• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihomoravský kraj: "Všude dobře, doma nejlíp"- unikátní hackathon

24 hodin, 6 týmů, 13 mentorů a cíl? Najít nejlepší způsob jak v Jihomoravském kraji díky asistivním technologiím umožnit seniorům či lidem se zdravotním handicapem mít dostatečnou sociální i zdravotní péči a současně moci zůstat co nejdéle doma.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Příjmení, jméno: Nečasová Eva
Organizace: Jihomoravská agentura pro veřejené inovace JINAG, spolek
E-mail: eva.necasova@jinag.eu
Telefon: 773 252 377
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče
Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG spolu s Jihomoravským krajem uspořádala ve dnech 25. – 26.5.2023 soutěž hackathon s názvem „Všude dobře, doma nejlíp“. Jednalo se o unikátní akci s cílem vymyslet řešení, jak může Jihomoravský kraj podpořit rozvoj a dostupnost asistivních technologií.

Hackathonu se zúčastnilo celkem 25 řešitelů (studenti, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a poskytovatelů a vývojářů asistivních technologií), kteří vytvořili 6 týmů. Po celou dobu bylo řešitelům k dispozici 13 mentorů, osob mající odborný vhled do problematiky. Řešitelské týmy měly 24 hodin naplnit zadání: Vytvořit návrh organizačního, technického, právního, ekonomického zajištění asistivních technologií s podporou veřejné správy a zaměřit se přitom na komplexní sociálně zdravotní řešení.

Akce proběhla ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací a Národní sítí Zdravých měst ČR, finanční a další podporu poskytli: JINAG/Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, VZP ČR, CzechInvest.

Před samotným hackathonem jsme provedli dotazníkové šetření, kde jsme zmapovali povědomí a stávající praxi s využíváním asistivních technologií v JMK. Osloveni byli poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, obce.

Výstupy:
V Jihomoravském kraji mapujeme různé modely využívání asistivních technologií.
- asistivní technologie poskytuje sociální služba tísňová péče
- asistivní technologie nabízí samotná obce
- asistivní technologie poskytuje komerční dodavatel

Převážná část sociální a zdravotních služeb poskytující terénní péči a podporu a obcí v JMK sama asistivní technologie nevlastní. Pokud už mají určité povědomí, zprostředkovávají externího dodavatele asistivních technologií. Většina dotázaných nespolupracuje ani se sociální službou tísňové péče. Nejčastější používání asistivních technologií je v okrese Brno-město a Brno-venkov. S větším odstupem od Brna povědomí a praxe s využitím asistivních technologií klesá.

Našim cílem je:
- zvýšit povědomí o možnostech asistivních technologií do celého JMK
- rozšířit dostupnost asistivních technologií do regionů JMK vzdálených od okresu Brno a Brno-venkov
- zvýšit praxi poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb s využitím asistivních technologií při své práci

Jak přispěl hackathon k tomu tomu cíli:
- osvěta, propagace tématu asistivních technologií
- jiná a nevšední forma spolupráce veřejné správy a lidí "v tématu" a "mimo téma"
- prostor pro sdílení potřeb a praxe sociálně zdravotních služeb a veřejné správy, diskuse
- prostor přemýšlet jinak - thinking out of the box - řešení tvořena lidmi z praxe

Co obnášela příprava hackathonu?
- Uchopení formy hackathonu (inspirace hackathonu v oblasti IT) a adaptace na naši potřebu a očekávání
- Tvorba webu domajedoma.eu - Vytvoření unikátní grafiky - video s pozvánkou "Hackujeme asistivní technologie"
- Marketingová a komunikační strategie vlastními silami
- Aktivní oslovení partnerů projektu - celkem 7 zapojených partnerů
- Aktivní oslovení sponzorů projektů - celkem 170.000,- od sponzorů
- Oslovení a proškolení mentorů projektu - celkem 13 mentorů
- Vytvoření metodiky hodnocení a proškolení hodnotitelů - celkem 7 hodnotících kritérií
- Cílené oslovení studentů vysokých škol (MUNI, VUT, MENDELU) - napojení na komunikační linky škol, představení hackathonu ve výuce
- Chystání a organizace celého programu týmem agentury JINAG
- Zpracování výstupů, evaluace projektu, zpětná vazba od účastníků - sběr příležitostí pro další organizace
- Zpracování výstupů projektu (závěrečná zpráva, vypořádání a vyúčtování dotací, darů)

Další práce:
Po hackathonu proběhla separátní jednání s řešitelskými týmy.
Vznikly 3 projektové záměry, které chceme dostat do reality.
1) inspirace výstupy týmu Super strong - vytvoření informačního zdroje s informacemi o dostupných asistivních technologiích. Komunikační a edukační strategie směrem ke zdrojům podpory v JMK (služby, obce,nemocnice, praktici, pečující,..)
2) inspirace výstupy týmu SciCake - vytvoření online komunity SeniorHub, spojení se zvyšování digitálních kompetencí seniorů, zapojení firem pro přísun technologií.
3) inspirace výstupů týmu Icontion SensCare - pilotní projekt v JMK na testování telemedicínského řešení v prostředí sociálních a zdravotních služeb.

 

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Strategické cíle agentury JINAG 2023+

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? 6 navrhovaných řešení, videa z 1. a 2 dne hackathonu, rozhovor NSZM
Začátek aktivity: 25.05.2023
Konec aktivity: 26.05.2023
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 260
Detailní rozpis: Financováno z rozpočtu Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG, spolek; Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, projektu Technologické inkubace CzechInvest.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Akce "Všude dobře, doma nejlíp" ukázala, že když se spojí studenti s odborníky v oblasti poskytované péče v domácím prostředí, odborníky z oblasti asistivních technologií, vývojáři, úředníky a politiky, vznikne z toho hned několik inovativních nápadů a řešení.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

- Podpora Jihomoravského kraje (zodpovědný za dostupnost sociální a zdravotní podpory občanů).
- Finanční, realizační či mediální podpora partnerů (Statutární město Brno, VZP ČR, Národní síť Zdravých měst ČR, projekt Technologické inkubace CzechInvest, WHO).
- Účast a zapojení studentů různých oborů tří brněnkých univerzit (MUNI, VUT, MENDELU)
- Spolupráce stakeholderů (JMK, Statutární město Brno, VZP ČR, WHO, poskytovatelé sociálních služeb) při mentorování řešitelských týmů
- Vznik inovativních řešení k podpoře asistivních technologií
- Popularizace tématu podpory asistivních technologií a péče v domácím prostředí

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

- Různá očekávání a jejich naplnění účastníků řešitelských týmů od cíle hackathonu
- Nedostatečně využit kapitál mentorů
- Informační a okamžitý dopad akce do praxe

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluace proběhla dotazníkovým šetřením účastníků akce, dále proběhly rozhovory s účastníky realizačního týmu, mentory a hodnotiteli. Byla zpracována Závěrečná zpráva Hackathon: Všude dobře doma nejlíp.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Navrhovaná řešení přinesla nové pohledy, myšlenky a inovativní nápady, jak můžeme oblast asistivních technologií v Jihomoravském kraji uchopit. Z řešení byly rozpracovány čtyři projektové záměry, na kterých bude agentura JINAG participovat.
Formát hackathonu bude dále využívanou platformou, jak tvůrčím způsobem přistoupit k novým výzvám.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Tiskové zprávy Jihomoravského kraje, mediální vstupy přes vlastní mediální zdroje (FB, Linked-In), mediální zdroje univerzit (MUNI, VUT), reportáž České televize.

Webová stránka akce: https://www.domajedoma.eu/

Příloha:
Propagace akce PDF (115 kB)

Aktéři

Název: Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG, spolek
IČO nebo jiný registrační údaj: 65338090
Adresa: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Web: http://www.jinag.eu

Další aktéři

Název:Jihomoravský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj:70888337
Adresa:Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Web:http://www.jmk.cz

Název:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
IČO nebo jiný registrační údaj:41197518
Adresa:Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
Web:http://www.vzp.cz

Název:

Statutární město Brno
IČO nebo jiný registrační údaj:44992785
Adresa:Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Web:http://www.brno.cz

Název:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
IČO nebo jiný registrační údaj:71377999
Adresa:Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Web:http://www.agentura-api.org

Název:

Národní síť Zdravých měst ČR
IČO nebo jiný registrační údaj:61385247
Adresa:Palác YMCA, Na Poříčí 1041 / 12, Praha 1, 110 00
Web:http://www.zdravamesta.cz
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu