• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ústí n.L.: Inovativní systém sociálního bydlení

V rámci bytové politiky řeší Ústí nad Labem mimo jiné i téma sociálního a dostupného bydlení, které poskytuje důstojné bydlení nejen pro sociálně slabé či handicapované seniory. Ukázkové aktivity má město také v oblasti bydlení v krizových životních situacích.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Příjmení, jméno: Mgr. et Mgr. Vlach Tomáš
Organizace: Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města Ústí nad Labem
E-mail: Tomas.Vlach@mag-ul.cz
Telefon: 475 271 436
Téma: Bydlení, domácnosti

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Dlouhodobým cílem Statutárního města Ústí nad Labem je kvalitní a odpovědná bytová politika s důrazem na uspokojování základních potřeb občanů města.

Cílem projektu bylo posílení bytového fondu města a za tímto účelem byla založena Pracovní skupina primátora Statutárního města Ústí nad Labem, která posuzovala možnosti nákupu, oprav a rekonstrukcí vhodných bytů a bytových domů. Pracovní skupina vyhodnotila jako výhodnější rekonstrukci nevyužívaného objektu (bývalé ubytovny) v majetku Statutárního města a jeho rozdělení na dostupné a sociální bydlení, které ve městě chybí, neboť v současné době poptávka po městských bytech několikanásobně převyšuje nabídku. Čekací doba na přidělení volného bytu je v řádu několika měsíců a část žadatelů není možné uspokojit vůbec. Nedostatečná kapacita bytového fondu snižuje možnost Statutárního města poskytnout bydlení za zvýhodněný nájem cílovým skupinám sociálního bydlení i cílovým skupinám dostupného bydlení.

Na základě poskytnuté dotace od SFPI bylo pořízeno 16 sociálních bytů. Na základě Smlouvy o úvěru SFPI bylo pořízeno 17 dostupných bytů.

Co sociálního bydlení se týče, smíšený dům Čelakovského disponuje celkem 16 sociálními byty o velikosti 1+1 a 2+1. O přidělení sociálního bytu rozhoduje Rada města Ústí nad Labem na základě doporučení bytové komise. Sociální byty jsou zejména určeny pro cílovou skupinu osob ve věku 60 a více let, splňující definici způsobilé domácnosti dle NV č. 112/2019 Sb. Žádost o přidělení sociálního bytu odpovídá obsahu standardní žádosti o byt, navíc obsahuje souhlas žadatele s provedením sociálního šetření v jeho domácnosti za účelem jeho posouzení, čestné prohlášení o bezdlužnosti a výpis z rejstříku trestů. Po úspěšném absolvování schvalovacího procesu je s žadatelem podepsána nájemní smlouva. Součástí nájemní smlouvy je dohoda o poskytování sociální práce, nastavení povinností ve vztahu k výkonu sociální práce, práv a povinností uživatele bytu při jeho užívání, práv a povinností poskytovatele sociálního bydlení.

Cílem poskytování sociální práce je řádné užívání sociálního bytu, dodržování podmínek bydlení a řešení případných problémů uživatelů, které s bydlením souvisí. Sociální práce je poskytována v takovém rozsahu, který odpovídá skutečné potřebě uživatele sociálního bytu, s cílem získání řádného tržního bydlení v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do dvou let od přidělení sociálního bytu. S uživatelem bytu je stanoven individuální plán poskytování sociální práce. Plán obsahuje dílčí cíle a postupy a je evidován v monitorovacím listu uživatele sociálního bytu. Sociální práce je poskytována především v přirozeném prostředí klienta, nebo po předchozí domluvě v kanceláři sociálního pracovníka, či na jiném místě dle aktuální potřeby. Uzavření a trvání dohody o poskytování sociální práce je nutnou podmínkou pro trvání nájemní smlouvy klienta na užívání sociálního bytu.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 (cíl 3.4 Vytváření podmínky pro sociální bydlení)

Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 – 2021 (cíl 9.3 Rozvoj nových služeb, opatření 9.3.2 Rozvoj konceptu sociálního bydlení)

a navazující Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030 - Strategické opratření 2.1 Dostupné bydlení, sociální a zdravotní služby
 

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

 Ano, Interaktivní 3D model zde: https://my.matterport.com/show/?m=zZdW8ctovL6&hl=1

Začátek aktivity: 01.04.2022
Konec aktivity: 31.05.2023
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 38573
Jak byla aktivita financována?

Státní fond podpory investic - dotace - pořízení 16 sociálních bytů - na základě pověřovacího aktu k výkonu SOHZ.
Státní fond podpory investic - Smlouva o úvěru - pořízení 17 dostupných bytů - na základě podepsané zástavní smlouvy.

Detailní rozpis:

Finanční náklady: 38 573,36 tis. Kč (Dotace SFPI = 16 075, 497 tis. Kč; Úvěr SFPI = 14 891,795 tis.Kč, vlastní náklady)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Zejména v době horší dostupnosti vlastního bydlení by města/obce měla být aktivní v rozvoji bytového fondu, který může pomoci skupinám obyvatel od seniorů po mladé rodiny s dětmi. Současně silný bytový fond vytváří prevenci negativních jevů v podobě obchodu s chudobou.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V případě sociálních bytů bude docházet k vyhodnocování individuálních plánů nájemníků sociálním pracovníkem.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Nastavená doba udržitelnosti minimálně 20 let na základě poskytnutí finančních prostředků SFPI.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Článek: V Čelakovského by mohly vzniknout byty (6/2020)

Článek: Bývalá ústecká ubytovna se začne měnit, v paneláku budou městské byty (10/2021)

Článek: Bývalou ubytovnu v ústecké Čelakovského ulici obsadí zdravotníci a senioři (4/2022)

Článek: V bývalé ubytovně v ústeckém Krásném Březně vzniknou byty pro seniory a zaměstnance města (6/2020)

Článek: V bývalé ubytovně v Čelakovského ulici vzniklo 33 nových bytů (4/2023)

Článek: ÚSTÍ N. L.: Celkem 33 nových bytů vzniklo v ulici Čelakovského (4/2023)

Článek: Podmínky přidělování bytů v ulici Čelakovského schválili radní (3/2023)

Ústecké noviny, str. 4 (květen 2023): zde
 

Aktéři

Název: Statutární město Ústí nad Labem
Web: http://www.usti.cz

Další aktéři

Název:Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:71238301
Adresa:Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Web:https://www.msul.cz/

Název:

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:44555385
Adresa:Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem
Web:http://www.psul.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Bydlení, domácnosti

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu