3
2017 - 4

Mladé fórum a školní fóra:
2015 - 60 účastníků ze 7 ZŠ a 4 SŠ
2016 - 55 účastníků ze 7 ZŠ a 4 SŠ
2017 - 51 účastníků ze 7 ZŠ a 3 SŠ
2018 - 50 účastníků ze 7 ZŠ a 3 SŠ

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město nabízí veřejnosti několik forem, jak se zapojit do rozvoje města, a to v různých oblastech kvality života. I přesto jsme si vědomi možnosti zvýšení počtu projednávaných  témat s občany. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město využívá různé formy, kterými se mohou občané zapojit do veřejného dění. Účast občanů na akcích se odvíjí od projednávaných témat, celkově se však drží participace v celorepublikovém srovnání na vysoké úrovni.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci projektu Zdravé město a MA 21  jsou uplatňovány různé metody zapojování veřejnosti do veřejného dění.

https://www.jihlava.cz/planovani-s-nbsp-verejnosti/ms-104045/p1=104045

Pozitivním prvkem v rámci realizace MA21 byl projekt "Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných v Jihlavě". Cílem projektu bylo kontinuální práce s veřejností (získávání názorů, zapojení do plánování a rozhodování), která je základním předpokladem pro dobrou správu věcí veřejných.

Od roku 2008 Zdravé město Jihlava organizuje veřejnou diskusi s obyvateli - Fórum Zdravého města a MA21.

Fórum Zdravého města a MA21 navštívilo:

2008 - 86 osob, 2009 - 58 osob, 2010 - 45 osob, 2011 - 49 osob, 2012 - 49, 2013 – 83 osob, 2014 – 66 osob, 2015 -107 osob, 2016 – 90 osob, 2017 - 82 osob.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 -82 hlasů, 2013 -992 hlasů, 2014 – 500 hlasů, 2015 – 346 hlasů, 2016 - 500 hlasů, 2017 - 674 hlasů.

Od roku 2012 Zdravé město Jihlava organizuje podobnou aktivitu i pro žáky ZŠ a studenty SŠ - Fórum mladých

Fórum mladých navštívilo:

V r. 2012 -53 žáků, 2013 – 66 žáků, 2014 – 50 žáků, 2015 – 69 žáků, 2016 – 64 žáků, 2017 - 94 žáků ZŠ a studentů SŠ.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 – 389 hlasů, 2013 – 710 hlasů, 2014 – 871 hlasů, 2015 – 1250 hlasů, 2016 – 984 hlasů, 2017 - 706 hlasů.

Od roku 2015 město využívá na Fóru ZM a MA21 a Fóru mladých pocitovou mapu, v roce 2017 nově i elektronickou pocitovou mapu - http://jihlava.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7755f4cf342548999ed8a58ce31dd3c1

V rámci GIS aplikací (geografického informačního systému) byly vytvořeny projekty pro veřejnost - https://www.jihlava.cz/projekty-pro-verejnost/d-465410/p1=103699.

Statutární město Jihlava podporuje žákovské parlamenty - v roce 2015 uspořádalo Setkání žákovských parlamentů jihlavských ZŠ  - 55 účastníků. Z tohoto setkání vyplynulo, že je důležité se setkávat a vyměňovat názory. Navázali jsme tedy výjezdy žákovských parlamentů žáků jihlavských škol v květnu a září 2017 v rámci projektu "Zkvalitnění MA21 v Jihlavě" - https://jihlava.cz/projekt-zkvalitneni-ma21-v-jihlave/ds-56323/archiv=0&p1=105604, jedním z cílů je zvýšení zájmu o veřejné dění, komunikace nad projekty, hledání koncezu apod.

Součástí realizace MA21 je projednávání záměrů města s veřejností.  Setkání s veřejností probíhají také formou kulatých stolů, které jsou pořádány k různým tématrům - odpady, životní prostředí, doprava, vzdělávání, sport, volný čas, zdraví, zdravotní styl a sociální problematika.

Proběhla veřejná projednání projektů týkající se revitalizace sídlišť (Královský vršek, Březinova), revitalizace lokality Skalka 2x v roce 2016 vždy s účastí přes 100 obyvatel, k přestavbě Horáckého zimního stadionu nebo projednávání a připomínkování územního plánu (projekt PUPík byl vítězným IT projektem roku pro rok 2014 - https://jihlava.cz/jihlavsky-pupik-ve-snemovne/d-509273/p1=66118).

Město Jihlava je zapojeno do projektu Komunální plánování sociálních služeb, který vytváří příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů a podporuje spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu. https://www.jihlava.cz/pozvanka-k-setkani-nad-komunitnim-planem-socialnich-sluzeb/d-512896

V roce 2016 byla zpracována Koncepce kultury a cestovní ruchu "komunitním způsobem" se zapojením řady aktérů z kultury a cestovního ruchu i široké veřejnosti, v průběhu zpracování se uskutečnilo 5x setkání k různým fázím zpracování - více viz. strategie samotná - https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517033, závěrečné zprávy - https://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020

V roce 2016 byla přijata Manažerka revitalizace městského prostoru, jejíž hlavní náplní práce je projekt Revitaliza náměstí. Projekt je též participativní a veřejná setkání probíhají dle harmonogramu uveřejněném na nově vzniklých stránkách "Kroky revitalizace náměstí"-  https://www.jihlava.cz/kroky-revitalizace-namesti/d-516281

V roce 2017 proběhlo 5 plánovacích setkání k územním studiím - pozvánka - https://www.jihlava.cz/planovaci-setkani-k-uzemnim-studiim/d-516135, novinová zpráva - http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2017-02/02jr03.pdf.

 

 

Příloha č. 1 - Spokojenost obyvatel

 • 9.3.C Účast občanů na veřejném dění ?
  500
Sebehodnocení +2

Obyvatelé mají zájem podílet se na rozvoji města

Hodnocení oponenta +2

Obyvatelé mají zájem podílet se na rozvoji města. S odkazem na výsledky dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy“ (2015) lze konstatovat, že obyvatelé hodnotí jen průměrně (známka 5,2 na deseti bodové stupnici) spokojenost s možností účastnit se místního plánování, oproti roku 2011 nicméně došlo v tomto ohledu ke zlepšení. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na místním plánování za důležitý aspekt, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitý) byla zaznamenána známka 5,3. To je v částečném rozporu s pozitivně vyznívajícím sebehodnocením.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.C Účast občanů na veřejném dění

Město se snaží zapojovat občany do veřejného dění ve všech oblastech.

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti – aktivní i pasivní:

- každoroční S Vámi o Všem? Ovšem – fórum Zdravého města: hledání TOP 10

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=plan-zdravi-a-kvality-zivota-koprivnice

- veřejná projednání vždy dle  aktuálních témat daného roku, více na: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zapisy-zdrave-mesto-koprivnice

- besedy na potřebná témata: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=besedy-zdrave-mesto-koprivnice

apod.

- od roku 2012 probíhá Mládežnické fórum (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mladeznicke-forum-koprivnici), které úzce navazuje na Dětské zastupitelstvo (http://dzkoprivnice.webnode.cz/), pravidelně probíhá akce „Desatero problémů Kopřivnice očima mladých“ , jehož výsledky mladí presentují na fóru Zdravého města

 

Kromě témat uvedených v aktivitách projektu Zdravé měst a MA21  město realizuje i další aktivity, kdy zapojuje občany do veřejného dění, např. v rámci komunitního plánování sociálních služeb fungují otevřená jednání  všech pracovních skupin. Občané na tato setkání jsou zváni nejen prostřednictvím plakátů, hlášením v rozhlase, informací na www stránkách města a na facebooku města a Zdravého města, ale také zasíláním inividiuálních e-mailových pozvání.

Komunikace s občany probíhá taktéž prostřednictví prostřednictvím facebookových stránek města (https://www.facebook.com/M.Koprivnice/) a Zdravého města (https://www.facebook.com/zdravemesto). Město vydává týdeník - Kopřivnické noviny, kde moho občané vyjádřit svůj názor. Město neustále hladá nové cesty, jak co nejlépe s občany kominkovat.

Ochota přijít na veřejné setkání (projednání) se pravidelně zjišťuje v rámci spokojenost obyvatel obce s místem, ve kterém žijí – viz http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 • 9.3.C Účast občanů na veřejném dění ?

Počet účastníků veřejných projednávání:

rok

Počet účastníků celkem

Průměrný počet

Počet jednání

2011

649

72,11

9

2012

484

69,14

7

2013

304

60,8

5

2014

170

56,6

3

2015

181

30,1

6

2016

364

72,8

5

Zápisy z veřejných projednávání:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zapisy-zdrave-mesto-koprivnice

 

Výsledky fóra Zdraví – 10P: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=plan-zdravi-a-kvality-zivota-koprivnice

 

Zápisy z jednání pracovních skupin KP:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice-zapisy

 

Počet účastníků na pracovních skupinách k plánování sociálních služeb (PS jsou otevřené veřejnosti):

rok

Počet účastníků celkem

Průměrný počet

Počet konaných skupin

2011

117

29,25

4

2012

265

24,09

11

2013

151

50,33

3

2014

46

46

1

2015

38

38

1

2016

176

25,14

7

Odpovědi obyvatel v průzkumu na otázku: Byl(a) byste ochoten(na) přijít na veřejné setkání (projednání) zabývající  se tématem rozvoje města?

rok

ANO

NE

2005

36,2%   

63,8%

2008

41,4%

58,6%

2010

39,6%

60,4%

2012

35,6%

64,4%

2014

38,6%

61,4%

2016

34,2%

65,8%

Sebehodnocení 0

Zájem občanů o veřejná projednávání je ovlivněn lokalitou, o které se jedná a také tématem.  Jak vyplývá z průzkumů spokojenosti, lehce klesá ochota občanů zúčastnit se veřejného projednávání. Tento trend může být způsoben atraktivitou témat, ale také tím, že řada problémů je řešena, občané jsou o tom informování prostřednictvím Kopřivnických novin a Kabelové televize.

Hodnocení oponenta +1

Město je iniciativní a aktivně podporuje participaci a komunikaci relevantních témat s obyvateli.

9.3.4 Přispívá komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí v obci?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami je obsažená ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Chrudim , v Akčním plánu Zdravého města MA21, který se prolíná s Komunitním plánováním sociálních a souvisejíchc služeb města  Chrudim 2019-2020, na což navazuje Case management,  Komise prevence kriminality, Komise sociálních věcí a zdravotnictví a koncepční materiály Bezpečná komunita a Koncepce prevence kriminality. Nedílnou součástí jsou také případové  a rodinné konference.   Tyto závazky nám zaručují dlouhodobost preventivních projektů a programů, které jsou zaměřeny na odstraňování bariér u lidí z vyloučených lokalit a jsou aplikovány formou interdisciplinární spolupráce – spolupráce institucí a organizací pracující s cílovou skupinou. Jedná se o spolupráci mezi státním sektorem a nestátními neziskovými organizacemi. Podstatou je vytvoření funkčního systému vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a prevence pracujícími s cílovou skupinou v Chrudimi ve stávajícím legislativním prostředí. Funkčnost systému je vnímána jako schopnost společně se domlouvat na jednotném postupu práce s konkrétní rodinou na dodržování tohoto postupu a na pravidlech vyhodnocování.

Poslední roky jsme se zaměřili na fungování týmů, kde zdůrazňujeme spolupráci, jednotné vystupování, dodržování pravidel týmu, jasně vymezené kompetence subordinace, kvalitní komunikaci a informovanosti ostatních o všem, co je důležité.

Základní znaky dobře nastavené týmové práce -

integrace funkcí, moderování týmu, vlastní řízení, systemická struktura práce, společná orientace, pravidelné setkávání, autonomie týmu, zvolený facilitátor, komunikace a zpětná vazby.

Můžeme mít dobré služby pro klienty, ale nejdůležitější je spolupráce všech zúčastněných. Před třemi lety jsme si pokládali otázky - Proč stejné týmy zanikaly a vznikaly? Všechno fungovalo, ale výsledky nebyly úplně optimální? Informace mezi námi probíhaly, stejně to nestačilo. Časová dotace a vydaná energie neodpovídala výstupům. Proč jsme opakovaně nastavovali spolupráci? Co nám unikalo?    ...Co dnes děláme jinak? ..... jaké máme vize?

Spolupráce vede k zajištění efektivity celého systému, komplexnosti a koordinaci jednotlivých organizací, které se snaží zmírnit následky.

Minimalizují se chybná rozhodnutí - z důvodu nepřesných informací či jednostranných řešení problému klienta se u jednoho stolu sejdou různé organizace a ty celou záležitost posoudí komplexně.

Kvalitněji poskytovaná prevence – předchází se tomu, aby poskytování služeb nebyla v rozporu, ale aby byla účinná a přesně cílená.

Finanční úspora – spolupráce působí jako prevence proti překrývání služby u klienta a klade důraz na využívání zdrojů z přirozeného prostředí.

Časová úspora – při spolupráci několika organizací dochází zpravidla k rychlejšímu řešení problémů klienta.

Aktivizace – klient či klienti jsou vtaženi do řešení svých životních kroků, sami o nich rozhodují a jsou zodpovědni za jejich realizaci.

Case Management

V Chrudimi je vytvořen systém vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb pracujícími s ohroženou rodinou formou case managementu. Funkčnost systému je vnímána jako schopnost společně se domlouvat na jednotném postupu práce s konkrétním klientem, na dodržování tohoto postupu a na pravidlech vyhodnocování. 

Případová konference

společné setkání pomáhajících pracovníků, kteří hledají a navrhují optimální řešení konkrétní situace rodiny, jako plánované a koordinované multidisciplinární setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve své každodennosti.

Rodinná konference 

Rodinná konference je inovativní model sociální práce s ohroženou rodinou, jehož cílem je aktivizovat přirozenou podpůrnou síť okolo dítěte. Rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní a přátelé, všichni, kteří jsou propojeni se životem dítěte, vytvářejí plán řešení složité situace ohroženého dítěte. Průvodcem celého procesu je nezávislý koordinátor, který není nijak zainteresován na výsledku řešení a nemá žádný vliv na obsah plánu. 

Na rozdíl od více známých případových konferencí u rodinných konferencí dochází k zásadnímu obratu, kdy odborníci ustupují do pozadí a je to rodina, kdo se stává expertem na řešení své situace. Z partnerské úrovně je rodina povýšena do role výlučného odborníka na svůj život. Případové konference zůstávají na úrovni metody sociální práce, rodinné konference však vnímáme jako přístup k rodině a do budoucna bychom si přáli, aby to bylo základní právo rodiny – sejít se a rozhodnout, jak složitou situaci vyřešit. Aby každá rodina dostala možnost využít rodinného setkání k naplánování vlastního řešení a využití vlastních zdrojů namísto autoritativního rozhodování institucí.

I s podporou města jsou připravovány programy pro spojení různých cílových skupin obyvatel - napč. Festival Jeden svět, Poznej svého teenagera, Street ball, tvořivé workshopy, jóga nejen pro seniory apod.

 • 9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Vznik nových metod k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami.

Zapojujeme všechny cílové skupiny i specifické skupiny obyvatel - v rámci spolupráce s neziskovými organizacemi působící v různých oblastech.

Poslední roky jsme se zaměřili na fungování týmů, kde zdůrazňujeme spolupráci, jednotné vystupování, dodržování pravidel týmu, jasně vymezené kompetence subordinace, kvalitní komunikaci a informovanosti ostatních o všem, co je důležité.

Vznikl vyjímečně prechodný dvouletý Komunitní plán sociálních služeb a souvisejíchc služeb města  Chrudim 2019-2020

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez konkrétních námitek a připomínek. Ocenění služeb šitých na míru. Dostupné bydlení u osob s duševním onemocněním.Výborně zpracovaný komunitní plán.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Komunitní plán

Město Litoměřice již dlouhodobě aktivně pracuje na odstranění bariér, a to již podporou K-centra Českého červeného kříže, tak spoluprací s osobami se zdravotním omezením v rámci sekce zdraví. Osoby se zdravotním postižením byly přiblíženy občanům v rámci kampaně "Průhlédné sochy" https://usti.idnes.cz/pruhledne-sochy-litomerice-dfr-/usti-zpravy.aspx?c=A170505_2323491_usti-zpravy_vac2

Pro seniory je zajištěna jak široká síť sociálních služeb i volnočasových aktivit, které jsou pro ně připravovány nejen v rámci Místa přátelská seniorům v měsíci dubnu a květnu,  ale i v průběhu celého roku. Pro rodiny, děti a mládež spolupracuje jak s Pedagogickou psychologickou poradnou, tak nízkoprahovým centrem pro děti a mládež či sociálně aktivizačními službami. Rovněž jsou zde realizovány volnočasové zábavné a poučené dny v rámci "Dne rodiny".

https://www.litomerice.cz/aktuality/3991-den-rodiny-se-uskutecni-v-sobotu-v-parku-vaclava-havla

Díky vysoké finanční podpoře města došlo k vytvoření široké sítě sociálních služeb, které významně přispívají k odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel.

V předchozích letech, ale i v roce 2014, 2016 a 2018 byla vyhlášena cena Aloise Klára pro osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj sociálních služeb nebo rozvoj v oblasti zdravotnictví. Nominace zasílá veřejnost, cenu předává starosta města.

Mezigenerační projekty

Snaha o to, aby veškeré aktivity města Litoměřice byly mezigeneračně propojovány a bylo využito potenciálu a přínosu starších osob pro společnost (Den rodiny, tábor pro seniory s vnoučaty – Bezva parta, workshopy, přednášky, aktivity knihovny K. H. Máchy) se daří. V roce 2017 v rámci mezigeneračního propojení mládež chodila uklízet a hrabat listí do domova pro seniory, rovněž senioři chodí číst do mateřských školek.

Místa přátelská rodině a seniorům

Město koordinuje kampaně – Místa přátelská seniorům a Místa přátelská rodinám.

Místa přátelská rodinám - 1. ročník této kampaně proběhl v roce 2014, zapojují se do ní PO a NNO působící v rodinné oblasti. Cílem kampaně bylo seznámit občany s organizacemi zabezpečující aktivity pro rodiny a zapojit je do činnosti. V průběhu šesti týdnů mohly rodiny s dětmi do 8 let bezplatně navštívit 19 nejrůznějších akcí. V roce 2016 tato kampaň byla zorganizována do jednoho víkendového dne, což bylo hodnoceno jako efektivnější a úspěšnější. V roce 2018 se koná již 5. ročník této kampaně a účast má stále stoupající tendenci.

Místa přátelská seniorům (od r. 2013) - Cílem je seznámit seniory se zařízeními a organizacemi, které se věnují této cílové skupině, a zapojit seniory do jejich aktivit. V průběhu cca 4 týdnů mohou senioři bezplatně navštívit 16 akcí. 5. ročník  se konal v roce 2017. Meziročně vzrůstá počet zapojených seniorů a i tato aktivita má vliv na snižování sociálního vyloučení starších občanů.

viz

https://www.litomerice-info.cz/cz/5040.mista-pratelska-seniorum-seniorsky-trojboj/

https://www.litomerice-info.cz/cz/4937.den-rodiny-v-litomericich-aneb-o-dobrem-jidle/

ttps://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/4-KomunitniPlan.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=oi2rxbLAbuQ

https://www.litomerice-info.cz/cz/3405.mista-v-litomericich-pratelska-rodine-akce-pro-rodiny-s-detmi/

https://www.youtube.com/watch?v=bGlenMqAeAg

https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-seniorska-kampan-prubeh

2015 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=692:mista-patelska-seniorm-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129

2016 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&catid=91%3Aakce-2016&id=823%3Amista-patelska-seniorm-2016&Itemid=131

2017 -  http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=995:mista-patelska-seniorm-2017&catid=95:akce-2017&Itemid=133

https://mepol.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

 • 9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel ?
  ANO

Město spolupracuje s NNO, které se problematikou zabývají.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město úzce spolupracuje s čím dál větším počtem nestátních neziskových organizací, které se danou problematikou zabývají.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje odstraňování bariér mezi různými skupinami pořádáním palety nejrůznějších aktivit. Významným partnerem jsou v této oblasti neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb. Některé akce jsou určeny specifickým skupinám (seniorům, rodinám s dětmi) a cílí na jejich zapojení do společnosti, další jsou zaměřeny osvětově celospolečensky či naopak na propojování různých skupin a generací.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava dlouhodobě koncepčně podporuje odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel cílenou sociální prací s jednotlivými komunitami v rámci multidisciplinárních týmů. Jedná se interdisciplinární spolupráci mezi sociálními pracovníky odboru sociálních věcí a dalšími útvary magistrátu a města s nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi zabývajícími se touto problematikou.

Statutární město Jihlava finančně podporuje aktivity zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace a skupiny bez ohledu na barvu pleti, etnický i národnostní původ, víru, sexuální orientaci, politické názory a další odlišnosti.

Podstatou komunitní politiky obce, zpracovanou v komunitním plánu, je vytvoření funkčního a efektního systému komplexní koordinované spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, prevence a sociálních pracovníků, pracujících s cílovými skupinami v Jihlavě a okolí, v rámci stávající legislativy. Funkčnost systému je vnímána jako schopnost společně postupovat při práci s komunitou a rodinou a jednotně vyhodnocovat výsledky sociální práce.

V oblasti komunikace a soužití specifických skupin nejsou na území obce zaznamenávány výraznější problémy.

Statutární město Jihlava organizuje či finančně podporuje formou dotací řadu akcí, které jsou určeny pro celé rodiny - Havíření (během víkendu 3 průvody, v každém jde 200 dětí), Týden pro rodinu - organizátor Centrum pro rodinu, průvod Sv. Martina (desítky dětí, dospělých zapojených do průvodu, stovky přihlížejících na náměstí a celoodpolední slavnosti); Branný závod pro seniory - 150 seniorů + 40 dětí; Závody kočárků - Strollering - 50 rodin, Jihlavský půlmaraton včetně rodinného běhu, Běh pro světlušku, dětská divadelní a filmová představení - DKO (http://www.dko.cz/), DIOD (http://www.diod.cz/), Kino Dukla (http://www.kinodukla.cz/)apod.

Přehled dotací do kultury, sportu, volnočasových aktivit a aktivit v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 jsou uveřejněny na webu Jihlavy - https://www.jihlava.cz/vyzvy-granty/ds-53558; více informací o využívání dotací v Auditu UR - téma 8 - Kultura a volný čas.

Městská knihovna – příspěvková organizace města  má bezbariérový přístup do všech pater, ozvučený výtah, ve 3. patře je zvuková knihovna (pro předložení potvrzení SONS nebo TYFLO zdarma) a ozvučený počítat pro nevidomé.

Většina kulturních a sportovních akcí podporovaných městem Jihlava je fyzicky dostupná všem skupinám obyvatel – je zajištěn bezbariérový přístup.

Zvýhodněný vstup mají na Vodním ráji (aquapark) držitelé ZTP – 50%, držitelé ZTP/P zdarma a doprovod 50 % vstupného.

Na bazéně Evžena Rošického je umístěn „schodolez“ a vozík do vody. Pro zdravotně postižené osoby jsou zde sprchy a sociální zařízení.  

Město podporuje finančně pořádání kulturních akcí pro osoby se zdravotním postižením a menšiny

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava

JP

Divadlo - dětská představení

Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů a dětských domovů se školou - XXVII. Ročník

Diecezní charita Brno - Oblastní charita Jihlava

JP

Tanec

"Amen Khelas"

FABES, s.r.o.

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Amen Roma sam: Oslavy Mezinárodního dne Romů

Karolína Kociánová

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Multikulturní festival

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Týden romské kultury 2017

Svaz důchodců České republiky, o.s. místní organizace Jihlava

JP

Hudba - ostatní

Dechovka a senioři

Svaz důchodců České republiky, o.s. místní organizace Jihlava

JP

Výstava

Výstava prací jihlavských seniorů

Svaz důchodců České republiky, o.s. místní organizace Jihlava

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Vítání léta jihlavskými seniory

Svaz důchodců České republiky, o.s. místní organizace Jihlava

JP

Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

Mezinárodní den seniorů

Vietnamský spolek na Jihlavsku, z.s.

JP

Hudba - ostatní

Vietnamský den dětí Tet Trung Thu 2017

 

 • 9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel ?

Hodnota indikátoru:

Zdravé město Jihlava

Sebehodnocení +1

Město dlouhodobě koncepčně podporuje odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel cílenou sociální prací s jednotlivými komunitami v rámci multidisciplinárních týmů.

Hodnocení oponenta +1

Samospráva prostřednictvím sociálních a dalších služeb přispívá k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel. Akce pořádané městem jsou bezbariérové a dostupné různým skupinám obyvatel.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel

Komunitní politika přispívá k odstraňování bariér a dobré komunikaci mezi různými skupinami obyvatel. Závazky komunitní politiky jsou obsaženy ve strategických dokumentech města, zejména ve  Strategickém plánu města,  Akčním plánu rozvoje města,  Plánu zdraví a kvality života, Zdravotním plánu města, Střednědobém plánu sociálních služeb, Plánu prevence kriminality a protidrogové prevence, Zdravotním plánu a dalších

Město Kopřivnice je od 1. 1. 2004 řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR. Kopřivnice se svou aktivitou snaží zvyšovat kvalitu života svých obyvatel, vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj a podporuje zdravý životní styl. Město se snaží projednávat různé záměry s veřejností – např. rekonstrukce městských budov, ulic, dětských hřišť, Plán zdraví a kvality života se stanovením 10 priorit, projednání Desatera problémů nebo Strategického plánu, průzkum veřejného mínění apod.

Město buď samo organizuje či podpodporuje řadu aktivit pro sooby se zdravotním postižením (např. mezinárodní Hry zdravotně positžených - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=v-kvetnu-probehne-jiz-20-rocnik-sportovnich-her-zdravotne-postizenych&clanek=22093, festival Motýlek http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=motylek-letos-slavi-neuveritelnych-dvacet-let&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1541),  či menšiny - Miss Roma http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=minulou-sobotu-po-sedmi-letech-volili-miss-roma&clanek=17487).

Stejně tak se město snaží, aby docházelo k propojování generací. Již druhým rokem probíhají akvitivy pro všechny generace s názvem Týden rodiny, v rámci kterého se uktučnil např. Pochod všech generací (http://www.lasska-brana.cz/cz/akce-detail/aktivni-senior-2017---pochod-vsech-generaci). Seniři např. předčítají dětem pohádky v rámci akce Den země, děti z Dětského zatupitelstva připravili pro kopřivnice seniory hru Bingo či Zábavné odpoledne atd.

Ve městě také působí občanské skupiny obyvatel, které se zaměřují na různé cílové skupiny či na různé projekty, např. projekt Ke zvězdám http://www.kehvezdam.cz/, bleší trhy organizace Máš čas?, o.p.s.. kopřivnické přehlídka netradičních divadel Koprfest, Festival medu a písničky, který organizují místní včelaři. Oganizace mohou na své aktvity či jednorázové akce požádat o dotaci města.

V rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) probíhá od roku 2009 do roku 2014 Revitalizace veřejného prostranství a městských bytových domů v obytné zóně Kopřivnice JIH.

Komunikace probíhá  také prostřednictvím pracovních skupin plánování sociálních služeb.  V rámci komunitního plánu máme tyto pracovní skupiny:  Senioři, Osoby v tíživé životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením, Poskytovatelé a Řídící skupinu.

Každoročně jsou organizovány Dny sociálních služeb, jejich cílem je seznámit veřejnost, uživatele a potenciální uživatele s možnostmi pomoci, informovat o tom, jak se žije s handicapem, umožnit poskytovatelům soc. služeb prezentaci svých zařízení. V průběhu dne probíhá vždy  výstava poskytovatelů soc. služeb – představení, konzultace, prodej výrobků apod., dále různé workshopy (výtvarné dílny, canisterapie, pletení košíků apod.), poradenství – příspěvek na péči, na kompenzační pomůcky, hmotná nouze apod.

Město komunikuje a spolupracuj a podporuje řadou organizací, které jsou v úzkém kontaktu se specifickými skupinami obyvatel (viz. 9.2.4) jejich prostřednictvím také komunikuje s jejich klienty.

Od roku 2012 každoročně organizuje odbor soc. věcí „Kulatý stůl“ v MŠ a ZŠ Motýlek, kde se setkávají rodiče dětí se zdravotním postižením, pedagogové a poskytovatelé sociálních služeb. Cílem akce je osvěta a předání informací o možnostech péče o osoby se zdravotním postižením.

 

 

 • 9.3.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel ?

Strategické dokumenty města:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 

Zdravé město:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zakladni-informace-o-projektu-zdrave-mesto-koprivnice

 

Komunitní plánování sociálních služeb:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice

 

Prevence kriminality:

http://prevence.koprivnice.org/

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení.

Radnice pravidelně komunikuje s občany na veřejných projednáváních, prostřednictvím různých setkání, prostřednictvím pracovních skupin v rámci plánování sociálních služeb, Zdravotního plánu, Plánu zdraví apod. při sestavování těchto skupin dbá na to, aby v pracovních skupinách byly zastoupeny všechny zájmové skupiny obyvatel (senioři, zdravotně postižení,  senioři apod.) nebo organizace, které je zastupují. Pravidelně jsou mapovány potřeby občanů.

Hodnocení oponenta +1

Město organizuje a podpodporuje aktivity, které přispívají k odstraňování bariér mezi obyvateli a specifickými skupinami, osob se zdravotním postižením, menšin a sociálně znevýhodněných osob. Podporuje participci na projednávání nebo přípravě strategických dokumentů. V rámci aktivit a plánování rozvoje města existuje prostor pro vytváření příležitostí pro zvyšování sociální soudržnosti v rámci města a interakci a komunikaci různých skupin obyvatel.

9.3.5 Došlo v obci ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má zpracovaná pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, která ukládají vedoucím odborů přijmout taková opatření, aby se stížnost již nemohla opakovat, a zároveň jim ukládá provádět kontrolu dodržování těchto opatření.

V souladu s článkem 8 „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností“ schválených Radou města Chrudim dne 11. 01. 2006, účinných dnem 13. 01. 2006 (dále jen Pravidla), je předkládána k projednání Radě města analýza stížností.

V tomto režimu nám nebyla poslána žádná stížnost, ale motivujeme občany, aby  volali a psali e-maily i na jednotlivé sociální pracovníky oddělení sociální prevence a pomoci, kteří s bezdomovci či se sociálně patologickými jevy pracují. Občané jsou vyzýváni, aby se nebáli komunikovat, aby zavčasu nahlásili situaci, která se jim ve městě nelíbí a to dřív, než se situace řeší už jen represí. Tzn., že již dnes jsou občané schopni zavolat, jak nám, tak městské policii, se kterou jsme v úzké spolupráci,  že tam leží bezdomovec, za kterým zajde strážník či terénní pracovník města a snaží se s klientem vykomunikovat všechny možnosti a pomoc, která mu může být nabídnuta ze strany úředníků a neziskových organizací.

Jak jsem již tak několikrát zmínila i  v problematice bezdomovectví jsme dokázali propojit spolupráci se všemi subjekty tak, že vystupujeme jednotně a tím jsme odebrali klientům možnost manipulace se sociálními službami a zkreslování jejich situace. Kurátor pro dospělé každý rok v podzimním období napíše pro klienty dopis, kde je souhrn všech veškerých možností a kontaktů, kam se mohou v tíživé situaci obrátit. Tento dopis je bezdomovcům předán v terénu a to jak městskou policií, tak terénními pracovníky odboru. Dopis dostanou proti podpisu a my si tímto zaktualizujeme počet lidí, kteří jsou přímo ohroženi ztrátou bydlení. Nabízí se jim noclehárna příp. Nízkoprahové denní centrum, kde se mohou využít prostory pro hygienu, dostanou zde čisté oblečení a základní potraviny. Šatník mohou také využívat u Českého červeného kříže. Dále jídlo mohou dostat u pana faráře Římskokatolické farnosti, se kterým máme domluvu, že je schopen zaplatit nocleh pro bezdomovce, kteří na zaplacení nemají. Tím jsme odbourali nájezdy bezdomovců na občany, kteří vychází z bohoslužeb a na pana faráře, který byl konfrontován s jedinci, kteří na něj čekali, až zavře kostel a vyžadovali finance na nocleh a přitom ho pak vůbec nevyužili. Nyní máme domluvu, že když takový člověk na noclehárnu dorazí, pan farář se spojí s kolegy s noclehárny a dojde k zaplacení. Dále máme navázanou spolupráci s lékaři, kteří nám na požádání ošetření klienta a s nemocnicí Chrudim, hlavně s oddělením LDN.

 • 9.3.E Stížnosti obyvatel na sociálně nevhodné jevy ?
  0 dle pravidel pro přijímání a vyřizování stížností
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Situace je přibližně stejná. Z uvedených dat vyplývá, že stížnosti v souvislosti s bezdomovectvím jsou s klesajícím trendem.

V případě nutnosti se bude záležitost řešit ve spolupráci s NNO a zainteresovaných zástupců města

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V popisu se téměř výhradně věnujete bezdomovectví. Rozšiřte prosím o další sociálně patologické jevy.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice má zpracovaná pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, upozornění a podněty občanů. Z evidence stížností Městského úřadu v Litoměřicích vyplývá, že stížnosti se téměř nevyskytují, pouze v roce 2016 byla podána jedna stížnost na bezdomovce.

Vydaná vyhláška 3/2016 o veřejném pořádku spočívala v opatřeních směřujících k regulaci žebrání, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy, estetickým vzhledem města a ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu. Tuto vyhlášku nahradila vyhláška 2/2017 o veřejném pořádku, která byla ještě v roce 2017 dvakrát aktualizovaná. V roce 2018 byly tyto vyhlášky zrušeny a nahrazeny jedinou vyhláškou 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracená doba nočního klidu.

Město však už více let vnímá jako celospolečenský problém hazardní hraní. Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem je zadluženost hráčů i jejich rodin, krádeže kvůli hraní či splácení dluhů z hraní.  Míra realizace preventivních opatření v obecné populaci i mezi hráči je nízká.  Zastupitelé města si uvědomují tuto závažnost a v rámci zákona už od roku 2011 vydávají vyhlášky města, které regulují na území města hazardní hraní časem a místem. Byla také regulovaná světelná reklama na provozovnách a velikost nápisů. V roce 2017 město vydalo v souladu se zákonem 186/2016 Sb. vyhlášku 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her. Město nechtělo, ač si bylo vědomo škodlivosti městem regulovatelných hazardních her, přistoupit k tzv. prohibici (absolutnímu zákazu) obávalo se, že by vznikly nelegální herny, Které by zaplnily prázdné místo na trhu. Z tohoto důvodu zvolilo pouze regulaci vůči nejcennější historické části města (území městské památkové rezervace), která je určena pro bydlení a pro zklidněnou rekreaci a klidový turistický ruch čerpající z bohatého kulturního dědictví.

Závěrem tedy lze uvést, že ke změně došlo mezi roky 2016 a 2017, počet stížností na sociálně patologické jevy klesl z 1 na 0.

Pro dokreslení celkového obrazu a spolupráce s městskou policií jsou uvedeny tyto údaje o stížnostech:

                                       2017    2018
Bezdomovci                         25       10
Herny                                    3        1
Injekční stříkačky                 13         4
Drogy                                   1         0
Rušení nočního klidu           105       13

V současné době se skupina osob bez domova rozčlenila až rozpadla. Je to z toho důvodu, že 2 hlavní osoby nastoupily do NVÚ, jedna osoba zemřela, jedna osoba je na léčení a jádro se tedy rozpadlo. Do Litoměřic ale stále přijíždějí další osoby bez domova a rovněž od nás odjíždějí naši do jiných měst, takže počty zůstávají stejné.

Je patrno, že ubylo krádeží, neboť v Litoměřicích působí nestátní nezisková organizace i terénní sociální pracovníci Farní charity Litoměřice a Naděje, osoby bez domova se na ně mohou obrátit a využít jejich služeb a pomoci. Rovněž pocitově je zřejmé, že majoritní společnost města se osob bez domova nemusí obávat. Ubylo žebrání, ležení po lavičkách, požívání alkoholu na veřejnosti. Osoby bez domova se přirozeně přesunuly na doporučení sociálních a terénních pracovníků na méně frekventovaná místa.

Neziskové organizace Naděje, Farní charity a sociální pracovníci města pravidelně navštěvují squaty, vybydlené domy i jiná místa, kde by se osoby bez domova mohly zdržovat.

Sčítání osob bez domova:

Rok 2015

 • Venku 14 osob (12 mužů a 2 ženy)
 • Na noclehárně 5 osob (4 muži a 1 žena)
 • Na azylovém domě pro jednotlivce 30 osob (21 mužů a 9 žen)
 • Na azylovém domě pro rodiny a pro matky s dětmi 41 dospělých (24 mužů a 25 žen) a 52 dětí 
 • <