• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Chrudim: Aktivitou proti stárnutí

CSSP zabezpečuje dostupnost a pružnost služeb, zachovává i starší generaci lidskou důstojnost a nezávislost a umožňuje ji žít v domácím prostředí. Služba je poskytnuta přímo občanovi nebo formou podpory rodiny tak, aby sama rodina byla schopna lépe pomoci. Kromě pomoci poskytuje CSSP poradenskou službu - podání základních informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové a v oblasti využívání kompenzačních pomůcek. Nedílnou součástí činnosti Centra je i nabídka kulturně vzdělávacích programů a aktivit a tzv. aktivizační programy. Přílohy: fotografie, prezentace činnosti Centra, články v médiích.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: Ivana Bohatá
Příjmení, jméno: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 01
Organizace: Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
E-mail: centrum.soc.sluzeb@worldonline.cz
Telefon: +420469638630
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Každým rokem docházelo k rozšíření nabídky aktivizačních programů a to nejen pro klienty domů s pečovatelskou službou, ale i pro širokou seniorskou veřejnost města. V současné době probíhají aktivizační programy v tomto rozsahu: kondiční cvičení na židlích, míčích, při hudbě, cvičení jogy, cvičení ve vodě a plavání, cvičení paměti, kroužek vyšívání, čtenářský kroužek, keramická dílna, pracovní terapie, muzikoterapie, Chrudimská univerzita třetího věku, taneční odpoledne 1x měsíčně „Seznamte se prosím“, ples seniorů, kavárničky s kulturním programem, vydáváme „Chrudimský senior“, projekt „Chutný život“, besedy, přednášky, výlety, návštěvy divadla a výstavy, procházky pro zdraví atd. Naším cílem bylo a je zachovat i ve stáří co nejvíce fyzické a psychické svěžesti a žít s přesvědčením , že nikdy není pozdě začít se něco nového učit a smysluplně využívat svůj volný čas. Řada seniorů našeho města už vyzkoušela, že aktivizace motivuje, baví a spojuje lidi s lidmi. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim má ve svém týmu 1 zaměstnance, který zajišťuje aktivizační programy.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Zmiňované aktivity jsou zachyceny na fotodokumentaci, videu, v kronice
Začátek aktivity: 01.01.1994
Konec aktivity: 22.03.2016
Příloha
Jak byla aktivita financována? rozpočet města, dotace, granty a činnost dobrovolníků
Detailní rozpis: nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Každému příjemci sociálních služeb musí být poskytována právě taková péče, kterou potřebuje. Vidím jako nutné nabízet široké spektrum služeb kam patří v našem městě i programy zabezpečující trvalý kontakt seniorů „se svým centrem“ poskytujícím jistotu pomoci v případě naléhavé potřeby.
Uvědomit si, že systém sociálních služeb může výrazným způsobem ovlivňovat kvalitu života starší populace.
Proto doporučuji vytvořit předpoklady pro rozvoj služeb zlepšujících funkční potenciál seniorů, zejména:
• aktivity prevence (primární i sekundární)
• ergoterapie
• kondiční cvičení
• rekondiční programy
• hodnocení a zlepšování výživy
• komunitní a poradenské programy.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nesetkali jsme se s negativními reakcemi, vždy se nám podařilo náš záměr zrealizovat; uvědomujeme si, že bez podpory zřizovatele – Zdravého města Chrudim, bychom nemohli poskytovat služby v takové míře a kvalitě.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články v Novinách Chrudimska, informace v Chrudimském zpravodaji, články v Osobním lékaři, televizní pořad Barvy života, rozhlasové vysílání na Českém rozhlase, časopis Sociální služby
Příloha:

Aktéři

Název: Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 15054080
Adresa: Soukenická 158, Chrudim, 537 01
Web: http://www.socialni-sluzby.cz

Další aktéři

Název:Zdravotní ústav v Pardubicích
IČO nebo jiný registrační údaj:71009477
Adresa:Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Web:http://www.zupu.cz

Název:

Český červený kříž, pobočka Chrudim
Adresa:Městský park 274, Chrudim
Web:http://cck.chrudim.cz/urad_oscck/main_index.html

Název:

Městská policie
Adresa:Resselovo náměstí 1, Chrudim
Web:http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=20&s=238&id=263

Název:

MŠ, ZŠ, Gymnázium, Chrudimská beseda, Základní umělecká škola
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu