• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Valašské Meziříčí: Koncepce přípravy na stárnutí populace

Hlavním cílem Koncepce přípravy na stárnutí populace ve Valašském Meziříčí je potřeba definovat, jaké podmínky je potřeba vytvořit ve městě ve střednědobém horizontu (cca následujících 10ti let), aby bylo umožněno občanům ve věku nad 65 let aktivní stárnutí, zachování nezávislosti a aby byla zajištěna dostatečná síť všech potřebných služeb pro seniory i jejich rodiny. Realizace většiny opatření přinese přímo nebo v důsledcích zlepšení životních podmínek pro všechny občany města. Cílem Valašského Meziříčí je být městem přátelským k seniorům.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Kontakt: Valašské Meziříčí
Příjmení, jméno: Alena Střítezská
Organizace: Město Valašské Meziříčí
E-mail: stritezska@muvalmez.cz
Telefon: 571 674 334
Téma: Plánování v oblastech sociálního prostředí

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Koncepce popisuje stávající stav, výhled a opatření v oblatech života seniorů: 1. prostředí města, veřejná prostranství a budovy, 2. doprava, 3. bydlení, 4. komunikace a informace, 5. bezpečnost, 6. sociální služby, 7. zdravotní služby, 8. práce a zaměstnání a 10. společenské aktivity, vzdělávání a veřejný život. V úvodní části je popsán globální trend stárnutí populace a demografická situace ve Valašském Meziříčí. Výstupem je souhrn opatření, která jsou realizovatelná z pozice Města, přičemž některá opatření jsou pouze organizační a téměř nic nestojí, oproti tomu jiná vyžadují finanční investice. Koncepci stárnutí populace schválilo Zastupitelstvo města v červnu 2017. V rámci Týdne zdraví v listopadu 2017 město uspořádalo konferenci Příprava obcí na stárnutí pouplace, jejímž cílem byla popularizace tématu stárnutí a inspirace dalších obcí ke zpracování koncepcí stárnutí pro svá území (pozváni zástupci municipalit z okolních obcí a členských municipalit NSZM ČR). Na konferenci mohla zavítat také veřejnost.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - televizní reportáž Regionální televize z konference Příprava obcí na stárnutí, která proběhla v listopadu ve Valašském Meziříčí v rámci Týdne zdraví, ke zhlédnutí na: https://www.youtube.com/watch?v=_SV204bYcg8&feature=youtu.be Dále tiskové zprávy na webu města, zveřejnění koncepce na na webu města v sekci Zdravé města, publicita na Facebooku města.
Začátek aktivity: 01.06.2017
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha
Fotografie z akce 1 JPG (299 KB)
Fotografie z akce 2 JPG (4.40 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 50
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (v rámci projektu Zdravé město)
Detailní rozpis: Expertní zpracování koncepce stálo 50 tis. Kč. Další, zatím nespecifikované prostředky, budou investovány na realizaci opatření (součástí koncepce není finanční plán).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme sestavit expertní tým na jednotlivé oblasti života seniorů. Dále držet rozsah koncepce cca 40 stránek, aby byl materiál čtivý. Při určování opatření nestavět vzdušné zámky, ale nastavit opatření reálně, přičemž méně je někdy více (opatření by měla být taková, aby byla řešitelná nebo alespoň ovlivnitelná ze strany města). Nepodceňovat téma komunikace se seniory - v našem týmu jsme ho ze začátku považovali za okrajové, ale postupně se ukázalo, že se jedná o klíčové téma, protože komunikace se seniory má svá specifika a na jejím základě se pak odehrává míra užívání proseniorských služeb.Proto např. zavedení Senior pointu (poradenského centra pro seniory) získalo vysokou prioritu.
Příloha:

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? jedná se o nový dokument, proto ještě evaluace neproběhla (plánuje se pravidelné vyhodnocování)
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? u každé strategie je důležité, aby zůstala "živým dokumentem", se kterým se pracuje. Koncepce bude vyhodnocována a eventuálně doplňována o další opaření, která vyplynou z nastalých demografických změn.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Zprávy na Facebooku, Twitteru, tiskových zprávách (jsou vždy rozesílány tisku a dalším), reportáž Regionální TV o konferenci k přípravě stárnutí, kde jsme představili koncepci laické i odborné veřejnosti a snažili se inspirovat další obce k jejímu zpracování na https://www.youtube.com/watch?v=_SV204bYcg8&feature=youtu.be, dále 26.6. regionální týdeník Jalovec - Meziříčí stárne, má čtyři tisíce seniorů, červen 2017 - TZ na webu města, na FB a na Twitteru: Město se připravuje na stárnutí obyvatelstva
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Ke zpracování koncepce nás vedla potřeba definovat potřeby seniorské populace, na které by měly navazovat potřebné služby. Uvědomujeme si nevyhnutelnost trendu stárnutí populace a dopady, které s sebou přináší klesající počet dětí. Demografickým změnám se musí přizpůsobit prostředí města a poskytované služby zdravotní, sociální a komunální.Jen za posledních deset let narostl ve Valašském Meziříčí počet seniorů nad 65 let o 31% a seniorů nad 80 let o 36%.

Aktéři

Název: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304387
Adresa: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7
Web: https://www.valasskemezirici.cz

Další aktéři

Název:Národní síť podpory zdraví, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26668254
Adresa:Šrobárova 49/48, Praha 10 - Vinohrady
Web:https://www.nspz.cz

Název:

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. (člen skupiny Agel)
IČO nebo jiný registrační údaj:26822105
Adresa:U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí
Web:https://www.nemocnicevalmez.agel.cz

Název:

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj:47863561
Adresa:Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí
Web:https://www.diakonievm.cz

Název:

Městská policie Valašské Meziřčíí
IČO nebo jiný registrační údaj:00304387
Adresa:Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7
Web:https://www.valasskemezirici.cz

Název:

Integrovaná střední škola a Centrum odborné přípravy V.M.
IČO nebo jiný registrační údaj:00851574
Adresa:Palackého 49, Valašské Meziříčí
Web:https://www.isscopvm.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu