• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Hodonín: Centrum pro rodinu

Na počátku iniciativa několik maminek na rodičovské dovolené vedla k vytvoření stabilní organizace, která pomáhá v nejrůznějších oblastech rodinného života – volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, vzdělávací programy, pomoc rodinám s postiženými dětmi apod. Rovněž hájí a prosazuje zájmy rodin s dětmi a zapojuje je do aktivního života komunity. Celkové náklady byly 3350 tisíc Kč. Přílohy: fotografie.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hodonín
Kontakt: Mgr. Lucie Ambrozková, Centrum pro rodinu Hodonín
Příjmení, jméno: Ambrozková Lucie
Organizace: Centrum pro rodinu Hodonín, Štefánikova 15, Hodonín, 695 01
E-mail: cpr.hodonin@centrum.cz
Telefon: +420 721 587 016
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Z iniciativy několika žen na rodičovské dovolené se z této neformální skupinky v průběhu osmi let podařilo vybudovat organizaci, která připravuje širokou škálu programů - volnočasové i vzdělávací, pro rodiny s dětmi a jejich jednotlivé členy.
Zvláště si ceníme, že přes určitý stupeň profesionalizace se daří udržet vysoký podíl dobrovolné práce, aktivní přístup účastníků programů, kteří se nestávají pasivními konzumenty připravených programů, ale sami se na jejich tvorbě do značné míry podílejí.
Za důležité rovněž považujeme snahu otvírat Centrum celé společnosti ve městě a okolí. Zapojením do celoměstských akcí - kampaní typu Den země, Den bez aut, atd. se snažíme vtáhnout naše "klienty" do života města. K tomu slouží i veřejné besedy s příznačným názvem "Hodonínský kotlík". Organizace se rovněž spolupracuje s Městem Hodonínem na Plánu zdraví a kvality života, jsme rovněž zapojeni do Komunitního plánování sociálních služeb. Tímto způsobem se snažíme hájit a prosazovat zájmy rodin s dětmi, včetně rodin s dětmi postiženými a zprostředkovávat jim účast na těchto procesech.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - byla pořízena fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.11.1997
Konec aktivity: 26.01.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 3350
Jak byla aktivita financována? Na základě projektů - dotace ze státního rozpočtu - MPSV, MŠMT, MI, MZ, dotace Jihomoravského kraje, městský grant, Úřad práce, Nadace VIA, Dobročinný fond PH.M., Nadace Divoké husy, sponzorské dary, vlastní příjmy z poskytovaných služeb a členských poplatků (cca z 1/6 )

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Aktivity typu mateřských center toho k rozjezdu mnoho nepotřebují. V mnoha ženách na rodičovské dovolené totiž dříme neuvěřitelné množství energie a chuti dělat něco pro své i cizí děti a jiné maminky. V našem případě tato aktivita přerostla v šířeji pojaté centrum pro rodinu.
Ze strany měst a obcí je určitě dobré, pokud vyjdou těmto aktivitám vstříc při hledání prostor, prominutí nájmu atd. My jsme tuto potřebu neměli, nicméně spolupráce s Městem je výborná. K vzájemným dobrým vztahům je určitě potřeba dobrá vůle na obou stranách. Pak si mohou být užitečné navzájem. Nikdy jsme se nebránili spolupráci s Městem např. při organizování městských akcí - kampaní, na druhou stranu jsme Městem respektováni a bráni jako partneři - viz Komunitní plánování a Plán zdraví a kvality života.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Organizace si v průběhu let prodělala typické "dětské nemoci" dospívání z neformálního uskupení, přes malé, zcela na dobrovolnické práci zaoležené, občanské sdružení až po organizaci, která se sama stává zaměstnavatelem a je postavena před nutnost některé své vnitřní, dosud spontánní, pochody formalizovat a dát jim řád.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, kabelová televize

Aktéři

Název: Centrum pro rodinu Hodonín
IČO nebo jiný registrační údaj: 69722595
Adresa: Štefánikova 15, Hodonín, 695 01

Další aktéři

Název:Město Hodonín

Název:

Úřad práce Hodonín

Název:

Katolický spolek

Název:

TJ Sokol Hodonín a mnoho dalších
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu