• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Akademie sociálního podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. Kraj Vysočina sociální podniky podporuje mj. formou vzdělávání.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Kropáčková Lucie
Organizace: Krajský úřad Kraje Vysočina
E-mail: kropackova.l@kr-vysocina.cz
Telefon: 724 650 276
Téma: Místní podnikatelské služby pro veřejnost
Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Kraj Vysočina se rozhodl podpořit sociální podniky na svém území formou vzdělávání zaměřeného na zásadní témata, které se sociálním podnikáním úzce souvisí. Ve spolupráci se zastřešující organizací Sociální podniky z Vysočiny, z.s., připravil Kraj sérii vzdělávacích aktivit pro sociální podnikatele - tzv. Akademii sociálního vzdělávání.

Cílem Akademie bylo:
- posílení klíčových dovedností pracovníků sociálních podniků
- rozvoj těchto organizací směrem ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a udržitelnosti na trhu

Akademie zahrnula celkem 36 hodin vzdělávání (6 modulů po 6 hodinách) na témata:
- principy soc. podnikání, analýzy trhu, legislativa,
- management, nastavování procesů,
- finanční plánování, cenotvorba,
- marketing a jeho nástroje,
- řízení lidských zdrojů (komunikace a efektivita),
- prezentace zpracované studie vlastní organizace, dotační možnosti.


Do vzdělávání se zapojilo 20 sociálních podniků z celého regionu, celkem se na jednotlivých modulech proškolilo více než 120 pracovníků. Finanční úhradu za vzdělávání nesl Kraj Vysočina - vzdělávání bylo bez účastnického poplatku.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategie rozvoje Kraje Vysočina
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - Vzdělávací materiály pro jendotlivé moduly
Začátek aktivity: 01.02.2023
Konec aktivity: 01.09.2023
Příloha
Plakat - akademie JPG (153 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 110 / 6 vzdělávacích modulů
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Kraje Vysočina

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Sociální podnikatelé vytváří pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin, využívají místní suroviny a také jsou lokálními dodavateli výrobků a služeb a tudíž podporují udržitelnost lokální ekonomiky. Jejich organizace mohou být upřednostněny v rámci výběrových řízeních veřejných zadavatelů (tzv. zelené zadávání). Nakupování od nich může být vykazováno jako náhradní plnění za zaměstnávání zdravotně postižených osob.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Rozvoj podnikatelského sektoru
Zvýšení zaměstnanosti osob ze znevýhodněných skupin
Podpora lokálních dodavatelů
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Nízká znalost fungování podnikatelského sektoru
Legislativa v oblasti sociálního podnikání se teprve tvoří

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Zpětná vazba od účastníků, poslední setkání bylo zaměřeno na to, co akademie sociálním podnikatelům přinesla a konzultaci návrhů, jak jejich podnikání posunout na vyšší úroveň.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Vzdělávání bude pokračovat v rámci celostátního projektu RESP MPSV, podpořeného z OPZ+.

Připravujeme navazující aktivity v rámci projektu financovaného z programu Interreg VA, kde budeme spolupracovat se sociálními podniky z Rakouska.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Články v novinách a na sociálních sítích viz např. https://www.facebook.com/socialni.podniky.z.vysociny

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Web: https://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:Sociální podniky z Vysočiny, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:07859058
Adresa:Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Web:https://spzv.cz/

Název:

FOVY s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:02268248
Adresa:5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Web:http://www.fovy.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu