• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Valašské Meziříčí: Bezbariérový VALMEZ - dotace města na výtahy

Zlepšit mobilitu a zajistit bezbariérový přístup k bytům ve čtyř a vícepodlažních domech má dotační program, který ve Valašském Meziříčí běží od roku 2022.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Příjmení, jméno: Střítezská Alena
Organizace: Město Valašské Meziříčí
E-mail: stritezska@muvalmez.cz
Telefon: 602 579 815, 571 674 334
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Město Valašské Meziříčí poskytuje investiční dotaci z rozpočtu města v rámci programu Mobilita v bytových domech, který je určen na výstavbu osobních výtahů v bytových domech se 4 a více nadzemními podlažími, ve kterých výtahy schází; od roku 2024 dále na rekonstrukci zastaralých osobních výtahů z bariérových na bezbariérové a na instalaci schodišťových sedaček v bytových domech o dvou a více nadzemních podlažích.

Dotační program navazuje na uskutečněné revitalizace panelových sídlišť, na kterých bydlí převážná část obyvatel Valašského Meziříčí. Revitalizace sídlišt kladla důraz na bezbariérové řešení vnějšího prostředí. Jako další krok pro zlepšení komfortu bydlení unvitř sídlišť slouží tento program, který řeší podporu mobility ve vstupu a vnitřních společných částech bytových domů. Desítky starších bytových domů na sídlištích nejsou vybaveny žádným výtahem.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb se často řešil problém seniorů, kteří nebyli schopni kvůli zdravotnímu stavu a absenci výtahu bezpečně opustit svůj byt (i několik let). S ohledem na demografický vývoj a rostoucí počet seniorů považujeme tento dotační program za velmi přínosný. Odbourávání bariér formou výtahu v bytovém domě zlepšuje životní podmínky také rodinám s dětmi a hendikepovaným občanům. Dotace města může pomoci společenstvím vlastníků financovat část nákladů na výstavbu nového nebo rekonstrukci nevyhovujícího výtahu.

Alternativou pro bytové domy, kde není technicky možné vybudovat výtah, je instalace schodišťových sedaček. Společenství vlastníků mohou využít dotaci města na pokrytí části vlastního podílu při získání dotace z podprogramu MMR "Bytové domy bez bariér". Náklady na vybudování/rekonstrukci výtahu jsou vysoké a činí přibližně 2 miliony korun. Dotační program Mobilita pozitivně motivuje občany k řešení bariérového prostředí v domech.

Struktura programové dotace:
a) dotace na výstavbu jednoho osobního výtahu v jednom vchodu bytového domu: 300.000 Kč
b) dotace na rekonstrukci jednoho osobního výtahu v jednom vchodu bytového domu: 200.000 Kč
c) dotace na instalaci jedné schodišťové sedačky v jednom vchodu bytového domu: 100.000 Kč
 * žadatel může žádat o dotaci na více výtahů/sedaček ve více vchodech, pokud tyto vchody náleží do jeho správy

Začátek aktivity: 01.02.2022
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 7000
Jak byla aktivita financována? Bylo financováno z rozpočtu města na daný rok.
Detailní rozpis: Rok 2022 - alokace dotačního programu 3 mil. Kč, rok 2023 - alokace 2 mil. Kč, rok 2024 - alokace 2 mil. Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Základem je včasná propagace směrem k občanům a SVJ (např. přes bytová družstva). Jelikož se jedná pro SVJ o náročnou investiční akci, musí SVJ počítat s časem pro předprojektovou a projektovou přípravu, která zabere několik měsíců. Investice pak musí fyzicky proběhnout a být ukončena a profinancována v roce, ve kterém je vyhlášen dotační program.

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Dostatečně dlouhou dobu před vyhlášením programu informovat potenciální žadatele o tom, že mají včas zahájit přípravu investiční akce (opatřit si souhlas společenství vlastníků, výběrové řízení na dodavatele, příprava projektu) tak, aby měli všechno nachystané pro rok, kdy je vyhlášen dotační program. Program vstoupil do podvědomí veřejnosti po dvou letech realizace, v roce 2024 se očekává vysoký zájem žadatelů o dotaci.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Podle vyhodnocení zájem SVJ o investiční program stoupá a očekáváme zvýšený příjem žádosti o dotaci v roce 2024 (u města se informují žadatelé, kteří již připravují investici)
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano. Zastupitelstvo města schválilo v 6/2023 dotační program Mobilita v bytových domech pro rok 2024, který je nově rozšířen o rekonstrukce starých, nevyhovujících výtahů a instalaci schodišťových sedaček.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Propagace probíhala prostřednictvím tiskových zpráv, zprávou v tištěném Zpravodaji města VM, na facebooku. Největší vliv na povědomí veřejnosti měla reportáž Regionální televize z místa úspěšné realizace projektu.

Televizní reportáž Regionální TV (13.4.2023)

Tisková zpráva: Dva miliony na výstavbu a rekonstrukci výtahů (14.6.2023)

Tisková zpráva: Město podporuje vznik výtahů v bytových domech (5.4.2023)
 

Další poznámky

Další poznámky Podle dostupných informací je Valašské Meziříčí s investičním dotačním programem Mobilita v rámci ČR mezi obcemi průkopníkem.

Aktéři

Název: Město Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304387
Adresa: Náměstí 5/7, 757 01 Valašské Meziříčí
Web: https://dotace.muvalmez.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu