• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Hodonín: Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší

Projekt zaměřený na terénní sociální práci s osobami bez přístřeší ve městě Hodoníně a jeho ORP byl uveden do praxe z důvodu potřeby řešit přímo v terénu problematiku osob bez přístřeší.
Byli přijati dva terénní sociální pracovníci, kteří na svých pracovních pozicích zůstali od počátku až do konce projektu (2 roky). Za tuto dobu navázali spolupráci s cca 110 klienty z cílové skupiny osob bez přístřeší a osob v nepříznivé sociální situaci. S klienty byli v kontaktu minimálně 2x týdně. Jejich náplní práce byla pomoc při jednání s úřady (ÚP, OSSZ), organizacemi (služby Oblastní charity Hodonín, Práh jižní Morava), lékařskými službami (praktičtí lékaři, nemocnice, léčebny), provozovateli ubytoven. Při veškerých jednáních klientů s výše uvedenými subjekty byli terénní sociální pracovníci přítomni.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hodonín
Příjmení, jméno: Klepáčová Michaela
Organizace: Město Hodonín
E-mail: klepacova.michaela@muhodonin.cz
Telefon: 518,316,458
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Výsledkem projektu byl monitoring osob bez přístřeší, zavedení terénní sociální práce a posílení sociální práce jako takové. Podařilo se také propojit sociální práci Městského úřadu, odboru sociálních věcí a školství a ambulantních sociálních služeb vytvořením pracovní skupiny sociálních pracovníků z těchto služeb. Sociální pomoc klientovi tak byla zefektivněna. Po skončení projektu zůstala pracovní místa terénních sociálních pracovníků zachována.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Fotografie
Začátek aktivity: 01.03.2017
Příloha
Zpravodaj SP č. 1 PDF (168 kB)
Zpravodaj SP č. 3 PDF (173 kB)
Zpravodaj SP č. 5 PDF (221 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 3709
Jak byla aktivita financována? Projekt EU, 85 % EU, 10% národní zdroje, 5% vlastní zdroje

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jako nejdůležitější přínos projektu a práce do budoucna vidíme úzkou spolupráci mezi jednotlivými subjekty, které s těmito cílovými skupinami pracují (služby denních center, nocleháren, kontaktních center pro drogově závislé, SAS, OSPOD, Práh, lékařské služby, nemocnice, léčebny, pobytové služby) a především spolupráci s Úřadem práce oddělením zaměstnanosti a oddělením dávek hmotné nouze. Je jednoduché tyto klienty vyřadit z evidence ÚP, ale následně je práce s nimi velmi obtížná, když 6 měsíců nemají nárok na žádné finance a díky tomu ani na bydlení. Je potřeba pochopit životní styl osob bez přístřeší. Jejich schopnosti a kompetence jsou velmi omezené, zdravotní stav špatný, orientace časem bývá mnohdy upozaděná z důvodu toho, že nevlastní hodinky, kalendáře a každý den je pro ně stejný. Jedině díky spolupráci mezi aktéry sociální práce a státními subjekty je možné tyto osoby udržet na hranici životní úrovně a dále s nimi pracovat na zlepšení jejich sociální situace. Také získaná důvěra mezi klientem a sociálním pracovníkem je velmi důležitá. Jakmile klient pocítí, že pracovník o něj má zájem, je ochotný spolupracovat na své životní situaci.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Rizikem při práci s cílovou skupinou osoby bez přístřeší a osoby v nepříznivé sociální situaci je především nadměrné požívání alkoholu a omamných látek u klientů a následná nedochvilnost při plánovaných schůzkách (především Úřad práce) a následky z toho vyplývající, např. vyřazení z evidence Úřadu práce, udejmutí dávek hmotné nouze a ztráta bydlení. Během realizace projektu se o práci terénních sociálních pracovníků intenzivně zajímalo vedení města, resp. místostarosta, který byl několikrát účasten sociální práce přímo v terénu s terénními sociálními pracovníky. Ukázalo se také, že díky sociální práci v terénu je nutností spolupracovat téměř se všemi odbory Městského úřadu (stavební, matrika, vyřizování dokladů, odpady, bytová správa).Dalším rizikem, které se ukázalo až po skončení projektu, je obtížné hledání motivace pro klienty. Po nalezení bydlení a získání financí je téměř nemožné udržet klienty v nastavené spolupráci a nabízené služby, které je již nikam neposunují,jsou už většinou odmítány. Špatná nebo žádná dostupnost návazných služeb často sráží klienty zpět do původního stavu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluace projektu probíhá prostřednictvím "mateřského" projektu MPSV společností INESAN, technikou řízených rozhovorů se sociálními pracovníky zapojenými do projektu a těmi, kteří zapojeni nebyli. Interní hodnocení probíhalo prostřednictvím Zpráv o bezdomovectví, které byly zpracovány sociálními pracovníky vždy 2 x ročně - k 30.6. a k 31.12.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Výsledky evaluace MPSV zatím nejsou známy.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o projektu a sociální práci s osobami bez domova byly zveřejňovány v Hodonínských listech, sami sociální pracovníci pořádali přednášky, byli informováni starostové spádových obcí, v rámci workshopů pořádaných v rámci celé ČR sociální pracovníci prezentovali svoji dobrou praxi. Informace byly následně zveřejňovány ve Zpravodaji sociální práce, který vydávalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Aktéři

Název: Město Hodonín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00284891
Adresa: Masarykovo nám. 1
Web: http://www.hodonin.eu
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu