• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Velké Meziříčí: Participativní financování sociálních služeb v ORP

Spolufinancování sociální služby obcemi v síti ORP Velké Meziříčí je pilotní projekt v Kraji Vysočina.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Velké Meziříčí
Příjmení, jméno: Muchová Marta, Mgr.
Organizace: Město Velké Meziříčí
E-mail: muchova@velkemezirici.cz
Telefon: + 420 566 781 010
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko schválila na svém jednání dne 18.5.2023 Memorandum o financování terénní pečovatelské služby mezi obcemi Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, městem Velkým Meziříčím a Krajem Vysočina a zároveň doporučila výši příspěvku 100,-Kč na obyvatele ročně.

Jedná se o pilotní projekt Kraje Vysočina se začátkem od 1.1.2024, který by mohl být postupně zaváděn i na dalším území kraje. ORP Velké Meziříčí si Kraj Vysočina prioritně zvolil zejména z toho důvodu, že proces komunitního plánování probíhá nejen na území města Velké Meziříčí, ale i v rámci celého ORP, a obce mikroregionu byly již v minulosti na valných hromadách informovány o procesu komunitního plánování i principu sdružování příspěvků do sociální oblasti na solidárním principu.

Projekt se zpočátku zaměří pouze na terénní pečovatelskou službu, která je vnímána jako základní sociální služba. Příspěvek obce na solidárním principu by měl sloužit pouze k zajištění dostupnosti sociální služby na území obce.

Cílem této spolupráce je zajistit dostupnost pečovatelské služby ve všech zapojených obcích. Pečovatelská služba bude dostupná 7 dní v týdnu, nejméně 12 hodin denně.

Obce I. typu budou přispívat 100,-Kč/1 obyvatele ročně.

Aktivita je realizována od května 2023, platnost participativního spolufinancování od 1. 1. 2024.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021 – 2023

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano, vzniklo Memorandum o financování terénní pečovatelské služby mezi obcemi Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, městem Velkým Meziříčím a Krajem Vysočina.
Začátek aktivity: 01.05.2023
Detailní rozpis: Dosud nebyly s aktivitou spojeny žádné náklady.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Systém sociálních služeb je dlouhodobě podfinancovaný. Zároveň zásadním způsobem narůstá počet starších obyvatel a obyvatel s civilizačními chorobami (Alzheimer, stařecké demence atp.). Kapacity některých služeb (zejména pobytových) jsou omezené; zajištění péče o některé staré osoby v nepříznivé situaci prostřednictvím rodinných příslušníků a neformálních pečovatelů se tak stává problematickým. Ve vícezdrojovém financování sociálních služeb jsou kromě státu a krajů významnými přispěvateli na činnosti těchto služeb také obce III. typu. Řada obcí I. a II. typu rovněž přispívá na činnost některých sociálních služeb, ale jedná se o ad hoc přístup, který nemá návaznost na znalost potřebnosti sociálních služeb v území správních obvodů obcí III. typu, strategické rozvojové dokumenty v sociální oblasti a nastavené dlouhodobé priority rozvoje sociálních služeb v návaznosti na uspokojování oprávněných potřeb obyvatel.

Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby do systému podpory sociálních služeb přispívaly alespoň v omezené míře na spravedlivém - solidárním principu také obce I. typu. Tento koncept již úspěšně funguje v jiných krajích České republiky, např. Jihomoravském kraji, Zlínském a dalších.

V ORP Velké Meziříčí existují tzv. bílá místa, která nejsou pokryta pečovatelskou službou, Kraj Vysočina proto plánuje navýšení kapacit služeb sociální péče poskytovaných především terénní formou tak, aby byly tyto služby dostupné všem potřebným obyvatelům místně, časově i úkonově. Pečovatelské služby budou krajem pověřeny k výkonu činnosti v jednotlivých obcích ORP Velké Meziříčí a představitelé těchto obcí budou informováni, která pečovatelská služba byla pověřena k výkonu činnosti na území katastru jejich obce.

Kraj Vysočina jakožto správce krajské sítě sociální služeb by poskytovatelům navýšil finanční prostředky na rozšíření úvazků tak, aby mohlo být pokryto celé území kraje. Je zde tedy snaha, aby terénní pečovatelská služba byla dostupná ve všech obcích ORP Velké Meziříčí 7 dní v týdnu, minimálně 12 (ideálně 24) hodin denně.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Postupně se naplňuje priorita č. 3 strategického dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021 – 2023, kterou je rozšíření procesu komunitního plánování sociálních služeb do dalších obcí v rámci ORP Velké Meziříčí a poskytování obcím v rámci ORP informační a metodické podpory v sociální oblasti. Dále informování o možnostech sdílení finančních prostředků určených pro podporu sociálních služeb působících v rámci ORP na tzv. solidárním principu, tj. podle počtu obyvatel, a navýšení objemu finančních prostředků, které směřují do sociální oblasti.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? V současné chvíli nelze předvídat slabé stránky, počítáme s vyhodnocením až s časovým odstupem 1 rok.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Zásadním limitem při prosazení tohoto projektu je kvalitní moderace přínosů pro jednotlivé obce I. a II. typu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Vyhodnocení budeme schopni řešit s odstupem 1 roku.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, aktivita bude dále rozvíjena nejen v ORP Velké Meziříčí, ale i v dalších ORP Kraje Vysočina.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Mediálně byla záležitost reflektována ze strany měsíčníku Velkomeziříčsko, např. viz:
Článek "Až 2 miliony korun na sociální službu by mohly přijít od obcí" (13.9.2023)

Aktéři

Název: Město Velké Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj: 00295671
Adresa: Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí
Web: https://www.velkemezirici.cz/

Další aktéři

Název:Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
IČO nebo jiný registrační údaj:71219986
Adresa:Radnická 29/1, Velké Meziříčí, 594 01
Web:https://www.mikroregionvmb.cz

Název:

Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:70890749
Adresa:Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Web:https://www.kr-vysocina.cz/

Název:

AUGUR Consulting s.r.o. (konzultační společnost)
IČO nebo jiný registrační údaj:25358014
Adresa:Vinařská 5/A1, 603 00 Brno
Web:https://www.augur-consulting.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Velké Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu