• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 12: Filmový festival mládeže "Antifetfest"

Filmový festival mládeže Antifetfest je určen žákům základních škol a studentům středních škol. Tématem filmů je nejen postoj mladých lidí k drogové problematice , ale i k dalším sociálním problémům současnosti. Festival vznikl před 11 lety v naší městské části a během dalšího roku vzniklo i celopražské kolo. Myšlenka nabídnout účast i mimopražským zájemcům se dočkala realizace až v letošním roce, tedy až po celém desetiletí uspěšné historie filmové soutěže v Praze. Organizátorem letošního nultého ročníku republikového kola byla Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Cílem je, aby pořádání republikových kol bylo putovní, tedy aby jednotlivé ročníky byly pořádány hostitelskými městy a soutěž se i v tomto smyslu stala skutečně republikovou. Městům, která se v budoucnu rozhodnou organizovat některý ročník republikového kola, je městská část připravena poskytnout veškerou metodickou pomoc. Systém, pravidla a metodiky i pro republikovou úroveň byla v letošním nultém ročníku úspěšně vyzkoušena. Významnou pomoc a propagaci poskytla NSZM ČR a věříme, že toto komunikační propojení bude soutěži pomáhat i v dalších letech. Kromě koordinace a komunikace s účastníky bude hlavním úkolem pořadatelského města především sestavení a zajištění práce soutěžní poroty, která bude přihlášené snímky hodnotit a také uspořádání slavnostního vyhlášení vítězů. Z vlastní zkušenosti víme, že soutěž, a na republikové úrovni zvlášť, je i dobrou příležitostí k propagaci města a navazování spolupráce mezi městy, školami, ale i partnery soutěže z komerčního či neziskového sektoru. Cílem uspořádání nultého ročníku republikového kola bylo posunout soutěž, dlouhodobě vyzkoušenou na místní i celopražské úrovni, na úroveň republikovou a nabídnout tak možnost využívat přínosy soutěže i mimo Prahu. Kromě přínosu pro nový okruh účastníků, lze předpokládat, že rozšíření i mimo Prahu ještě posílí atraktivitu soutěže samotné a širší základna povede k bohatšímu portfoliu výstupů, tedy filmů, které oslovují veřejnost a především školní mládež v oblasti prevence rizikového chování.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 12
Příjmení, jméno: Marie Vašáková, Jiří Hladovec
Organizace: MČ Praha 12
E-mail: vasakova.marie@praha12.cz, hladovec.jiri@praha12.cz
Telefon: 602666027, 775891998
Téma: Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Sociálně patologické jevy, místní bezpečnost, kriminalita

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Samotná filmová soutěž Antifetfest má bohatou historii 12 ročníků v MČ Praha 12 a 11 ročníků celopražského kola. V rámci nastartování republikové soutěže se podařilo v loňském roce připravit podmínky a pravidla a zahájit propagaci a v letošním roce zrealizovat nultý ročník, do kterého se zapojilo celkem 13 týmů z různých částí republiky. Bylo zajišěno posouzení a výběr snímků k ocenění odbornou porotou a provedeno promítání snímků se závěrečným vyhlášením výsledků a slavnostním oceněním. Promítání a vyhlášení vítězů se v pražském kině Světozor účastnily jak týmy tvůrců a zástupci jejich škol a měst, tak i je jich spolužáci, členové poroty a další hosté. Snímky jsou také veřejně dostupné na webovém portálu www.antifetfest.cz. Akci i samotným výsledkům byla zajištěna široká publicita.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO, dostupné na www.antifetfest.cz

Začátek aktivity: 01.06.2017
Konec aktivity: 20.09.2017
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 96
Jak byla aktivita financována? z prostředků městské části a sponzorů
Detailní rozpis: Náklady činily celkem zhruba 96 tis Kč, z toho 50 tis. Kč jen na ceny pro vítěze, další náklady byly na pronájem kina, moderátora, občerstvení. Některé náklady lze redukovat (ceny), využití vlastních prostor, zapojení sponzorů.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vyzkoušené, přínosné a motivující nejen soutěžní kolektivy ale i jejich spolužáky. Zajímavé i pro sponzory a veřejnost. U nás navazují i tzv, Ozvěny Antifetfestu- společenská akce pro veřejnost s promítáním nejzajímavějších snímků ze soutěže formou letního kina.

Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivní je podpora ze strany dalších měst a zájem škola a zapojení jejich žáků.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Počet zapojených měst a městských částí: 7, celkový počet filmů: 74, soutěžních snímků nominovaných do republikového kola :13, počet účastníků promítání se slavnostním vyhlášením: 320 osob. Později bude znám také počet navštěv webového portálu s přístupem k filmům. Přehled konkrétních měst, autorských týmů, názvy soutěžních snímků a výsledků nultého ročníku republikového kola jsou v příloze.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? ANO, ale předpokládáme , že organizace jednotlivých ročníků bude putovní po dalších městsch ČR, kterým rádi poskytneme metodickou podporu, budou k dispoci centrální stránky Antifetfestu atd.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? články v novinách, na webech (jak webu praha12.cz tak na webu NSZM ČR, na www.antifetfest.cz a dalších, facebook, youtube, PrahaTV, plakáty

Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Výzva zájemcům o organizaci dalšího ročníku republikového kola - dejte o sobě nezávazně vědět, rádi sdělíme všechny další podrobnosti a možnosti naší podpory. Není to tak složité, nemusí to být drahé a stojí to za to!

Aktéři

Název: MČ Praha 12 ve spolupráci s NSZM ČR
IČO nebo jiný registrační údaj: 00231151
Adresa: Úřad městské části Praha 12, Písková 830/25, PSČ: 14300
Web: https://www.praha12.cz

Další aktéři

Název:školská zařízení, komerční subjekty jako sponzoři

Název:

Comperio s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 25737104
Adresa:Nuselská 1419/53, 140 00 Nusle
Web:https://www.comperio.cz

Název:

ANAFRA s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 26878291
Adresa:5.května 63, 140 00, Praha 4- Nusle
Web:https://www.anafra.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu