• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Brno: Sdílené bydlení (nejen) pro seniory

Sdílené bydlení nejen pro seniory, ale také pro zdravotnický personál nebo osoby se specifickými potřebami - takové je jedna z cest, kterou město Brno podporuje bytové potřeby svých obyvatel.
Projekt sdíleného bydlení byl v Brně zahájen v roce 2016, osvědčil se a město v něm nadále pokračuje. Jeho cílem je poskytnout společné bydlení specifickým skupinám občanů v městě Brně a tímto způsobem je podpořit. K realizaci projektu byly využity dlouho neobsazené velké byty, které byly pro potřeby sdíleného bydlení komplexně zrekonstruovány. Aktuálně je k dispozici 23 sdílených bytů a připravují se další.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Brno
Příjmení, jméno: Ing. Ladislava Fiedlerová
Organizace: Magistrát města Brna
E-mail: fiedlerova.ladislava@brno.cz
Telefon: 542173075, 771227882
Téma: Bydlení, domácnosti

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Sdílené bydlení nabízí město Brno nejen cílové skupině seniorů, ale také například zdravotnickému personálu či osobám se specifickými potřebami.

Sdílené byty nabízejí vždy soukromé pokoje a k tomu sdílený prostor vhodný pro trávení společného volného času. Prioritně je určeno pro lidi starší 60 let, kteří žijí v nevyhovujícím nebo nejistém bydlení, například přechodně u příbuzných nebo přátel, v nebytových prostorech, nebo jim hrozí ztráta bydlení. Zároveň je i dobrou volbou pro ty, kdo se cítí osamělí a rádi by bydleli ve společnosti dalších lidí při zachování základního soukromí.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Základním dokumentem je Strategie "Brno 2050" a na něj navazující odvětvové koncepce (bydlení a sociální služby)
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Informace včetně akčních plánů jsou k dispozici na #Brno 2050
Začátek aktivity: 01.01.2016
Příloha
Fotodokumentace PDF (406 kB)
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města Brna
Detailní rozpis: Investice na jeden byt: 2-3 miliony (podle velikosti)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? <p>Sdílené bydlení je běžně využíváno v zahraničí, Brno se například inspirovalo příkladem z Vídně. Pilotní projekt byl v Brně zahájen v roce 2016 v jednom bytě. Prvotní obava, zda bude o bydlení opřené o soužití cizích lidí zájem, se nepotvrdila. Město proto v&nbsp;dalších letech podpořilo rekonstrukci dalších bytů vhodných pro tento typ bydlení. U seniorů se osvědčilo zajištění provozních záležitostí příspěvkovou organizací města Brna Centrum sociálních služeb. Sdílené bydlení nemusí být jen pro seniory, ale může sloužit i např. k podpoře získání/udržení zdravotnických pracovníků.</p>

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Po seniorském bydlení je velká poptávka, které se město sdíleným bydlením snaží vyjít vstříc.

Sdílené bydlení pro seniory je výborné mimo jiné díky tomu, že jeden byt uspokojí potřeby více zájemců, zároveň se takhle využijí prostorově velkorysé byty v centru, které je jinak těžší obsadit standardními zájemci z pořadníku.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Rozsah projektu a jeho pokračování je dán počtem vhodných bytů a finančními možnostmi města.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Díky plné politické podpoře od samého počátku projektu a příznivým zkušenostem projekt začal a pokračuje bez významných událostí, které by projekt zásadně ovlivňovaly.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Cílem hodnocení projektu sdíleného bydlení bylo hlavně posouzení, jestli je o podobný typ bydlení zájem mezi seniory a jestli nepřináší vztahové problémy. Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb, která má na starosti sdílené bydlení seniorů vyhodnotila projekt jako jednoznačně přínosný. Sdílené bydlení pro zdravotníky nemocnice jednoznačně uvítaly.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Projekt sdíleného bydlení je časově neohraničený.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O projektu byl informován tisk a další media prostřednictví tiskového odboru a v rámci pravidelných tiskových konferencí vedení města Brna.
Příloha:

Aktéři

Název: Statutární město Brno
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO 44992785
Adresa: Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno
Web: http://www.brno.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Bydlení, domácnosti

Nejčtenější dobrá praxe z tématu