• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ústí n.L.: Mentoringové dobrovolnické programy pomáhají dětem


Pomoc dětem, které se nachází v těžké životní situaci - to je jedním z cílů mentoringových programů založených na budování blízkého vztahu mezi dobrovolníkem a konkrétním dítětem. Program umožňuje zapojeným dětem smysluplné trávení volného času s dobrovolníky, zlepšení sociálních dovedností či podporu samostatnosti a mnohem více.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Ústí nad Labem
Organizace: Dobrovolnické centrum, z.s.
E-mail: petra.pracharova@dcul.eu, barbora@rosslerova@dcul.eu
Telefon: 420 721 570 084, 420 774 041 420
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem dobrovolnických mentoringových programů je podpořit pozitivní změny u dětí ve složité životní situaci, pomoci těmto dětem překlenout náročné životní období a nabídnout jim příležitost pro lepší budoucnost.

Dobrovolnické centrum realizuje 2 hlavní mentoringové programy:

- Pět P (funguje od roku 2000, zapojilo se již 260 dvojic)

- KOMPAS@ (od roku 2004 doposud prošlo programem 429 dětí)

Programy jsou založené na spolupráci mezi dobrovolníkem a dítětem. Záměrem je vytváření přátelských vztahů jednoho „malého“ a jednoho „velkého“ kamaráda, který je dítěti průvodcem. Mezi důležité "výstupy" tohoto kamarádství patří pozitivní změny u dětí např. v oblasti záškoláctví, zlepšení vztahů s vrstevníky, schopnost vyjádřit své pocity, mít zájem o nové věci, vyšší sebedůvěra, lepší schopnost rozhodovat se atd. Za žádané výstupy považujeme také spokojenost dobrovolníků i dětí, volný čas strávený s příjemnými prožitky, navázání nových přátelství, přijetí v kolektivu, nalezení nového smyslu v životě, naučení se novým dovednostem, nový koníček nebo nový člověk, který dokázal někoho dalšího v životě obohatit nebo jednoduše rozveselit.

V rámci programů se také daří aktivizovat společnost - jde o lidi různého věku, kteří se stanou aktivními dobrovolníky v komunitě.

Zájemci o roli dobrovolníka se musí zúčasnit výcviku, který pořádají koordinátorky programů a výcvikový lektor. Dobrovolníci se zájmem o Pět P, také mimo vycvik podstupují psychologickou diagnostiku. Před zapojením dobrovolníků a rodin do programů probíhá několik setkání s koordinátorem programu, na kterých se všechny strany vzájemně poznávají a nastavují si pravidla spolupráce. Koordinátor naslouchá přáním a potřebám nejen rodiny, ale také dobrovolníka. V době, kdy se dobrovolník setkává s dítětem, koordinátor o obě strany pečuje tak, aby se všichni zapojení cítili dobře, a aby setkávání měla oboustranný přínos. Koordinátor udržuje pravidelný kontakt s rodinou i dobrovolníkem. V programu Pět P se dobrovolník s dítětem schází 1x týdně na 1-2 hodiny, po dobu minimálně 1 roku. V programu KOMPAS se 2 dobrovolníci scházejí s 6-7 dětmi, 1x týdně na 2 hodiny, po dobu 5 měsíců. Náplň schůzek si dobrovolníci s dětmi vymýšlejí společně.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Komunitní plán péče ORP Ústecko

https://www.usti-nad-labem.cz/files/cz/uredni-portal/obcan/socialni-oblast/7-kpp_2023-2026.pdf

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Každý z programů funguje na základě metodiky. Dále byly vytvořeny propagační letáčky pro veřejnost - informují o programech a náborový leták pro vyhledávání nových dobrovolníků.
Příloha
Leták pro rodinu PDF (1,56 MB)
Jak byla aktivita financována? Dobrovolnické programy jsou akreditovány u Ministerstva vnitra ČR - odbor prevence kriminality, dotační titul: Rozvoj dobrovolnické služby.

Programy jsou financovány z rozpočtu Města Ústí nad Labem.

Aktuálně realizujeme programy také za přispění financí z Operačního programu zaměstnanost plus, Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

V obou programech vidíme velký smysl. Mají své místo v rámci prevence, stejně tak při aktivizaci lidí, aby se zapojili.

Někdy stačí přátelství a naslouchání, hledání talentů a ocenění...aby menší či větší kluk nebo holka nemuseli docházet k odborníkům, na terapie nebo se trápit sami. I když jsou některé výsledky vidět až po letech, každé dítě, které programem prošlo,nejméně po dobu jeho působení pookřálo, bylo veselejší a rádo k nám chodilo. Nejhezčí zpětnou vazbou pro nás vždy byl a stále je dětský úsměv nebo dobrovolník, který mluví o tom, co mu dobrovolnictví dalo a co získal.

Důležitý je vztah. Vztah mezi dítětem a dobrovolníkem, vztah mezi dobrovolníkem a rodinou, vztah mezi dobrovolníkem a koordinátorem, vztah mezi rodinou a koordinátorem. Pokud jsou tyto vztahy dobře nastavené a komunikace funguje, pak se mnohem snáz naplňují nastavené cíle i potřeby všech zúčastněných stran.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Riziko nižšího počtu zájemců o roli dobrovolníka. Válečná situace na Ukrajině - dobrovolníci mohou dávat přednost pomoci Ukrajině před Mentoringovými programy.

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Hlavní události v posledních letech, která zásadně ovlivnila průběh Mentoringových programů, byla pandemie Covid19. Různá opatření znemožňovala uskutečňovat aktivity, ať již v programu KOMPAS, Pět P, doučování či setkávání u deskových her.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Na začátku každé spolupráce s novou rodinou vyplňujeme tzv. úvodní evaluační dotazník, ve kterém zjišťujeme, zda dítě má problémy v chování, ve škole, v sociální adaptaci, v osobních kompetencích či zda má somatické nebo osobní problémy. Při setkávání dobrovolníka s dítětem se dobrovolník zaměřuje i na problémy, které rodina v dotazníku zmíní a společními silami se pokouší o jejich zlepšení.

Na konci každé spolupráce společně s rodinou a nyní také s dobrovolníkem vyplňujeme tentýž dotazník, abychom mohli porovnat případné pozitivní či negativní změny v chování a projevování dítěte.

Také dobrovolník sám na konci spolupráce vyplňuje evaluační dotazník, kde se ho mimo jiné tážeme, zda i u něj došlo ke zepšení či zhoršení jeho komunikačních a sociálních dovedností.

Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

ANO - pokračujeme v realizace programů a hledání nových rodin i dobrovolníků.

Plánujeme též spolupráci s dalšími organizacemi v rámci našeho kraje a podpořit je v realizaci některého z programů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Pravidelně informujeme na sociálních sítích Facebook a Instagram. Také o průběhu mentoringových programů píšeme ve Výroční zprávě Dobrovolnického centra. Zveřejňujeme i tiskové zprávy na webových stránkách naší organizace (www.dcul.cz) i Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj (www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz). Naše propagační materiály pravidelně nabízíme široké veřejnosti a umísťujeme v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Vznikly letáky pro zájemce o mentoringové programy - dobrovolníky i rodiny s dětmi. Inzerujeme i v lokálním tisku - měsíčníky Uličník a Enter.

YT videa: Buď in buď dobrovolníkem - https://www.youtube.com/watch?v=vDaoG0O_cvE Klub pro mladé ENTER22 - https://www.youtube.com/watch?v=ppywwsEBWQ4

Aktéři

Název: Dobrovolnické centrum, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 70225842
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Web: http://www.dcul.cz

Další aktéři

Název:Magistrát města Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj:00081531
Adresa:Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Web:http://www.usti-nad-labem.cz
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu