• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ostrava: Expat Centre pomáhá cizincům

Expat centrum Ostrava pomáhá cizincům se životem ve městě a širším regionu, i s jejich pracovním uplatněním. Cílem je využít jejich vzdělání a zkušeností, a poskytnout jim příležitost vykonávat profese, které jsou na regionálním trhu žádané.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ostrava
Kontakt: Alena Danielová
Příjmení, jméno: Danielová, Alena
Organizace: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava a.s. / Ostrava Expat Centre
E-mail: alena@ostravaexpat.eu
Telefon: +420730181891
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Ostrava Expat Centre poskytuje služby cizincům pracujícím a studujícím v regionu, rovněž ale nabízí pomoc těm, kteří se na život v Ostravě teprve připravují. Účelem je vytvořit a rozvíjet otevřené prostředí pro začlenění cizinců, případně jejich rodin do života ve městě a regionu; s cílem lepšího uplatnění se na pracovním trhu v Ostravě, potažmo v celém Moravskoslezském kraji. Cílovou skupinou jsou odborníci kreativních, manažerských, výzkumných a akademických profesí včetně rodinných příslušníků. Ostrava Expat Centre je místem, kde cizinci získají praktické informace a využít mohou rovněž odborných konzultací. Dochází ale také k propojení s místní komunitou, což nově příchozím pomáhá co nejdříve si ve městě zvyknout a cítit se zde příjemně – v ideálním případě v Ostravě či okolí zůstat. Během pilotní fáze došlo k organizaci více než 70 (online i offline) eventů se stovkami účastníků. Ve spolupráci s dalšími organizacemi, jako bylo např. Kulturní centrum Cooltour došlo k realizaci Balkánského a později i Indického večera v komunitním centru Všichni spolu v Ostravě-Porubě. Z těchto dvou akcí vznikla mimo jiné také reportáž České televize do pořadu Sousedé, což napomohlo společně s intenzivně probíhající komunikací navenek k významnému budování brandu centra a šíření jeho vize. Do pořádání workshopů a akcí jsou zapojeni rovněž samotní expati (např. Women Club – měsíční setkání žen a diskuze nad vybranými tématy). V oblasti partnerství se podařilo navázat spolupráci s univerzitami v kraji, se školami, s odborem školství Statutárního města Ostravy, se zaměstnavateli, s řadou (daňových, hypotečních, právních, účetních) poradců, s lékaři, se zástupci městských obvodů a s úřady. Navázáním této spolupráce získalo Ostrava Expat Centre kontakty na pracovníky na úřadech pro expaty vyhledávané agendy, lektory pro workshopy, místa realizace akcí, přispěvatele na sociální sítě, realizátory služeb v cizím jazyce, které jsou expaty poptávané. Pilotní fáze projektu navazuje na výstupy mezinárodního projektu IN FOCUS financovaného z URBACT, do kterého bylo statutární město Ostrava zapojeno. Návrh fungování Ostrava Expat Centre byl připraven pracovní skupinou Talent Attraction Management (součást implementační struktury Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje), kterou vede Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (dále jen MSIC). V rámci vyhodnocování pilotního projektu v prosinci 2020 proběhla diskuze se členy Rady pro inovace, jakožto řídícím orgánem Regionální inovační strategie MSK. Bylo jednomyslně doporučeno v implementaci tohoto projektu pokračovat, a to v rámci třístranné Smlouvy o službách v obecném hospodářském zájmu uzavřené mezi Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava a MSIC Ostrava. Projektovou manažerkou je již od počátku fungování Ostrava Expat Centre koordinátorka pracovní skupiny Talent Attraction Managementu paní Alena Danielová.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023: https://fajnova.cz/strategicky-plan/
Ostrava - Talents in Focus: Akční plán pro lákání talentovaných lidí do Ostravy: https://fajnova.cz/projekt/in-focus/
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Relokační webová aplikace – průvodce relokačním procesem pro kandidáty zaměstnání, zaměstnavatele, budoucí živnostníky

Návody na řešení životních situací pro jednotlivce, zaměstnance, podnikatele – na webových stránkách, v blozích zveřejněných na webu i v měsíčním Newsletteru, formou videí zveřejněných na Youtube - Komunikace na LiN, FB, Insta

Interní metodika pro službu One-Stop-Shop – návody a pravidla pro nové kolegy vykonávající službu One-Stop-Shop Letáky, merch propagující služby OEC Use It Map r. 2022

Začátek aktivity: 01.02.2020
Příloha
Foto 1 (732kB)
Foto 2 (1,2MB)
Foto 3 (200 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 4200
Jak byla aktivita financována? Převažujícím zdrojem financí v rámci pilotního projektu bylo Statutární město Ostrava. V rámci druhé etapy se finančně podílelo Statutární město Ostrava společně s Moravskoslezským krajem.
Detailní rozpis: Pilotní projekt: 2 300 tisíc Kč za rok; druhá etapa: 1 900 tisíc Kč ročně

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Tvořit partnerství se zaměstnavateli, organizacemi veřejné správy, univerzitami, spolky, komunitami, s ostatními centry pro cizince.

Analyzovat cílovou skupinu, její potřeby, komparovat služby s jinými centry.

Znát priority města, kraje, znát potřeby zaměstnavatelů.

Mít čas zkoušet zaměření služeb, jejich podobu, rozsah, příležitost k promování a oslovení cílové skupiny.

Mít kvalitní angažovaný realizační tým.

Upravovat rozsah služeb na základě poptávky od cílové skupiny – „naslouchat“ expatům.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? - přilákání zahraničních pracovníků
- snazší uplatnění těchto cizinců na pracovním trhu
- obsazení specializovaných pozic, které region není schopen pokrýt vlastními silami
- vyšší potenciál inovace v rámci multikulturních odborných týmů
- sdílení dobré praxe ze zahraničí
- zýšení konkurenceschopnosti regionu
- zvyšování platového ohodnocení
- zmírňování negativních dopadů jevu známého jako odliv mozků
- kulturní diverzita regionu
- propojení příchozích s místní komunitou cizinců
- komunitní aktivity
- přínos pro místní komunitu – překonávání předsudků a bariér
- spolupráce s organizacemi a komunitními centry
- zatraktivnění regionu nejen v rámci ČR, ale také v zahraničí
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? - nutné balancování mezi službami centra, neziskovými i komerčními subjekty, které nabízí obdobný servis, tak aby nedocházelo k neefektivnímu dublování, popř. negativnímu ovlivnění trhu
délka období k získání důvěry cílové skupiny (min. rok)
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Co-19 – výrazně pomohl rozvoji služeb, publicitě, získání důvěry partnerů a cílové skupiny. V té době v regionu žádná organizace nevedla komunikaci v AJ o aktuálním stavu, možnosti návratu do země původu, pravidlech jednání stanovené vládou, finanční výpomoci podnikatelům.
Být součástí pracovní skupiny Talent Attraction Management, spolupráce s Brno Expat Centre a Prague Expat Centre – těžit ze sdílení dobré praxe, konzultovat složité problémy, získávat zpětnou vazbu, mít příležitost srovnávat se zahraničními organizacemi.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V současné době probíhá ladění zadání pro dopadovou studii. Jelikož se jedná o „soft“ projekt, hledá se ve spolupráci s dodavateli služby kombinace metod, kterými bude dopad pravidelně vyhodnocován.
Na úrovni výsledků projektu jsou na začátku kalendářního roku stanoveny KPIs (oblast marketingové komunikace, eventů, realizace informačních a osvětových služeb, budování partnerství a podpora komunit) a na konci vyhodnocovány.
Každoročně se ověřuje znalost brandu OEC u cílové skupiny prostřednictvím Google dotazníku zveřejněného na sociálních sítích OEC.
Každoročně na eventu Welcome day dochází k získávání podnětů k úpravám či zřízení nových služeb (např. od prosince 2021 vznikla relokační webová aplikace, od 1.9.2022 bude OEC realizovat placené skupinové kurzy češtiny a doplňovat tak nabídku e-learningových kurzů).
Kvartálně se vyhodnocuje návštěvnost konkrétních stránek na webu, heat-map webu, úspěšnost zveřejňovaných blogů, čtenost článků, postů, newsletterů.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Pilotní projekt byl ukončen v lednu 2021, nyní Ostrava Expat Centre započalo další etapu svého fungování, kdy se aktivity rozšiřují do dalších měst Moravskoslezského kraje. Orientuje se na aktivní lákaní zahraničních odborníků, start-upů do regionu a prohlubování partnerství s dalšími významnými aktéry. Kromě komunitních aktivit (on-line i off-line) se nyní zaměřuje i na odborné vzdělávací akce a workshopy. Rozvíjí se služby k získání nového pracovního uplatnění s aktuálními informacemi o trhu práce a k ověření potenciálu podnikatelského záměru, vč. podpory rozjezdu podnikání. V letošním roce proběhne v Ostravě první veletrh pracovních příležitostí s komunikačním jazykem angličtina, tzv. Job Spin.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Fajnova.cz, 19. 2. 2020: CIZINCI BUDOU MÍT V OSTRAVĚ SVÉ CENTRUM.

Ostrava.cz, 21. 2. 2020: New Expat Centre in Ostrava will help foreign residents

Mf Dnes, 22. 2. 2020: Cizincům, kteří přijedou žít do kraje, pomůže nové centrum – viz příloha

Novinky.cz, 25. 2. 2020: Pro cizince otevřou v Ostravě centrum

Ostrava.cz, 3. 3. 2020: CIZINCI MAJÍ V OSTRAVĚ SVÉ CENTRUM

Polar.cz, 24. 9. 2020: Indický večer v Komunitním centru Všichni spolu spojoval cizince žijící v Ostravě.

ČT, 21.2.2021, pořad Sousedé

Mf Dnes, 28. 5. 2021: "Ostrava je láska až na druhý pohled" (rozhovor s A. Danielovou) – viz příloha

Moravskoslezsky.denik.cz, 26. 10. 2021: Ostrava Expat Centre chce do ČR lákat zahraniční specialisty novou aplikací.

Polar.cz, 22. 4. 2022: Ukrajinské ženy našly pomoc v porubském komunitním centru na miniveletrhu informací

Polar.cz, 9. 5. 2022: Ostrava Expat Centre s MS Paktem zaměstnanosti pomáhají cizincům v MSK s uplatněním na trhu práce.

Karvinsky.denik.cz, 13. 5. 2022: S uplatněním na trhu práce v Moravskoslezském kraji pomáhají v Ostravě zdarma.

Příloha:

Aktéři

Název: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: IČ: 25379631
Adresa: Technologická 372/2 708 00 Ostrava – Pustkovec
Web: https://ms-ic.cz/

Další aktéři

Název:Statutární město Ostrava
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 00845451
Adresa:Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Web:https://www.ostrava.cz/cs

Název:

Moravskoslezský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 70890692
Adresa:28. října 117 702 18 Ostrava
Web:https://www.msk.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu