• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihlava: Projekt "Park in park" - pro nezaměstnanou mládež ohroženou sociálním vyloučením

Hlavní náplní sociálního projektu Park in park, který probíhá od února roku 2006, jsou především rekvalifikační kurzy. Díky nim získávají sociálně vyloučení mladí lidé důležité praktické dovednosti. Ty jim mají následně umožnit nejen lepší orientaci na pracovním trhu, ale především nalezení vhodného stálého zaměstnání. Jihlavská Charita realizuje v rámci projektu celkem čtyři rekvalifikační kurzy – truhlářský kurz, kurz zaměřený na domovní údržbu, obor malíř – natěrač a kurz zahradnických prací. Účastníci kurzů v rámci praxe pracovali například i ve známé místní ZOO Jihlava nebo místních parcích.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Kontakt: www.parkinpark.cz
Příjmení, jméno: Holemář Marek, Schrek Vítězslav
Organizace: Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
E-mail: park@caritas.ji.cz
Telefon: 567 563 681
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? A) Byla vytvořena zcela nová metodika motivačního kurzu, zaměřeného přímo na cílovou skupinu.

B) Bylo realizováno celkem 21 kurzů, z toho 6 motivačních, 7 rekvalifikačních, zaměřených na řemeslné obory a 8 rekvalifikačních se zaměřením na informační technologie.

C) 202 účastníkům byla poskytnuta podpora, která splnila účel, přičemž 102 účastníkům v kurzech motivačních, 64 účastníkům v kurzech rekvalifikačních a 36 účastníkům byla poskytnuta podpory a pomoc při hledání zaměstnání apod.

D) V rámci programu Park byly revitalizovány celkem tři lokality.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, v průběhu projektu byla pořizována pravidelně dokumentace v podobě fotografií. Z médií byly pořízeny záznamy audio i video záznamů (Český rozhlas region, Čt 1, Prima). Dokumentace je k dispozici u realizátorů projektu.
Začátek aktivity: 01.02.2006
Konec aktivity: 31.01.2008
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6200
Jak byla aktivita financována? Prostředky ESF. Financováno v rámci projektů nadregionálního grantového schématu - Opatření 2.1.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Cíle projektů zaměřených na integraci specifických skupin se vždy daří lépe naplňovat v případě funkčních partnerských vazeb a vzájemné komunikacé mezi realizátorem (např. NNO), obcí, úřady práce a zaměstnavateli, případně dalšími subjekty typu profesních komor apod. Vemi důležitá je i mediální otevřenost projektu a podpora a zájem veřejnosti.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Díky pozitivní medializaci projektu byla v průběhu realizace navázána velmi dobrá spolupráce s řadou nových zaměstnavatelů v regionu, jejichž součinnost je při zajišťování např. odborných praxí, nebo při následném hledání zaměstnání pro účastníky projektu velmi důležitá.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Díky výstupům programu Park (úpravy veřejných prostranství) se projekt těšil nejen zájmu veřejnosti, ale i značnému zájmu médií, která pravidelně informovala o průběžných aktivitách a výsledcích projektu. Seznam mediálních výstupů: 44 tiskových zpráv a novinových článků, 3 televizní reportáže, 2 mediální rozhlasové kampaně, 5 rozhlasových pořadů, webové stránky projektu: http://www.parkinpark.cz
Příloha:

Aktéři

Název: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: 44990260
Adresa: Jakubské náměstí 2, 58601 JIHLAVA
Web: http://www.jihlava.cz/charita

Další aktéři

Název:Úřad práce Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj:00558231
Adresa:Brtnická 2531/21, Jihlava
Web:http://www.portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info

Název:

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:60732105
Adresa:Pod rozhlednou 344/8, Jihlava
Web:http://www.sml-jihlava.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu