• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jilemnice: Urbanistická studie - obytný soubor Nouzov

Cílem výstavby domů na Nouzově v Jilemnici je koordinovaná výstavba individuálního bydlení, jejíž principy reflektují aktuální poznatky v oblasti urbanismu, architektury i udržitelného rozvoje. Jedná se o rodinné bydlení pro jednotlivé stavebníky, které ale díky společné koordinaci vytváří ucelenou formu obytné lokality s podrobně řešenými prostorovými vazbami mezi jednotlivými domy a parcelami a důrazem na pobytovou kvalitu společných veřejných prostranství.
Po zpracování celkové urbanistické studie lokality město Jilemnice oslovilo v otevřené výzvě stavebníky, kteří by se chtěli participativně podílet od počátku projektování na podobě svého budoucího bydlení. Na základě konzultací se stavebníky byly navrženy 4 modely domů. Tyto modely jsou do jisté míry univerzální, zároveň však reflektují danou lokalitu a její charakter. Investicí do projektu město získá nové kvalitní bydlení pro své občany s vysokou přidanou hodnotou celkového řešení nové lokality. Zároveň město řeší otázku úbytku počtu obyvatel nabídkou zainvestovaných pozemků.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jilemnice
Příjmení, jméno: Šnorbert Martin
Organizace: Městký úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku
E-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
Telefon: 481 565 127, 603 520 913
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje
Bydlení, domácnosti

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se připravit kvalitní projekt koordinující osobní potřeby individuálních stavebníků a města, jehož cílem byla příprava nové městské lokality s jedním charakterem, důrazem na kvalitu a srozumitelnost veřejných i sdílených prostranství, jejich členění a celkový pobytový charakter. Spolu se stavebníky se na čtyřech workshopech zároveň podařily najít tři základní modely rodinných domů v jednotném charakteru, které naplňují potřeby jednotlivých stavebníků. Obytné území umožní výstavbu 9 RD a 6 řadových domů. Pro projekční činnost s renomovaným ateliérem bylo třeba najít finanční prostředky z rozpočtu města a to i na setkávání architektů s budoucími stavebníky. Ostatní činnosti (prostory, čas, smlouvy o smlouvách budoucích, distribuce projektu) zajistil městský úřad svými zaměstnanci. Finance vložené do projektu a do budoucího zainvestování pozemků na veřejných částech by se měly navrátit při prodeji pozemků jednotlivým stavebníkům (po nabytí právní moci územního rozhodnutí).
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO

Z kulatého stolu i z následných pracovních sezení byla pořizována fotodokumentace i jednoduché zápisy, architektonický ateliér si rovněž pořizoval své poznámky a požadvky ze strany stavebníků i města.
Začátek aktivity: 01.08.2015
Konec aktivity: 31.10.2019
Příloha
Schéma parcelace PDF (8,1 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1498
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla financována z rozpočtu města a 59 800,- Kč byla dotace Libereckého kraje (projednávání s budoucími stavebníky)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Aby město mohlo ovlivňovat kvalitu nové zástavby v obci, je důležité vstoupit do procesu návrhu lokality.Spolu s architekty a soukromými stavebníky je vzájemná koordinace při hledání celkové podoby zástavby poměrně zásadní. Garance procesu je dána vydáním společného územního rozhodnutí a vydáním stavebního povolení pro veřejná prostranství. Jednotliví stavebníci již o stavební povolení jednotlivých domů žádají samostatně podle podrobně zadaných podmínek územního rozhodnutí.Stavebníkům tak zůstává možnost přizpůsobit si bydlení v rámc stavebního řízení (případné změny však musí projednat s ostatními účastníky projektu, včetně města Jilemnice). I z tohoto důvodu nebyl zvolen model sloučeného bydlení.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? I při předpokladu časově náročného územního rozhodnutí nás zdlouhavé projednávání s orgány státní správy překvapilo a způsobilo, že předpokládané termíny zahájení výstavby musely být posouvány. To mělo za následek fakt, že někteří účastníci projektu z řad budoucích stavebníků naši lokalitu opustili a upřednostnili lokality, kde svůj záměr realizují rychleji. Celý projekt se tak díky časovému zpoždění přehoupl do dalšího volebního období a bylo nutné dohodnout pokračování v projektu s novým vedením města. Zde nastala pouze odchylka v tom, že se město navrátilo k myšlence provedení řadových domů (místo bytového domu o 5 b.j.) a vzdalo se investoství tohoto projektu ve prospěch developera , (který by však taky měl respektovat zásady výstavby z územního rozhodnutí).

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Projekt je zatím ve fázi získání pravomocného územního rozhodnutí a vyhodnocení úspěšnosti bude provedeno cca za 2 - 3 roky, až bude lokalita dokončena a zastavěna.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Díky dobré argumentaci ze strany architektů se při společných sezeních podařilo přesvědčit stavebníky, že plusem lokality bude jednotné urbanisticko - architektonické řešení.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Zatím nemáme obdobnou lokalitu ve vlastnictví, abychom v nastálém trendu pokračovali

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Zápisy z jednání i výsledná architektonická studie byly zveřejńovány na stránkách města, takže případně noví zájemci se mohli s daným projektem seznámit dříve.

Další poznámky

Další poznámky Při plánování zástavby lokality je třeba neustále řešit časovou otázku a datum realizace, je-li moc dlouhé (což se ale někdy nedá ovlivnit), tak nastává riziko odlivu původních účastníků projektu

Aktéři

Název: Město Jilemnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00275808
Adresa: Masarykovo náměstí čp.82, 514 01 Jilemnice
Web: http://www.mesto.jilemnice.cz

Další aktéři

Název:UNIT architekti s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:63987309
Adresa:Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Web:http://www.unitarch.eu

Název:

cca 9 -12 budoucích stavebníků, dle toho jak přistupovali a odstupovali z projektu
Detailně zpracované dobré praxe

Jilemnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu