• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ústí n.L.: Rada dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje

Zkušenost 6 leté praxe Rady prokazuje potřebu platformy ke sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávání, medializace, získávání kontaktů, příležitosti pro vzájemnou výměnu zkušeností a nápadů, propojení lidí, šance pro studenty, absolventy, nezaměstnané a všechny, kteří chtějí dělat dobrovolnické aktivity společně, prezentovat význam dobrovolnictví a koordinovat téma dobrovolnictví mezi městy a regiony, usilovat o rozvoj příhraničního dobrovolnictví a seznámit se a poznávat systém práce s dobrovolníky
v příhraničí Saska.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Ústecký a Karlovarský kraj
Příjmení, jméno: Mgr. Lenka Černá
Organizace: Dobrovolnické centrum, o.s
E-mail: dcul@seznam.cz
Telefon: +420 606 512 905
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Dobrovolnictví potřebuje prostor pro sdílení zkušeností, výměnu nápadů, vzájemnou inspiraci a podporu mezi koordinátory dobrovolníků a dobrovolnickými centry. 3x ročně se setkávají dobrovolnická centra, kanceláře a organizace, a to od roku 2007, kdy byla založena neformální RADA dobrovolnických center. V úvodu nám přispěl komerční partner Skupina ČEZ, od té doby zasedáme vždy u některého z partnerů, který se postará o celodenní pohoštění a diskutujeme všechny potřebné otázky v oblasti rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém a Karlovarském kraji. Přidat se může kdokoliv, koho téma dobrovolnictví zajímá.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Každé zasedání RADY dobrovolnických center je svoláno pozvánkou a je zpracován zápis. Obvykle vznikne fotografie ze zasedání.
Začátek aktivity: 01.01.2007
Konec aktivity: 09.05.2020
Příloha
Jak byla aktivita financována? V roce 2007 jsme získali štědrý dar komerčního podporovatele dobrovolnictví Skupiny ČEZ ve výši 200.000 Kč. Dále setkání probíhají bez dotací a náklady na dopravu si hradí účastníci. O občerstvení se vždy postará hostitel zasedání RADY.
V roce 2013 jsme podali projekt na Euroregion ELBE/LABE ve výši 10.000 eur; výsledek budeme znát v červenci 2013. Ke spolupráci jsme opět přizvali komerčního partnera Skupinu ČEZ.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Umožnit kulaté stoly na téma dobrovolnictví, spojit se s jinými městy v regionu. Vytvořit příležitost pro vzájemnou výměnu zkušeností a nápadů. Propojení lidí, kteří o sobě nevědí, že mohou dělat řadu dobrovolnických aktivit společně. Prezentovat význam dobrovolnictví v příspěvkových a neziskových organizacích.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V ČR chyběla platforma, která by umožňovala sdílení příkladů dobré i špatné praxe. Příležitost pro pravidelné obohacení a vzdělávání stávajících koordinátorů a dobrovolníků a šance pro nováčky dozvědět se potřebné informace a získat kontakty. 6 let praxe ukázalo, že se lidé chtějí setkávat, otevřeně hovořit o problémech, které v místě realizace mají a čerpat zkušenosti od kolegů. V počátku byla důležitým impulsem komerční podpora myšlenky regionálního rozvoje dobrovolnictví. Od té doby jsme spolu realizovali řadu menších projektů; zapojili jsme se do velkého projektu Klíče pro život a nyní usilujeme o rozvoj příhraničního dobrovolnictví a poznání systému práce s dobrovolníky v příhraničí Svobodného státu Sasko.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V médiích aktivně publikují jednotliví členové RADY dobrovolnických center. RADA prezentuje pozvánky a zápisy na webu Dobrovolnického centra. RADU prezentujeme na konferencích o dobrovolnictví.

Další poznámky

Další poznámky Partnerů projektu je cca 20 - zde jsou uvedeny kontakty na hlavní a skalní partnery.

Aktéři

Název: Dobrovolnické centrum, o.s. - předsedá RADĚ dobrovolnických center
IČO nebo jiný registrační údaj: 70225842
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Web: http://www.dcul.cz/

Další aktéři

Název:Diakonie ČCE Most
Adresa:U Města Chersonu 1675, Most, 43401
Web:http://most.diakonie.cz/

Název:

RADKA, o.s.
Adresa:Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
Web:http://www.radka.kadan.cz/index.php/dobrovolnicke-centrum

Název:

Dobrovolnické centrum Střípky, o.s.
Adresa:Mánesona 1675, 356 01 Sokolov

Název:

Římskokatolická farnost Cheb
Adresa:Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb
Web:http://www.farnostcheb.cz/
Publicita ESF, EU a OP LZZ - Dobrá Praxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu