• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kopřivnice: Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ

Cílem projektu Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP) byla podpora chování v návaznosti na zdravý životní styl mladých lidí. Zaměřil se na žáky osmých tříd, aby si co nejlépe uvědomovali, co pojmy právo, povinnost a trestní odpovědnost obnášejí. V projektu byly připraveny tři tematické soutěže – výtvarná, literární a multimediální. V literární soutěži mohli žáci psát pohádky, bajky či detektivky, pokud někdo rád fotí nebo natáčí videa, mohl natočit snímek či z fotografií vytvořit komiks. V rámci výtvarné soutěže mohla vznikat jak plošná, tak prostorová díla.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Příjmení, jméno: Mužíková Barbora
Organizace: Město Kopřivnice
E-mail: barbora.muzikova@koprivnice.cz
Telefon: 556 879 671, +420 603 585 906
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče
Sociálně patologické jevy, místní bezpečnost, kriminalita

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt se zkratkou TOOP - "t"restní "o"dpovědnost a "o"bčanský "p"růkaz měl žáky devátých ročníků místních základních škol poučit o právech a povinnostech občana v souvislosti se získaním občanského průkazu. V průběhu několika měsíců získávali žáci devátých tříd všech kopřivnických škol znalosti v oblastech: Šikana a kyberšikana, Práva dítěte, Majetková trestná činnost, Alkohol a jiné návykové látky, Ublížení na zdraví, Dopravní bezpečnost a Sociální sítě a internet. Získané znalosti zúročili ve velké zábavně vědomostní soutěži. Šestičlenné týmy reprezentující jednotlivé kopřivnické základní školy změřily své síly za vydatné podpory svých spolužáků před televizními kamerami v kulturním domě.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Týmy si vyzkoušely pravou atmosféru televizních soutěží, přihlašovaly se hlasovacím zařízením, natáčely je kamery kabelové televize, byla použita profesionální zvuková a světelná technika a celým programem provázel známý moderátor Roman Pastorek.
Začátek aktivity: 01.03.2016
Konec aktivity: 30.11.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 40
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města Kopřivnice jako aktivita plnění Zdravotního plánu.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Zábavně-naučnou formou jsme se snažili budoucí držitele občanských průkazů poučit o právech a povinnostech občana. Úspěšná realizace projektu vyplynula z dobré a přímé spolupráce s Policií ČR a OSPOD. Důležitým faktorem úspěchu byla profesionálně zorganizovaná soutěž moderovaná televizním moderátorem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při realizaci závěrečné soutěže se zapojila řada subjektů ve městě. Projekt a jeho cíl v průběhu roku přesvědčil dotčené subjekty o zapojení do realizace závěrečné akce. Na soutěži spolupracovaly Městská policie Kopřivnice, Kabelová televize Kopřivnice a Kulturní dům Kopřivnice.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Výsledky projektu ověřila závěrečná soutěž - téměř 500 žáků kopřivnických škol získalo informace k tématu.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Policie ČR a OSPOD budou pokračovat ve společných seminářích pro žáky devátých tříd. Pro rok 2017 se zamýšlíme nad možností opětovně vytvořit obdobnou koncepci na téma Zdravověda a Zdravý životní styl. Polemizujeme tedy nad tím, že celá série přednášek opět vyvrcholí zábavně-vědomostní soutěží jako v roce minulém.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O projektu průběžně informovala městská média: Kabelová televize Kopřivnice, Kopřivnické noviny. K projektu byly vydávány tiskové zprávy.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: https://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
IČO nebo jiný registrační údaj:kancelář ředitele krajského ředitelství, oddělení tisku a prevence,skupina tisku a prevence Nový Jičín
Adresa:OSPOD, Základní školy v Kopřivnici
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu