• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Brno: Podpora domácího bydlení - pečovatelská služba Naděje

poskytuje žadatelům služby, pomoc a péči k zachování soběstačnosti, zajištění chodu domácnosti a vše, co prodlužuje dobu žití v přirozeném prostředí domova.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Brno
Kontakt: Pečovatelská služba NADĚJE, Arménská 4, 625 00 Brno
Příjmení, jméno: Blažková Zuzana, Mgr. Ing.
Organizace: Naděje, pobočka Brno
E-mail: vedouci.pecovatelskasluzba.brno@nadeje.cz
Telefon: +420 544 210 843
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Pečovatelská služba NADĚJE poskytuje seniorům a dalším osobám, kteří mají sníženou soběstačnost, pomoc při péči o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti, a tím jim umožňuje žít co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí, tj. doma. V rámci pečovatelské služby jsme provedli průzkum, co klienti v nabídce služeb dále uvítali. Na základě těchto zjištění jsme postupně rozšiřovali služby: zřídili půjčovnu kompenzačních pomůcek, vybudovali hygienické středisko se sprchovým koutem a rozšířili provozní dobu pečovatelské služby na všchny dny v týdnu (nyní denně od 7 do 19:30 hod).
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Veřejnost seznamujeme s našimi aktivitami prostřednictvím informačních letáků, které jsou aktivně distribuovány do čekáren zdravotnických zařízení, na sociální odbory úřadů i na další veřejně přístupná místa. Každoročně se koná Den otevřených dveří, při kterém se zájemci mohou seznámit s chodem pečovatelské služby, nahlédnout do hygienického střediska a do prostor půjčovny kompenzačních pomůcek. Průběžně spolupracujeme se sociálním odborem městské části i města Brno.
Začátek aktivity: 01.01.2001
Konec aktivity: 01.12.2013
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 300
Jak byla aktivita financována? Půjčovna kompenzačních pomůcek byla v první fázi financována zejména z daru Sociálního nadačního fondu města Brna "Domovy potřebných" (cca 70 % nákladů), dále byly pomůcky postupně dokupovány z vlastních zdrojů NADĚJE (cca 30 % nákladů). Náklady na hygienické středisko byly z 80 % financovány z darů, z vlastních zdrojů NADĚJE financovala 20 % nákladů.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nabídku služeb je třeba přizpůsobovat aktuálním potřebám klientů. Velice se osvědčilo provádět každoročně mezi klienty i mezi jejich rodinnými příslušníky aktivní dotazníkové šetření. Na požadavky a přání klientů, která z šetření vyplynou, pak pružně reagovat a změny zavádět do praxe, případně do plánů pro další roky.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Během zavádění novinek se každý setkává s dílčími problémy, které je potřeba zdolat. U nás počet kompenzačních pomůcek v naší půjčovně postupně narůstal , bylo tedy třeba najít větší prostory. Bezprostředně po rozšíření provozní doby terénní pečovatelské služby jsme se potýkali s úpravou pracovní doby jednotlivých pracovníků. Setkávali jsme se ale také s pomocí (např. dar sprchového koutu pro zřízení hygienického střediska, dar základního vybavení pro půjčovnu kompenzačních pomůcek). Největší sílu a motivaci pro změny jsme však čerpali z tváří našich spokojených klientů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o pečovatelské službě NADĚJE a jejích aktivitách byly zveřejněny ve zpravodajích přilehlých městských částí (např. ve zpravodaji "Naše Bohunice").

Aktéři

Název: Naděje, pobočka Brno
IČO nebo jiný registrační údaj: 00570931
Adresa: Ptašínského 13, 602 00 Brno
Web: http://www.nadeje.cz/brno/

Další aktéři

Název:Sociální nadační fond města Brna "Domovy potřebných"
IČO nebo jiný registrační údaj:60554410
Adresa:Mečová 5, 602 00 Brno
Web:http://www.domovypotrebnych.cz/

Název:

ROLTECHNIK a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:společnost je vedená pod značkou B 2775 u Krajského soudu v Hradci Králové
Adresa:Třebařov 160, 569 33
Web:http://www.roltechnik.cz/cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu